ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 75 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนิบง 180
56 31.11
43 23.89
9 5.00
21 11.67
4 2.22
47 26.11
133 73.89%
2  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 315
8 2.54
50 15.87
11 3.49
58 18.41
56 17.78
132 41.90
183 58.10%
3  โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 245
6 2.45
119 48.57
1 0.41
8 3.27
3 1.22
108 44.08
137 55.92%
4  โรงเรียนบ้านจูโวะ 201
32 15.92
50 24.88
5 2.49
23 11.44
1 0.50
90 44.78
111 55.22%
5  โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 88
17 19.32
12 13.64
2 2.27
12 13.64
0 0.00
45 51.14
43 48.86%
6  โรงเรียนบ้านตาโงะ 191
49 25.65
35 18.32
4 2.09
2 1.05
3 1.57
98 51.31
93 48.69%
7  โรงเรียนบ้านโคก 272
22 8.09
29 10.66
16 5.88
58 21.32
7 2.57
140 51.47
132 48.53%
8  โรงเรียนประชาบํารุง 94
21 22.34
17 18.09
3 3.19
1 1.06
0 0.00
52 55.32
42 44.68%
9  โรงเรียนบ้านปาเซ 79
13 16.46
10 12.66
3 3.80
8 10.13
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
10  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 141
4 2.84
36 25.53
9 6.38
4 2.84
5 3.55
83 58.87
58 41.13%
11  โรงเรียนบ้านสาเมาะ 517
31 6.00
38 7.35
7 1.35
75 14.51
48 9.28
318 61.51
199 38.49%
12  โรงเรียนบ้านกาแย 312
42 13.46
52 16.67
17 5.45
5 1.60
4 1.28
192 61.54
120 38.46%
13  โรงเรียนบ้านฮูลู 222
18 8.11
11 4.95
8 3.60
24 10.81
18 8.11
143 64.41
79 35.59%
14  โรงเรียนบ้านปารี 353
26 7.37
22 6.23
10 2.83
67 18.98
0 0.00
228 64.59
125 35.41%
15  โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 447
68 15.21
46 10.29
15 3.36
21 4.70
8 1.79
289 64.65
158 35.35%
16  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 143
12 8.39
11 7.69
9 6.29
10 6.99
8 5.59
93 65.03
50 34.97%
17  โรงเรียนบ้านบูกิต 204
9 4.41
28 13.73
11 5.39
14 6.86
8 3.92
134 65.69
70 34.31%
18  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 321
22 6.85
52 16.20
5 1.56
22 6.85
5 1.56
215 66.98
106 33.02%
19  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 122
21 17.21
9 7.38
10 8.20
0 0.00
0 0.00
82 67.21
40 32.79%
20  โรงเรียนบ้านตะโละ 185
27 14.59
16 8.65
1 0.54
15 8.11
0 0.00
126 68.11
59 31.89%
21  โรงเรียนบ้านยะออ 102
21 20.59
3 2.94
8 7.84
0 0.00
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
22  โรงเรียนบ้านลาไม 164
11 6.71
18 10.98
10 6.10
12 7.32
0 0.00
113 68.90
51 31.10%
23  โรงเรียนบ้านตือกอ 112
3 2.68
17 15.18
2 1.79
7 6.25
3 2.68
80 71.43
32 28.57%
24  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 294
22 7.48
41 13.95
12 4.08
8 2.72
1 0.34
210 71.43
84 28.57%
25  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 304
23 7.57
32 10.53
13 4.28
18 5.92
0 0.00
218 71.71
86 28.29%
26  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 196
20 10.20
23 11.73
9 4.59
3 1.53
0 0.00
141 71.94
55 28.06%
27  โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 298
26 8.72
18 6.04
12 4.03
17 5.70
10 3.36
215 72.15
83 27.85%
28  โรงเรียนบ้านเขาพระ 151
11 7.28
17 11.26
14 9.27
0 0.00
0 0.00
109 72.19
42 27.81%
29  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 196
12 6.12
31 15.82
8 4.08
2 1.02
0 0.00
143 72.96
53 27.04%
30  โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 112
7 6.25
10 8.93
9 8.04
1 0.89
3 2.68
82 73.21
30 26.79%
31  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 370
16 4.32
29 7.84
26 7.03
11 2.97
13 3.51
275 74.32
95 25.68%
32  โรงเรียนบ้านกาลิซา 600
46 7.67
35 5.83
23 3.83
40 6.67
10 1.67
446 74.33
154 25.67%
33  โรงเรียนบ้านยานิง 305
16 5.25
20 6.56
23 7.54
11 3.61
7 2.30
228 74.75
77 25.25%
34  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 402
25 6.22
14 3.48
11 2.74
25 6.22
25 6.22
302 75.12
100 24.88%
35  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 127
13 10.24
12 9.45
6 4.72
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
36  โรงเรียนบ้านสิโป 236
14 5.93
30 12.71
10 4.24
2 0.85
0 0.00
180 76.27
56 23.73%
37  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 155
13 8.39
23 14.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
38  โรงเรียนบ้านน้ำวน 125
11 8.80
7 5.60
4 3.20
7 5.60
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
39  โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 116
3 2.59
1 0.86
18 15.52
2 1.72
2 1.72
90 77.59
26 22.41%
40  โรงเรียนผดุงมาตร 308
18 5.84
22 7.14
16 5.19
9 2.92
4 1.30
239 77.60
