ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.30
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 156
23 14.74
15 9.62
14 8.97
33 21.15
46 29.49
25 16.03
131 83.97%
2  โรงเรียนบ้านบุทม 125
39 31.20
19 15.20
12 9.60
4 3.20
0 0.00
51 40.80
74 59.20%
3  โรงเรียนบ้านคาบ 247
45 18.22
26 10.53
31 12.55
20 8.10
20 8.10
105 42.51
142 57.49%
4  โรงเรียนบ้านจักจรูก 103
10 9.71
9 8.74
9 8.74
19 18.45
9 8.74
47 45.63
56 54.37%
5  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 52
8 15.38
7 13.46
2 3.85
11 21.15
0 0.00
24 46.15
28 53.85%
6  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 208
43 20.67
15 7.21
33 15.87
11 5.29
0 0.00
106 50.96
102 49.04%
7  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 160
11 6.88
13 8.13
8 5.00
24 15.00
21 13.13
83 51.88
77 48.13%
8  โรงเรียนบ้านพันษี 171
33 19.30
21 12.28
11 6.43
14 8.19
0 0.00
92 53.80
79 46.20%
9  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 382
22 5.76
22 5.76
32 8.38
44 11.52
54 14.14
208 54.45
174 45.55%
10  โรงเรียนบ้านดู่ 298
53 17.79
19 6.38
30 10.07
17 5.70
16 5.37
163 54.70
135 45.30%
11  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 41
3 7.32
4 9.76
6 14.63
5 12.20
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
12  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 151
15 9.93
14 9.27
14 9.27
14 9.27
9 5.96
85 56.29
66 43.71%
13  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 77
13 16.88
8 10.39
3 3.90
9 11.69
0 0.00
44 57.14
33 42.86%
14  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 160
28 17.50
7 4.38
18 11.25
14 8.75
0 0.00
93 58.13
67 41.88%
15  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 165
32 19.39
15 9.09
16 9.70
4 2.42
2 1.21
96 58.18
69 41.82%
16  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 101
12 11.88
8 7.92
21 20.79
0 0.00
0 0.00
60 59.41
41 40.59%
17  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 105
11 10.48
9 8.57
10 9.52
6 5.71
6 5.71
63 60.00
42 40.00%
18  โรงเรียนบ้านนาเกา 140
16 11.43
8 5.71
17 12.14
14 10.00
0 0.00
85 60.71
55 39.29%
19  โรงเรียนบ้านหนองกง 50
8 16.00
5 10.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
20  โรงเรียนบ้านพันธุลี 69
7 10.14
3 4.35
6 8.70
5 7.25
5 7.25
43 62.32
26 37.68%
21  โรงเรียนบ้านหนองคู 218
14 6.42
29 13.30
30 13.76
9 4.13
0 0.00
136 62.39
82 37.61%
22  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 161
22 13.66
12 7.45
13 8.07
12 7.45
0 0.00
102 63.35
59 36.65%
23  โรงเรียนบ้านใหม่ 108
20 18.52
16 14.81
3 2.78
0 0.00
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
24  โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 175
19 10.86
14 8.00
21 12.00
9 5.14
0 0.00
112 64.00
63 36.00%
25  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 295
14 4.75
17 5.76
13 4.41
31 10.51
30 10.17
190 64.41
105 35.59%
26  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 93
5 5.38
7 7.53
4 4.30
17 18.28
0 0.00
60 64.52
33 35.48%
27  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2925
238 8.14
26 0.89
320 10.94
264 9.03
172 5.88
1905 65.13
1020 34.87%
28  โรงเรียนบ้านรัตนะ 204
27 13.24
16 7.84
24 11.76
4 1.96
0 0.00
133 65.20
71 34.80%
29  โรงเรียนทวีคามวิทยา 55
7 12.73
0 0.00
5 9.09
1 1.82
6 10.91
36 65.45
19 34.55%
30  โรงเรียนบ้านกระออม 87
10 11.49
7 8.05
6 6.90
7 8.05
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
31  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 167
8 4.79
15 8.98
32 19.16
2 1.20
0 0.00
110 65.87
57 34.13%
32  โรงเรียนบ้านกันแสง 88
11 12.50
6 6.82
7 7.95
6 6.82
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
33  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 156
20 12.82
16 10.26
15 9.62
1 0.64
1 0.64
103 66.03
53 33.97%
34  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 162
10 6.17
8 4.94
24 14.81
6 3.70
7 4.32
107 66.05
55 33.95%
35  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 59
11 18.64
2 3.39
5 8.47
2 3.39
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
36  โรงเรียนบ้านสามโค 54
5 9.26
0 0.00
13 24.07
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
37  โรงเรียนบ้านหนองจิก 66
8 12.12
3 4.55
11 16.67
0 0.00
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
38  โรงเรียนวัดประสพ 138
18 13.04
7 5.07
7 5.07
7 5.07
7 5.07
92 66.67
46 33.33%
39  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3216
168 5.22
206 6.41
280 8.71
222 6.90
195 6.06
2145 66.70
1071 33.30%
40  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 204
10 4.90
8 3.92
17 8.33
18 8.82
13 6.37
138 67.65
66 32.35%
41  โรงเรียนบ้านกะลัน 165
27 16.36
6 3.64
13 7.88
7 4.24
0 0.00
112 67.88
53 32.12%
42  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 94
14 14.89
5 5.32
11 11.70
0 0.00
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
43  โรงเรียนบ้านขยอง 44
11 25.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
44  โรงเรียนบ้านโคกวัด 184
24 13.04
4 2.17
6 3.26
24 13.04
0 0.00
126 68.48
58 31.52%
45  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 157
14 8.92
12 7.64
18 11.46
5 3.18
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
46  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 277
