ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่างาม 3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91
13 14.29
10 10.99
16 17.58
5 5.49
6 6.59
41 45.05
50 54.95%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59
7 11.86
0 0.00
24 40.68
0 0.00
1 1.69
27 45.76
32 54.24%
4  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 162
14 8.64
12 7.41
28 17.28
6 3.70
21 12.96
81 50.00
81 50.00%
5  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 252
17 6.75
11 4.37
55 21.83
7 2.78
27 10.71
135 53.57
117 46.43%
6  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23
2 8.70
4 17.39
0 0.00
2 8.70
2 8.70
13 56.52
10 43.48%
7  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28
1 3.57
1 3.57
8 28.57
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
8  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21
5 23.81
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
9  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 109
16 14.68
3 2.75
8 7.34
14 12.84
0 0.00
68 62.39
41 37.61%
10  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139
7 5.04
7 5.04
8 5.76
14 10.07
15 10.79
88 63.31
51 36.69%
11  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 101
14 13.86
8 7.92
5 4.95
6 5.94
2 1.98
66 65.35
35 34.65%
12  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 91
6 6.59
4 4.40
7 7.69
6 6.59
8 8.79
60 65.93
31 34.07%
13  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
2 3.77
4 7.55
35 66.04
18 33.96%
14  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154
20 12.99
11 7.14
19 12.34
1 0.65
1 0.65
102 66.23
52 33.77%
15  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
16  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39
3 7.69
1 2.56
9 23.08
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
17  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 69
7 10.14
4 5.80
5 7.25
4 5.80
3 4.35
46 66.67
23 33.33%
18  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125
15 12.00
7 5.60
5 4.00
8 6.40
2 1.60
88 70.40
37 29.60%
19  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126
12 9.52
1 0.79
23 18.25
1 0.79
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
20  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110
7 6.36
8 7.27
4 3.64
5 4.55
8 7.27
78 70.91
32 29.09%
21  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
0 0.00
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
22  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 35
3 8.57
3 8.57
2 5.71
1 2.86
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
23  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104
6 5.77
6 5.77
10 9.62
6 5.77
1 0.96
75 72.12
29 27.88%
24  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 101
2 1.98
7 6.93
17 16.83
2 1.98
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
25  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87
7 8.05
7 8.05
3 3.45
4 4.60
3 3.45
63 72.41
24 27.59%
26  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30
4 13.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
27  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 38
6 15.79
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
28  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 114
19 16.67
0 0.00
10 8.77
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
29  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
2 6.25
2 6.25
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
30  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89
3 3.37
5 5.62
4 4.49
5 5.62
5 5.62
67 75.28
22 24.72%
31  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62
7 11.29
5 8.06
3 4.84
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
32  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218
7 3.21
6 2.75
29 13.30
10 4.59
0 0.00
166 76.15
52 23.85%
33  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51
2 3.92
1 1.96
6 11.76
2 3.92
1 1.96
39 76.47
12 23.53%
34  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 51
9 17.65
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
35  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
6 4.62
8 6.15
9 6.92
2 1.54
5 3.85
100 76.92
30 23.08%
36  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
37  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 116
2 1.72
6 5.17
10 8.62
7 6.03
1 0.86
90 77.59
26 22.41%
38  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
39  โรงเรียนนาจำปา 222
9 4.05
26 11.71
12 5.41
2 0.90
0 0.00
173 77.93
49 22.07%
40  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
2 4.00
1 2.00
4 8.00
2 4.00
39 78.00
11 22.00%
41  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28
2 7.14
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
42  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112
3 2.68
8 7.14
12 10.71
1 0.89
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
43  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33
0 0.00
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
44  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260
15 5.77
5 1.92
34 13.08
1 0.38
0 0.00
205 78.85
55 21.15%
45  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119
2 1.68
3 2.52
18 15.13
2 1.68
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
46  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 67
6 8.96
4 5.97
3 4.48
0 0.00
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
47  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120
6 5.00
4 3.33
7 5.83
4 3.33
4 3.33
95 79.17
25 20.83%
48  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 207
28 13.53
4 1.93
4 1.93
2 0.97
5 2.42
164 79.23
43 20.77%
49  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92
7 7.61
3 3.26
3 3.26
6 6.52
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
50  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78
5 6.41
5 6.41
6 7.69
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
51  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157
6 3.82
6 3.82
8 5.10
7 4.46
5 3.18
125 79.62
32 20.38%
52  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133
13 9.77
6 4.51
8 6.02
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
53  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 69
