ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 153
46 30.07
26 16.99
29 18.95
26 16.99
26 16.99
0 0.00
153 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 86
15 17.44
20 23.26
50 58.14
0 0.00
1 1.16
0 0.00
86 100.00%
3  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 219
70 31.96
30 13.70
90 41.10
29 13.24
0 0.00
0 0.00
219 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 44
7 15.91
6 13.64
13 29.55
7 15.91
2 4.55
9 20.45
35 79.55%
5  โรงเรียนบ้านโคกลาน 30
14 46.67
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
11 36.67
19 63.33%
6  โรงเรียนอนุบาลนาดี 200
29 14.50
10 5.00
49 24.50
9 4.50
24 12.00
79 39.50
121 60.50%
7  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 125
9 7.20
11 8.80
11 8.80
20 16.00
22 17.60
52 41.60
73 58.40%
8  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 196
26 13.27
22 11.22
21 10.71
14 7.14
17 8.67
96 48.98
100 51.02%
9  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 57
7 12.28
7 12.28
7 12.28
7 12.28
0 0.00
29 50.88
28 49.12%
10  โรงเรียนบ้านบุสูง 184
31 16.85
21 11.41
0 0.00
17 9.24
20 10.87
95 51.63
89 48.37%
11  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 327
32 9.79
28 8.56
46 14.07
26 7.95
26 7.95
169 51.68
158 48.32%
12  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 177
24 13.56
14 7.91
28 15.82
7 3.95
10 5.65
94 53.11
83 46.89%
13  โรงเรียนวัดตันทาราม 44
2 4.55
2 4.55
5 11.36
4 9.09
7 15.91
24 54.55
20 45.45%
14  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 109
9 8.26
9 8.26
20 18.35
6 5.50
2 1.83
63 57.80
46 42.20%
15  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 143
20 13.99
18 12.59
4 2.80
14 9.79
4 2.80
83 58.04
60 41.96%
16  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 102
18 17.65
9 8.82
11 10.78
3 2.94
1 0.98
60 58.82
42 41.18%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 178
21 11.80
17 9.55
31 17.42
2 1.12
1 0.56
106 59.55
72 40.45%
18  โรงเรียนบ้านทับลาน 244
19 7.79
5 2.05
29 11.89
24 9.84
20 8.20
147 60.25
97 39.75%
19  โรงเรียนวัดปากน้ำ 44
7 15.91
2 4.55
5 11.36
3 6.82
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
20  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 70
4 5.71
3 4.29
5 7.14
7 10.00
8 11.43
43 61.43
27 38.57%
21  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 40
6 15.00
0 0.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
22  โรงเรียนบรรหารวิทยา 296
15 5.07
7 2.36
32 10.81
16 5.41
37 12.50
189 63.85
107 36.15%
23  โรงเรียนบ้านชำโสม 100
24 24.00
0 0.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
24  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 234
25 10.68
8 3.42
8 3.42
33 14.10
10 4.27
150 64.10
84 35.90%
25  โรงเรียนบ้านหนองจิก 81
7 8.64
9 11.11
10 12.35
2 2.47
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
26  โรงเรียนบ้านพระปรง 177
22 12.43
6 3.39
26 14.69
4 2.26
3 1.69
116 65.54
61 34.46%
27  โรงเรียนบ้านเขากระแต 123
15 12.20
7 5.69
15 12.20
5 4.07
0 0.00
81 65.85
42 34.15%
28  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 115
5 4.35
7 6.09
23 20.00
0 0.00
4 3.48
76 66.09
39 33.91%
29  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 97
5 5.15
4 4.12
23 23.71
0 0.00
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
30  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 296
15 5.07
11 3.72
41 13.85
18 6.08
0 0.00
211 71.28
85 28.72%
31  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 314
29 9.24
11 3.50
50 15.92
0 0.00
0 0.00
224 71.34
90 28.66%
32  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 103
9 8.74
8 7.77
9 8.74
1 0.97
2 1.94
74 71.84
29 28.16%
33  โรงเรียนวัดปากแพรก 64
7 10.94
1 1.56
5 7.81
5 7.81
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
34  โรงเรียนวัดสารวนาราม 93
5 5.38
4 4.30
10 10.75
3 3.23
4 4.30
67 72.04
26 27.96%
35  โรงเรียนวัดเกาะแดง 58
5 8.62
1 1.72
7 12.07
2 3.45
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
36  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 194
13 6.70
7 3.61
30 15.46
2 1.03
0 0.00
142 73.20
52 26.80%
37  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 45
6 13.33
6 13.33
-2 -4.44
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 53
6 11.32
4 7.55
3 5.66
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
39  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 111
7 6.31
5 4.50
15 13.51
2 1.80
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
40  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 201
11 5.47
9 4.48
31 15.42
1 0.50
0 0.00
149 74.13
52 25.87%
41  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 160
16 10.00
0 0.00
25 15.63
0 0.00
0 0.00
119 74.38
41 25.63%
42  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 94
6 6.38
0 0.00
8 8.51
2 2.13
8 8.51
70 74.47
24 25.53%
43  โรงเรียนบ้านซ่ง 48
8 16.67
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
44  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 99
7 7.07
2 2.02
14 14.14
1 1.01
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
45  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 83
9 10.84
5 6.02
6 7.23
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
46  โรงเรียนบ้านวังกวาง 117
6 5.13
5 4.27
11 9.40
1 0.85
5 4.27
89 76.07
28 23.93%
47  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 163
17 10.43
0 0.00
22 13.50
0 0.00
0 0.00
124 76.07
39 23.93%
48  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 131
16 12.21
1 0.76
14 10.69
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
49  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 60
2 3.33
1 1.67
11 18.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
50  โรงเรียนบ้านหนองโดน 91
7 7.69
1 1.10
13 14.29
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
51  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 301
11 3.65
13 4.32
23 7.64
19 6.31
2 0.66
233 77.41
68 22.59%
52  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 138
9 6.52
3 2.17
16 11.59
3 2.17
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
53  โรงเรียนบ้านไผ่ 108
9 8.33
6 5.56
9 8.33
0 0.00
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
54  โรงเรียนบ้านหนองแหน 127
7 5.51
7 5.51
8 6.30
5 3.94
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
55  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 118
