ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 208 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 208 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 32
27 84.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนางาม 102
30 29.41
16 15.69
20 19.61
20 19.61
15 14.71
1 0.98
101 99.02%
3  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 73
18 24.66
12 16.44
7 9.59
17 23.29
13 17.81
6 8.22
67 91.78%
4  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 62
38 61.29
3 4.84
2 3.23
3 4.84
5 8.06
11 17.74
51 82.26%
5  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 45
25 55.56
5 11.11
5 11.11
1 2.22
1 2.22
8 17.78
37 82.22%
6  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 29
16 55.17
4 13.79
0 0.00
2 6.90
0 0.00
7 24.14
22 75.86%
7  โรงเรียนดอนหมู 118
27 22.88
10 8.47
29 24.58
0 0.00
20 16.95
32 27.12
86 72.88%
8  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 27
4 14.81
1 3.70
9 33.33
1 3.70
4 14.81
8 29.63
19 70.37%
9  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 76
14 18.42
14 18.42
5 6.58
14 18.42
5 6.58
24 31.58
52 68.42%
10  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 102
21 20.59
6 5.88
20 19.61
14 13.73
7 6.86
34 33.33
68 66.67%
11  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 125
28 22.40
21 16.80
10 8.00
18 14.40
3 2.40
45 36.00
80 64.00%
12  โรงเรียนบ้านป่าปอ 126
18 14.29
19 15.08
23 18.25
9 7.14
11 8.73
46 36.51
80 63.49%
13  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 30
3 10.00
0 0.00
6 20.00
3 10.00
6 20.00
12 40.00
18 60.00%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 166
35 21.08
22 13.25
19 11.45
13 7.83
6 3.61
71 42.77
95 57.23%
15  โรงเรียนบ้านเขวา 32
6 18.75
2 6.25
8 25.00
2 6.25
0 0.00
14 43.75
18 56.25%
16  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 11
4 36.36
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
17  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 22
0 0.00
0 0.00
12 54.55
0 0.00
0 0.00
10 45.45
12 54.55%
18  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 918
103 11.22
71 7.73
199 21.68
32 3.49
93 10.13
420 45.75
498 54.25%
19  โรงเรียนบ้านคำแคน 50
7 14.00
4 8.00
8 16.00
2 4.00
6 12.00
23 46.00
27 54.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 56
6 10.71
9 16.07
6 10.71
4 7.14
5 8.93
26 46.43
30 53.57%
21  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 49
10 20.41
6 12.24
5 10.20
5 10.20
0 0.00
23 46.94
26 53.06%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 590
53 8.98
30 5.08
140 23.73
15 2.54
63 10.68
289 48.98
301 51.02%
23  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 109
8 7.34
11 10.09
21 19.27
6 5.50
9 8.26
54 49.54
55 50.46%
24  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 60
7 11.67
4 6.67
7 11.67
9 15.00
3 5.00
30 50.00
30 50.00%
25  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 59
9 15.25
4 6.78
15 25.42
1 1.69
0 0.00
30 50.85
29 49.15%
26  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 90
9 10.00
8 8.89
19 21.11
7 7.78
1 1.11
46 51.11
44 48.89%
27  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 99
18 18.18
6 6.06
18 18.18
5 5.05
0 0.00
52 52.53
47 47.47%
28  โรงเรียนบ้านหนองแปน 121
32 26.45
7 5.79
14 11.57
4 3.31
0 0.00
64 52.89
57 47.11%
29  โรงเรียนบ้านหนองไห 119
39 32.77
0 0.00
11 9.24
6 5.04
0 0.00
63 52.94
56 47.06%
30  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 137
14 10.22
15 10.95
28 20.44
7 5.11
0 0.00
73 53.28
64 46.72%
31  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 80
12 15.00
13 16.25
7 8.75
3 3.75
2 2.50
43 53.75
37 46.25%
32  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 35
11 31.43
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
19 54.29
16 45.71%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 371
27 7.28
9 2.43
44 11.86
36 9.70
51 13.75
204 54.99
167 45.01%
34  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 90
12 13.33
9 10.00
8 8.89
9 10.00
2 2.22
50 55.56
40 44.44%
35  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 31
5 16.13
5 16.13
3 9.68
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
36  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 29
2 6.90
3 10.34
3 10.34
2 6.90
2 6.90
17 58.62
12 41.38%
37  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 90
2 2.22
7 7.78
28 31.11
0 0.00
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 46
3 6.52
6 13.04
9 19.57
0 0.00
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
39  โรงเรียนบ้านโจด 80
16 20.00
7 8.75
8 10.00
0 0.00
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
40  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 50
10 20.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
3 6.00
31 62.00
19 38.00%
41  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 114
19 16.67
6 5.26
8 7.02
6 5.26
4 3.51
71 62.28
43 37.72%
42  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 57
10 17.54
5 8.77
2 3.51
4 7.02
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
43  โรงเรียนบ้านขุมดิน 82
16 19.51
3 3.66
11 13.41
0 0.00
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
44  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 42
5 11.90
1 2.38
3 7.14
1 2.38
5 11.90
27 64.29
15 35.71%
45  โรงเรียนบ้านคำน้อย 79
9 11.39
6 7.59
12 15.19
1 1.27
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
46  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 37
4 10.81
0 0.00
8 21.62
0 0.00
1 2.70
24 64.86
13 35.14%
47  โรงเรียนบ้านหันแฮด 20
0 0.00
0 0.00
6 30.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
48  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 60
