ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.56
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 280
39 13.93
27 9.64
40 14.29
22 7.86
23 8.21
129 46.07
151 53.93%
2  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 33
1 3.03
2 6.06
9 27.27
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
3  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 80
3 3.75
1 1.25
12 15.00
1 1.25
10 12.50
53 66.25
27 33.75%
4  โรงเรียนย่านคีรี 80
11 13.75
5 6.25
4 5.00
2 2.50
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
5  โรงเรียนวัดท่าล้อ 49
4 8.16
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
6  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 130
6 4.62
0 0.00
25 19.23
0 0.00
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
7  โรงเรียนวัดยางขาว 47
2 4.26
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
8  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
9  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  824 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  66 8.01
เตี้ย  35 4.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  111 13.47
ผอมและเตี้ย  25 3.03
อ้วนและเตี้ย  33 4.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  554 67.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 270 คน


32.77%


Powered By www.thaieducation.net