ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 81
9 11.11
7 8.64
12 14.81
2 2.47
8 9.88
43 53.09
38 46.91%
2  โรงเรียนบ้านดอนสระ 65
3 4.62
0 0.00
16 24.62
2 3.08
9 13.85
35 53.85
30 46.15%
3  โรงเรียนบ้านหนองลาน 145
10 6.90
7 4.83
22 15.17
9 6.21
18 12.41
79 54.48
66 45.52%
4  โรงเรียนบ้านพนมนาง 76
5 6.58
3 3.95
19 25.00
2 2.63
0 0.00
47 61.84
29 38.16%
5  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 82
11 13.41
2 2.44
14 17.07
4 4.88
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
6  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 714
19 2.66
39 5.46
133 18.63
19 2.66
43 6.02
461 64.57
253 35.43%
7  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 184
8 4.35
8 4.35
13 7.07
16 8.70
17 9.24
122 66.30
62 33.70%
8  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 203
19 9.36
11 5.42
14 6.90
10 4.93
14 6.90
135 66.50
68 33.50%
9  โรงเรียนบ้านชายธูป 39
4 10.26
3 7.69
5 12.82
0 0.00
1 2.56
26 66.67
13 33.33%
10  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 139
15 10.79
17 12.23
14 10.07
0 0.00
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
11  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 145
9 6.21
0 0.00
37 25.52
0 0.00
0 0.00
99 68.28
46 31.72%
12  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 82
7 8.54
2 2.44
9 10.98
5 6.10
3 3.66
56 68.29
26 31.71%
13  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 671
40 5.96
19 2.83
39 5.81
57 8.49
54 8.05
462 68.85
209 31.15%
14  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 164
11 6.71
10 6.10
18 10.98
9 5.49
3 1.83
113 68.90
51 31.10%
15  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 174
11 6.32
11 6.32
32 18.39
0 0.00
0 0.00
120 68.97
54 31.03%
16  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 86
3 3.49
14 16.28
5 5.81
1 1.16
1 1.16
62 72.09
24 27.91%
17  โรงเรียนบ้านไพรงาม 81
5 6.17
5 6.17
10 12.35
2 2.47
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
18  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 281
16 5.69
21 7.47
12 4.27
14 4.98
13 4.63
205 72.95
76 27.05%
19  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 68
2 2.94
4 5.88
8 11.76
4 5.88
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
20  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 53
2 3.77
1 1.89
10 18.87
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
21  โรงเรียนบ้านเขากรวด 104
4 3.85
3 2.88
20 19.23
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
22  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 157
11 7.01
4 2.55
16 10.19
4 2.55
4 2.55
118 75.16
39 24.84%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 29
2 6.90
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
24  โรงเรียนวัดพังตรุ 154
5 3.25
7 4.55
17 11.04
4 2.60
4 2.60
117 75.97
37 24.03%
25  โรงเรียนวัดนาพระยา 55
5 9.09
1 1.82
6 10.91
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
26  โรงเรียนบ้านวังรัก 39
3 7.69
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
27  โรงเรียนบ้านหนองจอก 149
13 8.72
7 4.70
14 9.40
0 0.00
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
28  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 206
16 7.77
4 1.94
25 12.14
1 0.49
1 0.49
159 77.18
47 22.82%
29  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 128
16 12.50
1 0.78
4 3.13
5 3.91
3 2.34
99 77.34
29 22.66%
30  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 128
5 3.91
2 1.56
19 14.84
3 2.34
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
31  โรงเรียนบ้านตลุง 133
6 4.51
9 6.77
15 11.28
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
32  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 173
6 3.47
12 6.94
19 10.98
1 0.58
1 0.58
134 77.46
39 22.54%
33  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 85
2 2.35
2 2.35
6 7.06
4 4.71
5 5.88
66 77.65
19 22.35%
34  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 145
8 5.52
6 4.14
8 5.52
6 4.14
4 2.76
113 77.93
32 22.07%
35  โรงเรียนวัดเบญพาด 329
25 7.60
13 3.95
32 9.73
1 0.30
0 0.00
258 78.42
71 21.58%
36  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 92
7 7.61
8 8.70
4 4.35
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
37  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 193
7 3.63
6 3.11
25 12.95
1 0.52
0 0.00
154 79.79
39 20.21%
38  โรงเรียนบ้านหนองขุย 65
6 9.23
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 45
0 0.00
0 0.00
8 17.78
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
40  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 318
6 1.89
0 0.00
44 13.84
13 4.09
0 0.00
255 80.19
63 19.81%
41  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 61
4 6.56
2 3.28
3 4.92
2 3.28
1 1.64
49 80.33
12 19.67%
42  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 103
9 8.74
0 0.00
7 6.80
4 3.88
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
43  โรงเรียนบ้านหนองกรด 114
4 3.51
2 1.75
15 13.16
0 0.00
1 0.88
92 80.70
22 19.30%
44  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 107
0 0.00
0 0.00
9 8.41
5 4.67
6 5.61
87 81.31
20 18.69%
45  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 150
8 5.33
3 2.00
12 8.00
5 3.33
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
46  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 77
3 3.90
2 2.60
6 7.79
3 3.90
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
47  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 131
8 6.11
0 0.00
15 11.45
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
48  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 120
3 2.50
2 1.67
15 12.50
1 0.83
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
49  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 58
3 5.17
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
50  โรงเรียนบ้านซ่อง 128
10 7.81
1 0.78