4 3.39
3 2.54
18 15.25
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
56  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 95
0 0.00
4 4.21
15 15.79
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
57  โรงเรียนบ้านปราสาท 50
0 0.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
58  โรงเรียนบ้านหนองบัว 50
5 10.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
59  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 86
5 5.81
5 5.81
7 8.14
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
60  โรงเรียนบ้านโนนสูง 127
6 4.72
2 1.57
17 13.39
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
61  โรงเรียนบ้านวังรี 87
5 5.75
3 3.45
9 10.34
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 462
18 3.90
12 2.60
57 12.34
2 0.43
1 0.22
372 80.52
90 19.48%
63  โรงเรียนบ้านขุนศรี 126
2 1.59
9 7.14
13 10.32
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
64  โรงเรียนวัดวังหวาย 42
3 7.14
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
65  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 136
3 2.21
1 0.74
19 13.97
1 0.74
1 0.74
111 81.62
25 18.38%
66  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 94
4 4.26
4 4.26
9 9.57
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
67  โรงเรียนบ้านโคกหอม 28
2 7.14
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 140
7 5.00
15 10.71
2 1.43
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
69  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 267
20 7.49
0 0.00
23 8.61
2 0.75
0 0.00
222 83.15
45 16.85%
70  โรงเรียนบ้านกระเดียง 78
5 6.41
0 0.00
7 8.97
0 0.00
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
71  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 48
1 2.08
1 2.08
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
72  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 66
6 9.09
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
73  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 82
3 3.66
3 3.66
4 4.88
2 2.44
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
74  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
75  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 141
2 1.42
4 2.84
12 8.51
2 1.42
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
76  โรงเรียนบ้านทด 64
4 6.25
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
77  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 57
6 10.53
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
78  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 137
4 2.92
5 3.65
10 7.30
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
79  โรงเรียนบ้านหินเทิน 182
10 5.49
2 1.10
13 7.14
0 0.00
0 0.00
157 86.26
25 13.74%
80  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 59
1 1.69
1 1.69
5 8.47
0 0.00
1 1.69
51 86.44
8 13.56%
81  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 151
6 3.97
4 2.65
7 4.64
1 0.66
2 1.32
131 86.75
20 13.25%
82  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
83  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 129
4 3.10
2 1.55
9 6.98
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
84  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 88
0 0.00
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
85  โรงเรียนวัดโคกอุดม 301
4 1.33
4 1.33
10 3.32
4 1.33
10 3.32
269 89.37
32 10.63%
86  โรงเรียนวัดเนินสูง 105
3 2.86
1 0.95
2 1.90
5 4.76
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
87  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 115
9 7.83
0 0.00
2 1.74
1 0.87
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
88  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
89  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 114
1 0.88
2 1.75
8 7.02
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
90  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
91  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 106
4 3.77
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
92  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
93  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 167
0 0.00
0 0.00
15 8.98
0 0.00
0 0.00
152 91.02
15 8.98%
94  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 70
0 0.00
3 4.29
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
95  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 123
0 0.00
0 0.00
10 8.13
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
96  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
97  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 115
4 3.48
3 2.61
2 1.74
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
98  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 90
3 3.33
0 0.00
3 3.33
1 1.11
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
99  โรงเรียนบ้านเขาปูน 66
0 0.00
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
100  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
1 1.79
52 92.86
4 7.14%
101  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.33
40 93.02
3 6.98%
102  โรงเรียนบ้านหนองหอย 94
1 1.06
2 2.13
3 3.19
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
103  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 155
3 1.94
3 1.94
3 1.94
0 0.00
0 0.00
146 94.19
9 5.81%
104  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
105  โรงเรียนวัดหาดสูง 148
0 0.00
0 0.00
5 3.38
2 1.35
0 0.00
141 95.27
7 4.73%
106  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 94
0 0.00
0 0.00
1 1.06
3 3.19
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 56
1 1.79
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
108  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
109  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 132
0 0.00
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
110  โรงเรียนบ้านแก่ง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดย่านรี 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,042 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  952 7.30
เตี้ย  525 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,403 10.76
ผอมและเตี้ย  384 2.94
อ้วนและเตี้ย  285 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,493 72.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,549 คน


27.21%


Powered By www.thaieducation.net