ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 206 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.26
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 33
15 45.45
3 9.09
11 33.33
0 0.00
4 12.12
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 298
146 48.99
32 10.74
15 5.03
35 11.74
18 6.04
52 17.45
246 82.55%
3  โรงเรียนบ้านสระขุด 143
20 13.99
12 8.39
13 9.09
32 22.38
25 17.48
41 28.67
102 71.33%
4  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 82
13 15.85
8 9.76
17 20.73
10 12.20
3 3.66
31 37.80
51 62.20%
5  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 83
24 28.92
14 16.87
10 12.05
2 2.41
0 0.00
33 39.76
50 60.24%
6  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 60
4 6.67
2 3.33
30 50.00
0 0.00
0 0.00
24 40.00
36 60.00%
7  โรงเรียนบ้านสระสะแก 170
26 15.29
11 6.47
33 19.41
9 5.29
14 8.24
77 45.29
93 54.71%
8  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 70
7 10.00
9 12.86
13 18.57
5 7.14
4 5.71
32 45.71
38 54.29%
9  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 397
51 12.85
41 10.33
85 21.41
24 6.05
12 3.02
184 46.35
213 53.65%
10  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 76
27 35.53
0 0.00
12 15.79
0 0.00
0 0.00
37 48.68
39 51.32%
11  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 78
18 23.08
11 14.10
3 3.85
8 10.26
0 0.00
38 48.72
40 51.28%
12  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 55
9 16.36
12 21.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
30 54.55
25 45.45%
13  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 63
6 9.52
6 9.52
8 12.70
4 6.35
4 6.35
35 55.56
28 44.44%
14  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 140
20 14.29
15 10.71
16 11.43
9 6.43
0 0.00
80 57.14
60 42.86%
15  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1718
186 10.83
172 10.01
196 11.41
101 5.88
80 4.66
983 57.22
735 42.78%
16  โรงเรียนบ้านสันติสุข 138
3 2.17
7 5.07
19 13.77
10 7.25
19 13.77
80 57.97
58 42.03%
17  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 121
14 11.57
23 19.01
10 8.26
2 1.65
1 0.83
71 58.68
50 41.32%
18  โรงเรียนบ้านยายคำ 68
8 11.76
7 10.29
4 5.88
8 11.76
1 1.47
40 58.82
28 41.18%
19  โรงเรียนบ้านโนนทอง 25
4 16.00
2 8.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
20  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 116
6 5.17
2 1.72
14 12.07
8 6.90
16 13.79
70 60.34
46 39.66%
21  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 121
15 12.40
16 13.22
14 11.57
1 0.83
0 0.00
75 61.98
46 38.02%
22  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 152
10 6.58
21 13.82
22 14.47
2 1.32
2 1.32
95 62.50
57 37.50%
23  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 88
13 14.77
8 9.09
7 7.95
5 5.68
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
24  โรงเรียนบ้านหนองแวง 205
34 16.59
14 6.83
28 13.66
0 0.00
0 0.00
129 62.93
76 37.07%
25  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 187
41 21.93
0 0.00
24 12.83
4 2.14
0 0.00
118 63.10
69 36.90%
26  โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 105
20 19.05
5 4.76
13 12.38
0 0.00
0 0.00
67 63.81
38 36.19%
27  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 304
15 4.93
11 3.62
31 10.20
26 8.55
25 8.22
196 64.47
108 35.53%
28  โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 141
28 19.86
12 8.51
10 7.09
0 0.00
0 0.00
91 64.54
50 35.46%
29  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 138
13 9.42
7 5.07
14 10.14
7 5.07
7 5.07
90 65.22
48 34.78%
30  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 78
8 10.26
7 8.97
12 15.38
0 0.00
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
31  โรงเรียนบ้านถาวร 183
15 8.20
7 3.83
33 18.03
3 1.64
5 2.73
120 65.57
63 34.43%
32  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 108
10 9.26
6 5.56
7 6.48
8 7.41
6 5.56
71 65.74
37 34.26%
33  โรงเรียนบ้านคลองหิน 187
25 13.37
14 7.49
16 8.56
8 4.28
0 0.00
124 66.31
63 33.69%
34  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 61
0 0.00
6 9.84
0 0.00
2 3.28
12 19.67
41 67.21
20 32.79%
35  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 123
13 10.57
9 7.32
15 12.20
2 1.63
1 0.81
83 67.48
40 32.52%
36  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 185
18 9.73
33 17.84
6 3.24
3 1.62
0 0.00
125 67.57
60 32.43%
37  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 124
11 8.87
9 7.26
17 13.71
2 1.61
1 0.81
84 67.74
40 32.26%
38  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 126
13 10.32
5 3.97
21 16.67
1 0.79
0 0.00
86 68.25
40 31.75%
39  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 63
13 20.63
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
40  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 139
15 10.79
2 1.44
4 2.88
17 12.23
6 4.32
95 68.35
44 31.65%
41  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 70