11 8.59
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
51  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 99
0 0.00
1 1.01
14 14.14
1 1.01
1 1.01
82 82.83
17 17.17%
52  โรงเรียนวัดหนองปลิง 141
4 2.84
0 0.00
20 14.18
0 0.00
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
53  โรงเรียนวัดหนองพลับ 107
0 0.00
0 0.00
4 3.74
0 0.00
14 13.08
89 83.18
18 16.82%
54  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 49
0 0.00
2 4.08
5 10.20
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
55  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 165
2 1.21
4 2.42
14 8.48
5 3.03
1 0.61
139 84.24
26 15.76%
56  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 104
4 3.85
2 1.92
10 9.62
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
57  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 695
21 3.02
20 2.88
30 4.32
13 1.87
21 3.02
590 84.89
105 15.11%
58  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 265
5 1.89
8 3.02
27 10.19
0 0.00
0 0.00
225 84.91
40 15.09%
59  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
60  โรงเรียนบ้านกระเจา 135
3 2.22
0 0.00
16 11.85
1 0.74
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
61  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
62  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 126
9 7.14
2 1.59
5 3.97
2 1.59
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
63  โรงเรียนบ้านรางยอม 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
64  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 332
10 3.01
7 2.11
17 5.12
6 1.81
7 2.11
285 85.84
47 14.16%
65  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 86
3 3.49
3 3.49
4 4.65
0 0.00
2 2.33
74 86.05
12 13.95%
66  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 151
6 3.97
6 3.97
9 5.96
0 0.00
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
67  โรงเรียนวัดสนามแย้ 230
6 2.61
0 0.00
26 11.30
0 0.00
0 0.00
198 86.09
32 13.91%
68  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 73
1 1.37
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
69  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 88
0 0.00
0 0.00
10 11.36
2 2.27
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
70  โรงเรียนบ้านหนองหิน 155
5 3.23
5 3.23
6 3.87
4 2.58
1 0.65
134 86.45
21 13.55%
71  โรงเรียนบ้านไผ่สี 105
3 2.86
4 3.81
7 6.67
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
72  โรงเรียนวัดบ้านทวน 228
16 7.02
0 0.00
14 6.14
0 0.00
0 0.00
198 86.84
30 13.16%
73  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138
2 1.45
1 0.72
13 9.42
1 0.72
1 0.72
120 86.96
18 13.04%
74  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 89
2 2.25
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
75  โรงเรียนบ้านโคราช 114
3 2.63
0 0.00
11 9.65
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
76  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 204
8 3.92
10 4.90
7 3.43
0 0.00
0 0.00
179 87.75
25 12.25%
77  โรงเรียนวัดหนองโรง 82
1 1.22
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
78  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 74
3 4.05
4 5.41
1 1.35
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
79  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
44 88.00
6 12.00%
80  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 122
2 1.64
2 1.64
8 6.56
1 0.82
1 0.82
108 88.52
14 11.48%
81  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 105
2 1.90
2 1.90
8 7.62
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
82  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 71
6 8.45
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
83  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 170
7 4.12
3 1.76
4 2.35
3 1.76
2 1.18
151 88.82
19 11.18%
84  โรงเรียนเมตตาจิตต 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 157
6 3.82
2 1.27
9 5.73
0 0.00
0 0.00
140 89.17
17 10.83%
86  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 160
3 1.88
0 0.00
11 6.88
1 0.63
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
87  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 87
0 0.00
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
88  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
89  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 218
2 0.92
3 1.38
11 5.05
1 0.46
0 0.00
201 92.20
17 7.80%
90  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
91  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 347
4 1.15
6 1.73
12 3.46
0 0.00
0 0.00
325 93.66
22 6.34%
92  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
93  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 153
0 0.00
1 0.65
5 3.27
3 1.96
0 0.00
144 94.12
9 5.88%
94  โรงเรียนวัดดงสัก 60
1 1.67
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
95  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 308
9 2.92
2 0.65
2 0.65
2 0.65
0 0.00
293 95.13
15 4.87%
96  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 107
2 1.87
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
97  โรงเรียนวัดหนองลาน 69
1 1.45
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
98  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 148
0 0.00
1 0.68
3 2.03
2 1.35
0 0.00
142 95.95
6 4.05%
99  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 212
2 0.94
1 0.47
5 2.36
0 0.00
0 0.00
204 96.23
8 3.77%
100  โรงเรียนบ้านดอนรัก 139
0 0.00
0 0.00
1 0.72
0 0.00
2 1.44
136 97.84
3 2.16%

 

จำนวนนักเรียน  14,364 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  581 4.04
เตี้ย  387 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,260 8.77
ผอมและเตี้ย  277 1.93
อ้วนและเตี้ย  268 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,591 80.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,773 คน


19.31%


Powered By www.thaieducation.net