ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 172 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 114
56 49.12
23 20.18
18 15.79
8 7.02
9 7.89
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 99
26 26.26
30 30.30
21 21.21
8 8.08
14 14.14
0 0.00
99 100.00%
3  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 50
16 32.00
9 18.00
13 26.00
6 12.00
0 0.00
6 12.00
44 88.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 51
19 37.25
9 17.65
7 13.73
5 9.80
1 1.96
10 19.61
41 80.39%
5  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 125
16 12.80
20 16.00
19 15.20
14 11.20
6 4.80
50 40.00
75 60.00%
6  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 41
13 31.71
1 2.44
10 24.39
0 0.00
0 0.00
17 41.46
24 58.54%
7  โรงเรียนบ้านสมสนุก 104
20 19.23
18 17.31
8 7.69
8 7.69
4 3.85
46 44.23
58 55.77%
8  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 227
18 7.93
23 10.13
34 14.98
14 6.17
34 14.98
104 45.81
123 54.19%
9  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 85
34 40.00
2 2.35
10 11.76
0 0.00
0 0.00
39 45.88
46 54.12%
10  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 91
13 14.29
8 8.79
9 9.89
8 8.79
9 9.89
44 48.35
47 51.65%
11  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 122
21 17.21
13 10.66
15 12.30
14 11.48
0 0.00
59 48.36
63 51.64%
12  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 271
75 27.68
27 9.96
26 9.59
8 2.95
0 0.00
135 49.82
136 50.18%
13  โรงเรียนวัดละลวด 238
65 27.31
11 4.62
36 15.13
7 2.94
0 0.00
119 50.00
119 50.00%
14  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 112
24 21.43
9 8.04
14 12.50
6 5.36
2 1.79
57 50.89
55 49.11%
15  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 82
9 10.98
8 9.76
9 10.98
8 9.76
6 7.32
42 51.22
40 48.78%
16  โรงเรียนบ้านตะเคียน 58
10 17.24
5 8.62
3 5.17
5 8.62
5 8.62
30 51.72
28 48.28%
17  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 73
12 16.44
2 2.74
2 2.74
5 6.85
14 19.18
38 52.05
35 47.95%
18  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 232
23 9.91
12 5.17
14 6.03
35 15.09
26 11.21
122 52.59
110 47.41%
19  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 76
23 30.26
1 1.32
11 14.47
1 1.32
0 0.00
40 52.63
36 47.37%
20  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 111
27 24.32
0 0.00
24 21.62
0 0.00
0 0.00
60 54.05
51 45.95%
21  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 108
27 25.00
5 4.63
17 15.74
0 0.00
0 0.00
59 54.63
49 45.37%
22  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 65
3 4.62
3 4.62
4 6.15
6 9.23
13 20.00
36 55.38
29 44.62%
23  โรงเรียนบ้านโคกระกา 131
16 12.21
12 9.16
3 2.29
7 5.34
20 15.27
73 55.73
58 44.27%
24  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 115
18 15.65
11 9.57
17 14.78
3 2.61
1 0.87
65 56.52
50 43.48%
25  โรงเรียนพระครูวิทยา 181
35 19.34
10 5.52
26 14.36
5 2.76
0 0.00
105 58.01
76 41.99%
26  โรงเรียนบ้านสวายจีก 221
27 12.22
16 7.24
37 16.74
10 4.52
1 0.45
130 58.82
91 41.18%
27  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 83
8 9.64
7 8.43
13 15.66
6 7.23
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
28  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 83
12 14.46
8 9.64
13 15.66
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
29  โรงเรียนบ้านมะค่า 38
4 10.53
4 10.53
5 13.16
1 2.63
1 2.63
23 60.53
15 39.47%
30  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 274
23 8.39
41 14.96
33 12.04
11 4.01
0 0.00
166 60.58
108 39.42%
31  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 290
45 15.52
33 11.38
14 4.83
18 6.21
3 1.03
177 61.03
113 38.97%
32  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 128
16 12.50
13 10.16
8 6.25
11 8.59
0 0.00
80 62.50
48 37.50%
33  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 62
8 12.90
4 6.45
8 12.90
2 3.23
1 1.61
39 62.90
23 37.10%
34  โรงเรียนบ้านสระคูณ 85
11 12.94
0 0.00
9 10.59
11 12.94
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
35  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 81
21 25.93
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
36  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 331
35 10.57
28 8.46
20 6.04
17 5.14
14 4.23
217 65.56
114 34.44%
37  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 127
17 13.39
2 1.57
15 11.81
7 5.51
2 1.57
84 66.14
43 33.86%
38  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 36
1 2.78
2 5.56
9 25.00
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
39  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 311
58 18.65
0 0.00
45 14.47
0 0.00
0 0.00
208 66.88
103 33.12%
40  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 136
24 17.65
2 1.47
18 13.24
0 0.00
0 0.00
92 67.65
44 32.35%
41  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 178
25 14.04
14 7.87
18 10.11
0 0.00
0 0.00
121 67.98
57 32.02%
42  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 72
2 2.78
6 8.33
15 20.83
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
43  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 69
2 2.90
3 4.35
4 5.80
1 1.45
12 17.39
47 68.12
22 31.88%