6 8.57
5 7.14
3 4.29
4 5.71
4 5.71
48 68.57
22 31.43%
42  โรงเรียนบ้านหนองถนน 93
20 21.51
5 5.38
3 3.23
1 1.08
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
43  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 177
22 12.43
10 5.65
13 7.34
10 5.65
0 0.00
122 68.93
55 31.07%
44  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 117
13 11.11
8 6.84
8 6.84
7 5.98
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
45  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 128
22 17.19
5 3.91
12 9.38
0 0.00
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
46  โรงเรียนบ้านตากอง 138
15 10.87
9 6.52
16 11.59
0 0.00
2 1.45
96 69.57
42 30.43%
47  โรงเรียนบ้านหนองมัน 102
12 11.76
0 0.00
19 18.63
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
48  โรงเรียนบ้านสระขาม 219
23 10.50
21 9.59
7 3.20
8 3.65
7 3.20
153 69.86
66 30.14%
49  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 146
21 14.38
1 0.68
16 10.96
6 4.11
0 0.00
102 69.86
44 30.14%
50  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 67
4 5.97
2 2.99
14 20.90
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
51  โรงเรียนบ้านเสลา 96
4 4.17
2 2.08
20 20.83
1 1.04
1 1.04
68 70.83
28 29.17%
52  โรงเรียนบ้านสวายสอ 38
4 10.53
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
53  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 192
28 14.58
8 4.17
17 8.85
1 0.52
1 0.52
137 71.35
55 28.65%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 120
22 18.33
0 0.00
8 6.67
0 0.00
4 3.33
86 71.67
34 28.33%
55  โรงเรียนบ้านไทรออ 32
3 9.38
3 9.38
3 9.38
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
56  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 25
2 8.00
2 8.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
57  โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 288
31 10.76
9 3.13
35 12.15
5 1.74
0 0.00
208 72.22
80 27.78%
58  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 69
7 10.14
3 4.35
5 7.25
4 5.80
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
59  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 143
1 0.70
2 1.40
16 11.19
10 6.99
9 6.29
105 73.43
38 26.57%
60  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 64
5 7.81
5 7.81
7 10.94
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
61  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 148
4 2.70
13 8.78
21 14.19
0 0.00
1 0.68
109 73.65
39 26.35%
62  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 192
4 2.08
6 3.13
31 16.15
9 4.69
0 0.00
142 73.96
50 26.04%
63  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 139
20 14.39
5 3.60
10 7.19
0 0.00
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
64  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 269
19 7.06
5 1.86
38 14.13
4 1.49
0 0.00
203 75.46
66 24.54%
65  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 102
2 1.96
0 0.00
16 15.69
0 0.00
7 6.86
77 75.49
25 24.51%
66  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 37
2 5.41
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
67  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1653
133 8.05
16 0.97
173 10.47
52 3.15
26 1.57
1253 75.80
400 24.20%
68  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 29
3 10.34
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
69  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 116
11 9.48
6 5.17
10 8.62
0 0.00
1 0.86
88 75.86
28 24.14%
70  โรงเรียนบ้านโคกยาง 200
18 9.00
0 0.00
23 11.50
5 2.50
2 1.00
152 76.00
48 24.00%
71  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 121
8 6.61
4 3.31
14 11.57
3 2.48
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
72  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 181
6 3.31
9 4.97
22 12.15
5 2.76
1 0.55
138 76.24
43 23.76%
73  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 135
7 5.19
6 4.44
13 9.63
6 4.44
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
74  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 93
5 5.38
5 5.38
11 11.83
1 1.08
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
75  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 68
2 2.94
3 4.41
4 5.88
7 10.29
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
76  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 170
15 8.82
5 2.94
6 3.53
7 4.12
6 3.53
131 77.06
39 22.94%
77  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 110
4 3.64
2 1.82
14 12.73
5 4.55
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
78  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 31
2 6.45
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
79  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 80
5 6.25
0 0.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
80  โรงเรียนบ้านหนองโสน 107
11 10.28
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 143
