ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 201
47 23.38
41 20.40
83 41.29
29 14.43
1 0.50
0 0.00
201 100.00%
2  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 258
178 68.99
10 3.88
38 14.73
12 4.65
10 3.88
10 3.88
248 96.12%
3  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 182
27 14.84
29 15.93
26 14.29
12 6.59
14 7.69
74 40.66
108 59.34%
4  โรงเรียนคลองเกลือ 804
61 7.59
31 3.86
26 3.23
188 23.38
164 20.40
334 41.54
470 58.46%
5  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 292
22 7.53
33 11.30
30 10.27
32 10.96
46 15.75
129 44.18
163 55.82%
6  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 396
24 6.06
13 3.28
97 24.49
10 2.53
71 17.93
181 45.71
215 54.29%
7  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 425
62 14.59
18 4.24
39 9.18
40 9.41
69 16.24
197 46.35
228 53.65%
8  โรงเรียนวัดลำโพ 320
27 8.44
15 4.69
52 16.25
42 13.13
33 10.31
151 47.19
169 52.81%
9  โรงเรียนวัดเพรางาย 160
14 8.75
34 21.25
35 21.88
0 0.00
0 0.00
77 48.13
83 51.88%
10  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 929
34 3.66
79 8.50
80 8.61
113 12.16
149 16.04
474 51.02
455 48.98%
11  โรงเรียนวัดลากค้อน 93
1 1.08
2 2.15
35 37.63
3 3.23
0 0.00
52 55.91
41 44.09%
12  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1132
73 6.45
39 3.45
147 12.99
102 9.01
116 10.25
655 57.86
477 42.14%
13  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 320
40 12.50
46 14.38
31 9.69
12 3.75
0 0.00
191 59.69
129 40.31%
14  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 364
40 10.99
13 3.57
91 25.00
0 0.00
0 0.00
220 60.44
144 39.56%
15  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 106
3 2.83
0 0.00
37 34.91
1 0.94
0 0.00
65 61.32
41 38.68%
16  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 607
8 1.32
6 0.99
108 17.79
15 2.47
90 14.83
380 62.60
227 37.40%
17  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 92
12 13.04
0 0.00
18 19.57
0 0.00
0 0.00
62 67.39
30 32.61%
18  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 122
9 7.38
2 1.64
18 14.75
8 6.56
2 1.64
83 68.03
39 31.97%
19  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 225
10 4.44
14 6.22
35 15.56
9 4.00
0 0.00
157 69.78
68 30.22%
20  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 93
1 1.08
0 0.00
27 29.03
0 0.00
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
21  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 407
33 8.11
23 5.65
64 15.72
2 0.49
0 0.00
285 70.02
122 29.98%
22  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 401
29 7.23
20 4.99
28 6.98
17 4.24
26 6.48
281 70.07
120 29.93%
23  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 177
9 5.08
8 4.52
34 19.21
0 0.00
1 0.56
125 70.62
52 29.38%
24  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 56
3 5.36
8 14.29
3 5.36
1 1.79
1 1.79
40 71.43
16 28.57%
25  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 255
16 6.27
15 5.88
22 8.63
10 3.92
9 3.53
183 71.76
72 28.24%
26  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 194
21 10.82
4 2.06
25 12.89
1 0.52
3 1.55
140 72.16
54 27.84%
27  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 261
25 9.58
0 0.00
46 17.62
0 0.00
0 0.00
190 72.80
71 27.20%
28  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 105
0 0.00
9 8.57
16 15.24
3 2.86
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
29  โรงเรียนวัดศาลากุล 83
0 0.00
1 1.20
8 9.64
0 0.00
13 15.66
61 73.49
22 26.51%
30  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 308
15 4.87
13 4.22
47 15.26
3 0.97
0 0.00
230 74.68
78 25.32%
31  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 658
35 5.32
27 4.10
33 5.02
37 5.62
33 5.02
493 74.92
165 25.08%
32  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1010
70 6.93
37 3.66
76 7.52
22 2.18
43 4.26
762 75.45
248 24.55%
33  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 152
2 1.32
0 0.00
35 23.03
0 0.00
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
34  โรงเรียนวัดตาล 374
30 8.02
3 0.80
49 13.10
0 0.00
0 0.00
292 78.07
82 21.93%
35  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 298
27 9.06
4 1.34
34 11.41
0 0.00
0 0.00
233 78.19
65 21.81%
36  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1269
54 4.26
31 2.44
190 14.97
1 0.08
0 0.00
993 78.25
276 21.75%
37  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1542
49 3.18
22 1.43
262 16.99
0 0.00
0 0.00
1209 78.40
333 21.60%
38  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 258
21 8.14
0 0.00
32 12.40
0 0.00
0 0.00
205 79.46
53 20.54%
39  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 197
24 12.18
0 0.00
16 8.12
0 0.00
0 0.00
157 79.70
40 20.30%
40  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 99
3 3.03
0 0.00
17 17.17
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
41  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 131
12 9.16
8 6.11
2 1.53
4 3.05
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
42  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 567
17 3.00
19 3.35
34 6.00
13 2.29
18 3.17
466 82.19
101 17.81%
43  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 386
13 3.37
17 4.40
38 9.84
0 0.00
0 0.00
318 82.38
68 17.62%
44  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 407
11 2.70
15 3.69
29 7.13
3 0.74
12 2.95
337 82.80
70 17.20%
45  โรงเรียนแสงประเสริฐ 136
8 5.88
2 1.47
12 8.82
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
46  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 156
2 1.28
4 2.56
17 10.90
2 1.28
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
47  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 184
12 6.52
0 0.00
10 5.43
7 3.80
0 0.00
155 84.24
29 15.76%
48  โรงเรียนวัดอินทร์ 107
4 3.74
2 1.87
6 5.61
2 1.87
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
49  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83
0 0.00
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
50  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 93
0 0.00
0 0.00
12 12.90
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
51  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 896
28 3.13
15 1.67
27 3.01
0 0.00
20 2.23
806 89.96
90 10.04%
52  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 619
0 0.00
0 0.00
44 7.11
7 1.13
11 1.78
557 89.98
62 10.02%
53  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 268
14 5.22
0 0.00
7 2.61
3 1.12
0 0.00
244 91.04
24 8.96%
54  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 351
4 1.14
6 1.71
9 2.56
4 1.14
4 1.14
324 92.31
27 7.69%
55  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 230
1 0.43
3 1.30
8 3.48
1 0.43
0 0.00
217 94.35
13 5.65%
56  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 268
2 0.75
2 0.75
3 1.12
3 1.12
2 0.75
256 95.52
12 4.48%
57  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 649
0 0.00
0 0.00
10 1.54
0 0.00
0 0.00
639 98.46
10 1.54%
58  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
59  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
60  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
61  โรงเรียนวัดเชิงเลน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
62  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
63  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,756 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,287 6.20
เตี้ย  743 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,369 11.41
ผอมและเตี้ย  774 3.73
อ้วนและเตี้ย  962 4.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,621 70.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,135 คน


29.56%


Powered By www.thaieducation.net