ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนออนใต้วิทยา 53
40 75.47
0 0.00
6 11.32
2 3.77
2 3.77
3 5.66
50 94.34%
2  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 201
20 9.95
25 12.44
42 20.90
10 4.98
67 33.33
37 18.41
164 81.59%
3  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 47
11 23.40
6 12.77
7 14.89
6 12.77
1 2.13
16 34.04
31 65.96%
4  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 49
5 10.20
8 16.33
6 12.24
7 14.29
6 12.24
17 34.69
32 65.31%
5  โรงเรียนบ้านดอนปิน 195
10 5.13
13 6.67
22 11.28
35 17.95
40 20.51
75 38.46
120 61.54%
6  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 290
19 6.55
14 4.83
79 27.24
10 3.45
47 16.21
121 41.72
169 58.28%
7  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 577
18 3.12
36 6.24
81 14.04
54 9.36
117 20.28
271 46.97
306 53.03%
8  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
9  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 115
9 7.83
9 7.83
25 21.74
6 5.22
6 5.22
60 52.17
55 47.83%
10  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 74
7 9.46
4 5.41
23 31.08
1 1.35
0 0.00
39 52.70
35 47.30%
11  โรงเรียนวัดเปาสามขา 109
10 9.17
13 11.93
9 8.26
7 6.42
10 9.17
60 55.05
49 44.95%
12  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 719
25 3.48
32 4.45
111 15.44
57 7.93
91 12.66
403 56.05
316 43.95%
13  โรงเรียนวัดสันโค้ง 57
4 7.02
3 5.26
5 8.77
7 12.28
6 10.53
32 56.14
25 43.86%
14  โรงเรียนวัดป่าตาล 32
7 21.88
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
15  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2277
74 3.25
24 1.05
302 13.26
82 3.60
450 19.76
1345 59.07
932 40.93%
16  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 186
11 5.91
18 9.68
38 20.43
8 4.30
0 0.00
111 59.68
75 40.32%
17  โรงเรียนท่าศาลา 203
14 6.90
20 9.85
36 17.73
2 0.99
3 1.48
128 63.05
75 36.95%
18  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 310
41 13.23
7 2.26
60 19.35
5 1.61
0 0.00
197 63.55
113 36.45%
19  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1878
155 8.25
130 6.92
141 7.51
144 7.67
94 5.01
1214 64.64
664 35.36%
20  โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 77
0 0.00
6 7.79
14 18.18
4 5.19
3 3.90
50 64.94
27 35.06%
21  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 220
23 10.45
7 3.18
40 18.18
1 0.45
1 0.45
148 67.27
72 32.73%
22  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 73
13 17.81
1 1.37
9 12.33
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
23  โรงเรียนวัดเสาหิน 180
5 2.78
9 5.00
4 2.22
23 12.78
15 8.33
124 68.89
56 31.11%
24  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 394
22 5.58
0 0.00
43 10.91
32 8.12
20 5.08
277 70.30
117 29.70%
25  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 48
2 4.17
0 0.00
12 25.00
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
26  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 348
15 4.31
6 1.72
34 9.77
21 6.03
24 6.90
248 71.26
100 28.74%
27  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 127
11 8.66
13 10.24
10 7.87
2 1.57
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
28  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 163
24 14.72
5 3.07
13 7.98
4 2.45
0 0.00
117 71.78
46 28.22%
29  โรงเรียนบ้านสันทราย 32
3 9.38
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
30  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 50
5 10.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
1 2.00
36 72.00
14 28.00%
31  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 221
19 8.60
14 6.33
26 11.76
1 0.45
1 0.45
160 72.40
61 27.60%
32  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 58
8 13.79
1 1.72
7 12.07
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
33  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 81
4 4.94
3 3.70
10 12.35
3 3.70
2 2.47
59 72.84
22 27.16%
34  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 311
26 8.36
0 0.00
41 13.18
2 0.64
15 4.82
227 72.99
84 27.01%
35  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 71
1 1.41
4 5.63
13 18.31
0 0.00
1 1.41
52 73.24
19 26.76%
36  โรงเรียนวัดป่าแดด 204
22 10.78
6 2.94
22 10.78
4 1.96
0 0.00
150 73.53
54 26.47%
37  โรงเรียนวัดห้วยทราย 165
3 1.82
5 3.03
35 21.21
0 0.00
0 0.00
122 73.94
43 26.06%
38  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 127
5 3.94
4 3.15
13 10.24
6 4.72
5 3.94
94 74.02
33 25.98%
39  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 59
2 3.39
4 6.78
9 15.25
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
40  โรงเรียนวัดสวนดอก 330
9 2.73
10 3.03
61 18.48
2 0.61
0 0.00
248 75.15
82 24.85%
41  โรงเรียนบ้านมอญ 90
4 4.44
3 3.33
9 10.00
4 4.44
2 2.22
68 75.56
22 24.44%
42  โรงเรียนวัดดอนจั่น 344
18 5.23
15 4.36
35 10.17
9 2.62
5 1.45
262 76.16
82 23.84%
43  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 152
3 1.97
14 9.21
17 11.18
2 1.32
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
44  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 409
19 4.65
15 3.67
26 6.36
17 4.16
15 3.67
317 77.51
92 22.49%