32 11.55
18 6.50
35 12.64
0 0.00
0 0.00
192 69.31
85 30.69%
47  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 134
5 3.73
7 5.22
5 3.73
12 8.96
12 8.96
93 69.40
41 30.60%
48  โรงเรียนบ้านหนองจอก 207
28 13.53
19 9.18
2 0.97
14 6.76
0 0.00
144 69.57
63 30.43%
49  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 58
6 10.34
0 0.00
2 3.45
9 15.52
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
50  โรงเรียนบ้านหนองหิน 175
12 6.86
9 5.14
13 7.43
9 5.14
8 4.57
124 70.86
51 29.14%
51  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 79
6 7.59
4 5.06
6 7.59
5 6.33
2 2.53
56 70.89
23 29.11%
52  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 195
21 10.77
19 9.74
11 5.64
5 2.56
0 0.00
139 71.28
56 28.72%
53  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 91
6 6.59
3 3.30
8 8.79
5 5.49
4 4.40
65 71.43
26 28.57%
54  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 151
28 18.54
5 3.31
9 5.96
1 0.66
0 0.00
108 71.52
43 28.48%
55  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 307
12 3.91
22 7.17
22 7.17
12 3.91
19 6.19
220 71.66
87 28.34%
56  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 154
17 11.04
9 5.84
13 8.44
3 1.95
1 0.65
111 72.08
43 27.92%
57  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 129
7 5.43
2 1.55
18 13.95
6 4.65
3 2.33
93 72.09
36 27.91%
58  โรงเรียนบ้านแกน้อย 126
18 14.29
6 4.76
11 8.73
0 0.00
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
59  โรงเรียนเสกวิทยาคม 108
11 10.19
9 8.33
10 9.26
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
60  โรงเรียนบ้านชุมแสง 155
24 15.48
3 1.94
16 10.32
0 0.00
0 0.00
112 72.26
43 27.74%
61  โรงเรียนบ้านสวาย 755
61 8.08
76 10.07
0 0.00
24 3.18
46 6.09
548 72.58
207 27.42%
62  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 172
8 4.65
11 6.40
10 5.81
10 5.81
8 4.65
125 72.67
47 27.33%
63  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 147
10 6.80
7 4.76
18 12.24
2 1.36
3 2.04
107 72.79
40 27.21%
64  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 111
5 4.50
7 6.31
3 2.70
12 10.81
3 2.70
81 72.97
30 27.03%
65  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 104
16 15.38
0 0.00
0 0.00
2 1.92
10 9.62
76 73.08
28 26.92%
66  โรงเรียนบ้านหนองพญา 45
5 11.11
0 0.00
6 13.33
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
67  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 34
3 8.82
1 2.94
4 11.76
0 0.00
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
68  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 87
13 14.94
1 1.15
8 9.20
1 1.15
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
69  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 148
21 14.19
6 4.05
3 2.03
7 4.73
2 1.35
109 73.65
39 26.35%
70  โรงเรียนบ้านฉันเพล 139
6 4.32
5 3.60
20 14.39
5 3.60
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
71  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 62
7 11.29
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
72  โรงเรียนบ้านโคกพระ 97
12 12.37
2 2.06
9 9.28
2 2.06
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
73  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
0 0.00
8 12.12
49 74.24
17 25.76%
74  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 109
15 13.76
0 0.00
11 10.09
2 1.83
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
75  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 114
3 2.63
2 1.75
24 21.05
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
76  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 185
19 10.27
8 4.32
11 5.95
6 3.24
2 1.08
139 75.14
46 24.86%
77  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 91
10 10.99
5 5.49
7 7.69
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
78  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 330
21 6.36
12 3.64
39 11.82
5 1.52
1 0.30
252 76.36
78 23.64%
79  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 209
13 6.22
10 4.78
22 10.53
4 1.91
0 0.00
160 76.56
49 23.44%
80  โรงเรียนบ้านโดนโอก 103
7 6.80
2 1.94
4 3.88
2 1.94
9 8.74
79 76.70
24 23.30%
81  โรงเรียนบ้านแตล 228
23 10.09
5 2.19
19 8.33
4 1.75
2 0.88
175 76.75
53 23.25%
82  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 67
7 10.45
2 2.99
5 7.46
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
83  โรงเรียนบ้านสดอ 212
9 4.25
2 0.94
9 4.25
20 9.43
7 3.30
165 77.83
47 22.17%
84  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
85  โรงเรียนบ้านโนนลี 48
4 8.33
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
86  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 140
17 12.14
5 3.57
5 3.57
2 1.43
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
87  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 174
16 9.20
6 3.45
8 4.60
5 2.87
1 0.57
138 79.31
36 20.69%
88  โรงเรียนบ้านตะบัล 218
20 9.17
1 0.46
15 6.88
5 2.29
4 1.83
173 79.36
45 20.64%
89  โรงเรียนบ้านตำปูง 78
6 7.69
3 3.85
2 2.56
3 3.85
2 2.56
62 79.49
16 20.51%
90  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 133
14 10.53
1 0.75
12 9.02
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
