ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 21
6 28.57
8 38.10
5 23.81
2 9.52
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 30
10 33.33
6 20.00
2 6.67
9 30.00
0 0.00
3 10.00
27 90.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 28
12 42.86
1 3.57
6 21.43
1 3.57
0 0.00
8 28.57
20 71.43%
4  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 18
3 16.67
2 11.11
5 27.78
0 0.00
0 0.00
8 44.44
10 55.56%
5  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 385
29 7.53
26 6.75
38 9.87
55 14.29
64 16.62
173 44.94
212 55.06%
6  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 33
1 3.03
6 18.18
2 6.06
8 24.24
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
7  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 312
32 10.26
30 9.62
25 8.01
37 11.86
25 8.01
163 52.24
149 47.76%
8  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 59
6 10.17
9 15.25
10 16.95
0 0.00
2 3.39
32 54.24
27 45.76%
9  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 34
4 11.76
5 14.71
2 5.88
4 11.76
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
10  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 42
3 7.14
5 11.90
5 11.90
5 11.90
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
11  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 82
5 6.10
6 7.32
19 23.17
3 3.66
1 1.22
48 58.54
34 41.46%
12  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 81
2 2.47
6 7.41
22 27.16
0 0.00
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
13  โรงเรียนบ้านโคกแสว 41
11 26.83
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
14  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 25
4 16.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
16 64.00
9 36.00%
15  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 117
17 14.53
11 9.40
8 6.84
6 5.13
0 0.00
75 64.10
42 35.90%
16  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 208
8 3.85
7 3.37
24 11.54
12 5.77
22 10.58
135 64.90
73 35.10%
17  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 32
7 21.88
1 3.13
0 0.00
1 3.13
2 6.25
21 65.63
11 34.38%
18  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 83
13 15.66
1 1.20
12 14.46
0 0.00
2 2.41
55 66.27
28 33.73%
19  โรงเรียนบ้านหนองขาม 89
14 15.73
10 11.24
6 6.74
0 0.00
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 513
16 3.12
12 2.34
56 10.92
12 2.34
75 14.62
342 66.67
171 33.33%
21  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 230
19 8.26
3 1.30
20 8.70
22 9.57
11 4.78
155 67.39
75 32.61%
22  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 89
4 4.49
0 0.00
13 14.61
12 13.48
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
23  โรงเรียนบ้านนา 31
1 3.23
0 0.00
8 25.81
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
24  โรงเรียนบ้านวังมน 91
0 0.00
7 7.69
22 24.18
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
25  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 440
32 7.27
14 3.18
68 15.45
18 4.09
5 1.14
303 68.86
137 31.14%
26  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 159
20 12.58
2 1.26
23 14.47
2 1.26
2 1.26
110 69.18
49 30.82%
27  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 153
15 9.80
4 2.61
25 16.34
3 1.96
0 0.00
106 69.28
47 30.72%
28  โรงเรียนหัวสระวิทยา 127
5 3.94
10 7.87
8 6.30
7 5.51
9 7.09
88 69.29
39 30.71%
29  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
3 13.04
1 4.35
16 69.57
7 30.43%
30  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 33
5 15.15
0 0.00
3 9.09
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
31  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 457
31 6.78
19 4.16
77 16.85
10 2.19
0 0.00
320 70.02
137 29.98%
32  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 134
25 18.66
0 0.00
14 10.45
0 0.00
1 0.75
94 70.15
40 29.85%
33  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 57
5 8.77
4 7.02
7 12.28
0 0.00
1 1.75
40 70.18
17 29.82%
34  โรงเรียนบ้านหนองจาน 41
2 4.88
3 7.32
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
35  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 63
6 9.52
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
36  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 708
41 5.79
37 5.23
63 8.90
25 3.53
36 5.08
506 71.47
202 28.53%
37  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 43
6 13.95
4 9.30
2 4.65
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
38  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 33
5 15.15
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
39  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
2 9.09
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
40  โรงเรียนบ้านไทรงาม 81
8 9.88
9 11.11
5 6.17
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
41  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 63
6 9.52
4 6.35
3 4.76
2 3.17
2 3.17
46 73.02
17 26.98%
42  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 406
50 12.32
0 0.00
58 14.29
0 0.00
0 0.00
298 73.40
108 26.60%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 354
8 2.26
18 5.08
65 18.36
2 0.56
1 0.28
260 73.45
94 26.55%
44  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 38
4 10.53
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
45  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 176
5 2.84
6 3.41
20 11.36
5 2.84
9 5.11
131 74.43
45 25.57%
46  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 159
12 7.55
2 1.26
25 15.72
1 0.63
0 0.00
119 74.84
40 25.16%
