ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 136
117 86.03
3 2.21
9 6.62
2 1.47
5 3.68
0 0.00
136 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไชยวาล 80
28 35.00
9 11.25
26 32.50
8 10.00
9 11.25
0 0.00
80 100.00%
3  โรงเรียนหนองประดู่ 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 141
12 8.51
9 6.38
31 21.99
21 14.89
41 29.08
27 19.15
114 80.85%
5  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 145
4 2.76
9 6.21
30 20.69
13 8.97
33 22.76
56 38.62
89 61.38%
6  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 7
2 28.57
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
7  โรงเรียนบ้านหนองกก 64
9 14.06
3 4.69
20 31.25
2 3.13
0 0.00
30 46.88
34 53.13%
8  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 90
13 14.44
11 12.22
7 7.78
11 12.22
5 5.56
43 47.78
47 52.22%
9  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 119
5 4.20
1 0.84
36 30.25
8 6.72
12 10.08
57 47.90
62 52.10%
10  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 71
19 26.76
2 2.82
9 12.68
5 7.04
1 1.41
35 49.30
36 50.70%
11  โรงเรียนวัดม่วง 4
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
12  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 145
23 15.86
24 16.55
22 15.17
0 0.00
3 2.07
73 50.34
72 49.66%
13  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 118
13 11.02
14 11.86
7 5.93
15 12.71
9 7.63
60 50.85
58 49.15%
14  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 254
29 11.42
40 15.75
42 16.54
2 0.79
3 1.18
138 54.33
116 45.67%
15  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 832
59 7.09
30 3.61
136 16.35
76 9.13
75 9.01
456 54.81
376 45.19%
16  โรงเรียนวัดโพนทราย 104
12 11.54
14 13.46
20 19.23
0 0.00
0 0.00
58 55.77
46 44.23%
17  โรงเรียนบ้านหนองตาด 73
6 8.22
10 13.70
8 10.96
7 9.59
1 1.37
41 56.16
32 43.84%
18  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 91
7 7.69
1 1.10
25 27.47
4 4.40
2 2.20
52 57.14
39 42.86%
19  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 104
11 10.58
5 4.81
19 18.27
8 7.69
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
20  โรงเรียนบ้านใหญ่ 195
15 7.69
13 6.67
51 26.15
0 0.00
0 0.00
116 59.49
79 40.51%
21  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 532
16 3.01
35 6.58
50 9.40
51 9.59
62 11.65
318 59.77
214 40.23%
22  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 68
7 10.29
6 8.82
13 19.12
1 1.47
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
23  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 101
16 15.84
0 0.00
24 23.76
0 0.00
0 0.00
61 60.40
40 39.60%
24  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 107
8 7.48
7 6.54
10 9.35
10 9.35
7 6.54
65 60.75
42 39.25%
25  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 115
6 5.22
7 6.09
25 21.74
6 5.22
0 0.00
71 61.74
44 38.26%
26  โรงเรียนบ้านสระประทีป 151
16 10.60
16 10.60
17 11.26
8 5.30
0 0.00
94 62.25
57 37.75%
27  โรงเรียนบ้านคลองเตย 101
8 7.92
2 1.98
21 20.79
3 2.97
4 3.96
63 62.38
38 37.62%
28  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 112
16 14.29
1 0.89
23 20.54
2 1.79
0 0.00
70 62.50
42 37.50%
29  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 190
19 10.00
13 6.84
34 17.89
5 2.63
0 0.00
119 62.63
71 37.37%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 159
8 5.03
20 12.58
22 13.84
4 2.52
5 3.14
100 62.89
59 37.11%
31  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 127
10 7.87
6 4.72
6 4.72
16 12.60
9 7.09
80 62.99
47 37.01%
32  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 305
25 8.20
24 7.87
25 8.20
15 4.92
22 7.21
194 63.61
111 36.39%
33  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1221
117 9.58
79 6.47
209 17.12
17 1.39
1 0.08
798 65.36
423 34.64%
34  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 104
16 15.38
19 18.27
1 0.96
0 0.00
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
35  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 78
0 0.00
16 20.51
9 11.54
2 2.56
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
36  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 93
9 9.68
6 6.45
8 8.60
7 7.53
2 2.15
61 65.59
32 34.41%
37  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 62
2 3.23
3 4.84
12 19.35
4 6.45
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
38  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 142
18 12.68
15 10.56
3 2.11
9 6.34
3 2.11
94 66.20
48 33.80%
39  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 92
2 2.17
19 20.65
8 8.70
0 0.00
2 2.17
61 66.30
31 33.70%
40  โรงเรียนบ้านบุตะโก 162
45 27.78
0 0.00
5 3.09
4 2.47
0 0.00
108 66.67
54 33.33%
41  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 21
0 0.00
1 4.76
6 28.57
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
42  โรงเรียนบ้านไผ่ 88
1 1.14
6 6.82
12 13.64
0 0.00
10 11.36
59 67.05
29 32.95%
43  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 82
8 9.76
8 9.76
6 7.32
4 4.88
1 1.22
55 67.07
27 32.93%
44  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 97
4 4.12
2 2.06
18 18.56
0 0.00
7 7.22
66 68.04
31 31.96%
45  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 173
25 14.45
16 9.25
10 5.78
4 2.31
0 0.00
118 68.21
55 31.79%
46  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 63
9 14.29
2 3.17
7 11.11
1 1.59
1 1.59
43 68.25
20 31.75%
47  โรงเรียนวัดหงษ์ 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
