ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 151 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.38
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 393
30 7.63
23 5.85
72 18.32
53 13.49
93 23.66
122 31.04
271 68.96%
2  โรงเรียนบ้านดอยช้าง 396
60 15.15
60 15.15
40 10.10
35 8.84
30 7.58
171 43.18
225 56.82%
3  โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา 124
0 0.00
23 18.55
15 12.10
20 16.13
5 4.03
61 49.19
63 50.81%
4  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 62
0 0.00
9 14.52
0 0.00
20 32.26
2 3.23
31 50.00
31 50.00%
5  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 119
4 3.36
10 8.40
10 8.40
14 11.76
20 16.81
61 51.26
58 48.74%
6  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 113
12 10.62
9 7.96
18 15.93
11 9.73
2 1.77
61 53.98
52 46.02%
7  โรงเรียนสันกลางวิทยา 122
1 0.82
11 9.02
14 11.48
12 9.84
17 13.93
67 54.92
55 45.08%
8  โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 88
5 5.68
8 9.09
12 13.64
6 6.82
7 7.95
50 56.82
38 43.18%
9  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 117
20 17.09
0 0.00
29 24.79
0 0.00
0 0.00
68 58.12
49 41.88%
10  โรงเรียนบ้านหนองผำ 86
11 12.79
14 16.28
0 0.00
10 11.63
0 0.00
51 59.30
35 40.70%
11  โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
12  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 101
16 15.84
17 16.83
4 3.96
2 1.98
1 0.99
61 60.40
40 39.60%
13  โรงเรียนบ้านป่าจั่น 99
5 5.05
8 8.08
22 22.22
1 1.01
3 3.03
60 60.61
39 39.39%
14  โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 96
18 18.75
9 9.38
7 7.29
1 1.04
2 2.08
59 61.46
37 38.54%
15  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 611
53 8.67
77 12.60
44 7.20
47 7.69
10 1.64
380 62.19
231 37.81%
16  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 49
6 12.24
8 16.33
2 4.08
2 4.08
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
17  โรงเรียนบ้านดอนสลี 150
6 4.00
9 6.00
9 6.00
15 10.00
14 9.33
97 64.67
53 35.33%
18  โรงเรียนบ้านปางอ้อย 29
1 3.45
3 10.34
5 17.24
1 3.45
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
19  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 316
7 2.22
13 4.11
34 10.76
20 6.33
34 10.76
208 65.82
108 34.18%
20  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 124
8 6.45
13 10.48
14 11.29
7 5.65
0 0.00
82 66.13
42 33.87%
21  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 100
9 9.00
11 11.00
9 9.00
0 0.00
4 4.00
67 67.00
33 33.00%
22  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 333
13 3.90
66 19.82
24 7.21
4 1.20
2 0.60
224 67.27
109 32.73%
23  โรงเรียนบ้านหนองยาว 128
19 14.84
0 0.00
22 17.19
0 0.00
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
24  โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 72
1 1.39
2 2.78
8 11.11
3 4.17
9 12.50
49 68.06
23 31.94%
25  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 41
3 7.32
3 7.32
5 12.20
1 2.44
1 2.44
28 68.29
13 31.71%
26  โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 105
11 10.48
5 4.76
11 10.48
6 5.71
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
27  โรงเรียนบ้านดงมะดะ 87
19 21.84
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
28  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 132
8 6.06
12 9.09
18 13.64
0 0.00
2 1.52
92 69.70
40 30.30%
29  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 96
10 10.42
9 9.38
9 9.38
0 0.00
1 1.04
67 69.79
29 30.21%
30  โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 146
7 4.79
2 1.37
18 12.33
9 6.16
8 5.48
102 69.86
44 30.14%
31  โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 10
2 20.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
32  โรงเรียนบ้านกล้วย 169
9 5.33
3 1.78
35 20.71
3 1.78
0 0.00
119 70.41
50 29.59%
33  โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 136
2 1.47
23 16.91
8 5.88
6 4.41
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
34  โรงเรียนสันหนองควาย 28
3 10.71
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
35  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 107
3 2.80
14 13.08
11 10.28
2 1.87
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
36  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 25
1 4.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
37  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 190
13 6.84
8 4.21
28 14.74
2 1.05
2 1.05
137 72.11
53 27.89%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 29
4 13.79
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
39  โรงเรียนบ้านป่าตึง 87
5 5.75
7 8.05
7 8.05
5 5.75
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
40  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 156
16 10.26
0 0.00
27 17.31
0 0.00
0 0.00
113 72.44
43 27.56%
41  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 120
3 2.50
20 16.67
8 6.67
1 0.83
1 0.83
87 72.50
33 27.50%
42  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 201
15 7.46
14 6.97
17 8.46
9 4.48
0 0.00
146 72.64
55 27.36%
43  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 831
25 3.01
22 2.65
74 8.90
38 4.57
67 8.06
605 72.80
226 27.20%
44  โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 48
2 4.17
6 12.50
5 10.42
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
45  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 89
8 8.99
3 3.37
12 13.48
0 0.00
1 1.12
65 73.03