69 22.40%
41  โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 201
6 2.99
2 1.00
16 7.96
18 8.96
3 1.49
156 77.61
45 22.39%
42  โรงเรียนอนุบาลระแงะ 552
29 5.25
47 8.51
19 3.44
28 5.07
0 0.00
429 77.72
123 22.28%
43  โรงเรียนราชประสงค์ 127
13 10.24
10 7.87
0 0.00
5 3.94
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
44  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 143
11 7.69
10 6.99
4 2.80
6 4.20
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
45  โรงเรียนบ้านจะแนะ 930
105 11.29
57 6.13
27 2.90
7 0.75
3 0.32
731 78.60
199 21.40%
46  โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 381
31 8.14
35 9.19
13 3.41
2 0.52
0 0.00
300 78.74
81 21.26%
47  โรงเรียนบ้านแมะแซ 206
13 6.31
6 2.91
16 7.77
2 0.97
6 2.91
163 79.13
43 20.87%
48  โรงเรียนบ้านละหาร 188
4 2.13
14 7.45
3 1.60
18 9.57
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
49  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 246
17 6.91
12 4.88
4 1.63
14 5.69
3 1.22
196 79.67
50 20.33%
50  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 128
8 6.25
8 6.25
8 6.25
2 1.56
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
51  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 326
19 5.83
17 5.21
6 1.84
13 3.99
11 3.37
260 79.75
66 20.25%
52  โรงเรียนบ้านรือเปาะ 194
12 6.19
18 9.28
7 3.61
2 1.03
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
53  โรงเรียนบ้านบาโง 105
2 1.90
13 12.38
5 4.76
1 0.95
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
54  โรงเรียนบ้านทํานบ 147
11 7.48
3 2.04
7 4.76
8 5.44
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
55  โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 360
9 2.50
44 12.22
11 3.06
4 1.11
3 0.83
289 80.28
71 19.72%
56  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 349
20 5.73
12 3.44
22 6.30
7 2.01
7 2.01
281 80.52
68 19.48%
57  โรงเรียนบ้านบละแต 104
6 5.77
5 4.81
6 5.77
3 2.88
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
58  โรงเรียนบ้านบองอ 221
5 2.26
17 7.69
19 8.60
0 0.00
0 0.00
180 81.45
41 18.55%
59  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 151
9 5.96
9 5.96
3 1.99
7 4.64
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
60  โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 429
30 6.99
27 6.29
7 1.63
2 0.47
4 0.93
359 83.68
70 16.32%
61  โรงเรียนราชพัฒนา 93
7 7.53
4 4.30
3 3.23
1 1.08
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
62  โรงเรียนบ้านสะโล 201
9 4.48
4 1.99
10 4.98
6 2.99
3 1.49
169 84.08
32 15.92%
63  โรงเรียนบ้านไอปาเซ 100
5 5.00
4 4.00
1 1.00
5 5.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
64  โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 136
5 3.68
4 2.94
0 0.00
11 8.09
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
65  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 225
9 4.00
14 6.22
9 4.00
1 0.44
0 0.00
192 85.33
33 14.67%
66  โรงเรียนบ้านริแง 376
15 3.99
18 4.79
8 2.13
7 1.86
6 1.60
322 85.64
54 14.36%
67  โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 112
3 2.68
0 0.00
2 1.79
11 9.82
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
68  โรงเรียนวัดร่อน 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
7 8.97
3 3.85
67 85.90
11 14.10%
69  โรงเรียนบ้านไอกรอส 194
8 4.12
15 7.73
4 2.06
0 0.00
0 0.00
167 86.08
27 13.92%
70  โรงเรียนบ้านดุซงยอ 499
18 3.61
8 1.60
16 3.21
7 1.40
15 3.01
435 87.17
64 12.83%
71  โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 146
4 2.74
4 2.74
0 0.00
4 2.74
1 0.68
133 91.10
13 8.90%
72  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 185
3 1.62
4 2.16
6 3.24
0 0.00
0 0.00
172 92.97
13 7.03%
73  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 154
4 2.60
2 1.30
3 1.95
0 0.00
1 0.65
144 93.51
10 6.49%
74  โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 154
0 0.00
1 0.65
2 1.30
0 0.00
2 1.30
149 96.75
5 3.25%
75  โรงเรียนบ้านแกแม 114
1 0.88
0 0.00
0 0.00
2 1.75
0 0.00
111 97.37
3 2.63%

 

จำนวนนักเรียน  17,560 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,286 7.32
เตี้ย  1,537 8.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  658 3.75
ผอมและเตี้ย  834 4.75
อ้วนและเตี้ย  327 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,918 73.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,642 คน


26.44%


Powered By www.thaieducation.net