44  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 98
9 9.18
7 7.14
15 15.31
0 0.00
0 0.00
67 68.37
31 31.63%
45  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 48
10 20.83
1 2.08
3 6.25
0 0.00
1 2.08
33 68.75
15 31.25%
46  โรงเรียนบ้านสนวน 64
4 6.25
2 3.13
14 21.88
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
47  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 107
21 19.63
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
48  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 69
6 8.70
4 5.80
9 13.04
2 2.90
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
49  โรงเรียนบ้านหนองม้า 142
17 11.97
7 4.93
19 13.38
0 0.00
0 0.00
99 69.72
43 30.28%
50  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 40
4 10.00
1 2.50
3 7.50
2 5.00
2 5.00
28 70.00
12 30.00%
51  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 161
20 12.42
9 5.59
19 11.80
0 0.00
0 0.00
113 70.19
48 29.81%
52  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 549
59 10.75
27 4.92
39 7.10
16 2.91
18 3.28
390 71.04
159 28.96%
53  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 45
6 13.33
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
54  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 66
10 15.15
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
55  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 140
20 14.29
13 9.29
5 3.57
1 0.71
1 0.71
100 71.43
40 28.57%
56  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 65
6 9.23
1 1.54
11 16.92
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
57  โรงเรียนบ้านถาวร 123
10 8.13
6 4.88
14 11.38
4 3.25
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
58  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 131
7 5.34
3 2.29
26 19.85
0 0.00
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
59  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 186
21 11.29
0 0.00
30 16.13
0 0.00
0 0.00
135 72.58
51 27.42%
60  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 248
25 10.08
17 6.85
20 8.06
6 2.42
0 0.00
180 72.58
68 27.42%
61  โรงเรียนบ้านสารภี 95
5 5.26
0 0.00
20 21.05
1 1.05
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
62  โรงเรียนบ้านหนองตราด 70
10 14.29
3 4.29
2 2.86
4 5.71
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
63  โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 185
32 17.30
0 0.00
18 9.73
0 0.00
0 0.00
135 72.97
50 27.03%
64  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 163
24 14.72
10 6.13
9 5.52
0 0.00
1 0.61
119 73.01
44 26.99%
65  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา 134
11 8.21
7 5.22
6 4.48
7 5.22
5 3.73
98 73.13
36 26.87%
66  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 97
3 3.09
3 3.09
9 9.28
11 11.34
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
67  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 116
15 12.93
0 0.00
15 12.93
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
68  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 414
33 7.97
25 6.04
29 7.00
15 3.62
5 1.21
307 74.15
107 25.85%
69  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 89
5 5.62
1 1.12
7 7.87
5 5.62
5 5.62
66 74.16
23 25.84%
70  โรงเรียนบ้านประคอง 168
22 13.10
0 0.00
17 10.12
0 0.00
4 2.38
125 74.40
43 25.60%
71  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 87
5 5.75
2 2.30
12 13.79
3 3.45
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
72  โรงเรียนบ้านหนองค่าย 151
12 7.95
4 2.65
16 10.60
6 3.97
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
73  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 36
7 19.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.56
27 75.00
9 25.00%
74  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 85
4 4.71
0 0.00
12 14.12
2 2.35
3 3.53
64 75.29
21 24.71%
75  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 126
19 15.08
3 2.38
7 5.56
2 1.59
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
76  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 182
14 7.69
6 3.30
21 11.54
3 1.65
0 0.00
138 75.82
44 24.18%
77  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 158
23 14.56
0 0.00
15 9.49
0 0.00
0 0.00
120 75.95
38 24.05%
78  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 50
7 14.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
79  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 168
16 9.52
4 2.38
20 11.90
0 0.00
0 0.00
128 76.19
40 23.81%
80  โรงเรียนบ้านหลักเขต 227
16 7.05
13 5.73
6 2.64
13 5.73
6 2.64
173 76.21
54 23.79%
81  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 98
2 2.04
1 1.02
19 19.39
1 1.02
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
82  โรงเรียนบ้านพะไล 65
4 6.15
2 3.08
2 3.08
6 9.23
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
83  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 70
8 11.43
3 4.29
5 7.14
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
84  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 76
3 3.95
4 5.26
10 13.16
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
85  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 179
22 12.29
0 0.00
18 10.06
