ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจืองา 110
25 22.73
30 27.27
8 7.27
41 37.27
6 5.45
0 0.00
110 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลาเมาะ 160
67 41.88
25 15.63
5 3.13
35 21.88
0 0.00
28 17.50
132 82.50%
3  โรงเรียนบ้านละหาน 171
26 15.20
42 24.56
26 15.20
22 12.87
21 12.28
34 19.88
137 80.12%
4  โรงเรียนบ้านกูแว 82
13 15.85
12 14.63
2 2.44
27 32.93
9 10.98
19 23.17
63 76.83%
5  โรงเรียนบ้านกูยิ 257
55 21.40
51 19.84
12 4.67
63 24.51
3 1.17
73 28.40
184 71.60%
6  โรงเรียนบ้านดาฮง 191
31 16.23
82 42.93
3 1.57
11 5.76
3 1.57
61 31.94
130 68.06%
7  โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 140
31 22.14
28 20.00
10 7.14
24 17.14
0 0.00
47 33.57
93 66.43%
8  โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 156
30 19.23
30 19.23
13 8.33
16 10.26
9 5.77
58 37.18
98 62.82%
9  โรงเรียนบ้านจอเบาะ 61
11 18.03
9 14.75
3 4.92
7 11.48
8 13.11
23 37.70
38 62.30%
10  โรงเรียนบ้านปาหนัน 421
31 7.36
61 14.49
10 2.38
92 21.85
62 14.73
165 39.19
256 60.81%
11  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 102
31 30.39
21 20.59
9 8.82
0 0.00
0 0.00
41 40.20
61 59.80%
12  โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 162
8 4.94
20 12.35
12 7.41
28 17.28
27 16.67
67 41.36
95 58.64%
13  โรงเรียนบ้านกาแร 191
21 10.99
14 7.33
12 6.28
35 18.32
26 13.61
83 43.46
108 56.54%
14  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 404
63 15.59
62 15.35
43 10.64
37 9.16
20 4.95
179 44.31
225 55.69%
15  โรงเรียนบ้านมะยูง 127
17 13.39
28 22.05
4 3.15
14 11.02
4 3.15
60 47.24
67 52.76%
16  โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 426
38 8.92
59 13.85
5 1.17
74 17.37
48 11.27
202 47.42
224 52.58%
17  โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 195
38 19.49
28 14.36
3 1.54
27 13.85
4 2.05
95 48.72
100 51.28%
18  โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 272
28 10.29
32 11.76
17 6.25
37 13.60
25 9.19
133 48.90
139 51.10%
19  โรงเรียนบ้านบือแรง 155
18 11.61
7 4.52
9 5.81
29 18.71
16 10.32
76 49.03
79 50.97%
20  โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 55
14 25.45
8 14.55
0 0.00
6 10.91
0 0.00
27 49.09
28 50.91%
21  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 211
25 11.85
15 7.11
12 5.69
36 17.06
19 9.00
104 49.29
107 50.71%
22  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 159
29 18.24
19 11.95
7 4.40
22 13.84
1 0.63
81 50.94
78 49.06%
23  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 87
16 18.39
9 10.34
5 5.75
3 3.45
8 9.20
46 52.87
41 47.13%
24  โรงเรียนบ้านสะแนะ 93
12 12.90
13 13.98
0 0.00
0 0.00
17 18.28
51 54.84
42 45.16%
25  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 204
36 17.65
9 4.41
11 5.39
31 15.20
3 1.47
114 55.88
90 44.12%
26  โรงเรียนบ้านลาเวง 223
40 17.94
39 17.49
6 2.69
12 5.38
1 0.45
125 56.05
98 43.95%
27  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 216
29 13.43
32 14.81
11 5.09
19 8.80
2 0.93
123 56.94
93 43.06%
28  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 978
150 15.34
53 5.42
36 3.68
143 14.62
36 3.68
560 57.26
418 42.74%
29  โรงเรียนบ้านนาดา 249
17 6.83
39 15.66
6 2.41
24 9.64
19 7.63
144 57.83
105 42.17%
30  โรงเรียนบ้านทอน 512
59 11.52
70 13.67
16 3.13
56 10.94
14 2.73
297 58.01
215 41.99%
31  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 166
24 14.46
33 19.88
3 1.81
5 3.01
