ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.66
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 9
4 44.44
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 69
17 24.64
15 21.74
10 14.49
13 18.84
14 20.29
0 0.00
69 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสามขา 85
22 25.88
17 20.00
21 24.71
10 11.76
5 5.88
10 11.76
75 88.24%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 85
7 8.24
8 9.41
13 15.29
16 18.82
21 24.71
20 23.53
65 76.47%
5  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 60
13 21.67
8 13.33
12 20.00
4 6.67
1 1.67
22 36.67
38 63.33%
6  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 46
0 0.00
4 8.70
11 23.91
8 17.39
6 13.04
17 36.96
29 63.04%
7  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 85
10 11.76
7 8.24
13 15.29
12 14.12
10 11.76
33 38.82
52 61.18%
8  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 197
17 8.63
8 4.06
30 15.23
25 12.69
38 19.29
79 40.10
118 59.90%
9  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 49
8 16.33
5 10.20
14 28.57
2 4.08
0 0.00
20 40.82
29 59.18%
10  โรงเรียนบ้านชายเคือง 151
20 13.25
21 13.91
27 17.88
21 13.91
0 0.00
62 41.06
89 58.94%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 751
88 11.72
42 5.59
85 11.32
130 17.31
94 12.52
312 41.54
439 58.46%
12  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 70
9 12.86
2 2.86
29 41.43
0 0.00
0 0.00
30 42.86
40 57.14%
13  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 65
4 6.15
7 10.77
9 13.85
16 24.62
0 0.00
29 44.62
36 55.38%
14  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 116
14 12.07
11 9.48
26 22.41
8 6.90
4 3.45
53 45.69
63 54.31%
15  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 149
28 18.79
21 14.09
10 6.71
14 9.40
2 1.34
74 49.66
75 50.34%
16  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 172
31 18.02
18 10.47
36 20.93
0 0.00
0 0.00
87 50.58
85 49.42%
17  โรงเรียนบ้านชุมนาก 113
23 20.35
10 8.85
16 14.16
4 3.54
0 0.00
60 53.10
53 46.90%
18  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 67
11 16.42
3 4.48
15 22.39
1 1.49
0 0.00
37 55.22
30 44.78%
19  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 104
14 13.46
17 16.35
13 12.50
0 0.00
2 1.92
58 55.77
46 44.23%
20  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 39
4 10.26
0 0.00
8 20.51
0 0.00
5 12.82
22 56.41
17 43.59%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 85
9 10.59
2 2.35
15 17.65
2 2.35
9 10.59
48 56.47
37 43.53%
22  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 50
12 24.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
23  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 12
1 8.33
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
24  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 120
13 10.83
14 11.67
11 9.17
9 7.50
3 2.50
70 58.33
50 41.67%
25  โรงเรียนบ้านหนองโมก 72
6 8.33
4 5.56
8 11.11
7 9.72
5 6.94
42 58.33
30 41.67%
26  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 82
14 17.07
0 0.00
14 17.07
4 4.88
2 2.44
48 58.54
34 41.46%
27  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 83
14 16.87
4 4.82
15 18.07
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
28  โรงเรียนบ้านปางลับแล 37
8 21.62
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
29  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 146
9 6.16
4 2.74
19 13.01
13 8.90
14 9.59
87 59.59
59 40.41%
30  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 132
12 9.09
17 12.88
24 18.18
0 0.00
0 0.00
79 59.85
53 40.15%
31  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 25
1 4.00
2 8.00
6 24.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
32  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 90
18 20.00
9 10.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
54 60.00
36 40.00%
33  โรงเรียนบ้านช่องลม 56
9 16.07
3 5.36
9 16.07
0 0.00
1 1.79
34 60.71
22 39.29%
34  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 123
22 17.89
7 5.69
19 15.45
0 0.00
0 0.00
75 60.98
48 39.02%
35  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 591
29 4.91
44 7.45
88 14.89
24 4.06
36 6.09
370 62.61
221 37.39%
36  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 269
29 10.78
18 6.69
42 15.61
6 2.23
0 0.00
174 64.68
95 35.32%
37  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 136
13 9.56
5 3.68
18 13.24
8 5.88
4 2.94
88 64.71
48 35.29%
38  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 46
5 10.87
7 15.22
4 8.70
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
39  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 112
21 18.75
6 5.36
9 8.04
2 1.79
0 0.00
74 66.07
38 33.93%
40  โรงเรียนบ้านดงเย็น 82
7 8.54
11 13.41
6 7.32
3 3.66
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
41  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 67
5 7.46
0 0.00
10 14.93
2 2.99
5 7.46
45 67.16
22 32.84%
42  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 78
12 15.38
1 1.28
11 14.10
1 1.28
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
43  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 135
14 10.37
8 5.93
10 7.41
5 3.70
6 4.44
92 68.15
43 31.85%
44  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 60
6 10.00
5 8.33
4 6.67
2 3.33
2 3.33
41 68.33
19 31.67%
45  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 165
10 6.06
7 4.24
15 9.09
10 6.06
10 6.06
113 68.48
52 31.52%
46  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 96
25 26.04
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
66 68.75
30 31.25%
47  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 84
9 10.71
6 7.14
8 9.52
2 2.38
1 1.19
58 69.05
26 30.95%
48  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 65
4 6.15
4 6.15
10 15.38
2 3.08
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
49  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 59
7 11.86
2 3.39
5 8.47
4 6.78
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
50  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 222
14 6.31
10 4.50
22 9.91
16 7.21
5 2.25
155 69.82
67 30.18%
51  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 124
13 10.48
0 0.00
23 18.55
1 0.81
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
52  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 54
6 11.11
3 5.56
6 11.11
1 1.85
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
53  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 132
7 5.30
24 18.18
7 5.30
1 0.76
0 0.00
93 70.45
39 29.55%
54  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 126
28 22.22
0 0.00
7 5.56
2 1.59
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
55  โรงเรียนบ้านวังพลับ 93
6 6.45
7 7.53
14 15.05
0 0.00