7 4.90
12 8.39
13 9.09
0 0.00
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
82  โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 112
6 5.36
6 5.36
1 0.89
6 5.36
6 5.36
87 77.68
25 22.32%
83  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 117
7 5.98
8 6.84
11 9.40
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
84  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 68
7 10.29
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
85  โรงเรียนบ้านปากช่อง 315
24 7.62
13 4.13
26 8.25
6 1.90
0 0.00
246 78.10
69 21.90%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
3 9.38
25 78.13
7 21.88%
87  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 151
3 1.99
11 7.28
19 12.58
0 0.00
0 0.00
118 78.15
33 21.85%
88  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 92
6 6.52
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
89  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 314
16 5.10
11 3.50
38 12.10
3 0.96
0 0.00
246 78.34
68 21.66%
90  โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 458
18 3.93
10 2.18
47 10.26
7 1.53
16 3.49
360 78.60
98 21.40%
91  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 470
18 3.83
39 8.30
27 5.74
11 2.34
5 1.06
370 78.72
100 21.28%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 316
13 4.11
11 3.48
39 12.34
4 1.27
0 0.00
249 78.80
67 21.20%
93  โรงเรียนบ้านหินโคน 137
9 6.57
3 2.19
15 10.95
2 1.46
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
94  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 128
0 0.00
8 6.25
18 14.06
1 0.78
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
95  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 167
8 4.79
4 2.40
11 6.59
4 2.40
8 4.79
132 79.04
35 20.96%
96  โรงเรียนบ้านบุ 158
6 3.80
12 7.59
15 9.49
0 0.00
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
97  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 170
7 4.12
5 2.94
18 10.59
2 1.18
3 1.76
135 79.41
35 20.59%
98  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 185
12 6.49
6 3.24
10 5.41
10 5.41
0 0.00
147 79.46
38 20.54%
99  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 192
11 5.73
6 3.13
11 5.73
11 5.73
0 0.00
153 79.69
39 20.31%
100  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 148
5 3.38
3 2.03
21 14.19
1 0.68
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
101  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 189
12 6.35
8 4.23
17 8.99
1 0.53
0 0.00
151 79.89
38 20.11%
102  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 393
33 8.40
3 0.76
39 9.92
1 0.25
2 0.51
315 80.15
78 19.85%
103  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 66
1 1.52
6 9.09
3 4.55
3 4.55
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
104  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 61
4 6.56
2 3.28
4 6.56
0 0.00
2 3.28
49 80.33
12 19.67%
105  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 257
8 3.11
11 4.28
31 12.06
0 0.00
0 0.00
207 80.54
50 19.46%
106  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 144
4 2.78
4 2.78
14 9.72
4 2.78
2 1.39
116 80.56
28 19.44%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 388
19 4.90
12 3.09
38 9.79
6 1.55
0 0.00
313 80.67
75 19.33%
108  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 443
22 4.97
19 4.29
44 9.93
0 0.00
0 0.00
358 80.81
85 19.19%
109  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
110  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 105
4 3.81
4 3.81
10 9.52
2 1.90
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
111  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 259
14 5.41
7 2.70
25 9.65
3 1.16
0 0.00
210 81.08
49 18.92%
112  โรงเรียนบ้านตะโก 212
8 3.77
7 3.30
25 11.79
0 0.00
0 0.00
172 81.13
40 18.87%
113  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 276
15 5.43
3 1.09
33 11.96
0 0.00
0 0.00
225 81.52
51 18.48%
114  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 222
19 8.56
4 1.80
18 8.11
0 0.00
0 0.00
181 81.53
41 18.47%
115  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 125
6 4.80
2 1.60
8 6.40
4 3.20
3 2.40
102 81.60
23 18.40%
116  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 87
3 3.45
0 0.00
13 14.94
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 118
4 3.39
7 5.93
10 8.47
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
118  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 125
8 6.40
0 0.00
12 9.60
2 1.60
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
119  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 183
11 6.01
8 4.37
13 7.10
0 0.00
0 0.00
151 82.51
32 17.49%
120  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 86
1 1.16
2 2.33
12 13.95
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
121  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 132
5 3.79
4 3.03