4 2.41
97 58.43
69 41.57%
32  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 61
9 14.75
4 6.56
7 11.48
2 3.28
3 4.92
36 59.02
25 40.98%
33  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 144
8 5.56
28 19.44
11 7.64
8 5.56
4 2.78
85 59.03
59 40.97%
34  โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 219
7 3.20
35 15.98
16 7.31
31 14.16
0 0.00
130 59.36
89 40.64%
35  โรงเรียนบ้านซือเลาะ 170
19 11.18
24 14.12
3 1.76
19 11.18
3 1.76
102 60.00
68 40.00%
36  โรงเรียนบ้านยี่งอ 446
69 15.47
102 22.87
6 1.35
0 0.00
0 0.00
269 60.31
177 39.69%
37  โรงเรียนบ้านไร่พญา 187
40 21.39
14 7.49
6 3.21
12 6.42
1 0.53
114 60.96
73 39.04%
38  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 150
9 6.00
20 13.33
3 2.00
26 17.33
0 0.00
92 61.33
58 38.67%
39  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 155
9 5.81
12 7.74
3 1.94
21 13.55
14 9.03
96 61.94
59 38.06%
40  โรงเรียนเมืองนราธิวาส 812
98 12.07
102 12.56
31 3.82
52 6.40
24 2.96
505 62.19
307 37.81%
41  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 395
71 17.97
51 12.91
16 4.05
10 2.53
0 0.00
247 62.53
148 37.47%
42  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 108
24 22.22
11 10.19
2 1.85
3 2.78
0 0.00
68 62.96
40 37.04%
43  โรงเรียนบ้านโคกแมแน 81
15 18.52
10 12.35
5 6.17
0 0.00
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
44  โรงเรียนบ้านตอหลัง 72
11 15.28
9 12.50
2 2.78
4 5.56
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
45  โรงเรียนบ้านดูกู 169
20 11.83
15 8.88
5 2.96
15 8.88
6 3.55
108 63.91
61 36.09%
46  โรงเรียนบ้านกาโดะ 188
10 5.32
12 6.38
5 2.66
22 11.70
17 9.04
122 64.89
66 35.11%
47  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 114
14 12.28
10 8.77
8 7.02
6 5.26
2 1.75
74 64.91
40 35.09%
48  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 98
9 9.18
5 5.10
5 5.10
10 10.20
5 5.10
64 65.31
34 34.69%
49  โรงเรียนบ้านไอร์แยง 286
29 10.14
43 15.03
4 1.40
21 7.34
2 0.70
187 65.38
99 34.62%
50  โรงเรียนบ้านรือเสาะ 162
6 3.70
18 11.11
9 5.56
16 9.88
7 4.32
106 65.43
56 34.57%
51  โรงเรียนวัดโคกโก 148
10 6.76
15 10.14
18 12.16
8 5.41
0 0.00
97 65.54
51 34.46%
52  โรงเรียนบ้านยือลาแป 364
18 4.95
32 8.79
14 3.85
37 10.16
24 6.59
239 65.66
125 34.34%
53  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 357
43 12.04
48 13.45
10 2.80
18 5.04
3 0.84
235 65.83
122 34.17%
54  โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 101
8 7.92
7 6.93
1 0.99
13 12.87
5 4.95
67 66.34
34 33.66%
55  โรงเรียนบ้านโคกตีเต 42
4 9.52
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
56  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 130
7 5.38
12 9.23
9 6.92
15 11.54
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
57  โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 125
22 17.60
14 11.20
5 4.00
0 0.00
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
58  โรงเรียนบ้านบากง 232
23 9.91
8 3.45
12 5.17
18 7.76
15 6.47
156 67.24
76 32.76%
59  โรงเรียนบ้านสวนพลู 156
18 11.54
12 7.69
14 8.97
7 4.49
0 0.00
105 67.31
51 32.69%
60  โรงเรียนบ้านบือเระ 109
9 8.26
12 11.01
4 3.67
10 9.17
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
61  โรงเรียนบ้านรามา 122
12 9.84
13 10.66
4 3.28
10 8.20
0 0.00
83 68.03
39 31.97%
62  โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 116
14 12.07
9 7.76
9 7.76
5 4.31
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