91  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 141
14 9.93
5 3.55
8 5.67
1 0.71
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
92  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 249
15 6.02
8 3.21
23 9.24
2 0.80
1 0.40
200 80.32
49 19.68%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 97
7 7.22
4 4.12
7 7.22
0 0.00
1 1.03
78 80.41
19 19.59%
94  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 170
13 7.65
4 2.35
8 4.71
6 3.53
2 1.18
137 80.59
33 19.41%
95  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 119
10 8.40
3 2.52
9 7.56
1 0.84
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
96  โรงเรียนบ้านกันตรง 73
4 5.48
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
97  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 137
4 2.92
8 5.84
13 9.49
1 0.73
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
98  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 692
27 3.90
20 2.89
82 11.85
1 0.14
0 0.00
562 81.21
130 18.79%
99  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 139
6 4.32
0 0.00
16 11.51
4 2.88
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
100  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
101  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 173
17 9.83
9 5.20
4 2.31
2 1.16
0 0.00
141 81.50
32 18.50%
102  โรงเรียนบ้านนาบัว 175
19 10.86
0 0.00
11 6.29
2 1.14
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
103  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 247
32 12.96
6 2.43
7 2.83
0 0.00
0 0.00
202 81.78
45 18.22%
104  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 128
11 8.59
8 6.25
4 3.13
0 0.00
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
105  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 156
7 4.49
7 4.49
10 6.41
4 2.56
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
106  โรงเรียนบ้านทะนงชัย 84
8 9.52
2 2.38
2 2.38
3 3.57
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 96
0 0.00
2 2.08
0 0.00
7 7.29
8 8.33
79 82.29
17 17.71%
108  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 51
2 3.92
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
109  โรงเรียนเมืองที 224
21 9.38
0 0.00
18 8.04
0 0.00
0 0.00
185 82.59
39 17.41%
110  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 115
8 6.96
6 5.22
6 5.22
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
111  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 152
9 5.92
7 4.61
5 3.29
5 3.29
0 0.00
126 82.89
26 17.11%
112  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 159
7 4.40
10 6.29
7 4.40
3 1.89
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
113  โรงเรียนบ้านพม่า 59
2 3.39
2 3.39
5 8.47
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
114  โรงเรียนบ้านดงถาวร 189
7 3.70
14 7.41
11 5.82
0 0.00
0 0.00
157 83.07
32 16.93%
115  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 109
8 7.34
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
116  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
2 2.90
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
117  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 180
12 6.67
9 5.00
7 3.89
0 0.00
0 0.00
152 84.44
28 15.56%
118  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 91
8 8.79
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
119  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 142
10 7.04
3 2.11
8 5.63
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
120  โรงเรียนบ้านโดนออง 169
8 4.73
10 5.92
7 4.14
0 0.00
0 0.00
144 85.21
25 14.79%
121  โรงเรียนบ้านอาแวะ 109
3 2.75
1 0.92
5 4.59
7 6.42
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
122  โรงเรียนบ้านประปืด 138
7 5.07
0 0.00
13 9.42
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
123  โรงเรียนบ้านกางของ 121
0 0.00
0 0.00
13 10.74
4 3.31
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
124  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 86
1 1.16
0 0.00
10 11.63
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
125  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 168
6 3.57
0 0.00
17 10.12
0 0.00
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
126  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 165
5 3.03
6 3.64
7 4.24
4 2.42
0 0.00
143 86.67
22 13.33%
127  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 93
3 3.23
2 2.15
7 7.53
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
128  โรงเรียนบ้านอันโนง 71
3 4.23
1 1.41
4 5.63
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
129  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 79
5 6.33
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
130  โรงเรียนบ้านตาเพชร 103
2 1.94
0 0.00
11 10.68
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
131  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 143
7 4.90
3 2.10
8 5.59
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
132  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 72
3 4.17
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
133  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 81
2 2.47
6 7.41
1 1.23
1 1.23
