ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 149 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 80
7 8.75
0 0.00
65 81.25
7 8.75
1 1.25
0 0.00
80 100.00%
2  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 238
11 4.62
27 11.34
58 24.37
38 15.97
41 17.23
63 26.47
175 73.53%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 323
45 13.93
41 12.69
79 24.46
25 7.74
38 11.76
95 29.41
228 70.59%
4  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 32
12 37.50
6 18.75
4 12.50
0 0.00
0 0.00
10 31.25
22 68.75%
5  โรงเรียนบ้านหนองแก 77
22 28.57
9 11.69
16 20.78
4 5.19
0 0.00
26 33.77
51 66.23%
6  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 16
0 0.00
0 0.00
8 50.00
2 12.50
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
7  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 121
24 19.83
16 13.22
19 15.70
13 10.74
3 2.48
46 38.02
75 61.98%
8  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 174
62 35.63
20 11.49
9 5.17
14 8.05
1 0.57
68 39.08
106 60.92%
9  โรงเรียนวัดสำราญ 100
17 17.00
12 12.00
23 23.00
7 7.00
0 0.00
41 41.00
59 59.00%
10  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 49
11 22.45
0 0.00
5 10.20
6 12.24
6 12.24
21 42.86
28 57.14%
11  โรงเรียนวัดมะค่า 41
3 7.32
7 17.07
12 29.27
1 2.44
0 0.00
18 43.90
23 56.10%
12  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 57
9 15.79
9 15.79
8 14.04
5 8.77
0 0.00
26 45.61
31 54.39%
13  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 234
64 27.35
16 6.84
40 17.09
0 0.00
0 0.00
114 48.72
120 51.28%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 65
9 13.85
2 3.08
18 27.69
1 1.54
2 3.08
33 50.77
32 49.23%
15  โรงเรียนวัดบ้านทราย 63
7 11.11
4 6.35
15 23.81
3 4.76
2 3.17
32 50.79
31 49.21%
16  โรงเรียนวัดคลองเม่า 91
11 12.09
3 3.30
28 30.77
0 0.00
0 0.00
49 53.85
42 46.15%
17  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 276
42 15.22
25 9.06
52 18.84
5 1.81
0 0.00
152 55.07
124 44.93%
18  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 127
14 11.02
13 10.24
16 12.60
7 5.51
7 5.51
70 55.12
57 44.88%
19  โรงเรียนบ้านกล้วย 45
7 15.56
8 17.78
5 11.11
0 0.00
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
20  โรงเรียนบ้านหัวดง 24
0 0.00
2 8.33
7 29.17
1 4.17
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
21  โรงเรียนวัดดงพลับ 63
10 15.87
8 12.70
4 6.35
4 6.35
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
8 12.12
5 7.58
14 21.21
0 0.00
0 0.00
39 59.09
27 40.91%
23  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 105
2 1.90
5 4.76
14 13.33
7 6.67
14 13.33
63 60.00
42 40.00%
24  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 123
9 7.32
5 4.07
13 10.57
11 8.94
11 8.94
74 60.16
49 39.84%
25  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 103
18 17.48
1 0.97
16 15.53
3 2.91
1 0.97
64 62.14
39 37.86%
26  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 82
18 21.95
0 0.00
12 14.63
1 1.22
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
27  โรงเรียนวัดถนนแค 181
18 9.94
1 0.55
42 23.20
6 3.31
0 0.00
114 62.98
67 37.02%
28  โรงเรียนบ้านหัวบึง 44
10 22.73
0 0.00
5 11.36
0 0.00
1 2.27
28 63.64
16 36.36%
29  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 56
5 8.93
1 1.79
12 21.43
1 1.79
1 1.79
36 64.29
20 35.71%
30  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 76
6 7.89
9 11.84
11 14.47
1 1.32
0 0.00
49 64.47
27 35.53%
31  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 99
7 7.07
3 3.03
25 25.25
0 0.00
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
32  โรงเรียนวัดไผ่แตร 115
13 11.30
3 2.61
24 20.87
0 0.00
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
33  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 49
1 2.04
3 6.12
10 20.41
3 6.12
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
34  โรงเรียนโคกสำโรง 254
7 2.76
24 9.45
50 19.69
4 1.57
2 0.79
167 65.75
87 34.25%
35  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 76
6 7.89
6 7.89
7 9.21
4 5.26
3 3.95
50 65.79
26 34.21%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 114
4 3.51
0 0.00
35 30.70
0 0.00
0 0.00
75 65.79
39 34.21%
37  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 44
13 29.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
29 65.91
15 34.09%
38  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 72
2 2.78
3 4.17
15 20.83
3 4.17
1 1.39
48 66.67
24 33.33%
39  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 87
9 10.34
0 0.00
19 21.84
1 1.15
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
40  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 125
7 5.60
6 4.80
24 19.20
4 3.20
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
41  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 125
14 11.20
2 1.60
24 19.20
1 0.80
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
42  โรงเรียนบ้านพุม่วง 62
5 8.06
4 6.45
11 17.74
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
43  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 66
10 15.15
2 3.03
7 10.61
2 3.03
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
44  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 124
19 15.32
5 4.03
14 11.29
1 0.81
0 0.00
85 68.55
39 31.45%
45  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 58
1 1.72
4 6.90
13 22.41
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
46  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 55
5 9.09
6 10.91
6 10.91
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
47  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 94
2 2.13
5 5.32
17 18.09
5 5.32
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
48  โรงเรียนวัดดงน้อย 131
24 18.32
3 2.29
13 9.92
0 0.00
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
49  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 109
10 9.17
5 4.59
17 15.60
1 0.92
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