63  โรงเรียนบ้านตันหยง 276
18 6.52
56 20.29
11 3.99
2 0.72
0 0.00
189 68.48
87 31.52%
64  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 129
10 7.75
18 13.95
0 0.00
12 9.30
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
65  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 209
23 11.00
28 13.40
10 4.78
3 1.44
0 0.00
145 69.38
64 30.62%
66  โรงเรียนบ้านกลูบี 400
49 12.25
40 10.00
2 0.50
19 4.75
12 3.00
278 69.50
122 30.50%
67  โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 189
9 4.76
28 14.81
18 9.52
1 0.53
1 0.53
132 69.84
57 30.16%
68  โรงเรียนบ้านมือและห์ 180
16 8.89
11 6.11
17 9.44
8 4.44
2 1.11
126 70.00
54 30.00%
69  โรงเรียนประชาพัฒนา 137
8 5.84
8 5.84
10 7.30
7 5.11
8 5.84
96 70.07
41 29.93%
70  โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 67
11 16.42
4 5.97
2 2.99
3 4.48
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 91
16 17.58
9 9.89
2 2.20
0 0.00
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
72  โรงเรียนบ้านหัวเขา 145
4 2.76
16 11.03
9 6.21
4 2.76
9 6.21
103 71.03
42 28.97%
73  โรงเรียนวัดกําแพง 78
8 10.26
6 7.69
7 8.97
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
74  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 245
34 13.88
16 6.53
9 3.67
9 3.67
1 0.41
176 71.84
69 28.16%
75  โรงเรียนบ้านเปล 72
4 5.56
12 16.67
4 5.56
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
76  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 214
17 7.94
29 13.55
8 3.74
3 1.40
2 0.93
155 72.43
59 27.57%
77  โรงเรียนบ้านตามุง 133
10 7.52
22 16.54
1 0.75
3 2.26
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
78  โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 116
13 11.21
10 8.62
8 6.90
0 0.00
0 0.00
85 73.28
31 26.72%
79  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 125
23 18.40
1 0.80
8 6.40
1 0.80
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
80  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 168
6 3.57
7 4.17
9 5.36
22 13.10
0 0.00
124 73.81
44 26.19%
81  โรงเรียนบ้านโคกสยา 182
29 15.93
11 6.04
7 3.85
0 0.00
0 0.00
135 74.18
47 25.82%
82  โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 214
20 9.35
23 10.75
3 1.40
7 3.27
2 0.93
159 74.30
55 25.70%
83  โรงเรียนบ้านบลูกา 67
7 10.45
1 1.49
0 0.00
9 13.43
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
84  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 71
8 11.27
4 5.63
6 8.45
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
85  โรงเรียนบ้านยารอ 155
14 9.03
13 8.39
10 6.45
1 0.65
1 0.65
116 74.84
39 25.16%
86  โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 183
12 6.56
28 15.30
3 1.64
3 1.64
0 0.00
137 74.86
46 25.14%
87  โรงเรียนบ้านจูดแดง 164
5 3.05
19 11.59
7 4.27
5 3.05
5 3.05
123 75.00
41 25.00%
88  โรงเรียนบ้านตะมะยูง 81
6 7.41
4 4.94
8 9.88
1 1.23
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
89  โรงเรียนบ้านต้นตาล 219
24 10.96
18 8.22
10 4.57
2 0.91
0 0.00
165 75.34
54 24.66%
90  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 243
26 10.70
16 6.58
10 4.12
5 2.06
2 0.82
184 75.72
59 24.28%
91  โรงเรียนสว่างวัฒนา 99
7 7.07
7 7.07
6 6.06
4 4.04
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
92  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 986
85 8.62
76 7.71
40 4.06
31 3.14
6 0.61
748 75.86
238 24.14%