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
56  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 188
30 15.96
0 0.00
24 12.77
0 0.00
0 0.00
134 71.28
54 28.72%
57  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 129
15 11.63
12 9.30
10 7.75
0 0.00
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
58  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 42
7 16.67
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
59  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 95
8 8.42
3 3.16
10 10.53
6 6.32
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
60  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 68
4 5.88
0 0.00
12 17.65
3 4.41
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 185
11 5.95
9 4.86
30 16.22
0 0.00
0 0.00
135 72.97
50 27.03%
62  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 115
7 6.09
11 9.57
7 6.09
5 4.35
1 0.87
84 73.04
31 26.96%
63  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 142
10 7.04
6 4.23
17 11.97
2 1.41
3 2.11
104 73.24
38 26.76%
64  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 101
5 4.95
3 2.97
17 16.83
1 0.99
1 0.99
74 73.27
27 26.73%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 75
6 8.00
1 1.33
5 6.67
8 10.67
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
66  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 162
10 6.17
2 1.23
29 17.90
2 1.23
0 0.00
119 73.46
43 26.54%
67  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 98
17 17.35
0 0.00
9 9.18
0 0.00
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
68  โรงเรียนบ้านบึงลาด 53
1 1.89
1 1.89
11 20.75
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
69  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 56
5 8.93
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
70  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
71  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 184
17 9.24
0 0.00
29 15.76
0 0.00
0 0.00
138 75.00
46 25.00%
72  โรงเรียนบ้านวังบัว 202
19 9.41
0 0.00
31 15.35
0 0.00
0 0.00
152 75.25
50 24.75%
73  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 129
13 10.08
5 3.88
13 10.08
0 0.00
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
74  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 100
9 9.00
3 3.00
11 11.00
0 0.00
1 1.00
76 76.00
24 24.00%
75  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 215
11 5.12
7 3.26
29 13.49
0 0.00
4 1.86
164 76.28
51 23.72%
76  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 144
5 3.47
1 0.69
27 18.75
1 0.69
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
77  โรงเรียนบ้านคลองเตย 121
3 2.48
4 3.31
21 17.36
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
78  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 48
1 2.08
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
79  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 48
4 8.33
1 2.08
5 10.42
0 0.00
1 2.08
37 77.08
11 22.92%
80  โรงเรียนบ้านหัวรัง 151
15 9.93
9 5.96
6 3.97
2 1.32
2 1.32
117 77.48
34 22.52%
81  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 80
5 6.25
0 0.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
82  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 40
0 0.00
0 0.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
83  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 40
1 2.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
84  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 138
8 5.80
5 3.62
18 13.04
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
85  โรงเรียนบ้านหนองจอก 134
6 4.48
3 2.24
19 14.18
2 1.49
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
86  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 256
28 10.94
6 2.34
20 7.81
2 0.78
0 0.00
200 78.13
56 21.88%
87  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 124
8 6.45
2 1.61
10 8.06
2 1.61
5 4.03
97 78.23
27 21.77%
88  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 83
15 18.07
2 2.41
1 1.20
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
89  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 127
4 3.15
6 4.72
12 9.45
0 0.00
5 3.94
100 78.74
27 21.26%
90  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 129
11 8.53
4 3.10
11 8.53
1 0.78
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
91  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 201
12 5.97
0 0.00
30 14.93
0 0.00
0 0.00
159 79.10
42 20.90%
92  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 96
0 0.00
0 0.00
15 15.63
5 5.21
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
93  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 107
4 3.74
1 0.93
16 14.95
1 0.93
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
94  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 73
0 0.00
1 1.37
12 16.44
2 2.74
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
95  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 112
2 1.79
5 4.46
13 11.61
3 2.68
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
96  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 216
11 5.09
8 3.70
25 11.57
0 0.00
0 0.00
172 79.63
44 20.37%
97  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 113
2 1.77
3 2.65
15 13.27
2 1.77
1 0.88
90 79.65
23 20.35%
98  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 109
7 6.42
2 1.83
8 7.34
5 4.59
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
99  โรงเรียนบ้านนิคม 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
100  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 160
6 3.75
0 0.00
23 14.38
3 1.88
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
101  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 147
8 5.44
0 0.00
21 14.29
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
102  โรงเรียนบ้านสามเรือน 108
0 0.00
4 3.70
15 13.89
2 1.85
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
103  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 103
9 8.74
2 1.94
8 7.77
1 0.97
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
104  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 141
4 2.84
6 4.26
17 12.06
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
105  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 131
4 3.05
0 0.00
20 15.27
0 0.00
1 0.76
106 80.92
25 19.08%
106  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 147
15 10.20
0 0.00
13 8.84
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
107  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 69
0 0.00
1 1.45
9 13.04
1 1.45
2 2.90
56 81.16
13 18.84%
108  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 43
0 0.00
1 2.33
5 11.63
1 2.33
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