1 5.26
1 5.26
13 68.42
6 31.58%
48  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 51
9 17.65
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
49  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 61
11 18.03
0 0.00
7 11.48
1 1.64
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
50  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 171
1 0.58
32 18.71
19 11.11
1 0.58
0 0.00
118 69.01
53 30.99%
51  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 110
5 4.55
3 2.73
25 22.73
1 0.91
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
52  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 78
3 3.85
6 7.69
14 17.95
0 0.00
1 1.28
54 69.23
24 30.77%
53  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 33
1 3.03
5 15.15
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
54  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 40
4 10.00
0 0.00
7 17.50
1 2.50
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
55  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 184
2 1.09
7 3.80
21 11.41
4 2.17
20 10.87
130 70.65
54 29.35%
56  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 92
1 1.09
4 4.35
13 14.13
9 9.78
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
57  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 58
10 17.24
0 0.00
6 10.34
0 0.00
1 1.72
41 70.69
17 29.31%
58  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 127
3 2.36
1 0.79
19 14.96
4 3.15
9 7.09
91 71.65
36 28.35%
59  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 82
3 3.66
4 4.88
15 18.29
1 1.22
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
60  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 86
8 9.30
1 1.16
8 9.30
3 3.49
4 4.65
62 72.09
24 27.91%
61  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 94
9 9.57
5 5.32
12 12.77
0 0.00
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
62  โรงเรียนบ้านกลาง 66
3 4.55
3 4.55
11 16.67
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
63  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 33
4 12.12
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
64  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 96
7 7.29
5 5.21
14 14.58
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
65  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 186
19 10.22
0 0.00
31 16.67
0 0.00
0 0.00
136 73.12
50 26.88%
66  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 107
0 0.00
7 6.54
18 16.82
2 1.87
1 0.93
79 73.83
28 26.17%
67  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 355
17 4.79
7 1.97
65 18.31
3 0.85
0 0.00
263 74.08
92 25.92%
68  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 128
5 3.91
9 7.03
19 14.84
0 0.00
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
69  โรงเรียนบ้านลำเพียก 94
7 7.45
4 4.26
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
70  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 469
7 1.49
26 5.54
34 7.25
18 3.84
33 7.04
351 74.84
118 25.16%
71  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 52
5 9.62
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
72  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 105
13 12.38
6 5.71
6 5.71
0 0.00
1 0.95
79 75.24
26 24.76%
73  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 110
6 5.45
0 0.00
6 5.45
9 8.18
6 5.45
83 75.45
27 24.55%
74  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 221
14 6.33
9 4.07
22 9.95
7 3.17
2 0.90
167 75.57
54 24.43%
75  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 128
11 8.59
1 0.78
18 14.06
1 0.78
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
76  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 50
1 2.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
77  โรงเรียนบ้านวังหิน 38
4 10.53
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
78  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 200
10 5.00
12 6.00
14 7.00
9 4.50
2 1.00
153 76.50
47 23.50%
79  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 91
5 5.49
0 0.00
16 17.58
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
80  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 57
6 10.53
0 0.00
5 8.77
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
81  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 110
2 1.82
0 0.00
23 20.91
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
82  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 71
5 7.04
4 5.63
7 9.86
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
83  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 98
2 2.04
4 4.08
16 16.33
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
84  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 125
8 6.40
0 0.00
17 13.60
3 2.40
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 135
1 0.74
7 5.19
21 15.56
0 0.00
1 0.74
105 77.78
30 22.22%
86  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 77
8 10.39
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
87  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 119
4 3.36
3 2.52
14 11.76
4 3.36
1 0.84
93 78.15
26 21.85%
88  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 69
5 7.25
0 0.00
8 11.59
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
89  โรงเรียนบ้านหนองแดง 148
15 10.14
0 0.00
17 11.49