93  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 172
9 5.23
26 15.12
5 2.91
1 0.58
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
94  โรงเรียนบ้านยือลอ 241
17 7.05
10 4.15
8 3.32
12 4.98
10 4.15
184 76.35
57 23.65%
95  โรงเรียนบ้านสาคร 267
26 9.74
22 8.24
8 3.00
5 1.87
2 0.75
204 76.40
63 23.60%
96  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 164
15 9.15
10 6.10
13 7.93
0 0.00
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 121
3 2.48
19 15.70
4 3.31
2 1.65
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
98  โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 126
15 11.90
5 3.97
1 0.79
7 5.56
1 0.79
97 76.98
29 23.02%
99  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 318
23 7.23
18 5.66
32 10.06
0 0.00
0 0.00
245 77.04
73 22.96%
100  โรงเรียนบ้านสาวอ 109
10 9.17
10 9.17
5 4.59
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
101  โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 198
14 7.07
22 11.11
7 3.54
2 1.01
0 0.00
153 77.27
45 22.73%
102  โรงเรียนบ้านอีนอ 147
8 5.44
6 4.08
1 0.68
15 10.20
3 2.04
114 77.55
33 22.45%
103  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 107
6 5.61
11 10.28
5 4.67
1 0.93
1 0.93
83 77.57
24 22.43%
104  โรงเรียนบ้านปูตะ 116
5 4.31
7 6.03
4 3.45
10 8.62
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
105  โรงเรียนบ้านบางมะนาว 216
5 2.31
10 4.63
8 3.70
12 5.56
13 6.02
168 77.78
48 22.22%
106  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 270
30 11.11
26 9.63
3 1.11
1 0.37
0 0.00
210 77.78
60 22.22%
107  โรงเรียนบ้านดือแย 78
6 7.69
7 8.97
1 1.28
3 3.85
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
108  โรงเรียนบ้านค่าย 381
37 9.71
22 5.77
8 2.10
8 2.10
8 2.10
298 78.22
83 21.78%
109  โรงเรียนบ้านแยะ 207
1 0.48
26 12.56
18 8.70
0 0.00
0 0.00
162 78.26
45 21.74%
110  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 580
37 6.38
36 6.21
18 3.10
32 5.52
0 0.00
457 78.79
123 21.21%
111  โรงเรียนบ้านกูยิ 120
6 5.00
6 5.00
7 5.83
6 5.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
112  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 96
0 0.00
17 17.71
0 0.00
3 3.13
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
113  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 206
14 6.80
12 5.83
9 4.37
6 2.91
0 0.00
165 80.10
41 19.90%
114  โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 148
10 6.76
9 6.08
6 4.05
4 2.70
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
115  โรงเรียนบ้านตายา 217
13 5.99
17 7.83
8 3.69
2 0.92
0 0.00
177 81.57
40 18.43%
116  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 98
8 8.16
0 0.00
7 7.14
2 2.04
1 1.02
80 81.63
18 18.37%
117  โรงเรียนบ้านแคนา 182
19 10.44
0 0.00
9 4.95
0 0.00
5 2.75
149 81.87
33 18.13%
118  โรงเรียนบ้านปลักปลา 264
24 9.09
16 6.06
7 2.65
0 0.00
0 0.00
217 82.20
47 17.80%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 371
18 4.85
13 3.50
13 3.50
14 3.77
8 2.16
305 82.21
66 17.79%
120  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1433
98 6.84
41 2.86
41 2.86
37 2.58
34 2.37
1182 82.48
251 17.52%
121  โรงเรียนบ้านบาตง 172
1 0.58
5 2.91
7 4.07
17 9.88
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
122  โรงเรียนบ้านกะลูแป 201
10 4.98
14 6.97
9 4.48
2 1.00
0 0.00
166 82.59
35 17.41%
123  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 115
3 2.61