0 0.00
0 0.00
139 77.65
40 22.35%
86  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 63
1 1.59
5 7.94
8 12.70
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
87  โรงเรียนบ้านพลวง 122
7 5.74
3 2.46
17 13.93
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
88  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 154
8 5.19
3 1.95
21 13.64
2 1.30
0 0.00
120 77.92
34 22.08%
89  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 64
3 4.69
1 1.56
7 10.94
0 0.00
3 4.69
50 78.13
14 21.88%
90  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 188
13 6.91
15 7.98
9 4.79
3 1.60
1 0.53
147 78.19
41 21.81%
91  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
92  โรงเรียนบ้านโคกวัด 155
11 7.10
3 1.94
18 11.61
0 0.00
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
93  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 126
7 5.56
0 0.00
19 15.08
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
94  โรงเรียนบ้านโคกสูง 83
10 12.05
2 2.41
3 3.61
2 2.41
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
95  โรงเรียนวัดกะทิง 44
1 2.27
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
96  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 98
10 10.20
0 0.00
6 6.12
4 4.08
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
97  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 227
13 5.73
11 4.85
19 8.37
1 0.44
2 0.88
181 79.74
46 20.26%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัว 99
7 7.07
0 0.00
7 7.07
0 0.00
6 6.06
79 79.80
20 20.20%
99  โรงเรียนบ้านฝ้าย 56
3 5.36
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
100  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 138
7 5.07
4 2.90
15 10.87
1 0.72
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
101  โรงเรียนบ้านนากลาง 118
6 5.08
5 4.24
7 5.93
5 4.24
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
102  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 72
2 2.78
1 1.39
8 11.11
1 1.39
2 2.78
58 80.56
14 19.44%
103  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 249
20 8.03
11 4.42
8 3.21
9 3.61
0 0.00
201 80.72
48 19.28%
104  โรงเรียนบ้านช่อผกา 260
20 7.69
16 6.15
14 5.38
0 0.00
0 0.00
210 80.77
50 19.23%
105  โรงเรียนบ้านดงเย็น 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
5 7.35
2 2.94
55 80.88
13 19.12%
106  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 220
8 3.64
0 0.00
8 3.64
18 8.18
8 3.64
178 80.91
42 19.09%
107  โรงเรียนบ้านหนองไทร 87
3 3.45
5 5.75
7 8.05
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
108  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 110
2 1.82
1 0.91
17 15.45
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
109  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 128
5 3.91
1 0.78
6 4.69
4 3.13
7 5.47
105 82.03
23 17.97%
110  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 56
3 5.36
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
111  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 118
14 11.86
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
112  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 65
4 6.15
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
113  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 71
1 1.41
1 1.41
4 5.63
6 8.45
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
114  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 66
2 3.03
3 4.55
4 6.06
0 0.00
2 3.03
55 83.33
11 16.67%
115  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 180
7 3.89
7 3.89
6 3.33
8 4.44
2 1.11
150 83.33
30 16.67%
116  โรงเรียนวิมลวิทยา 139
11 7.91
7 5.04
5 3.60
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
117  โรงเรียนวัดบ้านรุน 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
118  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 124
3 2.42
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
119  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 62
4 6.45
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
120  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 82
2 2.44
3 3.66
4 4.88
4 4.88
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
121  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 70
2 2.86
2 2.86
7 10.00
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
122  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 109
13 11.93
0 0.00
4 3.67
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
123  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 122
8 6.56
3 2.46
5 4.10
2 1.64
1 0.82
103 84.43
19 15.57%
124  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 71
3 4.23
0 0.00
6 8.45
0 0.00
2 2.82
60 84.51
11 15.49%
125  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 232
9 3.88
11 4.74
4 1.72
7 3.02
4 1.72
197 84.91
35 15.09%
126  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 102
7 6.86
1 0.98
7 6.86
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
127  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 82
5 6.10
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
128  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 124
6 4.84
0 0.00
6 4.84
