ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 107
17 15.89
7 6.54
25 23.36
24 22.43
34 31.78
0 0.00
107 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 134
52 38.81
21 15.67
21 15.67
40 29.85
0 0.00
0 0.00
134 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 141
62 43.97
16 11.35
24 17.02
20 14.18
19 13.48
0 0.00
141 100.00%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 30
16 53.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 30.00
21 70.00%
5  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 32
3 9.38
4 12.50
7 21.88
6 18.75
2 6.25
10 31.25
22 68.75%
6  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 145
27 18.62
10 6.90
23 15.86
13 8.97
23 15.86
49 33.79
96 66.21%
7  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 73
12 16.44
11 15.07
12 16.44
3 4.11
8 10.96
27 36.99
46 63.01%
8  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 70
15 21.43
10 14.29
7 10.00
6 8.57
6 8.57
26 37.14
44 62.86%
9  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 78
6 7.69
5 6.41
12 15.38
11 14.10
10 12.82
34 43.59
44 56.41%
10  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 599
43 7.18
26 4.34
177 29.55
15 2.50
70 11.69
268 44.74
331 55.26%
11  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1486
79 5.32
61 4.10
203 13.66
140 9.42
264 17.77
739 49.73
747 50.27%
12  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 221
14 6.33
12 5.43
31 14.03
24 10.86
28 12.67
112 50.68
109 49.32%
13  โรงเรียนบ้านตอรัง 113
22 19.47
11 9.73
18 15.93
3 2.65
1 0.88
58 51.33
55 48.67%
14  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 174
7 4.02
12 6.90
15 8.62
19 10.92
29 16.67
92 52.87
82 47.13%
15  โรงเรียนบ้านทรายทอง 68
16 23.53
3 4.41
13 19.12
0 0.00
0 0.00
36 52.94
32 47.06%
16  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 427
40 9.37
38 8.90
97 22.72
19 4.45
4 0.94
229 53.63
198 46.37%
17  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 270
87 32.22
10 3.70
11 4.07
13 4.81
0 0.00
149 55.19
121 44.81%
18  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 127
6 4.72
10 7.87
18 14.17
5 3.94
16 12.60
72 56.69
55 43.31%
19  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 65
6 9.23
5 7.69
3 4.62
8 12.31
6 9.23
37 56.92
28 43.08%
20  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 282
16 5.67
13 4.61
25 8.87
29 10.28
38 13.48
161 57.09
121 42.91%
21  โรงเรียนบ้านพานทอง 66
5 7.58
1 1.52
12 18.18
7 10.61
3 4.55
38 57.58
28 42.42%
22  โรงเรียนวัดคูยาง 1657
104 6.28
50 3.02
256 15.45
154 9.29
120 7.24
973 58.72
684 41.28%
23  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 17
3 17.65
2 11.76
0 0.00
0 0.00
2 11.76
10 58.82
7 41.18%
24  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 66
6 9.09
3 4.55
10 15.15
7 10.61
1 1.52
39 59.09
27 40.91%
25  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 66
9 13.64
2 3.03
15 22.73
1 1.52
0 0.00
39 59.09
27 40.91%
26  โรงเรียนบ้านหนองทอง 64
7 10.94
6 9.38
6 9.38
4 6.25
3 4.69
38 59.38
26 40.63%
27  โรงเรียนบ้านลานทอง 86
9 10.47
9 10.47
13 15.12
2 2.33
1 1.16
52 60.47
34 39.53%
28  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 85
6 7.06
2 2.35
11 12.94
5 5.88
9 10.59
52 61.18
33 38.82%
29  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 99
9 9.09
7 7.07
22 22.22
0 0.00
0 0.00
61 61.62
38 38.38%
30  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 274
29 10.58
14 5.11
55 20.07
4 1.46
3 1.09
169 61.68
105 38.32%
31  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 82
11 13.41
0 0.00
13 15.85
6 7.32
1 1.22
51 62.20
31 37.80%
32  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 16
1 6.25
1 6.25
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
33  โรงเรียนบ้านไทยทวี 35
5 14.29
0 0.00
6 17.14
2 5.71
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
34  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 49
7 14.29
0 0.00
5 10.20
3 6.12
3 6.12
31 63.27
18 36.73%
35  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 150
29 19.33
0 0.00
25 16.67
0 0.00
0 0.00
96 64.00
54 36.00%
36  โรงเรียนบ้านไร่ 112
11 9.82
11 9.82
14 12.50
4 3.57
0 0.00
72 64.29
40 35.71%
37  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 132
9 6.82
10 7.58
20 15.15
3 2.27
4 3.03
86 65.15
46 34.85%
38  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 296
32 10.81
11 3.72
30 10.14
23 7.77
7 2.36
193 65.20
103 34.80%
39  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 38
5 13.16
1 2.63
6 15.79
1 2.63
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
40  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 47
4 8.51
4 8.51
3 6.38
3 6.38
2 4.26
31 65.96
16 34.04%
41  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 124
12 9.68
9 7.26
19 15.32
1 0.81
1 0.81
82 66.13
42 33.87%
42  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 133
27 20.30
0 0.00
17 12.78
0 0.00
1 0.75
88 66.17
45 33.83%
43  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 137
13 9.49
11 8.03
10 7.30
5 3.65
7 5.11
91 66.42
46 33.58%
44  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 697
53 7.60
18 2.58
160 22.96
1 0.14
2 0.29
463 66.43
234 33.57%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 141
26 18.44
10 7.09
6 4.26
5 3.55
0 0.00
94 66.67
47 33.33%
46  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 57
6 10.53
7 12.28
4 7.02
2 3.51
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
47  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 48
1 2.08
4 8.33
5 10.42
2 4.17
4 8.33
32 66.67
16 33.33%
48  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 258
7 2.71
41 15.89
19 7.36
7 2.71
12 4.65
172 66.67
86 33.33%
49  โรงเรียนบ้านโนนโก 33
8 24.24
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
50  โรงเรียนบ้านไร่ดง 30
0 0.00
2 6.67
8 26.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
51  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 55
2 3.64
0 0.00
13 23.64
3 5.45
