ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.50
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 104
5 4.81
10 9.62
86 82.69
3 2.88
0 0.00
0 0.00
104 100.00%
2  โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี 337
11 3.26
65 19.29
17 5.04
14 4.15
74 21.96
156 46.29
181 53.71%
3  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 88
14 15.91
3 3.41
15 17.05
0 0.00
3 3.41
53 60.23
35 39.77%
4  โรงเรียนบ้านทรายทอง 228
22 9.65
53 23.25
6 2.63
2 0.88
0 0.00
145 63.60
83 36.40%
5  โรงเรียนบ้านใหม่ 59
7 11.86
1 1.69
12 20.34
1 1.69
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
6  โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 60
8 13.33
1 1.67
11 18.33
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
7  โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 64
3 4.69
4 6.25
9 14.06
3 4.69
1 1.56
44 68.75
20 31.25%
8  โรงเรียนบ้านผาแล 88
0 0.00
1 1.14
13 14.77
6 6.82
7 7.95
61 69.32
27 30.68%
9  โรงเรียนบ้านแม่เปา 164
10 6.10
5 3.05
28 17.07
5 3.05
1 0.61
115 70.12
49 29.88%
10  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 67
4 5.97
2 2.99
9 13.43
3 4.48
2 2.99
47 70.15
20 29.85%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 85
6 7.06
6 7.06
4 4.71
5 5.88
4 4.71
60 70.59
25 29.41%
12  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 143
5 3.50
23 16.08
8 5.59
5 3.50
0 0.00
102 71.33
41 28.67%
13  โรงเรียนบ้านห้วยคุ 336
7 2.08
70 20.83
14 4.17
2 0.60
2 0.60
241 71.73
95 28.27%
14  โรงเรียนบ้านขอนซุง 36
6 16.67
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
15  โรงเรียนบ้านร่องแช่ 125
15 12.00
7 5.60
9 7.20
0 0.00
3 2.40
91 72.80
34 27.20%
16  โรงเรียนบ้านป่ารวก 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
2 5.41
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
17  โรงเรียนบ้านบ่อแสง 130
9 6.92
4 3.08
22 16.92
0 0.00
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 138
8 5.80
3 2.17
23 16.67
3 2.17
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
19  โรงเรียนบ้านกระแล 166
9 5.42
21 12.65
7 4.22
7 4.22
0 0.00
122 73.49
44 26.51%
20  โรงเรียนบ้านเขียะ 58
1 1.72
4 6.90
6 10.34
4 6.90
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
21  โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 35
1 2.86
6 17.14
1 2.86
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
22  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า 55
4 7.27
2 3.64
7 12.73
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
23  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 252
15 5.95
16 6.35
12 4.76
13 5.16
6 2.38
190 75.40
62 24.60%
24  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 209
5 2.39
29 13.88
17 8.13
0 0.00
0 0.00
158 75.60
51 24.40%
25  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 937
44 4.70
37 3.95
57 6.08
43 4.59
45 4.80
711 75.88
226 24.12%
26  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 46
2 4.35
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
27  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 126
2 1.59
1 0.79
18 14.29
3 2.38
6 4.76
96 76.19
30 23.81%
28  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 173
0 0.00
30 17.34
10 5.78
0 0.00
1 0.58
132 76.30
41 23.70%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 240
1 0.42
46 19.17
9 3.75
0 0.00
0 0.00
184 76.67
56 23.33%
30  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 116
9 7.76
0 0.00
13 11.21
5 4.31
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
31  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 116
8 6.90
3 2.59
16 13.79
0 0.00
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
32  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 113
10 8.85
9 7.96
4 3.54
2 1.77
1 0.88
87 76.99
26 23.01%
33  โรงเรียนหนองแรดวิทยา 114
9 7.89
6 5.26
11 9.65
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
34  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 145
1 0.69
19 13.10
9 6.21
2 1.38
2 1.38
112 77.24
33 22.76%
35  โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 480
32 6.67
21 4.38
24 5.00
21 4.38
10 2.08
372 77.50
108 22.50%
36  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 59
4 6.78
4 6.78
5 8.47
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
37  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 79
3 3.80
0 0.00
14 17.72
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
38  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 96
0 0.00
0 0.00
8 8.33
11 11.46
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
39  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 289
14 4.84
4 1.38
39 13.49
0 0.00
0 0.00
232 80.28
57 19.72%
40  โรงเรียนบ้านดอนไชย 72
3 4.17
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
41  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 140
8 5.71
8 5.71
11 7.86
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
42  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 190
0 0.00
24 12.63
11 5.79
0 0.00
1 0.53
154 81.05
36 18.95%
43  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 85
2 2.35
2 2.35
12 14.12
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
44  โรงเรียนบ้านป่าซาง 48
2 4.17
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
45  โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 91
6 6.59
0 0.00
8 8.79
3 3.30
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
46  โรงเรียนริมโขงวิทยา 115
7 6.09
5 4.35
9 7.83
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
47  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
3 4.92
50 81.97
11 18.03%
48  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 399
10 2.51
40 10.03
14 3.51
6 1.50
0 0.00
329 82.46
70 17.54%
49  โรงเรียนปอวิทยา 309
11 3.56
21 6.80
19 6.15
3 0.97
0 0.00
255 82.52
54 17.48%
50  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 41
1 2.44
3 7.32
2 4.88
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
51  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 53
5 9.43
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
52  โรงเรียนบ้านก๊อ 42
1 2.38
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
53  โรงเรียนบ้านหลู้ 126
3 2.38
12 9.52
6 4.76
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
54  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 24
0 0.00
3 12.50
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
55  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 177
7 3.95
7 3.95
10 5.65
2 1.13
3 1.69
148 83.62
29 16.38%
56  โรงเรียนบ้านน้ำม้า 104
9 8.65
4 3.85
4 3.85
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 56
3 5.36
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
58  โรงเรียนบ้านหวาย 125
7 5.60
1 0.80
11 8.80
1 0.80
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
59  โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
3 9.38
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
60  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 185
6 3.24
3 1.62
19 10.27
0 0.00
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
62  โรงเรียนบ้านบุญนาค 119
9 7.56
4 3.36
5 4.20
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
63  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1018
24 2.36
18 1.77
110 10.81
2 0.20
0 0.00
864 84.87
154 15.13%
64  โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