8 13.33
0 0.00
13 21.67
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
49  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 43
6 13.95
4 9.30
5 11.63
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
50  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 153
11 7.19
6 3.92
33 21.57
3 1.96
0 0.00
100 65.36
53 34.64%
51  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 32
4 12.50
2 6.25
4 12.50
1 3.13
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
52  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 64
3 4.69
5 7.81
8 12.50
6 9.38
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
53  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 137
19 13.87
10 7.30
13 9.49
2 1.46
3 2.19
90 65.69
47 34.31%
54  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 134
13 9.70
11 8.21
19 14.18
0 0.00
0 0.00
91 67.91
43 32.09%
55  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 95
19 20.00
0 0.00
11 11.58
0 0.00
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
56  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 73
6 8.22
0 0.00
6 8.22
5 6.85
6 8.22
50 68.49
23 31.51%
57  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 86
6 6.98
1 1.16
19 22.09
1 1.16
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
58  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 169
18 10.65
8 4.73
13 7.69
6 3.55
8 4.73
116 68.64
53 31.36%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 177
22 12.43
0 0.00
33 18.64
0 0.00
0 0.00
122 68.93
55 31.07%
60  โรงเรียนบ้านปอแดง 78
6 7.69
6 7.69
9 11.54
0 0.00
3 3.85
54 69.23
24 30.77%
61  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 39
4 10.26
0 0.00
7 17.95
1 2.56
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
62  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 56
10 17.86
0 0.00
5 8.93
1 1.79
1 1.79
39 69.64
17 30.36%
63  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 20
3 15.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
64  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 118
13 11.02
2 1.69
7 5.93
10 8.47
3 2.54
83 70.34
35 29.66%
65  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 133
3 2.26
0 0.00
19 14.29
6 4.51
11 8.27
94 70.68
39 29.32%
66  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 113
17 15.04
1 0.88
10 8.85
2 1.77
3 2.65
80 70.80
33 29.20%
67  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 72
7 9.72
0 0.00
14 19.44
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
68  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 215
20 9.30
3 1.40
35 16.28
0 0.00
3 1.40
154 71.63
61 28.37%
69  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 106
7 6.60
6 5.66
17 16.04
0 0.00
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
70  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 86
7 8.14
3 3.49
12 13.95
2 2.33
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
71  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 58
4 6.90
0 0.00
11 18.97
1 1.72
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
72  โรงเรียนบัวเหลือง 51
8 15.69
1 1.96
3 5.88
0 0.00
2 3.92
37 72.55
14 27.45%
73  โรงเรียนบ้านขามป้อม 154
20 12.99
7 4.55
11 7.14
3 1.95
1 0.65
112 72.73
42 27.27%
74  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 107
15 14.02
10 9.35
4 3.74
0 0.00
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
75  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 63
5 7.94
3 4.76
8 12.70
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
76  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 119
10 8.40
7 5.88
8 6.72
6 5.04
1 0.84
87 73.11
32 26.89%
77  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 67
2 2.99
4 5.97
12 17.91
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
78  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 177
18 10.17
6 3.39
23 12.99
0 0.00
0 0.00
130 73.45
47 26.55%
79  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 103
9 8.74
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
80  โรงเรียนบ้านวังแสง 73
4 5.48
3 4.11
11 15.07
1 1.37
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
81  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 117
9 7.69
9 7.69
10 8.55
1 0.85
1 0.85
87 74.36
30 25.64%
82  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 90
6 6.67
3 3.33
14 15.56
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
83  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 119
2 1.68
5 4.20
17 14.29
6 5.04
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
84  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 101
6 5.94
0 0.00
19 18.81
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
85  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 115
10 8.70
7 6.09
4 3.48
5 4.35
2 1.74
87 75.65
28 24.35%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 214
17 7.94
6 2.80
5 2.34
18 8.41
6 2.80
162 75.70
52 24.30%
87  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 87
9 10.34
1 1.15
11 12.64
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
88  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 83
7 8.43
0 0.00
10 12.05
3 3.61
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
89  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 21
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
90  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 30
3 10.00
1 3.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
91  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 35
3 8.57
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
92  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 70
