ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 12
4 33.33
0 0.00
8 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 47
12 25.53
10 21.28
5 10.64
3 6.38
7 14.89
10 21.28
37 78.72%
3  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 61
21 34.43
4 6.56
10 16.39
3 4.92
0 0.00
23 37.70
38 62.30%
4  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 42
4 9.52
5 11.90
6 14.29
5 11.90
6 14.29
16 38.10
26 61.90%
5  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 120
30 25.00
11 9.17
12 10.00
9 7.50
10 8.33
48 40.00
72 60.00%
6  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 179
11 6.15
11 6.15
25 13.97
22 12.29
36 20.11
74 41.34
105 58.66%
7  โรงเรียนบ้านวังปลัด 86
14 16.28
17 19.77
10 11.63
8 9.30
0 0.00
37 43.02
49 56.98%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 39
3 7.69
5 12.82
2 5.13
8 20.51
2 5.13
19 48.72
20 51.28%
9  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 528
70 13.26
59 11.17
91 17.23
22 4.17
24 4.55
262 49.62
266 50.38%
10  โรงเรียนบ้านหนองการะโก 155
21 13.55
19 12.26
14 9.03
13 8.39
9 5.81
79 50.97
76 49.03%
11  โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 41
15 36.59
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
12  โรงเรียนบ้านดงพลอง 160
25 15.63
25 15.63
28 17.50
0 0.00
0 0.00
82 51.25
78 48.75%
13  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 98
24 24.49
6 6.12
3 3.06
9 9.18
3 3.06
53 54.08
45 45.92%
14  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 61
16 26.23
7 11.48
5 8.20
0 0.00
0 0.00
33 54.10
28 45.90%
15  โรงเรียนบ้านแคน 72
10 13.89
10 13.89
9 12.50
4 5.56
0 0.00
39 54.17
33 45.83%
16  โรงเรียนบ้านคูขาด 144
22 15.28
9 6.25
15 10.42
3 2.08
15 10.42
80 55.56
64 44.44%
17  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 148
9 6.08
16 10.81
21 14.19
10 6.76
7 4.73
85 57.43
63 42.57%
18  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 71
9 12.68
7 9.86
7 9.86
3 4.23
3 4.23
42 59.15
29 40.85%
19  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 169
27 15.98
20 11.83
8 4.73
14 8.28
0 0.00
100 59.17
69 40.83%
20  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 86
15 17.44
8 9.30
11 12.79
1 1.16
0 0.00
51 59.30
35 40.70%
21  โรงเรียนบ้านละกอ 32
3 9.38
3 9.38
6 18.75
1 3.13
0 0.00
19 59.38
13 40.63%
22  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 74
7 9.46
5 6.76
8 10.81
4 5.41
6 8.11
44 59.46
30 40.54%
23  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 108
16 14.81
4 3.70
16 14.81
3 2.78
4 3.70
65 60.19
43 39.81%
24  โรงเรียนบ้านโคกกุง 130
17 13.08
3 2.31
29 22.31
1 0.77
0 0.00
80 61.54
50 38.46%
25  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 147
27 18.37
5 3.40
22 14.97
1 0.68
1 0.68
91 61.90
56 38.10%
26  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 630
22 3.49
16 2.54
73 11.59
38 6.03
89 14.13
392 62.22
238 37.78%
27  โรงเรียนวัดชัยสมพร 85
8 9.41
3 3.53
18 21.18
3 3.53
0 0.00
53 62.35
32 37.65%
28  โรงเรียนบ้านแพ 91
8 8.79
2 2.20
15 16.48
9 9.89
0 0.00
57 62.64
34 37.36%
29  โรงเรียนบ้านหนองครก 138
26 18.84
0 0.00
19 13.77
5 3.62
1 0.72
87 63.04
51 36.96%
30  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 111
12 10.81
4 3.60
23 20.72
1 0.90
1 0.90
70 63.06
41 36.94%
31  โรงเรียนบ้านพงแขม 41
4 9.76
1 2.44
7 17.07
1 2.44
2 4.88
26 63.41
15 36.59%
32  โรงเรียนบ้านงิ้ว 91
9 9.89
0 0.00
18 19.78
5 5.49
1 1.10
58 63.74
33 36.26%
33  โรงเรียนวัดหงษ์ 313
50 15.97
16 5.11
46 14.70
0 0.00
0 0.00
201 64.22
112 35.78%
34  โรงเรียนบ้านโสกแต้ 62
15 24.19
5 8.06
2 3.23
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
35  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 43
10 23.26
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
36  โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 26
5 19.23
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
37  โรงเรียนบ้านยางทะเล 128
18 14.06
7 5.47
16 12.50
3 2.34
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
38  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 67
5 7.46
6 8.96
5 7.46
7 10.45
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
39  โรงเรียนวัดบ้านพลับ 102
18 17.65
3 2.94
9 8.82
4 3.92
1 0.98
67 65.69
35 34.31%
40  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 35
2 5.71
0 0.00
10 28.57
0 0.00
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
41  โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 129
10 7.75
4 3.10