65  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 207
1 0.48
16 7.73
3 1.45
6 2.90
5 2.42
176 85.02
31 14.98%
66  โรงเรียนบ้านหนองเตา 94
5 5.32
7 7.45
1 1.06
1 1.06
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
67  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 283
9 3.18
14 4.95
3 1.06
14 4.95
2 0.71
241 85.16
42 14.84%
68  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 406
18 4.43
19 4.68
19 4.68
3 0.74
1 0.25
346 85.22
60 14.78%
69  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 62
4 6.45
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
70  โรงเรียนบ้านดอนแยง 90
2 2.22
3 3.33
2 2.22
4 4.44
2 2.22
77 85.56
13 14.44%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 77
4 5.19
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
72  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 337
0 0.00
40 11.87
8 2.37
0 0.00
0 0.00
289 85.76
48 14.24%
73  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 163
2 1.23
0 0.00
19 11.66
2 1.23
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
74  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 136
2 1.47
13 9.56
4 2.94
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
75  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 86
2 2.33
7 8.14
3 3.49
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
76  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 65
4 6.15
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
77  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 87
3 3.45
9 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
78  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 201
8 3.98
4 1.99
15 7.46
0 0.00
0 0.00
174 86.57
27 13.43%
79  โรงเรียนบ้านม่วงยาย 127
3 2.36
7 5.51
6 4.72
1 0.79
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
80  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 118
7 5.93
2 1.69
5 4.24
0 0.00
1 0.85
103 87.29
15 12.71%
82  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 71
3 4.23
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
83  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 72
0 0.00
0 0.00
8 11.11
1 1.39
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
84  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 12.50
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
85  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 90
0 0.00
6 6.67
5 5.56
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
86  โรงเรียนเพียงหลวง 16 226
13 5.75
8 3.54
4 1.77
2 0.88
0 0.00
199 88.05
27 11.95%
87  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 136
3 2.21
4 2.94
5 3.68
1 0.74
3 2.21
120 88.24
16 11.76%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 86
3 3.49
0 0.00
5 5.81
0 0.00
2 2.33
76 88.37
10 11.63%
89  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
90  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 187
0 0.00
5 2.67
15 8.02
1 0.53
0 0.00
166 88.77
21 11.23%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
92  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 126
7 5.56
0 0.00
7 5.56
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
93  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
94  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
95  โรงเรียนบ้านหนองบัว 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
96  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 99
3 3.03
1 1.01
6 6.06
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
97  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 149
4 2.68
3 2.01
8 5.37
0 0.00
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
98  โรงเรียนบ้านชมภู 91
5 5.49
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
99  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 361
8 2.22
0 0.00
24 6.65
0 0.00
2 0.55
327 90.58
34 9.42%
100  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 85
3 3.53
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
101  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
102  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
103  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 182
3 1.65
5 2.75
4 2.20
4 2.20
0 0.00
166 91.21
16 8.79%
104  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
105  โรงเรียนบ้านปากอิง 70
0 0.00
1 1.43
3 4.29
2 2.86
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
106  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 106
1 0.94
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
107  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 131
3 2.29
2 1.53
4 3.05
1 0.76
1 0.76
120 91.60
11 8.40%
108  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 194
4 2.06
4 2.06
3 1.55
3 1.55
2 1.03
178 91.75
16 8.25%
109  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 110
3 2.73
1 0.91
3 2.73
2 1.82
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
110  โรงเรียนบ้านครึ่ง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
111  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 145
2 1.38
2 1.38
7 4.83
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
112  โรงเรียนบ้านส้าน 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
113  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
2 2.86
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
116  โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
117  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 6.38
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
118  โรงเรียนบ้านหนองเสา 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
119  โรงเรียนบรรพตวิทยา 268
8 2.99
3 1.12
4 1.49
2 0.75
0 0.00
251 93.66
17 6.34%
120  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 90
1 1.11
0 0.00
1 1.11
3 3.33
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
121  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 94
3 3.19
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
122  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
38 95.00
2 5.00%
123  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 103
2 1.94
1 0.97
2 1.94
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
124  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
5 3.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 96.09
5 3.91%
125  โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 67
0 0.00
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
126  โรงเรียนบ้านศรีลานนา 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
127  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
128  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
130  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
131  โรงเรียนบ้านหลวง 109
1 0.92
1 0.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%
132  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 114
0 0.00
0 0.00
1 0.88
1 0.88
0 0.00
112 98.25
2 1.75%
133  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,452 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  621 3.56
เตี้ย  878 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,184 6.78
ผอมและเตี้ย  263 1.51
อ้วนและเตี้ย  200 1.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,306 81.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,146 คน


18.03%


Powered By www.thaieducation.net