4 5.71
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
93  โรงเรียนบ้านละว้า 170
20 11.76
2 1.18
13 7.65
2 1.18
1 0.59
132 77.65
38 22.35%
94  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 22.22
14 77.78
4 22.22%
95  โรงเรียนบ้านแท่น 87
8 9.20
5 5.75
3 3.45
2 2.30
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
96  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 78
2 2.56
2 2.56
9 11.54
4 5.13
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
97  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 88
2 2.27
2 2.27
11 12.50
4 4.55
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
98  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 79
1 1.27
0 0.00
16 20.25
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
99  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 43
3 6.98
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
100  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 29
1 3.45
3 10.34
1 3.45
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
101  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 121
8 6.61
3 2.48
13 10.74
1 0.83
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
102  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 112
11 9.82
0 0.00
11 9.82
1 0.89
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
103  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 88
6 6.82
5 5.68
6 6.82
0 0.00
1 1.14
70 79.55
18 20.45%
104  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
105  โรงเรียนบ้านวังม่วง 118
1 0.85
1 0.85
14 11.86
8 6.78
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
106  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 100
4 4.00
5 5.00
8 8.00
3 3.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
107  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 70
8 11.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 96
5 5.21
3 3.13
6 6.25
2 2.08
3 3.13
77 80.21
19 19.79%
109  โรงเรียนบ้านมูลนาค 112
14 12.50
0 0.00
8 7.14
0 0.00
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
110  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92
5 5.43
2 2.17
9 9.78
1 1.09
1 1.09
74 80.43
18 19.57%
111  โรงเรียนบ้านสว่าง 77
2 2.60
2 2.60
8 10.39
3 3.90
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 201
6 2.99
6 2.99
25 12.44
2 1.00
0 0.00
162 80.60
39 19.40%
113  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 84
7 8.33
0 0.00
8 9.52
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
114  โรงเรียนบ้านหัวนา 85
11 12.94
3 3.53
2 2.35
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
115  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 86
3 3.49
2 2.33
10 11.63
1 1.16
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
116  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
4 12.12
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
117  โรงเรียนบ้านโนนคุต 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
118  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 61
0 0.00
4 6.56
4 6.56
3 4.92
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
119  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 107
6 5.61
3 2.80
7 6.54
2 1.87
1 0.93
88 82.24
19 17.76%
120  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 70
5 7.14
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
121  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 71
3 4.23
3 4.23
6 8.45
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
122  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 137
6 4.38
0 0.00
17 12.41
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
123  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 120
9 7.50
8 6.67
3 2.50
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
124  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 42
1 2.38
0 0.00
5 11.90
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
125  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 122
4 3.28
3 2.46
12 9.84
1 0.82
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
126  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 74
2 2.70
2 2.70
7 9.46
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
127  โรงเรียนบ้านโนนข่า 99
6 6.06
0 0.00
10 10.10
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
128  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 81
3 3.70
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
129  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
130  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 38
3 7.89
2 5.26
1 2.63
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
131  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 51
1 1.96
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
132  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 109
8 7.34
3 2.75
6 5.50
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
133  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
3 6.67
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
134  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 135
15 11.11
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
135  โรงเรียนสวัสดี 176
0 0.00
0 0.00
18 10.23
9 5.11
0 0.00
149 84.66
27 15.34%
136  โรงเรียนบ้านวังแคน 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
137  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
138  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 112
2 1.79
0 0.00
7 6.25
5 4.46
2 1.79
96 85.71
16 14.29%
139  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 65
1 1.54
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