45  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 161
1 0.62
7 4.35
27 16.77
0 0.00
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
46  โรงเรียนชลประทานผาแตก 316
5 1.58
22 6.96
23 7.28
10 3.16
7 2.22
249 78.80
67 21.20%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 381
16 4.20
9 2.36
47 12.34
5 1.31
1 0.26
303 79.53
78 20.47%
48  โรงเรียนวัดป่าตัน 250
22 8.80
0 0.00
26 10.40
2 0.80
1 0.40
199 79.60
51 20.40%
49  โรงเรียนบ้านปางแดง 64
5 7.81
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
50  โรงเรียนวัดดอนชัย 56
1 1.79
4 7.14
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
51  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 78
1 1.28
4 5.13
6 7.69
1 1.28
3 3.85
63 80.77
15 19.23%
52  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
53  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 99
1 1.01
0 0.00
17 17.17
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
54  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 182
10 5.49
0 0.00
13 7.14
7 3.85
3 1.65
149 81.87
33 18.13%
55  โรงเรียนบ้านดอนปีน 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
56  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 184
2 1.09
8 4.35
21 11.41
1 0.54
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
57  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 160
4 2.50
5 3.13
15 9.38
2 1.25
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
58  โรงเรียนบ้านออนกลาง 69
0 0.00
3 4.35
8 11.59
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
59  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 57
2 3.51
2 3.51
3 5.26
2 3.51
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
60  โรงเรียนวัดขะจาว 255
9 3.53
3 1.18
24 9.41
3 1.18
0 0.00
216 84.71
39 15.29%
61  โรงเรียนศรีเนห์รู 131
5 3.82
8 6.11
6 4.58
1 0.76
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
62  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
4 6.78
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
63  โรงเรียนแม่คือวิทยา 231
9 3.90
6 2.60
16 6.93
2 0.87
2 0.87
196 84.85
35 15.15%
64  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 237
10 4.22
4 1.69
6 2.53
8 3.38
7 2.95
202 85.23
35 14.77%
65  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 92
6 6.52
2 2.17
4 4.35
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
66  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 121
5 4.13
3 2.48
6 4.96
3 2.48
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
67  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 163
9 5.52
3 1.84
4 2.45
4 2.45
2 1.23
141 86.50
22 13.50%
68  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
3 5.77
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
69  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 109
4 3.67
0 0.00
5 4.59
0 0.00
5 4.59
95 87.16
14 12.84%
70  โรงเรียนบ้านออนหลวย 72
4 5.56
2 2.78
1 1.39
2 2.78
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
71  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
72  โรงเรียนบ้านป่าขุย 85
0 0.00
3 3.53
5 5.88
2 2.35
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
73  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 245
10 4.08
12 4.90
4 1.63
0 0.00
0 0.00
219 89.39
26 10.61%
74  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 179
3 1.68
1 0.56
15 8.38
0 0.00
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
75  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
0 0.00
4 3.25
6 4.88
3 2.44
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
76  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 206
2 0.97
3 1.46
14 6.80
1 0.49
0 0.00
186 90.29
20 9.71%
77  โรงเรียนวัดล้านตอง 122
3 2.46
4 3.28
3 2.46
1 0.82
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
78  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 275
7 2.55
5 1.82
2 0.73
6 2.18
4 1.45
251 91.27
24 8.73%
79  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
80  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 122
7 5.74
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
81  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 172
4 2.33
0 0.00
9 5.23
0 0.00
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
82  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 258
0 0.00
0 0.00
19 7.36
0 0.00
0 0.00
239 92.64
19 7.36%
83  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 107
0 0.00
1 0.93
5 4.67
1 0.93
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
84  โรงเรียนพุทธิโศภน 1059
29 2.74
18 1.70
8 0.76
2 0.19
1 0.09
1001 94.52
58 5.48%
85  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
86  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 123
0 0.00
0 0.00
4 3.25
0 0.00
0 0.00
119 96.75
4 3.25%

 

จำนวนนักเรียน  18,550 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  952 5.13
เตี้ย  659 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,921 10.36
ผอมและเตี้ย  658 3.55
อ้วนและเตี้ย  1,088 5.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,272 71.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,278 คน


28.45%


Powered By www.thaieducation.net