6 8.70
0 0.00
6 8.70
0 0.00
2 2.90
55 79.71
14 20.29%
54  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94
3 3.19
0 0.00
6 6.38
10 10.64
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
55  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144
10 6.94
3 2.08
12 8.33
4 2.78
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
56  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 369
32 8.67
20 5.42
10 2.71
7 1.90
5 1.36
295 79.95
74 20.05%
57  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
58  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35
1 2.86
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
59  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81
7 8.64
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
60  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
154 7.87
100 5.11
63 3.22
29 1.48
33 1.69
1577 80.62
379 19.38%
61  โรงเรียนนาคูณวิทยา 47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
1 2.13
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
62  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110
1 0.91
9 8.18
4 3.64
7 6.36
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
63  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116
8 6.90
7 6.03
5 4.31
2 1.72
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
64  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
65  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123
13 10.57
0 0.00
9 7.32
1 0.81
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
66  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 43
3 6.98
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
67  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60
1 1.67
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
68  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
69  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88
2 2.27
3 3.41
2 2.27
4 4.55
5 5.68
72 81.82
16 18.18%
70  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100
9 9.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
71  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145
10 6.90
3 2.07
7 4.83
2 1.38
4 2.76
119 82.07
26 17.93%
72  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162
4 2.47
7 4.32
1 0.62
8 4.94
9 5.56
133 82.10
29 17.90%
73  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84
0 0.00
0 0.00
12 14.29
3 3.57
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
74  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 620
17 2.74
19 3.06
62 10.00
6 0.97
6 0.97
510 82.26
110 17.74%
75  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95
4 4.21
1 1.05
11 11.58
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
76  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 125
7 5.60
2 1.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
77  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 185
8 4.32
3 1.62
20 10.81
0 0.00
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
78  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104
5 4.81
0 0.00
11 10.58
1 0.96
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
79  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 160
17 10.63
5 3.13
3 1.88
0 0.00
1 0.63
134 83.75
26 16.25%
80  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99
6 6.06
2 2.02
7 7.07
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
81  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
82  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 139
2 1.44
0 0.00
20 14.39
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
83  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 96
0 0.00
0 0.00
14 14.58
0 0.00
1 1.04
81 84.38
15 15.63%
84  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 110
5 4.55
3 2.73
8 7.27
0 0.00
1 0.91
93 84.55
17 15.45%
85  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52
3 5.77
0 0.00
4 7.69
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
86  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59
2 3.39
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
87  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59
5 8.47
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
88  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66
7 10.61
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
89  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87
2 2.30
1 1.15
10 11.49
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
90  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195
10 5.13
0 0.00
19 9.74
0 0.00
0 0.00
166 85.13
29 14.87%
91  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 189
9 4.76
4 2.12
13 6.88
1 0.53
1 0.53
161 85.19
28 14.81%
92  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 115
4 3.48
4 3.48
2 1.74
4 3.48
3 2.61
98 85.22
17 14.78%
93  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
94  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138
7 5.07
6 4.35
1 0.72
4 2.90
2 1.45
118 85.51
20 14.49%
95  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185
5 2.70
4 2.16
6 3.24
0 0.00
11 5.95
159 85.95
26 14.05%
96  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 100
0 0.00
0 0.00
13 13.00
0 0.00
1 1.00
86 86.00
14 14.00%
97  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50
1 2.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
98  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100
4 4.00
4 4.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
1 1.52
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
100  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257
10 3.89
0 0.00
5 1.95
12 4.67
8 3.11
222 86.38
35 13.62%
101  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
102  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98
2 2.04
6 6.12
5 5.10
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
103  โรงเรียนภูปอวิทยา 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
104  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 69
4 5.80
2 2.90
1 1.45
1 1.45
1 1.45
60 86.96
9 13.04%
105  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 123
6 4.88
4 3.25
6 4.88
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
106  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