140  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 159
1 0.63
10 6.29
10 6.29
0 0.00
1 0.63
137 86.16
22 13.84%
141  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
2 6.90
1 3.45
25 86.21
4 13.79%
142  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 96
6 6.25
0 0.00
6 6.25
0 0.00
1 1.04
83 86.46
13 13.54%
143  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
144  โรงเรียนบ้านลาน 114
5 4.39
4 3.51
4 3.51
2 1.75
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
145  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 148
7 4.73
0 0.00
12 8.11
0 0.00
0 0.00
129 87.16
19 12.84%
146  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 126
6 4.76
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
147  โรงเรียนบ้านขามเรียน 71
2 2.82
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
148  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 80
2 2.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
149  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 88
3 3.41
2 2.27
3 3.41
2 2.27
1 1.14
77 87.50
11 12.50%
150  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
151  โรงเรียนบ้านวังหว้า 99
6 6.06
2 2.02
3 3.03
1 1.01
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
152  โรงเรียนบ้านโสกนาค 76
3 3.95
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
153  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 102
4 3.92
1 0.98
4 3.92
1 0.98
2 1.96
90 88.24
12 11.76%
154  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 69
2 2.90
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
155  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
156  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 249
6 2.41
0 0.00
21 8.43
0 0.00
0 0.00
222 89.16
27 10.84%
157  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 87
2 2.30
2 2.30
3 3.45
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
158  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 117
0 0.00
3 2.56
9 7.69
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
159  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 49
2 4.08
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
160  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 70
4 5.71
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
161  โรงเรียนบ้านโกน้อย 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
162  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 131
3 2.29
0 0.00
10 7.63
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
163  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
164  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
165  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 302
6 1.99
3 0.99
18 5.96
0 0.00
0 0.00
275 91.06
27 8.94%
166  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 103
3 2.91
1 0.97
4 3.88
1 0.97
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
167  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
168  โรงเรียนบ้านบัว 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
169  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 76
0 0.00
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
170  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
171  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 107
1 0.93
2 1.87
3 2.80
1 0.93
1 0.93
99 92.52
8 7.48%
172  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
173  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
174  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 131
5 3.82
0 0.00
4 3.05
0 0.00
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
175  โรงเรียนบ้านนาฮี 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
176  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 112
3 2.68
1 0.89
2 1.79
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
177  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
2 2.11
2 2.11
90 94.74
5 5.26%
178  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
179  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
180  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
181  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 142
3 2.11
1 0.70
2 1.41
0 0.00
0 0.00
136 95.77
6 4.23%
182  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 133
3 2.26
0 0.00
1 0.75
0 0.00
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
183  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
184  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
185  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
186  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 91
0 0.00
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
90 98.90
1 1.10%
187  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 92
1 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 98.91
1 1.09%
188  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านนาข่า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านแจ้ง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านโนนงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านโนนทัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
207  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 141
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนหนองบัวเย็น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,719 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,505 8.49
เตี้ย  660 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,930 10.89
ผอมและเตี้ย  465 2.62
อ้วนและเตี้ย  424 2.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,735 71.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,984 คน


28.13%


Powered By www.thaieducation.net