10 7.75
13 10.08
7 5.43
85 65.89
44 34.11%
42  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 50
0 0.00
1 2.00
8 16.00
8 16.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
43  โรงเรียนบ้านโจด 89
6 6.74
6 6.74
13 14.61
4 4.49
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
44  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 93
7 7.53
6 6.45
10 10.75
4 4.30
3 3.23
63 67.74
30 32.26%
45  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 25
4 16.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
46  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 105
5 4.76
14 13.33
14 13.33
0 0.00
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
47  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 134
6 4.48
5 3.73
13 9.70
11 8.21
7 5.22
92 68.66
42 31.34%
48  โรงเรียนบ้านสวายสอ 45
5 11.11
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
49  โรงเรียนบ้านคูบอน 58
6 10.34
3 5.17
3 5.17
5 8.62
1 1.72
40 68.97
18 31.03%
50  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 100
13 13.00
5 5.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
69 69.00
31 31.00%
51  โรงเรียนบ้านดอน 126
13 10.32
4 3.17
18 14.29
0 0.00
4 3.17
87 69.05
39 30.95%
52  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 139
3 2.16
5 3.60
11 7.91
8 5.76
16 11.51
96 69.06
43 30.94%
53  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 130
15 11.54
7 5.38
16 12.31
2 1.54
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
54  โรงเรียนบ้านหนองแคน 52
4 7.69
3 5.77
6 11.54
2 3.85
1 1.92
36 69.23
16 30.77%
55  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ 98
6 6.12
6 6.12
13 13.27
3 3.06
2 2.04
68 69.39
30 30.61%
56  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) 92
11 11.96
8 8.70
7 7.61
2 2.17
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
57  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 129
27 20.93
7 5.43
5 3.88
0 0.00
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
58  โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก) 83
5 6.02
7 8.43
9 10.84
4 4.82
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
59  โรงเรียนบ้านเมืองแก 158
16 10.13
9 5.70
19 12.03
3 1.90
0 0.00
111 70.25
47 29.75%
60  โรงเรียนบ้านหนองไทร 98
24 24.49
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 102
7 6.86
8 7.84
6 5.88
6 5.88
3 2.94
72 70.59
30 29.41%
62  โรงเรียนบ้านป่าหนาม 68
4 5.88
2 2.94
7 10.29
4 5.88
3 4.41
48 70.59
20 29.41%
63  โรงเรียนวัดวงษ์วารี 102
18 17.65
2 1.96
8 7.84
2 1.96
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
64  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 61
17 27.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
65  โรงเรียนบ้านดงยายเภา 83
7 8.43
6 7.23
3 3.61
7 8.43
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
66  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 47
2 4.26
2 4.26
7 14.89
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
67  โรงเรียนวัดหลักศิลา 76
14 18.42
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
68  โรงเรียนวัดชายอรัญ 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
2 6.90
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
69  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 51
3 5.88
1 1.96
10 19.61
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
70  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 293
37 12.63
0 0.00
31 10.58
0 0.00
12 4.10
213 72.70
80 27.30%
71  โรงเรียนบ้านดอนตูม 41
5 12.20
6 14.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
72  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 41
1 2.44
0 0.00
8 19.51
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
73  โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 53
6 11.32
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 262
27 10.31
18 6.87
19 7.25
5 1.91
0 0.00
193 73.66
69 26.34%
75  โรงเรียนบ้านหนองรัก 50
6 12.00
3 6.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 108
10 9.26
6 5.56
11 10.19
1 0.93
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
77  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 124
12 9.68
4 3.23
4 3.23
8 6.45
4 3.23
92 74.19
32 25.81%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 263
8 3.04
3 1.14
12 4.56
20 7.60
24 9.13
196 74.52
67 25.48%
79  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 134
5 3.73
2 1.49
10 7.46
7 5.22
10 7.46
100 74.63
34 25.37%
