ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 152 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 152 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียน บ้านหนองหิน 173
29 16.76
17 9.83
31 17.92
10 5.78
18 10.40
68 39.31
105 60.69%
3  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 197
17 8.63
16 8.12
46 23.35
10 5.08
23 11.68
85 43.15
112 56.85%
4  โรงเรียน บ้านบะยาว 132
11 8.33
10 7.58
10 7.58
21 15.91
20 15.15
60 45.45
72 54.55%
5  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 103
9 8.74
10 9.71
27 26.21
0 0.00
10 9.71
47 45.63
56 54.37%
6  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 708
70 9.89
64 9.04
155 21.89
26 3.67
67 9.46
326 46.05
382 53.95%
7  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 21
1 4.76
2 9.52
6 28.57
1 4.76
1 4.76
10 47.62
11 52.38%
8  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127
16 12.60
16 12.60
22 17.32
5 3.94
5 3.94
63 49.61
64 50.39%
9  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 165
32 19.39
27 16.36
13 7.88
10 6.06
1 0.61
82 49.70
83 50.30%
10  โรงเรียนสนามบิน 2561
143 5.58
111 4.33
653 25.50
45 1.76
336 13.12
1273 49.71
1288 50.29%
11  โรงเรียน บ้านดอนยาง 10
2 20.00
2 20.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
12  โรงเรียนบ้านนาเพียง 16
3 18.75
3 18.75
1 6.25
1 6.25
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 58
15 25.86
3 5.17
7 12.07
2 3.45
1 1.72
30 51.72
28 48.28%
14  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3500
175 5.00
91 2.60
901 25.74
40 1.14
479 13.69
1814 51.83
1686 48.17%
15  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 54
13 24.07
6 11.11
3 5.56
0 0.00
4 7.41
28 51.85
26 48.15%
16  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 206
27 13.11
15 7.28
36 17.48
11 5.34
10 4.85
107 51.94
99 48.06%
17  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 167
20 11.98
20 11.98
14 8.38
14 8.38
12 7.19
87 52.10
80 47.90%
18  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 94
29 30.85
6 6.38
5 5.32
4 4.26
0 0.00
50 53.19
44 46.81%
19  โรงเรียน บ้านสะอาด 137
11 8.03
10 7.30
29 21.17
3 2.19
11 8.03
73 53.28
64 46.72%
20  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 100
21 21.00
7 7.00
13 13.00
2 2.00
2 2.00
55 55.00
45 45.00%
21  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 68
11 16.18
7 10.29
5 7.35
3 4.41
3 4.41
39 57.35
29 42.65%
22  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 64
16 25.00
6 9.38
5 7.81
0 0.00
0 0.00
37 57.81
27 42.19%
23  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 55
6 10.91
2 3.64
8 14.55
7 12.73
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
24  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 98
20 20.41
9 9.18
9 9.18
2 2.04
0 0.00
58 59.18
40 40.82%
25  โรงเรียนบ้านหนองปอ 33
0 0.00
3 9.09
5 15.15
2 6.06
3 9.09
20 60.61
13 39.39%
26  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 105
10 9.52
10 9.52
5 4.76
9 8.57
7 6.67
64 60.95
41 39.05%
27  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 177
27 15.25
9 5.08
22 12.43
3 1.69
6 3.39
110 62.15
67 37.85%
28  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 74
5 6.76
8 10.81
13 17.57
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 594
70 11.78
43 7.24
67 11.28
26 4.38
0 0.00
388 65.32
206 34.68%
30  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 114
16 14.04
0 0.00
23 20.18
0 0.00
0 0.00
75 65.79
39 34.21%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 253
36 14.23
14 5.53
31 12.25
2 0.79
3 1.19
167 66.01
86 33.99%
32  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 153
6 3.92
0 0.00
33 21.57
0 0.00
13 8.50
101 66.01
52 33.99%
33  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 106
13 12.26
2 1.89
21 19.81
0 0.00
0 0.00
70 66.04
36 33.96%
34  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 80
8 10.00
5 6.25
13 16.25
1 1.25
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
35  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 6
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
36  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 174
25 14.37
7 4.02
23 13.22
1 0.57
0 0.00
118 67.82
56 32.18%
37  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 193
12 6.22
5 2.59
24 12.44
14 7.25
7 3.63
131 67.88
62 32.12%
38  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 101
3 2.97
5 4.95
18 17.82
1 0.99
4 3.96
70 69.31
31 30.69%
39  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 223
13 5.83
21 9.42
17 7.62
7 3.14
10 4.48
155 69.51
68 30.49%
40  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 129
13 10.08
6 4.65
20 15.50
0 0.00
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
41  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 73
6 8.22
8 10.96
8 10.96
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
42  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 47
5 10.64
2 4.26
7 14.89
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
43  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 61
5 8.20
2 3.28
9 14.75
0 0.00
2 3.28
43 70.49
18 29.51%
44  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 78
12 15.38
5 6.41
4 5.13
2 2.56
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
45  โรงเรียน บ้านดอนบม 156
12 7.69
6 3.85
11 7.05
7 4.49
9 5.77
111 71.15
45 28.85%
46  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 68
5 7.35
3 4.41
5 7.35