0 0.00
6 4.84
106 85.48
18 14.52%
129  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 200
0 0.00
0 0.00
16 8.00
0 0.00
13 6.50
171 85.50
29 14.50%
130  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 111
10 9.01
0 0.00
5 4.50
0 0.00
1 0.90
95 85.59
16 14.41%
131  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 144
3 2.08
3 2.08
14 9.72
0 0.00
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
132  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 262
12 4.58
0 0.00
24 9.16
0 0.00
0 0.00
226 86.26
36 13.74%
133  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 52
3 5.77
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
134  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 109
7 6.42
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
135  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 160
2 1.25
2 1.25
7 4.38
4 2.50
5 3.13
140 87.50
20 12.50%
136  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 206
7 3.40
15 7.28
1 0.49
2 0.97
0 0.00
181 87.86
25 12.14%
137  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 118
3 2.54
4 3.39
7 5.93
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
138  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 245
17 6.94
4 1.63
8 3.27
0 0.00
0 0.00
216 88.16
29 11.84%
139  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 167
6 3.59
2 1.20
9 5.39
2 1.20
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
140  โรงเรียนบ้านกวางงอย 82
2 2.44
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
141  โรงเรียนบ้านสระเกษ 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
142  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 46
1 2.17
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
143  โรงเรียนบ้านหนองแวง 129
10 7.75
3 2.33
1 0.78
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
144  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
145  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 89
3 3.37
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
146  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 161
2 1.24
2 1.24
10 6.21
2 1.24
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
147  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 101
6 5.94
3 2.97
0 0.00
1 0.99
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
148  โรงเรียนบ้านฝังงา 81
0 0.00
1 1.23
5 6.17
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
149  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 368
14 3.80
6 1.63
16 4.35
0 0.00
0 0.00
332 90.22
36 9.78%
150  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 134
5 3.73
3 2.24
5 3.73
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
151  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 196
3 1.53
4 2.04
10 5.10
0 0.00
0 0.00
179 91.33
17 8.67%
152  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
1 1.23
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
153  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 97
2 2.06
0 0.00
5 5.15
0 0.00
1 1.03
89 91.75
8 8.25%
154  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 136
1 0.74
1 0.74
8 5.88
1 0.74
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
155  โรงเรียนบ้านหนองยาง 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
156  โรงเรียนบ้านม่วง 131
1 0.76
2 1.53
5 3.82
2 1.53
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
157  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 148
0 0.00
4 2.70
5 3.38
2 1.35
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
158  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 109
0 0.00
0 0.00
6 5.50
2 1.83
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
159  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 143
6 4.20
0 0.00
3 2.10
0 0.00
0 0.00
134 93.71
9 6.29%
160  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 78
0 0.00
2 2.56
2 2.56
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
161  โรงเรียนบ้านยาง 198
4 2.02
1 0.51
4 2.02
0 0.00
0 0.00
189 95.45
9 4.55%
162  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 221
1 0.45
3 1.36
6 2.71
0 0.00
0 0.00
211 95.48
10 4.52%
163  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 220
2 0.91
2 0.91
5 2.27
0 0.00
0 0.00
211 95.91
9 4.09%
164  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 138
0 0.00
0 0.00
3 2.17
0 0.00
0 0.00
135 97.83
3 2.17%
165  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านร่มไทร 0
24 0.00
9 0.00
7 0.00
9 0.00
7 0.00
-56 0.00
56 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองโสน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านโนนแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนวัดหนองครก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดโคกล่าม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,052 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,975 9.38
เตี้ย  858 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,806 8.58
ผอมและเตี้ย  504 2.39
อ้วนและเตี้ย  328 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,581 74.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,471 คน


25.99%


Powered By www.thaieducation.net