80  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 75
3 4.00
0 0.00
16 21.33
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
81  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 87
4 4.60
3 3.45
6 6.90
4 4.60
5 5.75
65 74.71
22 25.29%
82  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 103
6 5.83
4 3.88
16 15.53
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
83  โรงเรียนบ้านขาม 120
8 6.67
0 0.00
8 6.67
10 8.33
4 3.33
90 75.00
30 25.00%
84  โรงเรียนบ้านจะหลวย 52
4 7.69
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
85  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 152
11 7.24
10 6.58
11 7.24
6 3.95
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
86  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 60
9 15.00
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
87  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 252
7 2.78
8 3.17
17 6.75
10 3.97
21 8.33
189 75.00
63 25.00%
88  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 49
3 6.12
4 8.16
2 4.08
3 6.12
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
89  โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 41
1 2.44
6 14.63
2 4.88
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
90  โรงเรียนบ้านจิก 175
9 5.14
4 2.29
29 16.57
0 0.00
0 0.00
133 76.00
42 24.00%
91  โรงเรียนบ้านโนนไฮ 75
6 8.00
4 5.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
92  โรงเรียนวัดธาตุ 80
0 0.00
0 0.00
13 16.25
5 6.25
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
93  โรงเรียนบ้านนาลาว 97
3 3.09
5 5.15
8 8.25
2 2.06
5 5.15
74 76.29
23 23.71%
94  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 72
4 5.56
1 1.39
11 15.28
0 0.00
1 1.39
55 76.39
17 23.61%
95  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 119
17 14.29
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
96  โรงเรียนวัดสิริมงคล 188
18 9.57
9 4.79
17 9.04
0 0.00
0 0.00
144 76.60
44 23.40%
97  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 103
15 14.56
2 1.94
7 6.80
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
98  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 26
4 15.38
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
99  โรงเรียนบ้านหนองตาด 65
1 1.54
4 6.15
10 15.38
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
100  โรงเรียนบ้านโนนยาง 122
7 5.74
5 4.10
12 9.84
4 3.28
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
101  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 48
3 6.25
1 2.08
6 12.50
1 2.08
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
102  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 155
6 3.87
6 3.87
9 5.81
12 7.74
2 1.29
120 77.42
35 22.58%
103  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 138
10 7.25
4 2.90
13 9.42
0 0.00
4 2.90
107 77.54
31 22.46%
104  โรงเรียนบ้านสตึก 1333
160 12.00
32 2.40
56 4.20
25 1.88
21 1.58
1039 77.94
294 22.06%
105  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 1075
111 10.33
40 3.72
78 7.26
1 0.09
7 0.65
838 77.95
237 22.05%
106  โรงเรียนบ้านปะคำดง 59
4 6.78
4 6.78
5 8.47
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
107  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 50
4 8.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
108  โรงเรียนบ้านชุมแสง 237
24 10.13
12 5.06
13 5.49
3 1.27
0 0.00
185 78.06
52 21.94%
109  โรงเรียนบ้านสระกุด 128
11 8.59
4 3.13
12 9.38
1 0.78
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
110  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 120
14 11.67
8 6.67
4 3.33
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
111  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 60
0 0.00
2 3.33
2 3.33
0 0.00
9 15.00
47 78.33
13 21.67%
112  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
5 5.68
4 4.55
5 5.68
3 3.41
2 2.27
69 78.41
19 21.59%
113  โรงเรียนบ้านพรสำราญ 136
8 5.88
0 0.00
17 12.50
4 2.94
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
114  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 208
10 4.81
0 0.00
15 7.21
14 6.73
5 2.40
164 78.85
44 21.15%
115  โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 221
9 4.07
13 5.88
19 8.60
3 1.36
2 0.90
175 79.19
46 20.81%
116  โรงเรียนวัดโพธิ์ 170
10 5.88
4 2.35
18 10.59
2 1.18
1 0.59
135 79.41
35 20.59%
117  โรงเรียนบ้านหนองกับ 117
9 7.69
3 2.56
10 8.55
2 1.71
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
118  โรงเรียนบ้านตามา 183
18 9.84
7 3.83