14 12.17
2 1.74
1 0.87
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
124  โรงเรียนบ้านกูเล็ง 226
13 5.75
13 5.75
0 0.00
5 2.21
8 3.54
187 82.74
39 17.26%
125  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 159
16 10.06
6 3.77
1 0.63
3 1.89
1 0.63
132 83.02
27 16.98%
126  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 300
21 7.00
23 7.67
3 1.00
0 0.00
0 0.00
253 84.33
47 15.67%
127  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 155
19 12.26
3 1.94
2 1.29
0 0.00
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
128  โรงเรียนบ้านคลอแระ 198
0 0.00
0 0.00
3 1.52
27 13.64
0 0.00
168 84.85
30 15.15%
129  โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 147
9 6.12
2 1.36
4 2.72
6 4.08
1 0.68
125 85.03
22 14.97%
130  โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 223
4 1.79
19 8.52
8 3.59
1 0.45
0 0.00
191 85.65
32 14.35%
131  โรงเรียนบ้านทรายขาว 90
4 4.44
2 2.22
2 2.22
2 2.22
2 2.22
78 86.67
12 13.33%
132  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 106
3 2.83
8 7.55
3 2.83
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
133  โรงเรียนบ้านยาบี 116
10 8.62
3 2.59
2 1.72
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
134  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 178
10 5.62
7 3.93
4 2.25
1 0.56
0 0.00
156 87.64
22 12.36%
135  โรงเรียนบ้านอีโยะ 137
2 1.46
2 1.46
4 2.92
4 2.92
4 2.92
121 88.32
16 11.68%
136  โรงเรียนวัดลําภู 130
7 5.38
3 2.31
5 3.85
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
137  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 148
4 2.70
6 4.05
1 0.68
4 2.70
2 1.35
131 88.51
17 11.49%
138  โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 122
4 3.28
4 3.28
3 2.46
3 2.46
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
139  โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 182
10 5.49
5 2.75
3 1.65
1 0.55
0 0.00
163 89.56
19 10.44%
140  โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 215
7 3.26
3 1.40
3 1.40
4 1.86
4 1.86
194 90.23
21 9.77%
141  โรงเรียนบ้านนาโอน 59
2 3.39
2 3.39
0 0.00
1 1.69
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
142  โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 524
23 4.39
21 4.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
480 91.60
44 8.40%
143  โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 73
3 4.11
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
144  โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 127
0 0.00
3 2.36
3 2.36
3 2.36
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
145  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 125
2 1.60
1 0.80
3 2.40
1 0.80
1 0.80
117 93.60
8 6.40%
146  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 127
3 2.36
2 1.57
3 2.36
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
147  โรงเรียนบ้านกาแนะ 207
0 0.00
2 0.97
2 0.97
7 3.38
0 0.00
196 94.69
11 5.31%
148  โรงเรียนบ้านจือแร 148
1 0.68
1 0.68
2 1.35
0 0.00
0 0.00
144 97.30
4 2.70%

 

จำนวนนักเรียน  30,256 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,888 9.55
เตี้ย  2,826 9.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,162 3.84
ผอมและเตี้ย  1,839 6.08
อ้วนและเตี้ย  711 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,830 68.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,426 คน


31.15%


Powered By www.thaieducation.net