24 26.97%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 99
13 13.13
1 1.01
12 12.12
0 0.00
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
47  โรงเรียนบ้านขุนลาว 31
2 6.45
2 6.45
4 12.90
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
48  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 31
3 9.68
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
49  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 101
5 4.95
4 3.96
17 16.83
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
50  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 78
13 16.67
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
51  โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 183
19 10.38
2 1.09
16 8.74
5 2.73
4 2.19
137 74.86
46 25.14%
52  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
53  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 93
9 9.68
3 3.23
11 11.83
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
54  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 137
12 8.76
9 6.57
7 5.11
3 2.19
2 1.46
104 75.91
33 24.09%
55  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 597
32 5.36
45 7.54
65 10.89
0 0.00
0 0.00
455 76.21
142 23.79%
56  โรงเรียนบ้านสันสลี 44
5 11.36
0 0.00
3 6.82
1 2.27
1 2.27
34 77.27
10 22.73%
57  โรงเรียนริมวัง ๒ 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
58  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 128
15 11.72
7 5.47
2 1.56
5 3.91
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
59  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 210
2 0.95
20 9.52
24 11.43
1 0.48
0 0.00
163 77.62
47 22.38%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 171
6 3.51
7 4.09
7 4.09
3 1.75
15 8.77
133 77.78
38 22.22%
61  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 133
2 1.50
6 4.51
21 15.79
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
62  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 28
3 10.71
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
63  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 258
12 4.65
6 2.33
33 12.79
3 1.16
0 0.00
204 79.07
54 20.93%
64  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 211
10 4.74
17 8.06
16 7.58
1 0.47
0 0.00
167 79.15
44 20.85%
65  โรงเรียนบ้านป่าสัก 82
4 4.88
2 2.44
9 10.98
0 0.00
2 2.44
65 79.27
17 20.73%
66  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 259
12 4.63
8 3.09
32 12.36
1 0.39
0 0.00
206 79.54
53 20.46%
67  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 49
0 0.00
2 4.08
6 12.24
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
68  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 103
8 7.77
1 0.97
12 11.65
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
69  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 81
6 7.41
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
70  โรงเรียนบ้านสัน 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
4 5.97
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
71  โรงเรียนบ้านวาวี 628
16 2.55
48 7.64
55 8.76
2 0.32
0 0.00
507 80.73
121 19.27%
72  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 239
10 4.18
3 1.26
33 13.81
0 0.00
0 0.00
193 80.75
46 19.25%
73  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 239
18 7.53
13 5.44
8 3.35
5 2.09
2 0.84
193 80.75
46 19.25%
74  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 78
0 0.00
0 0.00
10 12.82
4 5.13
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
75  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
2 9.52
1 4.76
17 80.95
4 19.05%
76  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 95
2 2.11
1 1.05
15 15.79
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
77  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 219
6 2.74
20 9.13
14 6.39
0 0.00
0 0.00
179 81.74
40 18.26%
78  โรงเรียนร่องธารวิทยา 148
14 9.46
0 0.00
13 8.78
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
79  โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 88
3 3.41
4 4.55
9 10.23
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
80  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 260
11 4.23
3 1.15
11 4.23
22 8.46
0 0.00
213 81.92
47 18.08%
81  โรงเรียนบ้านลังกา 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
2 2.99
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
82  โรงเรียนบ้านแม่พุง 68
2 2.94
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
83  โรงเรียนบ้านร้องบง 131
5 3.82
2 1.53
15 11.45
1 0.76
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
84  โรงเรียนบ้านปางหลวง 41
0 0.00
2 4.88
2 4.88
2 4.88
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
85  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 59
0 0.00
1 1.69
9 15.25
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
86  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 131
11 8.40
11 8.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
87  โรงเรียนบ้านวังวิทยา 210
4 1.90
4 1.90
21 10.00
1 0.48
5 2.38
175 83.33
35 16.67%
88  โรงเรียนบ้านต้นง้าว 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
89  โรงเรียนบ้านแม่ผง 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
90  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 86
3 3.49
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
91  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 89