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
90  โรงเรียนวัดพรหมราช 189
5 2.65
7 3.70
28 14.81
0 0.00
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
91  โรงเรียนบ้านหนองโดน 38
1 2.63
1 2.63
6 15.79
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
92  โรงเรียนไผ่สีสุก 124
1 0.81
2 1.61
23 18.55
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 544
21 3.86
7 1.29
79 14.52
1 0.18
4 0.74
432 79.41
112 20.59%
94  โรงเรียนบ้านหนองเมา 78
3 3.85
1 1.28
11 14.10
0 0.00
1 1.28
62 79.49
16 20.51%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวง 161
11 6.83
6 3.73
13 8.07
3 1.86
0 0.00
128 79.50
33 20.50%
96  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 192
6 3.13
6 3.13
26 13.54
1 0.52
0 0.00
153 79.69
39 20.31%
97  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
98  โรงเรียนบ้านหนองรัง 126
6 4.76
6 4.76
8 6.35
5 3.97
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
99  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 157
7 4.46
9 5.73
15 9.55
0 0.00
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
100  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 142
7 4.93
3 2.11
16 11.27
0 0.00
2 1.41
114 80.28
28 19.72%
101  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 519
30 5.78
0 0.00
67 12.91
3 0.58
2 0.39
417 80.35
102 19.65%
102  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 128
3 2.34
2 1.56
18 14.06
1 0.78
1 0.78
103 80.47
25 19.53%
103  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 103
7 6.80
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
104  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 150
4 2.67
6 4.00
19 12.67
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
105  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 213
2 0.94
8 3.76
31 14.55
0 0.00
0 0.00
172 80.75
41 19.25%
106  โรงเรียนบ้านวังหมี 79
4 5.06
6 7.59
4 5.06
1 1.27
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
107  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 153
7 4.58
6 3.92
16 10.46
0 0.00
0 0.00
124 81.05
29 18.95%
108  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 90
3 3.33
3 3.33
11 12.22
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
109  โรงเรียนตะแบกวิทยา 187
15 8.02
20 10.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 81.28
35 18.72%
110  โรงเรียนบ้านคลองบง 87
5 5.75
6 6.90
3 3.45
0 0.00
2 2.30
71 81.61
16 18.39%
111  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 115
2 1.74
3 2.61
16 13.91
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
112  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 83
2 2.41
2 2.41
10 12.05
1 1.20
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
113  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 140
6 4.29
5 3.57
11 7.86
2 1.43
1 0.71
115 82.14
25 17.86%
114  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 288
10 3.47
8 2.78
31 10.76
1 0.35
0 0.00
238 82.64
50 17.36%
115  โรงเรียนบ้านแชะ 180
12 6.67
1 0.56
12 6.67
6 3.33
0 0.00
149 82.78
31 17.22%
116  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 171
10 5.85
4 2.34
12 7.02
2 1.17
1 0.58
142 83.04
29 16.96%
117  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 101
3 2.97
3 2.97
6 5.94
4 3.96
1 0.99
84 83.17
17 16.83%
118  โรงเรียนบ้านหนองหิน 91
3 3.30
2 2.20
8 8.79
2 2.20
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
119  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 213
22 10.33
6 2.82
7 3.29
0 0.00
0 0.00
178 83.57
35 16.43%
120  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 135
4 2.96
3 2.22
10 7.41
0 0.00
5 3.70
113 83.70
22 16.30%
121  โรงเรียนบ้านมาบกราด 221
10 4.52
9 4.07
9 4.07
3 1.36
5 2.26
185 83.71
36 16.29%
122  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 86
8 9.30
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
123  โรงเรียนบ้านน้อย 130
4 3.08
0 0.00
6 4.62
11 8.46
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
124  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 69
1 1.45
2 2.90
8 11.59
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
125  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 88
4 4.55
2 2.27
3 3.41
5 5.68
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
126  โรงเรียนบ้านหนองไทร 107
7 6.54
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
127  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 82
3 3.66
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
128  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
2 5.26
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
129  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 127
7 5.51
0 0.00
6 4.72
0 0.00
7 5.51
107 84.25
20 15.75%
130  โรงเรียนจอมทองวิทยา 153
11 7.19
4 2.61
6 3.92
3 1.96
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
131  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 681
18 2.64
18 2.64
66 9.69
3 0.44
1 0.15
575 84.43
106 15.57%
132  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
133  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 109
4 3.67
0 0.00
11 10.09
1 0.92
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
134  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 109
3 2.75
4 3.67
9 8.26
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
135  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 165
8 4.85
9 5.45
5 3.03