8 4.37
4 2.19
0 0.00
146 79.78
37 20.22%
119  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 244
26 10.66
9 3.69
14 5.74
0 0.00
0 0.00
195 79.92
49 20.08%
120  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 57
1 1.75
0 0.00
8 14.04
2 3.51
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
121  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 109
6 5.50
4 3.67
8 7.34
2 1.83
1 0.92
88 80.73
21 19.27%
122  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 73
0 0.00
7 9.59
7 9.59
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
123  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 141
6 4.26
0 0.00
21 14.89
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
124  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 47
1 2.13
1 2.13
4 8.51
3 6.38
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
125  โรงเรียนวัดเทพรังษี 84
5 5.95
4 4.76
6 7.14
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
126  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 142
2 1.41
4 2.82
21 14.79
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
127  โรงเรียนวัดอิสาณ 107
4 3.74
2 1.87
13 12.15
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
128  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 70
8 11.43
0 0.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
129  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 89
2 2.25
3 3.37
8 8.99
3 3.37
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
130  โรงเรียนบ้านสระกอไทร 56
3 5.36
0 0.00
5 8.93
2 3.57
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
131  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 125
5 4.00
2 1.60
13 10.40
1 0.80
1 0.80
103 82.40
22 17.60%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 212
1 0.47
10 4.72
25 11.79
1 0.47
0 0.00
175 82.55
37 17.45%
133  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 545
33 6.06
20 3.67
29 5.32
6 1.10
5 0.92
452 82.94
93 17.06%
134  โรงเรียนบ้านหนองแวง 84
4 4.76
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
135  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 126
3 2.38
4 3.17
12 9.52
0 0.00
2 1.59
105 83.33
21 16.67%
136  โรงเรียนวัดบัวทอง 121
5 4.13
0 0.00
15 12.40
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
137  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 103
3 2.91
1 0.97
12 11.65
1 0.97
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
138  โรงเรียนบ้านข่อย 91
2 2.20
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
139  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 176
5 2.84
4 2.27
19 10.80
0 0.00
0 0.00
148 84.09
28 15.91%
140  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
141  โรงเรียนวัดท่าเรียบ 95
2 2.11
4 4.21
9 9.47
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
142  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 98
8 8.16
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
143  โรงเรียนบ้านปรือเกียน 106
3 2.83
5 4.72
8 7.55
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
144  โรงเรียนวัดไพรงาม 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
4 10.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
145  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 114
10 8.77
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
146  โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 74
3 4.05
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
147  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 83
7 8.43
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
148  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 195
16 8.21
6 3.08
6 3.08
0 0.00
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
149  โรงเรียนวัดบุปผาราม 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
150  โรงเรียนบ้านดงย่อ 123
4 3.25
4 3.25
8 6.50
1 0.81
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
151  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 90
6 6.67
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
152  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 83
4 4.82
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
153  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 128
1 0.78
0 0.00
13 10.16
2 1.56
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
154  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 81
6 7.41
1 1.23
2 2.47
1 1.23
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