14 10.61
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
122  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 104
5 4.81
4 3.85
5 4.81
4 3.85
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
123  โรงเรียนบ้านฝ้าย 216
11 5.09
4 1.85
20 9.26
1 0.46
1 0.46
179 82.87
37 17.13%
124  โรงเรียนวราวัฒนา 146
4 2.74
2 1.37
19 13.01
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
125  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 41
2 4.88
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
126  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 100
3 3.00
4 4.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
127  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 160
10 6.25
3 1.88
14 8.75
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
128  โรงเรียนบ้านโคกลอย 119
3 2.52
2 1.68
6 5.04
2 1.68
7 5.88
99 83.19
20 16.81%
129  โรงเรียนบ้านโคกลอย 155
5 3.23
7 4.52
14 9.03
0 0.00
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
130  โรงเรียนบ้านหนองกราด 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
131  โรงเรียนวัดน้ำไหล 127
16 12.60
1 0.79
4 3.15
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
132  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 955
44 4.61
33 3.46
50 5.24
17 1.78
14 1.47
797 83.46
158 16.54%
133  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 68
1 1.47
2 2.94
5 7.35
3 4.41
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
134  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 143
8 5.59
2 1.40
13 9.09
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
135  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 56
0 0.00
2 3.57
7 12.50
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
136  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 63
0 0.00
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
137  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 146
3 2.05
3 2.05
17 11.64
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
138  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 356
19 5.34
5 1.40
32 8.99
0 0.00
0 0.00
300 84.27
56 15.73%
139  โรงเรียนบ้านสมจิต 70
1 1.43
0 0.00
5 7.14
2 2.86
3 4.29
59 84.29
11 15.71%
140  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 121
8 6.61
0 0.00
10 8.26
1 0.83
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
141  โรงเรียนไตรคาม 83
6 7.23
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
142  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
1 3.13
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
143  โรงเรียนบ้านหนองยาง 209
15 7.18
0 0.00
1 0.48
16 7.66
0 0.00
177 84.69
32 15.31%
144  โรงเรียนบ้านขามน้อย 204
7 3.43
5 2.45
11 5.39
4 1.96
4 1.96
173 84.80
31 15.20%
145  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 66
4 6.06
1 1.52
4 6.06
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
146  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 113
6 5.31
6 5.31
5 4.42
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
147  โรงเรียนบ้านหนองหมี 136
7 5.15
3 2.21
8 5.88
0 0.00
2 1.47
116 85.29
20 14.71%
148  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 96
2 2.08
0 0.00
12 12.50
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
149  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 165
8 4.85
6 3.64
6 3.64
2 1.21
2 1.21
141 85.45
24 14.55%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 125
3 2.40
0 0.00
15 12.00
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
151  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
152  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 141
8 5.67
5 3.55
7 4.96
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
153  โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 85
3 3.53
0 0.00
5 5.88
2 2.35
2 2.35
73 85.88
12 14.12%
154  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 206
10 4.85
0 0.00
11 5.34
8 3.88
0 0.00
177 85.92
29 14.08%
155  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 129
8 6.20
2 1.55
5 3.88
0 0.00
3 2.33
111 86.05
18 13.95%
156  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 86
4 4.65
4 4.65
3 3.49
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
157  โรงเรียนบ้านหนองบัว 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
31 86.11
5 13.89%
158  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 294
11 3.74
3 1.02
23 7.82
3 1.02
0 0.00
254 86.39
40 13.61%
159  โรงเรียนบ้านหนองกราด 53
1 1.89
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
160  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 583
10 1.72
21 3.60
44 7.55
0 0.00
0 0.00
508 87.14
75 12.86%
161  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 257
11 4.28
5 1.95
12 4.67
5 1.95
0 0.00
224 87.16
33 12.84%
162  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 133
4 3.01
3 2.26
9 6.77
1 0.75