1 1.47
5 7.35
49 72.06
19 27.94%
47  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 224
15 6.70
11 4.91
35 15.63
1 0.45
0 0.00
162 72.32
62 27.68%
48  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 84
6 7.14
4 4.76
13 15.48
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
49  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 246
20 8.13
9 3.66
16 6.50
7 2.85
15 6.10
179 72.76
67 27.24%
50  โรงเรียนบ้านงิ้ว 137
6 4.38
11 8.03
18 13.14
2 1.46
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
51  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 45
1 2.22
1 2.22
10 22.22
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
52  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 42
0 0.00
1 2.38
8 19.05
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
53  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 88
3 3.41
2 2.27
18 20.45
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
54  โรงเรียน บ้านชาด 77
9 11.69
4 5.19
4 5.19
2 2.60
1 1.30
57 74.03
20 25.97%
55  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 185
8 4.32
10 5.41
29 15.68
1 0.54
0 0.00
137 74.05
48 25.95%
56  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 184
25 13.59
6 3.26
16 8.70
0 0.00
0 0.00
137 74.46
47 25.54%
57  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 106
5 4.72
0 0.00
22 20.75
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
58  โรงเรียนบ้านโคกท่า 84
3 3.57
2 2.38
11 13.10
0 0.00
5 5.95
63 75.00
21 25.00%
59  โรงเรียน หินกองวิทยา 57
6 10.53
1 1.75
6 10.53
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
60  โรงเรียนบ้านบ่อแก 110
3 2.73
4 3.64
16 14.55
4 3.64
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
61  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 141
20 14.18
1 0.71
11 7.80
2 1.42
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
62  โรงเรียนบ้านศิลา 50
7 14.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
63  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 200
22 11.00
0 0.00
18 9.00
7 3.50
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
64  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 22
3 13.64
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
65  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 59
0 0.00
0 0.00
8 13.56
3 5.08
2 3.39
46 77.97
13 22.03%
66  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
67  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 78
4 5.13
1 1.28
12 15.38
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
68  โรงเรียนบ้านหนองปิง 147
11 7.48
4 2.72
7 4.76
3 2.04
7 4.76
115 78.23
32 21.77%
69  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 124
8 6.45
2 1.61
17 13.71
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
70  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 69
7 10.14
4 5.80
0 0.00
4 5.80
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
71  โรงเรียนบ้านม่วง 255
14 5.49
9 3.53
27 10.59
3 1.18
1 0.39
201 78.82
54 21.18%
72  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 71
6 8.45
1 1.41
8 11.27
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
73  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 68
12 17.65
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
74  โรงเรียนบ้านนาล้อม 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
75  โรงเรียนบ้านไก่นา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
76  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 198
6 3.03
12 6.06
21 10.61
0 0.00
0 0.00
159 80.30
39 19.70%
77  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 79
0 0.00
0 0.00
7 8.86
6 7.59
2 2.53
64 81.01
15 18.99%
78  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 335
15 4.48
10 2.99
13 3.88
10 2.99
15 4.48
272 81.19
63 18.81%
79  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 97
2 2.06
8 8.25
5 5.15
3 3.09
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
80  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55
6 10.91
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
81  โรงเรียน บ้านหินขาว 62
3 4.84
3 4.84
5 8.06
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
82  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 63
3 4.76
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
83  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 110
3 2.73
4 3.64
10 9.09
1 0.91
1 0.91
91 82.73
19 17.27%
84  โรงเรียนบ้านเลิง 53
3 5.66
1 1.89
2 3.77
2 3.77
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
85  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 71
3 4.23
0 0.00
6 8.45
3 4.23
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
86  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
6 11.11
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
87  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 107
2 1.87
2 1.87
13 12.15
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
88  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
89  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
90  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 160
8 5.00
8 5.00
8 5.00
0 0.00
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
91  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 67
3 4.48
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
92  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 49
3 6.12
1 2.04
2 4.08
0 0.00
1 2.04
42 85.71
7 14.29%