47  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 52
0 0.00
0 0.00
10 19.23
3 5.77
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
48  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 796
46 5.78
39 4.90
96 12.06
10 1.26
3 0.38
602 75.63
194 24.37%
49  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 58
2 3.45
0 0.00
12 20.69
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
50  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 171
16 9.36
10 5.85
12 7.02
3 1.75
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
51  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 296
12 4.05
8 2.70
19 6.42
11 3.72
20 6.76
226 76.35
70 23.65%
52  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 81
8 9.88
2 2.47
3 3.70
1 1.23
5 6.17
62 76.54
19 23.46%
53  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
2 3.13
4 6.25
8 12.50
0 0.00
1 1.56
49 76.56
15 23.44%
54  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 176
16 9.09
7 3.98
10 5.68
0 0.00
8 4.55
135 76.70
41 23.30%
55  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 108
11 10.19
2 1.85
10 9.26
2 1.85
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
56  โรงเรียนบ้านเดื่อ 91
3 3.30
1 1.10
14 15.38
3 3.30
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
57  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 39
2 5.13
1 2.56
6 15.38
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
58  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 91
7 7.69
5 5.49
8 8.79
1 1.10
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
59  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 61
1 1.64
0 0.00
13 21.31
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
60  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 348
14 4.02
10 2.87
49 14.08
4 1.15
2 0.57
269 77.30
79 22.70%
61  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 62
1 1.61
1 1.61
9 14.52
1 1.61
2 3.23
48 77.42
14 22.58%
62  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 156
7 4.49
2 1.28
14 8.97
9 5.77
3 1.92
121 77.56
35 22.44%
63  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 121
6 4.96
4 3.31
15 12.40
2 1.65
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
64  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 130
9 6.92
0 0.00
20 15.38
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
65  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 27
1 3.70
3 11.11
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
66  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 200
16 8.00
13 6.50
15 7.50
0 0.00
0 0.00
156 78.00
44 22.00%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 69
3 4.35
2 2.90
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
68  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 42
1 2.38
4 9.52
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
69  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 89
4 4.49
1 1.12
7 7.87
7 7.87
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
70  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 94
1 1.06
3 3.19
16 17.02
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
71  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 94
4 4.26
1 1.06
13 13.83
2 2.13
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
72  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 184
13 7.07
6 3.26
18 9.78
2 1.09
0 0.00
145 78.80
39 21.20%
74  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 90
4 4.44
6 6.67
3 3.33
5 5.56
1 1.11
71 78.89
19 21.11%
75  โรงเรียนปากจาบวิทยา 115
7 6.09
1 0.87
14 12.17
1 0.87
1 0.87
91 79.13
24 20.87%
76  โรงเรียนบ้านวังกุง 44
6 13.64
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
77  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 98
13 13.27
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 49
4 8.16
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
79  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 157
13 8.28
2 1.27
9 5.73
8 5.10
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
80  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 64
2 3.13
3 4.69
6 9.38
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
81  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 79
4 5.06
1 1.27
7 8.86
2 2.53
2 2.53
63 79.75
16 20.25%
82  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 268
8 2.99
9 3.36
37 13.81
0 0.00
0 0.00
214 79.85
54 20.15%
83  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 45
0 0.00
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
84  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 90
4 4.44
5 5.56
8 8.89
1 1.11
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
85  โรงเรียนบ้านวังพง 40
2 5.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
86  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 105
1 0.95
0 0.00
20 19.05
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
87  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 76
6 7.89
2 2.63
5 6.58
2 2.63
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
88  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 152
5 3.29
2 1.32
23 15.13
0 0.00
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
89  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 83
5 6.02
0 0.00
8 9.64
3 3.61
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
90  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
1 3.85
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