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
52  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 99
7 7.07
6 6.06
17 17.17
2 2.02
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
53  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 28
6 21.43
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
54  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 111
13 11.71
5 4.50
15 13.51
2 1.80
0 0.00
76 68.47
35 31.53%
55  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 140
20 14.29
1 0.71
15 10.71
5 3.57
3 2.14
96 68.57
44 31.43%
56  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 138
24 17.39
4 2.90
10 7.25
1 0.72
4 2.90
95 68.84
43 31.16%
57  โรงเรียนบ้านหนองแขม 61
1 1.64
2 3.28
13 21.31
3 4.92
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
58  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 132
11 8.33
10 7.58
9 6.82
10 7.58
1 0.76
91 68.94
41 31.06%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 96
14 14.58
0 0.00
12 12.50
2 2.08
1 1.04
67 69.79
29 30.21%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 120
6 5.00
0 0.00
27 22.50
3 2.50
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
61  โรงเรียนบ้านหัวยาง 47
11 23.40
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
62  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 204
7 3.43
8 3.92
28 13.73
15 7.35
2 0.98
144 70.59
60 29.41%
63  โรงเรียนบ้านสมอโคน 24
2 8.33
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
64  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 166
10 6.02
11 6.63
10 6.02
9 5.42
8 4.82
118 71.08
48 28.92%
65  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 84
7 8.33
6 7.14
8 9.52
0 0.00
3 3.57
60 71.43
24 28.57%
66  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 56
3 5.36
3 5.36
9 16.07
1 1.79
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
67  โรงเรียนบ้านหนองรี 121
8 6.61
5 4.13
10 8.26
4 3.31
7 5.79
87 71.90
34 28.10%
68  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 43
3 6.98
1 2.33
8 18.60
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
69  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
17 8.95
0 0.00
36 18.95
0 0.00
0 0.00
137 72.11
53 27.89%
70  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 101
7 6.93
3 2.97
11 10.89
4 3.96
3 2.97
73 72.28
28 27.72%
71  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 51
2 3.92
2 3.92
10 19.61
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
72  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 203
8 3.94
7 3.45
25 12.32
3 1.48
12 5.91
148 72.91
55 27.09%
73  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 126
7 5.56
2 1.59
23 18.25
2 1.59
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
74  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 134
5 3.73
2 1.49
11 8.21
7 5.22
11 8.21
98 73.13
36 26.87%
75  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 116
2 1.72
8 6.90
20 17.24
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
76  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 58
1 1.72
3 5.17
5 8.62
1 1.72
5 8.62
43 74.14
15 25.86%
77  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 58
3 5.17
3 5.17
9 15.52
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
78  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 62
7 11.29
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 125
9 7.20
1 0.80
15 12.00
6 4.80
1 0.80
93 74.40
32 25.60%
80  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 192
17 8.85
13 6.77
12 6.25
5 2.60
2 1.04
143 74.48
49 25.52%
81  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 161
20 12.42
4 2.48
17 10.56
0 0.00
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
82  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 118
16 13.56
0 0.00
14 11.86
0 0.00
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
83  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 36
4 11.11
0 0.00
4 11.11
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 112
2 1.79
0 0.00
26 23.21
0 0.00
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
85  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 153
15 9.80
0 0.00
15 9.80
0 0.00
8 5.23
115 75.16
38 24.84%
86  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 154
18 11.69
11 7.14
7 4.55
2 1.30
0 0.00
116 75.32
38 24.68%
87  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 122
12 9.84
3 2.46
14 11.48
0 0.00
1 0.82
92 75.41
30 24.59%
88  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 53
5 9.43
2 3.77
4 7.55
1 1.89
1 1.89
40 75.47
13 24.53%
89  โรงเรียนบ้านแคทอง 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
1 2.44
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
90  โรงเรียนบ้านปางขนุน 193
10 5.18
10 5.18
11 5.70
13 6.74
3 1.55
146 75.65
47 24.35%
91  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 71
12 16.90
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
92  โรงเรียนบ้านวังชมภู 113
8 7.08
3 2.65
14 12.39
0 0.00
2 1.77
86 76.11
27 23.89%
93  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 268
21 7.84
8 2.99
8 2.99
8 2.99
19 7.09
204 76.12
64 23.88%
94  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 492
27 5.49
22 4.47
22 4.47
26 5.28
20 4.07
375 76.22
117 23.78%
95  โรงเรียนบ้านหนองโสน 118
6 5.08
2 1.69
14 11.86
6 5.08
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
96  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 123
10 8.13
5 4.07
12 9.76
2 1.63
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
97  โรงเรียนสหวิทยาคม 132
11 8.33
0 0.00
17 12.88
2 1.52
1 0.76
101 76.52
31 23.48%
98  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 64
6 9.38
2 3.13
2 3.13
3 4.69
2 3.13
49 76.56
15 23.44%
99  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 57
0 0.00
0 0.00
13 22.81
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
100  โรงเรียนบ้านโนนจั่น 193
7 3.63
11 5.70
23 11.92
1 0.52
2 1.04
149 77.20
44 22.80%