50  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 276
13 4.71
10 3.62
57 20.65
1 0.36
0 0.00
195 70.65
81 29.35%
51  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 75
7 9.33
2 2.67
11 14.67
2 2.67
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
52  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 127
10 7.87
3 2.36
23 18.11
1 0.79
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
53  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 103
10 9.71
1 0.97
15 14.56
4 3.88
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
54  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 93
6 6.45
8 8.60
7 7.53
4 4.30
2 2.15
66 70.97
27 29.03%
55  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 146
11 7.53
5 3.42
24 16.44
2 1.37
0 0.00
104 71.23
42 28.77%
56  โรงเรียนวัดดงสวอง 146
6 4.11
15 10.27
18 12.33
2 1.37
1 0.68
104 71.23
42 28.77%
57  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 42
4 9.52
0 0.00
6 14.29
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
58  โรงเรียนวัดอัมพวัน 82
2 2.44
2 2.44
18 21.95
1 1.22
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
59  โรงเรียนวัดตะเคียน 25
4 16.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
60  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 97
9 9.28
10 10.31
8 8.25
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
61  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 13.79
8 13.79
42 72.41
16 27.59%
62  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 172
10 5.81
0 0.00
37 21.51
0 0.00
0 0.00
125 72.67
47 27.33%
63  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 55
3 5.45
5 9.09
7 12.73
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
64  โรงเรียนวัดหนองมน 33
2 6.06
0 0.00
6 18.18
1 3.03
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 78
7 8.97
0 0.00
9 11.54
0 0.00
5 6.41
57 73.08
21 26.92%
66  โรงเรียนบ้านโคกตูม 368
21 5.71
7 1.90
62 16.85
9 2.45
0 0.00
269 73.10
99 26.90%
67  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 41
3 7.32
3 7.32
3 7.32
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
68  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2434
137 5.63
26 1.07
487 20.01
1 0.04
1 0.04
1782 73.21
652 26.79%
69  โรงเรียนบ้านพรมทิน 71
7 9.86
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
70  โรงเรียนบ้านวังจั่น 105
7 6.67
3 2.86
10 9.52
3 2.86
5 4.76
77 73.33
28 26.67%
71  โรงเรียนวัดบ้านลาด 68
5 7.35
1 1.47
12 17.65
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
72  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 103
9 8.74
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
73  โรงเรียนวัดชีแวะ 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
2 4.76
31 73.81
11 26.19%
74  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 184
2 1.09
4 2.17
42 22.83
0 0.00
0 0.00
136 73.91
48 26.09%
75  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 123
5 4.07
1 0.81
23 18.70
3 2.44
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
76  โรงเรียนวัดรัตนาราม 100
10 10.00
0 0.00
13 13.00
2 2.00
1 1.00
74 74.00
26 26.00%
77  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 108
6 5.56
0 0.00
21 19.44
1 0.93
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
78  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 35
2 5.71
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
79  โรงเรียนวัดท่าแค 121
8 6.61
0 0.00
23 19.01
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
80  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 55
5 9.09
1 1.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
81  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 103
2 1.94
10 9.71
13 12.62
0 0.00
1 0.97
77 74.76
26 25.24%
82  โรงเรียนบ้านเขาดิน 96
4 4.17
5 5.21
15 15.63
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
83  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 100
7 7.00
0 0.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
84  โรงเรียนวัดสนามไชย 150
10 6.67
0 0.00
27 18.00
0 0.00
0 0.00
113 75.33
37 24.67%
85  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 57
3 5.26
4 7.02
7 12.28
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
86  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 119
9 7.56
6 5.04
14 11.76
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
87  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 74
2 2.70
0 0.00
16 21.62
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
88  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 70
3 4.29
0 0.00
10 14.29
2 2.86
2 2.86
53 75.71
17 24.29%
89  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 103
10 9.71
3 2.91
11 10.68
1 0.97
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
90  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 54
5 9.26
0 0.00
0 0.00
1 1.85
7 12.96
41 75.93
13 24.07%
91  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 117
5 4.27
3 2.56
20 17.09
0 0.00
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
92  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 108
2 1.85
4 3.70
19 17.59
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
93  โรงเรียนวัดหนองหลวง 26
2 7.69
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
94  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 76
0 0.00
3 3.95
5 6.58
1 1.32
8 10.53
59 77.63
17 22.37%
95  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 103
9 8.74
0 0.00
14 13.59
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
96  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 162
16 9.88
3 1.85
17 10.49
0 0.00
0 0.00
126 77.78
36 22.22%
97  โรงเรียนบ้านดงกลาง 50
6 12.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
98  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 100
3 3.00
1 1.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
99  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 55
5 9.09
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