91  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 94
1 1.06
4 4.26
13 13.83
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
92  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 136
6 4.41
9 6.62
11 8.09
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
93  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
94  โรงเรียนบ้านหนองตอ 63
2 3.17
1 1.59
8 12.70
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
95  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 126
8 6.35
4 3.17
9 7.14
3 2.38
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
96  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 58
8 13.79
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
97  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 174
11 6.32
9 5.17
11 6.32
2 1.15
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 165
13 7.88
1 0.61
17 10.30
0 0.00
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
99  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
4 6.25
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
100  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 80
1 1.25
2 2.50
12 15.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
101  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 75
3 4.00
1 1.33
8 10.67
2 2.67
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
102  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 134
9 6.72
4 2.99
9 6.72
2 1.49
1 0.75
109 81.34
25 18.66%
103  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 102
4 3.92
4 3.92
2 1.96
6 5.88
3 2.94
83 81.37
19 18.63%
104  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 325
18 5.54
8 2.46
33 10.15
0 0.00
0 0.00
266 81.85
59 18.15%
105  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 116
7 6.03
0 0.00
14 12.07
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
106  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
107  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
1 3.57
2 7.14
23 82.14
5 17.86%
108  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 56
3 5.36
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
109  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 140
6 4.29
7 5.00
9 6.43
3 2.14
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
110  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 124
4 3.23
7 5.65
10 8.06
1 0.81
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
111  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 119
4 3.36
8 6.72
9 7.56
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
112  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 206
12 5.83
0 0.00
24 11.65
0 0.00
0 0.00
170 82.52
36 17.48%
113  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 29
2 6.90
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
114  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 93
4 4.30
0 0.00
6 6.45
0 0.00
6 6.45
77 82.80
16 17.20%
115  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
116  โรงเรียนบ้านทามจาน 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
117  โรงเรียนบ้านท่าแตง 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
118  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 83
1 1.20
3 3.61
7 8.43
3 3.61
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
119  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
120  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 169
7 4.14
0 0.00
17 10.06
4 2.37
0 0.00
141 83.43
28 16.57%
121  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 109
4 3.67
0 0.00
14 12.84
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
122  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 425
16 3.76
6 1.41
48 11.29
0 0.00
0 0.00
355 83.53
70 16.47%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 256
12 4.69
5 1.95
19 7.42
3 1.17
3 1.17
214 83.59
42 16.41%
124  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 227
10 4.41
3 1.32
19 8.37
5 2.20
0 0.00
190 83.70
37 16.30%
125  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 148
1 0.68
2 1.35
18 12.16
2 1.35
1 0.68
124 83.78
24 16.22%
126  โรงเรียนบ้านหนองโสน 105
7 6.67
4 3.81
6 5.71
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
127  โรงเรียนบ้านดอนกอก 93
1 1.08
1 1.08
11 11.83
2 2.15
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
128  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 94
9 9.57
1 1.06
4 4.26
1 1.06
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
129  โรงเรียนบ้านหนองโดน 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
2 6.25
27 84.38
5 15.63%
130  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
131  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 45
6 13.33
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
132  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 256
11 4.30
11 4.30
16 6.25
0 0.00
1 0.39
217 84.77
39 15.23%
133  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
134  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 145
4 2.76
5 3.45
11 7.59
2 1.38
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
135  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 61
4 6.56
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 388
15 3.87
15 3.87
27 6.96
0 0.00
0 0.00
331 85.31
57 14.69%
137  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 103
1 0.97
0 0.00
14 13.59
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
138  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
139  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 98