1 1.12
1 1.12
11 12.36
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
92  โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 106
5 4.72
0 0.00
10 9.43
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
93  โรงเรียนบ้านดินดำ 107
3 2.80
2 1.87
8 7.48
2 1.87
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
94  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 51
0 0.00
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
95  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 118
8 6.78
2 1.69
4 3.39
1 0.85
1 0.85
102 86.44
16 13.56%
96  โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 37
3 8.11
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
97  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 76
0 0.00
3 3.95
0 0.00
7 9.21
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
98  โรงเรียนบ้านปางหก 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
99  โรงเรียนบ้านโป่งนก 224
2 0.89
19 8.48
4 1.79
1 0.45
3 1.34
195 87.05
29 12.95%
100  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 142
0 0.00
15 10.56
3 2.11
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
101  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 168
4 2.38
0 0.00
13 7.74
2 1.19
2 1.19
147 87.50
21 12.50%
102  โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 106
4 3.77
0 0.00
2 1.89
0 0.00
7 6.60
93 87.74
13 12.26%
103  โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 86
1 1.16
1 1.16
5 5.81
2 2.33
1 1.16
76 88.37
10 11.63%
104  โรงเรียนบ้านป่าต้าก 157
4 2.55
3 1.91
7 4.46
2 1.27
2 1.27
139 88.54
18 11.46%
105  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 62
2 3.23
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
106  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 515
15 2.91
0 0.00
39 7.57
0 0.00
4 0.78
457 88.74
58 11.26%
107  โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 203
5 2.46
3 1.48
13 6.40
0 0.00
0 0.00
182 89.66
21 10.34%
108  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 97
2 2.06
1 1.03
4 4.12
3 3.09
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
109  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 128
2 1.56
3 2.34
8 6.25
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
110  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 79
0 0.00
2 2.53
2 2.53
4 5.06
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
111  โรงเรียนบ้านเลาลี 198
6 3.03
4 2.02
6 3.03
3 1.52
1 0.51
178 89.90
20 10.10%
112  โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 85
3 3.53
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
114  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 70
4 5.71
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
115  โรงเรียนบ้านโป่ง 162
4 2.47
2 1.23
6 3.70
1 0.62
0 0.00
149 91.98
13 8.02%
116  โรงเรียนบ้านสิบสอง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
117  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 382
11 2.88
9 2.36
10 2.62
0 0.00
0 0.00
352 92.15
30 7.85%
118  โรงเรียนบ้านถ้ำ 92
1 1.09
1 1.09
5 5.43
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 94
2 2.13
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
120  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 162
2 1.23
0 0.00
10 6.17
0 0.00
0 0.00
150 92.59
12 7.41%
121  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 194
2 1.03
3 1.55
5 2.58
1 0.52
3 1.55
180 92.78
14 7.22%
122  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 318
4 1.26
4 1.26
5 1.57
5 1.57
4 1.26
296 93.08
22 6.92%
123  โรงเรียนบ้านป่าส้าน 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
1 1.69
55 93.22
4 6.78%
124  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
125  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 271
3 1.11
4 1.48
6 2.21
3 1.11
0 0.00
255 94.10
16 5.90%
126  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 111
2 1.80
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
127  โรงเรียนบ้านขุนสรวย 100
0 0.00
0 0.00
1 1.00
3 3.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
128  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
129  โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 27
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
130  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 110
0 0.00
0 0.00
3 2.73
0 0.00
1 0.91
106 96.36
4 3.64%
131  โรงเรียนบ้านศาลา 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
132  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 116
0 0.00
0 0.00
4 3.45
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
133  โรงเรียนเวียงผาวิทยา 451
5 1.11
4 0.89
2 0.44
3 0.67
0 0.00
437 96.90
14 3.10%
134  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 114
1 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.75
111 97.37
3 2.63%
135  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านมังกาล่า 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนริมวัง ๑ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,093 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  896 4.69
เตี้ย  914 4.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,534 8.03
ผอมและเตี้ย  485 2.54
อ้วนและเตี้ย  405 2.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,859 77.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,234 คน


22.18%


Powered By www.thaieducation.net