100  โรงเรียนวัดยวด 142
2 1.41
5 3.52
23 16.20
0 0.00
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
101  โรงเรียนบ้านสระเตย 67
7 10.45
1 1.49
6 8.96
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
102  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
4 6.90
46 79.31
12 20.69%
103  โรงเรียนวัดเกตุ 131
19 14.50
0 0.00
7 5.34
1 0.76
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
104  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 112
6 5.36
4 3.57
5 4.46
4 3.57
4 3.57
89 79.46
23 20.54%
105  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 113
7 6.19
0 0.00
16 14.16
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
106  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 82
0 0.00
2 2.44
14 17.07
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
107  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 163
4 2.45
0 0.00
25 15.34
0 0.00
1 0.61
133 81.60
30 18.40%
108  โรงเรียนวัดสะแกราบ 191
9 4.71
2 1.05
24 12.57
0 0.00
0 0.00
156 81.68
35 18.32%
109  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 44
4 9.09
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
110  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 410
19 4.63
11 2.68
13 3.17
12 2.93
19 4.63
336 81.95
74 18.05%
111  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 173
5 2.89
5 2.89
12 6.94
4 2.31
5 2.89
142 82.08
31 17.92%
112  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
5 5.88
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
113  โรงเรียนวัดหนองเมือง 142
16 11.27
5 3.52
3 2.11
1 0.70
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
114  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 109
4 3.67
3 2.75
9 8.26
3 2.75
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
115  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 82
6 7.32
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
116  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 157
5 3.18
4 2.55
17 10.83
0 0.00
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
117  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 105
5 4.76
3 2.86
7 6.67
2 1.90
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
118  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 262
18 6.87
8 3.05
7 2.67
8 3.05
1 0.38
220 83.97
42 16.03%
119  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 82
7 8.54
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
120  โรงเรียนบ้านดอนดึง 158
11 6.96
2 1.27
11 6.96
1 0.63
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
121  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 133
6 4.51
2 1.50
5 3.76
0 0.00
8 6.02
112 84.21
21 15.79%
122  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
3 5.88
2 3.92
43 84.31
8 15.69%
123  โรงเรียนวัดหนองปลิง 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
124  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1805
41 2.27
24 1.33
176 9.75
0 0.00
26 1.44
1538 85.21
267 14.79%
125  โรงเรียนบ้านหนองแขม 167
3 1.80
0 0.00
21 12.57
0 0.00
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
126  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 389
21 5.40
3 0.77
31 7.97
0 0.00
0 0.00
334 85.86
55 14.14%
127  โรงเรียนวัดใดยาว 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
128  โรงเรียนวัดโบสถ์ 120
2 1.67
2 1.67
10 8.33
2 1.67
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
129  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 173
7 4.05
4 2.31
6 3.47
3 1.73
2 1.16
151 87.28
22 12.72%
130  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 84
3 3.57
2 2.38
3 3.57
1 1.19
1 1.19
74 88.10
10 11.90%
131  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
132  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
133  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
134  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
2 3.23
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
135  โรงเรียนวัดท่าข้าม 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.52
2 4.35
41 89.13
5 10.87%
136  โรงเรียนวัดมหาสอน 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
137  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 105
3 2.86
1 0.95
2 1.90
1 0.95
3 2.86
95 90.48
10 9.52%
138  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 68
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
2 2.94
62 91.18
6 8.82%
139  โรงเรียนวัดตะลุง 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
140  โรงเรียนวัดโป่งแค 169
2 1.18
0 0.00
8 4.73
2 1.18
0 0.00
157 92.90
12 7.10%
141  โรงเรียนวัดหนองหอย 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
47 94.00
3 6.00%
142  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 160
1 0.63
0 0.00
8 5.00
0 0.00
0 0.00
151 94.38
9 5.63%
143  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 114
0 0.00
2 1.75
4 3.51
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
144  โรงเรียนวัดตองปุ 111
1 0.90
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
145  โรงเรียนวัดคงคาราม 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
146  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 123
1 0.81
1 0.81
1 0.81
2 1.63
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
147  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
148  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 130
2 1.54
0 0.00
2 1.54
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
149  โรงเรียนวัดสะพานคง 105
1 0.95
1 0.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 98.10
2 1.90%

 

จำนวนนักเรียน  19,691 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,343 6.82
เตี้ย  590 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,738 13.90
ผอมและเตี้ย  319 1.62
อ้วนและเตี้ย  262 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,439 73.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,252 คน


26.67%


Powered By www.thaieducation.net