109  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 86
8 9.30
6 6.98
1 1.16
0 0.00
1 1.16
70 81.40
16 18.60%
110  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 168
10 5.95
1 0.60
19 11.31
1 0.60
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
111  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
112  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 89
3 3.37
4 4.49
5 5.62
2 2.25
2 2.25
73 82.02
16 17.98%
113  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 145
10 6.90
2 1.38
14 9.66
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
114  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 106
13 12.26
3 2.83
3 2.83
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
115  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 168
4 2.38
3 1.79
15 8.93
2 1.19
6 3.57
138 82.14
30 17.86%
116  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 56
3 5.36
3 5.36
3 5.36
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
117  โรงเรียนบ้านหนองหิน 79
4 5.06
2 2.53
7 8.86
1 1.27
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
118  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 35
0 0.00
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
119  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
120  โรงเรียนบ้านพัดโบก 152
5 3.29
5 3.29
12 7.89
3 1.97
1 0.66
126 82.89
26 17.11%
121  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 123
3 2.44
4 3.25
14 11.38
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
122  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
123  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 83
6 7.23
6 7.23
2 2.41
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
124  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
125  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 78
1 1.28
1 1.28
10 12.82
1 1.28
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
126  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 180
6 3.33
5 2.78
15 8.33
2 1.11
1 0.56
151 83.89
29 16.11%
127  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 206
12 5.83
0 0.00
20 9.71
0 0.00
0 0.00
174 84.47
32 15.53%
128  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 66
3 4.55
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
129  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 33
1 3.03
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
130  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 54
0 0.00
2 3.70
6 11.11
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
131  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 95
2 2.11
4 4.21
8 8.42
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
132  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 152
10 6.58
2 1.32
7 4.61
3 1.97
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
133  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 70
5 7.14
1 1.43
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
134  โรงเรียนบ้านรังแถว 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
135  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 50
1 2.00
1 2.00
3 6.00
1 2.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
136  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 150
6 4.00
4 2.67
4 2.67
2 1.33
5 3.33
129 86.00
21 14.00%
137  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 124
0 0.00
3 2.42
10 8.06
4 3.23
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
138  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 103
3 2.91
0 0.00
11 10.68
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
139  โรงเรียนบ้านคลองยาง 53
2 3.77
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
140  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 131
10 7.63
0 0.00
7 5.34
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
141  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
142  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
143  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 88
4 4.55
2 2.27
3 3.41
2 2.27
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
144  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 124
3 2.42
1 0.81
4 3.23
5 4.03
2 1.61
109 87.90
15 12.10%
145  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 75
1 1.33
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
146  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
147  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 115
1 0.87
2 1.74
9 7.83
0 0.00
1 0.87
102 88.70
13 11.30%
148  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 100
1 1.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
149  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 71
4 5.63
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
150  โรงเรียนบ้านคลองขุด 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
2 3.85
1 1.92
47 90.38
5 9.62%
151  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
152  โรงเรียนบ้านหนองบอน 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.87
8 7.48
97 90.65
10 9.35%
153  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 166
4 2.41
5 3.01
6 3.61
0 0.00
0 0.00
151 90.96
15 9.04%
154  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 117
1 0.85
1 0.85
8 6.84
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
155  โรงเรียนบ้านช้างคับ 84
2 2.38
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
156  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
157  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 73
2 2.74
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
158  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 62
3 4.84
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
159  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 188
3 1.60
0 0.00
12 6.38
0 0.00
0 0.00
173 92.02
15 7.98%
160  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
161  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 127
0 0.00
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
162  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 89
3 3.37
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
163  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 224
2 0.89
8 3.57
2 0.89
0 0.00
0 0.00
212 94.64
12 5.36%
164  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
165  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,834 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,346 7.55
เตี้ย  692 3.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,014 11.29
ผอมและเตี้ย  520 2.92
อ้วนและเตี้ย  362 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,900 72.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,934 คน


27.67%


Powered By www.thaieducation.net