155  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 131
14 10.69
0 0.00
2 1.53
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
156  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 161
6 3.73
3 1.86
9 5.59
1 0.62
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
157  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 85
4 4.71
1 1.18
3 3.53
0 0.00
2 2.35
75 88.24
10 11.76%
158  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 225
9 4.00
4 1.78
13 5.78
0 0.00
0 0.00
199 88.44
26 11.56%
159  โรงเรียนวัดสมณาวาส 122
4 3.28
2 1.64
8 6.56
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
160  โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 125
0 0.00
1 0.80
3 2.40
10 8.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
161  โรงเรียนวัดสระบัว 144
3 2.08
2 1.39
9 6.25
1 0.69
1 0.69
128 88.89
16 11.11%
162  โรงเรียนวัดสระทอง 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
163  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 103
4 3.88
2 1.94
1 0.97
2 1.94
2 1.94
92 89.32
11 10.68%
164  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง) 152
2 1.32
5 3.29
7 4.61
1 0.66
1 0.66
136 89.47
16 10.53%
165  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 67
0 0.00
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
166  โรงเรียนบ้านเขว้า 169
7 4.14
4 2.37
4 2.37
1 0.59
1 0.59
152 89.94
17 10.06%
167  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
168  โรงเรียนบ้านทองหลาง 137
0 0.00
0 0.00
13 9.49
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
169  โรงเรียนวัดสระจันทร์ 158
6 3.80
4 2.53
5 3.16
0 0.00
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
170  โรงเรียนบ้านคูบัว 76
3 3.95
0 0.00
3 3.95
0 0.00
1 1.32
69 90.79
7 9.21%
171  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 114
7 6.14
0 0.00
2 1.75
0 0.00
1 0.88
104 91.23
10 8.77%
172  โรงเรียนบ้านโนนเพกา 81
3 3.70
3 3.70
1 1.23
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
173  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 139
0 0.00
1 0.72
10 7.19
0 0.00
1 0.72
127 91.37
12 8.63%
174  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 383
14 3.66
6 1.57
6 1.57
4 1.04
3 0.78
350 91.38
33 8.62%
175  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
6 7.23
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
176  โรงเรียนบ้านกระสัง 197
4 2.03
3 1.52
3 1.52
3 1.52
3 1.52
181 91.88
16 8.12%
177  โรงเรียนบ้านเสม็ด 138
2 1.45
2 1.45
3 2.17
2 1.45
2 1.45
127 92.03
11 7.97%
178  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 80
1 1.25
0 0.00
4 5.00
0 0.00
1 1.25
74 92.50
6 7.50%
179  โรงเรียนบ้านตาโหงก 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
180  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 143
0 0.00
2 1.40
6 4.20
2 1.40
0 0.00
133 93.01
10 6.99%
181  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 210
3 1.43
0 0.00
10 4.76
0 0.00
1 0.48
196 93.33
14 6.67%
182  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
183  โรงเรียนวัดพนมวัน 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
184  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แดนดง) 200
8 4.00
5 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
187 93.50
13 6.50%
185  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 95
0 0.00
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 112
1 0.89
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
187  โรงเรียนบ้านตูม 157
3 1.91
0 0.00
3 1.91
2 1.27
1 0.64
148 94.27
9 5.73%
188  โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 202
0 0.00
0 0.00
7 3.47
0 0.00
2 0.99
193 95.54
9 4.46%
189  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
190  โรงเรียนบ้านร่อนทอง 214
5 2.34
0 0.00
1 0.47
0 0.00
1 0.47
207 96.73
7 3.27%
191  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 66
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.52
64 96.97
2 3.03%
192  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 101
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 98.02
2 1.98%

 

จำนวนนักเรียน  24,377 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,892 7.76
เตี้ย  872 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,039 8.36
ผอมและเตี้ย  553 2.27
อ้วนและเตี้ย  452 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,569 76.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,808 คน


23.83%


Powered By www.thaieducation.net