5 5.10
2 2.04
0 0.00
0 0.00
7 7.14
84 85.71
14 14.29%
140  โรงเรียนวังกะอาม 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
141  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 71
4 5.63
1 1.41
5 7.04
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
142  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 122
5 4.10
1 0.82
11 9.02
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
143  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 65
3 4.62
0 0.00
4 6.15
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
144  โรงเรียนบ้านซับยาง 44
1 2.27
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
145  โรงเรียนรังงามวิทยา 118
4 3.39
1 0.85
7 5.93
4 3.39
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
146  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
147  โรงเรียนบ้านซับไทร 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
148  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 54
3 5.56
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
149  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 147
9 6.12
5 3.40
2 1.36
3 2.04
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
150  โรงเรียนบ้านงิ้ว 117
0 0.00
2 1.71
13 11.11
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
151  โรงเรียนบ้านบะเสียว 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
2 4.26
41 87.23
6 12.77%
152  โรงเรียนบ้านหนองโจด 192
11 5.73
0 0.00
13 6.77
0 0.00
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
153  โรงเรียนบ้านดงลาน 81
0 0.00
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
154  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 41
2 4.88
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
155  โรงเรียนบ้านซับหมี 141
3 2.13
4 2.84
8 5.67
1 0.71
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
156  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 176
6 3.41
5 2.84
4 2.27
4 2.27
0 0.00
157 89.20
19 10.80%
157  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 103
3 2.91
1 0.97
7 6.80
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
158  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 184
7 3.80
3 1.63
8 4.35
1 0.54
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
159  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 84
0 0.00
0 0.00
7 8.33
1 1.19
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
160  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 64
1 1.56
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
161  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 130
5 3.85
2 1.54
3 2.31
2 1.54
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
162  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 120
0 0.00
0 0.00
7 5.83
4 3.33
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
163  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 331
9 2.72
12 3.63
14 4.23
-5 -1.51
0 0.00
301 90.94
30 9.06%
164  โรงเรียนบ้านห้วย 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
165  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 119
2 1.68
3 2.52
4 3.36
0 0.00
1 0.84
109 91.60
10 8.40%
166  โรงเรียนบ้านหนองตานา 133
5 3.76
1 0.75
5 3.76
0 0.00
0 0.00
122 91.73
11 8.27%
167  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
168  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 166
3 1.81
4 2.41
3 1.81
1 0.60
1 0.60
154 92.77
12 7.23%
169  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 72
2 2.78
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
170  โรงเรียนบ้านตาล 130
6 4.62
0 0.00
3 2.31
0 0.00
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
171  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 117
2 1.71
0 0.00
5 4.27
0 0.00
1 0.85
109 93.16
8 6.84%
172  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
173  โรงเรียนบ้านหนองแขม 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
174  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
175  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
176  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 101
1 0.99
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
177  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
178  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 109
0 0.00
0 0.00
3 2.75
3 2.75
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
179  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 167
2 1.20
3 1.80
4 2.40
0 0.00
0 0.00
158 94.61
9 5.39%
180  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 100
1 1.00
1 1.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองดง 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
182  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 104
2 1.92
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
183  โรงเรียนบ้านโคกไค 84
3 3.57
0 0.00
1 1.19
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
184  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 145
1 0.69
1 0.69
3 2.07
1 0.69
0 0.00
139 95.86
6 4.14%
185  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
186  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
187  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,126 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,191 5.38
เตี้ย  655 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,108 9.53
ผอมและเตี้ย  436 1.97
อ้วนและเตี้ย  354 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,382 78.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,744 คน


21.44%


Powered By www.thaieducation.net