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
163  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 63
3 4.76
1 1.59
2 3.17
2 3.17
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
164  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 189
8 4.23
0 0.00
16 8.47
0 0.00
0 0.00
165 87.30
24 12.70%
165  โรงเรียนบ้านโคกขาม 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
166  โรงเรียนวัดสุขสำราญ 138
5 3.62
5 3.62
7 5.07
0 0.00
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
167  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 134
5 3.73
4 2.99
6 4.48
0 0.00
1 0.75
118 88.06
16 11.94%
168  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 76
1 1.32
0 0.00
7 9.21
0 0.00
1 1.32
67 88.16
9 11.84%
169  โรงเรียนบ้านสำราญ 106
3 2.83
3 2.83
5 4.72
1 0.94
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
170  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 119
2 1.68
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
171  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 103
2 1.94
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 151
4 2.65
1 0.66
5 3.31
4 2.65
2 1.32
135 89.40
16 10.60%
173  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 104
2 1.92
0 0.00
7 6.73
2 1.92
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
174  โรงเรียนบ้านหนองกง 162
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 10.49
145 89.51
17 10.49%
175  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 295
8 2.71
1 0.34
21 7.12
0 0.00
0 0.00
265 89.83
30 10.17%
176  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 217
0 0.00
3 1.38
15 6.91
3 1.38
0 0.00
196 90.32
21 9.68%
177  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
178  โรงเรียนบ้านหนองยาง 85
2 2.35
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
179  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 309
5 1.62
7 2.27
9 2.91
4 1.29
4 1.29
280 90.61
29 9.39%
180  โรงเรียนวัดห้วยหิน 65
2 3.08
2 3.08
2 3.08
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
181  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 642
7 1.09
11 1.71
37 5.76
1 0.16
0 0.00
586 91.28
56 8.72%
182  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 157
3 1.91
0 0.00
10 6.37
0 0.00
0 0.00
144 91.72
13 8.28%
183  โรงเรียนบ้านเขว้า 97
3 3.09
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
184  โรงเรียนบ้านนาจาน 85
3 3.53
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
185  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 196
5 2.55
2 1.02
7 3.57
2 1.02
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
186  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 113
1 0.88
2 1.77
3 2.65
1 0.88
2 1.77
104 92.04
9 7.96%
187  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 88
4 4.55
2 2.27
1 1.14
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
188  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 131
4 3.05
1 0.76
3 2.29
0 0.00
2 1.53
121 92.37
10 7.63%
189  โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
190  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 123
2 1.63
2 1.63
1 0.81
4 3.25
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
191  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 110
1 0.91
0 0.00
7 6.36
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
192  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
193  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 143
5 3.50
1 0.70
3 2.10
0 0.00
1 0.70
133 93.01
10 6.99%
194  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 161
8 4.97
3 1.86
0 0.00
-2 -1.24
2 1.24
150 93.17
11 6.83%
195  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 133
4 3.01
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
196  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 138
2 1.45
1 0.72
2 1.45
2 1.45
2 1.45
129 93.48
9 6.52%
197  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
198  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
199  โรงเรียนบ้านหนองกราด 91
2 2.20
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
200  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
201  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
202  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 167
0 0.00
0 0.00
3 1.80
0 0.00
0 0.00
164 98.20
3 1.80%
203  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านหนองกก 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 195
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,035 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,262 6.85
เตี้ย  1,248 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,928 8.86
ผอมและเตี้ย  721 2.18
อ้วนและเตี้ย  464 1.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,412 76.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,623 คน


23.08%


Powered By www.thaieducation.net