93  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 58
4 6.90
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
94  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
95  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 51
4 7.84
1 1.96
1 1.96
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
96  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 116
4 3.45
2 1.72
7 6.03
2 1.72
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
97  โรงเรียน บ้านคำบอน 79
5 6.33
2 2.53
1 1.27
1 1.27
1 1.27
69 87.34
10 12.66%
98  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 146
1 0.68
0 0.00
16 10.96
0 0.00
1 0.68
128 87.67
18 12.33%
99  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
100  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 123
2 1.63
1 0.81
12 9.76
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
101  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
102  โรงเรียน บ้านกอก 96
4 4.17
4 4.17
1 1.04
2 2.08
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
103  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 96
0 0.00
0 0.00
5 5.21
6 6.25
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
104  โรงเรียนบ้านดงเก่า 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
105  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 139
4 2.88
0 0.00
7 5.04
0 0.00
4 2.88
124 89.21
15 10.79%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 150
5 3.33
3 2.00
7 4.67
0 0.00
1 0.67
134 89.33
16 10.67%
107  โรงเรียน บ้านค้อ 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
108  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
3 6.38
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
109  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 94
2 2.13
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
110  โรงเรียนบ้านดงกลาง 132
0 0.00
0 0.00
5 3.79
4 3.03
5 3.79
118 89.39
14 10.61%
111  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 176
1 0.57
1 0.57
12 6.82
4 2.27
0 0.00
158 89.77
18 10.23%
112  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 137
4 2.92
0 0.00
9 6.57
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
113  โรงเรียนบ้านโนนลาน 65
2 3.08
1 1.54
2 3.08
0 0.00
1 1.54
59 90.77
6 9.23%
114  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 55
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
115  โรงเรียนบ้านวังโพน 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
116  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 143
1 0.70
0 0.00
0 0.00
8 5.59
3 2.10
131 91.61
12 8.39%
117  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
118  โรงเรียนบ้านบึงแก 110
5 4.55
1 0.91
3 2.73
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
119  โรงเรียนบ้านดงพอง 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
46 92.00
4 8.00%
120  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 115
1 0.87
4 3.48
4 3.48
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
121  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 90
5 5.56
2 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
122  โรงเรียนบ้านโกทา 85
3 3.53
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
123  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 252
6 2.38
4 1.59
4 1.59
3 1.19
0 0.00
235 93.25
17 6.75%
124  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
125  โรงเรียนบ้านหนองคู 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
126  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
127  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 125
3 2.40
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
128  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
129  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
130  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
131  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 68
1 1.47
0 0.00
1 1.47
1 1.47
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
132  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
133  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 152
0 0.00
0 0.00
4 2.63
2 1.32
0 0.00
146 96.05
6 3.95%
134  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 124
3 2.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.81
120 96.77
4 3.23%
135  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 32
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.08
1 1.04
93 96.88
3 3.13%
137  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
138  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
139  โรงเรียนบ้านทองหลาง 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
1 1.05
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
140  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
141  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.11
89 98.89
1 1.11%
142  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 36
-3 -8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 154
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
154 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,997 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,384 6.59
เตี้ย  797 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,005 14.31
ผอมและเตี้ย  412 1.96
อ้วนและเตี้ย  1,144 5.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,255 67.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,742 คน


32.11%


Powered By www.thaieducation.net