ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 221
16 7.24
16 7.24
44 19.91
32 14.48
60 27.15
53 23.98
168 76.02%
2  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 611
54 8.84
33 5.40
172 28.15
21 3.44
86 14.08
245 40.10
366 59.90%
3  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 253
21 8.30
21 8.30
59 23.32
11 4.35
32 12.65
109 43.08
144 56.92%
4  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 420
23 5.48
15 3.57
142 33.81
8 1.90
29 6.90
203 48.33
217 51.67%
5  โรงเรียนประถมนนทรี 359
28 7.80
34 9.47
88 24.51
2 0.56
4 1.11
203 56.55
156 43.45%
6  โรงเรียนดาราคาม 324
7 2.16
2 0.62
70 21.60
9 2.78
36 11.11
200 61.73
124 38.27%
7  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 658
14 2.13
11 1.67
125 19.00
25 3.80
75 11.40
408 62.01
250 37.99%
8  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 782
53 6.78
23 2.94
153 19.57
28 3.58
30 3.84
495 63.30
287 36.70%
9  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 483
51 10.56
21 4.35
96 19.88
2 0.41
0 0.00
313 64.80
170 35.20%
10  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1214
56 4.61
81 6.67
209 17.22
21 1.73
19 1.57
828 68.20
386 31.80%
11  โรงเรียนพญาไท 1757
119 6.77
67 3.81
91 5.18
124 7.06
148 8.42
1208 68.75
549 31.25%
12  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1318
47 3.57
63 4.78
250 18.97
3 0.23
1 0.08
954 72.38
364 27.62%
13  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 172
0 0.00
1 0.58
46 26.74
0 0.00
0 0.00
125 72.67
47 27.33%
14  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1017
91 8.95
86 8.46
96 9.44
0 0.00
0 0.00
744 73.16
273 26.84%
15  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 916
32 3.49
11 1.20
177 19.32
10 1.09
13 1.42
673 73.47
243 26.53%
16  โรงเรียนวัดโสมนัส 312
11 3.53
9 2.88
33 10.58
16 5.13
9 2.88
234 75.00
78 25.00%
17  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1574
90 5.72
19 1.21
276 17.53
1 0.06
1 0.06
1187 75.41
387 24.59%
18  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 696
29 4.17
8 1.15
123 17.67
7 1.01
0 0.00
529 76.01
167 23.99%
19  โรงเรียนวัดหนัง 503
18 3.58
9 1.79
86 17.10
0 0.00
0 0.00
390 77.53
113 22.47%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 432
18 4.17
7 1.62
68 15.74
3 0.69
0 0.00
336 77.78
96 22.22%
21  โรงเรียนวัดนาคปรก 213
5 2.35
5 2.35
36 16.90
0 0.00
0 0.00
167 78.40
46 21.60%
22  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1367
60 4.39
30 2.19
75 5.49
52 3.80
65 4.75
1085 79.37
282 20.63%
23  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 745
12 1.61
26 3.49
111 14.90
3 0.40
1 0.13
592 79.46
153 20.54%
24  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 648
26 4.01
16 2.47
75 11.57
13 2.01
3 0.46
515 79.48
133 20.52%
25  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 482
25 5.19
13 2.70
24 4.98
18 3.73
15 3.11
387 80.29
95 19.71%
26  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 357
11 3.08
11 3.08
40 11.20
4 1.12
3 0.84
288 80.67
69 19.33%
27  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 127
9 7.09
0 0.00
9 7.09
0 0.00
5 3.94
104 81.89
23 18.11%
28  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 659
14 2.12
5 0.76
44 6.68
34 5.16
17 2.58
545 82.70
114 17.30%
29  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 550
33 6.00
21 3.82
22 4.00
10 1.82
5 0.91
459 83.45
91 16.55%
30  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 183
7 3.83
3 1.64
14 7.65
0 0.00
0 0.00
159 86.89
24 13.11%
31  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 252
0 0.00
2 0.79
22 8.73
0 0.00
1 0.40
227 90.08
25 9.92%
32  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 396
15 3.79
7 1.77
8 2.02
4 1.01
5 1.26
357 90.15
39 9.85%
33  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 614
15 2.44
0 0.00
26 4.23
0 0.00
0 0.00
573 93.32
41 6.68%
34  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1120
20 1.79
8 0.71
20 1.79
0 0.00
4 0.36
1068 95.36
52 4.64%
35  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 268
0 0.00
0 0.00
7 2.61
0 0.00
0 0.00
261 97.39
7 2.61%
36  โรงเรียนราชวินิต 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
37  โรงเรียนวัดด่าน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,003 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,030 4.68
เตี้ย  684 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,937 13.35
ผอมและเตี้ย  461 2.10
อ้วนและเตี้ย  667 3.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,224 73.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,779 คน


26.26%


Powered By www.thaieducation.net