101  โรงเรียนบ้านเก่า 66
6 9.09
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
102  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 44
2 4.55
3 6.82
2 4.55
2 4.55
1 2.27
34 77.27
10 22.73%
103  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 49
2 4.08
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
104  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 175
6 3.43
2 1.14
30 17.14
0 0.00
1 0.57
136 77.71
39 22.29%
105  โรงเรียนสาธิต 492
11 2.24
6 1.22
86 17.48
5 1.02
1 0.20
383 77.85
109 22.15%
106  โรงเรียนบ้านวังโขน 77
6 7.79
0 0.00
7 9.09
3 3.90
1 1.30
60 77.92
17 22.08%
107  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 73
4 5.48
1 1.37
8 10.96
3 4.11
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
108  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 101
9 8.91
3 2.97
10 9.90
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
109  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 152
8 5.26
4 2.63
13 8.55
3 1.97
5 3.29
119 78.29
33 21.71%
110  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 83
4 4.82
0 0.00
11 13.25
3 3.61
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
111  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 93
3 3.23
8 8.60
6 6.45
3 3.23
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
112  โรงเรียนบ้านหนองจิก 42
1 2.38
0 0.00
6 14.29
2 4.76
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
113  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
114  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 112
4 3.57
6 5.36
13 11.61
1 0.89
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
115  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 95
0 0.00
3 3.16
15 15.79
2 2.11
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
116  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
117  โรงเรียนบ้านจิกลาด 29
1 3.45
2 6.90
2 6.90
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
118  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 68
4 5.88
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
119  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 146
3 2.05
8 5.48
12 8.22
7 4.79
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
120  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 59
4 6.78
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
121  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 203
7 3.45
6 2.96
12 5.91
7 3.45
9 4.43
162 79.80
41 20.20%
122  โรงเรียนบ้านคุยแขวน 95
2 2.11
0 0.00
17 17.89
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
123  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 131
5 3.82
5 3.82
12 9.16
4 3.05
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
124  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 52
0 0.00
2 3.85
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
125  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 151
11 7.28
2 1.32
15 9.93
1 0.66
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
126  โรงเรียนบ้านบางลาด 215
12 5.58
9 4.19
18 8.37
2 0.93
0 0.00
174 80.93
41 19.07%
127  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 121
7 5.79
1 0.83
15 12.40
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
128  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 126
8 6.35
2 1.59
11 8.73
2 1.59
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
129  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 110
7 6.36
3 2.73
10 9.09
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
130  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 151
4 2.65
1 0.66
22 14.57
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
131  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 112
7 6.25
3 2.68
9 8.04
1 0.89
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
132  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 124
9 7.26
0 0.00
10 8.06
0 0.00
3 2.42
102 82.26
22 17.74%
133  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 130
9 6.92
0 0.00
14 10.77
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
134  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 85
3 3.53
1 1.18
11 12.94
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
135  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 57
4 7.02
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
136  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 46
5 10.87
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
137  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 81
4 4.94
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
138  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 116
16 13.79
3 2.59
1 0.86
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
139  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 116
0 0.00
1 0.86
19 16.38
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
140  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 64
2 3.13
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
141  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
2 5.71
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
142  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 76
0 0.00
0 0.00
8 10.53
3 3.95
2 2.63
63 82.89
13 17.11%
143  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 224
11 4.91
7 3.13
15 6.70
3 1.34
2 0.89
186 83.04
38 16.96%
144  โรงเรียนบ้านวังทอง 142
7 4.93
5 3.52
9 6.34
3 2.11
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
145  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 77
3 3.90
3 3.90
4 5.19
1 1.30
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
146  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 83
2 2.41
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
147  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 231
8 3.46
10 4.33
13 5.63
3 1.30
4 1.73
193 83.55
38 16.45%
148  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
0 0.00