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
134  โรงเรียนบ้านหัวแรต 114
4 3.51
5 4.39
3 2.63
2 1.75
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
135  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
3 5.08
1 1.69
52 88.14
7 11.86%
136  โรงเรียนบ้านโชค 97
1 1.03
0 0.00
9 9.28
1 1.03
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
137  โรงเรียนบ้านตางมาง 151
7 4.64
1 0.66
2 1.32
7 4.64
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
138  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 80
5 6.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
1 1.25
71 88.75
9 11.25%
139  โรงเรียนบ้านพะเนา 63
0 0.00
5 7.94
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
140  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
141  โรงเรียนบ้านสำโรง 137
2 1.46
2 1.46
8 5.84
3 2.19
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
142  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 189
5 2.65
4 2.12
4 2.12
5 2.65
2 1.06
169 89.42
20 10.58%
143  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 231
7 3.03
0 0.00
7 3.03
0 0.00
10 4.33
207 89.61
24 10.39%
144  โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 183
8 4.37
7 3.83
4 2.19
0 0.00
0 0.00
164 89.62
19 10.38%
145  โรงเรียนบ้านบุอาไร 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
146  โรงเรียนบ้านตรำดม 173
10 5.78
2 1.16
5 2.89
0 0.00
0 0.00
156 90.17
17 9.83%
147  โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
148  โรงเรียนบ้านหนองกับ 155
4 2.58
1 0.65
8 5.16
2 1.29
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
149  โรงเรียนบ้านตระแบก 130
3 2.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 6.92
118 90.77
12 9.23%
150  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
151  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 90
3 3.33
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
152  โรงเรียนบ้านระไซร์ 136
4 2.94
2 1.47
5 3.68
1 0.74
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
153  โรงเรียนบ้านราม 261
7 2.68
2 0.77
14 5.36
0 0.00
0 0.00
238 91.19
23 8.81%
154  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 82
2 2.44
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
155  โรงเรียนบ้านสลักได 176
0 0.00
5 2.84
10 5.68
0 0.00
0 0.00
161 91.48
15 8.52%
156  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 224
3 1.34
2 0.89
10 4.46
3 1.34
1 0.45
205 91.52
19 8.48%
157  โรงเรียนบ้านจารพัต 272
5 1.84
4 1.47
8 2.94
3 1.10
3 1.10
249 91.54
23 8.46%
158  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
159  โรงเรียนบ้านจารย์ 113
3 2.65
2 1.77
2 1.77
1 0.88
1 0.88
104 92.04
9 7.96%
160  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
161  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 102
1 0.98
0 0.00
6 5.88
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
162  โรงเรียนบ้านอาวุธ 60
1 1.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
163  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 61
0 0.00
3 4.92
0 0.00
1 1.64
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
164  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 111
4 3.60
2 1.80
0 0.00
1 0.90
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
165  โรงเรียนบ้านไถงตรง 117
2 1.71
0 0.00
3 2.56
1 0.85
1 0.85
110 94.02
7 5.98%
166  โรงเรียนบ้านม่วง 92
0 0.00
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
167  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 406
8 1.97
4 0.99
9 2.22
0 0.00
0 0.00
385 94.83
21 5.17%
168  โรงเรียนบ้านดินแดง 58
0 0.00
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
169  โรงเรียนบ้านข่า 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
170  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
171  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 111
0 0.00
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
172  โรงเรียนดรุณวิทยากร 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.35
66 95.65
3 4.35%
173  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 69
1 1.45
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
174  โรงเรียนบ้านหนองฮะ 114
2 1.75
2 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
175  โรงเรียนบ้านบรมสุข 145
3 2.07
0 0.00
2 1.38
0 0.00
0 0.00
140 96.55
5 3.45%
176  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 94
1 1.06
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
177  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 95
1 1.05
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
178  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 97
0 0.00
1 1.03
2 2.06
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
179  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 127
0 0.00
0 0.00
1 0.79
2 1.57
0 0.00
124 97.64
3 2.36%

 

จำนวนนักเรียน  30,450 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,236 7.34
เตี้ย  1,236 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,275 7.47
ผอมและเตี้ย  1,233 4.05
อ้วนและเตี้ย  821 2.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,649 74.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,801 คน


25.62%


Powered By www.thaieducation.net