2 1.21
0 0.00
141 85.45
24 14.55%
136  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 254
9 3.54
2 0.79
15 5.91
4 1.57
6 2.36
218 85.83
36 14.17%
137  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 404
22 5.45
7 1.73
26 6.44
0 0.00
2 0.50
347 85.89
57 14.11%
138  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 57
0 0.00
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
139  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
8 5.56
8 5.56
2 1.39
2 1.39
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
140  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 97
1 1.03
0 0.00
11 11.34
1 1.03
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
141  โรงเรียนบ้านหนองโสน 68
0 0.00
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
142  โรงเรียนบ้านโคกโจด 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
3 4.92
1 1.64
53 86.89
8 13.11%
143  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
2 4.35
40 86.96
6 13.04%
144  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 135
2 1.48
2 1.48
13 9.63
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
145  โรงเรียนบ้านปางไม้ 88
4 4.55
0 0.00
3 3.41
3 3.41
1 1.14
77 87.50
11 12.50%
146  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 210
6 2.86
5 2.38
8 3.81
7 3.33
0 0.00
184 87.62
26 12.38%
147  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 211
7 3.32
3 1.42
12 5.69
1 0.47
3 1.42
185 87.68
26 12.32%
148  โรงเรียนบ้านสันติสุข 236
13 5.51
2 0.85
0 0.00
4 1.69
10 4.24
207 87.71
29 12.29%
149  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 66
2 3.03
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
150  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 118
5 4.24
2 1.69
7 5.93
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
151  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
152  โรงเรียนบ้านระเริง 188
13 6.91
0 0.00
9 4.79
0 0.00
0 0.00
166 88.30
22 11.70%
153  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 261
10 3.83
10 3.83
8 3.07
2 0.77
0 0.00
231 88.51
30 11.49%
154  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 177
1 0.56
0 0.00
19 10.73
0 0.00
0 0.00
157 88.70
20 11.30%
155  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 109
4 3.67
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
156  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 91
6 6.59
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
157  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 264
12 4.55
6 2.27
7 2.65
4 1.52
0 0.00
235 89.02
29 10.98%
158  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 156
8 5.13
9 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 89.10
17 10.90%
159  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 97
1 1.03
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
160  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
2 2.74
1 1.37
66 90.41
7 9.59%
161  โรงเรียนบ้านคลองทราย 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
162  โรงเรียนบ้านลำไซกง 69
1 1.45
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
163  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 82
1 1.22
1 1.22
3 3.66
0 0.00
2 2.44
75 91.46
7 8.54%
164  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 98
2 2.04
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
165  โรงเรียนบ้านซับเต่า 88
3 3.41
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
166  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 386
3 0.78
9 2.33
10 2.59
2 0.52
1 0.26
361 93.52
25 6.48%
167  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 80
3 3.75
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
168  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 150
4 2.67
0 0.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
141 94.00
9 6.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 67
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
170  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 102
0 0.00
0 0.00
6 5.88
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
171  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 86
1 1.16
2 2.33
2 2.33
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
172  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
173  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 212
2 0.94
1 0.47
7 3.30
1 0.47
0 0.00
201 94.81
11 5.19%
174  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 109
1 0.92
1 0.92
3 2.75
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
175  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 124
2 1.61
1 0.81
2 1.61
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
176  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 50
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
177  โรงเรียนบ้านไทรงาม 117
1 0.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 99.15
1 0.85%
178  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านโนนแดง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,930 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,537 6.17
เตี้ย  982 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,651 10.63
ผอมและเตี้ย  544 2.18
อ้วนและเตี้ย  480 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,736 75.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,194 คน


24.85%


Powered By www.thaieducation.net