1 1.43
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
107  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 94
2 2.13
2 2.13
3 3.19
2 2.13
3 3.19
82 87.23
12 12.77%
108  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72
6 8.33
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
109  โรงเรียนบ้านโคกใส 65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
110  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 58
3 5.17
1 1.72
1 1.72
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
111  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 86
3 3.49
5 5.81
2 2.33
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
112  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
2 2.56
3 3.85
69 88.46
9 11.54%
113  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
114  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123
7 5.69
1 0.81
5 4.07
1 0.81
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
115  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246
6 2.44
5 2.03
6 2.44
3 1.22
8 3.25
218 88.62
28 11.38%
116  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80
1 1.25
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
117  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 110
4 3.64
3 2.73
3 2.73
1 0.91
1 0.91
98 89.09
12 10.91%
118  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571
25 1.59
23 1.46
44 2.80
15 0.95
61 3.88
1403 89.31
168 10.69%
119  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 103
2 1.94
4 3.88
5 4.85
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
120  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210
3 1.43
1 0.48
18 8.57
0 0.00
0 0.00
188 89.52
22 10.48%
121  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 86
3 3.49
3 3.49
0 0.00
3 3.49
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
122  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 222
13 5.86
0 0.00
10 4.50
0 0.00
0 0.00
199 89.64
23 10.36%
123  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 78
5 6.41
2 2.56
1 1.28
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
124  โรงเรียนนาโกวิทยา 108
3 2.78
0 0.00
4 3.70
0 0.00
4 3.70
97 89.81
11 10.19%
125  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 80
0 0.00
1 1.25
7 8.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
126  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
127  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
128  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 113
4 3.54
1 0.88
5 4.42
1 0.88
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
129  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
130  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
131  โรงเรียนหนองแวงแสน 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
132  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 140
6 4.29
0 0.00
7 5.00
0 0.00
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
133  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97
4 4.12
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
134  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
2 2.47
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
135  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
1 1.20
1 1.20
76 91.57
7 8.43%
136  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 180
6 3.33
1 0.56
8 4.44
0 0.00
0 0.00
165 91.67
15 8.33%
137  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110
0 0.00
0 0.00
8 7.27
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
138  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253
6 2.37
4 1.58
8 3.16
2 0.79
0 0.00
233 92.09
20 7.91%
139  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
140  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
141  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 110
3 2.73
0 0.00
4 3.64
1 0.91
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
142  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
143  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248
7 2.82
4 1.61
4 1.61
1 0.40
1 0.40
231 93.15
17 6.85%
144  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 61
2 3.28
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
145  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
146  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
147  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 113
2 1.77
3 2.65
2 1.77
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
148  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
149  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84
0 0.00
4 4.76
1 1.19
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
150  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105
1 0.95
0 0.00
3 2.86
1 0.95
1 0.95
99 94.29
6 5.71%
151  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
152  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162
5 3.09
0 0.00
3 1.85
1 0.62
0 0.00
153 94.44
9 5.56%
153  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 90
1 1.11
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
154  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 109
2 1.83
0 0.00
2 1.83
2 1.83
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
155  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
156  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
157  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 136
0 0.00
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
130 95.59
6 4.41%
158  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
159  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
160  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 83
1 1.20
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
161  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
83 97.65
2 2.35%
162  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
163  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  952 4.81
เตี้ย  557 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,193 6.03
ผอมและเตี้ย  319 1.61
อ้วนและเตี้ย  322 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,447 83.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,343 คน


16.89%


Powered By www.thaieducation.net