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
149  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 149
7 4.70
3 2.01
14 9.40
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
150  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
1 1.96
43 84.31
8 15.69%
151  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 115
2 1.74
1 0.87
15 13.04
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
152  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 78
2 2.56
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
153  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 113
3 2.65
0 0.00
14 12.39
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
154  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 81
2 2.47
2 2.47
8 9.88
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
155  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 165
7 4.24
4 2.42
11 6.67
1 0.61
1 0.61
141 85.45
24 14.55%
156  โรงเรียนบ้านเทพนคร 127
5 3.94
1 0.79
12 9.45
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
157  โรงเรียนวัดโพธาราม 71
2 2.82
3 4.23
2 2.82
1 1.41
2 2.82
61 85.92
10 14.08%
158  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 72
2 2.78
0 0.00
7 9.72
0 0.00
1 1.39
62 86.11
10 13.89%
159  โรงเรียนบ้านหนองทราย 82
5 6.10
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
160  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 187
6 3.21
5 2.67
14 7.49
0 0.00
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
161  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 53
1 1.89
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
162  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 110
2 1.82
2 1.82
8 7.27
2 1.82
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
163  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 103
3 2.91
3 2.91
3 2.91
0 0.00
3 2.91
91 88.35
12 11.65%
164  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
165  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
166  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 89
3 3.37
0 0.00
6 6.74
0 0.00
1 1.12
79 88.76
10 11.24%
167  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 99
4 4.04
1 1.01
6 6.06
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
168  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 109
0 0.00
0 0.00
10 9.17
2 1.83
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
169  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 128
3 2.34
3 2.34
3 2.34
3 2.34
2 1.56
114 89.06
14 10.94%
170  โรงเรียนบ้านท่านา 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
171  โรงเรียนบ้านนานอก 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
172  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 134
2 1.49
0 0.00
10 7.46
0 0.00
1 0.75
121 90.30
13 9.70%
173  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 124
5 4.03
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
175  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 47
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
1 2.13
43 91.49
4 8.51%
176  โรงเรียนบ้านหนองกรด 61
4 6.56
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
177  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 91
3 3.30
0 0.00
3 3.30
0 0.00
1 1.10
84 92.31
7 7.69%
178  โรงเรียนบ้านวังประดา 81
1 1.23
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
179  โรงเรียนบ้านช่องลม 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
180  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
181  โรงเรียนบ้านลานหิน 135
5 3.70
0 0.00
4 2.96
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
182  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 165
3 1.82
0 0.00
7 4.24
0 0.00
0 0.00
155 93.94
10 6.06%
183  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 152
2 1.32
1 0.66
5 3.29
0 0.00
0 0.00
144 94.74
8 5.26%
184  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 103
0 0.00
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
185  โรงเรียนบ้านหนองขาม 127
0 0.00
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
186  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 88
1 1.14
0 0.00
2 2.27
0 0.00
1 1.14
84 95.45
4 4.55%
187  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 137
1 0.73
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
188  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 253
3 1.19
2 0.79
4 1.58
2 0.79
0 0.00
242 95.65
11 4.35%
189  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 95
0 0.00
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
190  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 55
0 0.00
1 1.82
1 1.82
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 127
0 0.00
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
123 96.85
4 3.15%
192  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 105
2 1.90
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
193  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 260
3 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.54
253 97.31
7 2.69%
194  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
195  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 137
0 0.00
0 0.00
2 1.46
0 0.00
0 0.00
135 98.54
2 1.46%
196  โรงเรียนบ้านหนองแดน 162
1 0.62
0 0.00
0 0.00
1 0.62
0 0.00
160 98.77
2 1.23%
197  โรงเรียนบ้านจันทิมา 189
1 0.53
1 0.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
187 98.94
2 1.06%
198  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
200  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านแม่บัว 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,300 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,796 6.83
เตี้ย  871 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,972 11.30
ผอมและเตี้ย  894 3.40
อ้วนและเตี้ย  919 3.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,848 71.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,452 คน


28.33%


Powered By www.thaieducation.net