ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 223 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 224 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.45
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 16
7 43.75
2 12.50
4 25.00
2 12.50
0 0.00
1 6.25
15 93.75%
2  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 47
12 25.53
4 8.51
10 21.28
6 12.77
2 4.26
13 27.66
34 72.34%
3  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 97
25 25.77
12 12.37
21 21.65
4 4.12
2 2.06
33 34.02
64 65.98%
4  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 86
7 8.14
12 13.95
19 22.09
10 11.63
1 1.16
37 43.02
49 56.98%
5  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 59
9 15.25
6 10.17
8 13.56
5 8.47
5 8.47
26 44.07
33 55.93%
6  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 70
29 41.43
0 0.00
7 10.00
0 0.00
3 4.29
31 44.29
39 55.71%
7  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 158
74 46.84
0 0.00
13 8.23
0 0.00
0 0.00
71 44.94
87 55.06%
8  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 155
51 32.90
8 5.16
14 9.03
6 3.87
0 0.00
76 49.03
79 50.97%
9  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 44
6 13.64
6 13.64
6 13.64
4 9.09
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 50
7 14.00
2 4.00
7 14.00
6 12.00
2 4.00
26 52.00
24 48.00%
11  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 61
11 18.03
0 0.00
13 21.31
3 4.92
2 3.28
32 52.46
29 47.54%
12  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 48
13 27.08
2 4.17
7 14.58
0 0.00
0 0.00
26 54.17
22 45.83%
13  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 131
9 6.87
8 6.11
9 6.87
18 13.74
12 9.16
75 57.25
56 42.75%
14  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 52
13 25.00
0 0.00
5 9.62
4 7.69
0 0.00
30 57.69
22 42.31%
15  โรงเรียนบ้านนาอุดม 73
6 8.22
5 6.85
7 9.59
7 9.59
5 6.85
43 58.90
30 41.10%
16  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 80
17 21.25
2 2.50
11 13.75
2 2.50
0 0.00
48 60.00
32 40.00%
17  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 98
11 11.22
2 2.04
14 14.29
10 10.20
2 2.04
59 60.20
39 39.80%
18  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 43
6 13.95
1 2.33
8 18.60
2 4.65
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
19  โรงเรียนบ้านโนนตาด 47
2 4.26
2 4.26
12 25.53
2 4.26
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
20  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2558
133 5.20
14 0.55
445 17.40
147 5.75
229 8.95
1590 62.16
968 37.84%
21  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 45
7 15.56
2 4.44
6 13.33
2 4.44
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
22  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 117
13 11.11
0 0.00
17 14.53
8 6.84
6 5.13
73 62.39
44 37.61%
23  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 42
4 9.52
5 11.90
2 4.76
2 4.76
2 4.76
27 64.29
15 35.71%
24  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 216
17 7.87
22 10.19
12 5.56
12 5.56
11 5.09
142 65.74
74 34.26%
25  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 59
5 8.47
5 8.47
4 6.78
5 8.47
1 1.69
39 66.10
20 33.90%
26  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 77
2 2.60
5 6.49
17 22.08
2 2.60
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
27  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 255
22 8.63
10 3.92
32 12.55
7 2.75
14 5.49
170 66.67
85 33.33%
28  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 112
14 12.50
6 5.36
14 12.50
3 2.68
0 0.00
75 66.96
37 33.04%
29  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 149
9 6.04
6 4.03
18 12.08
15 10.07
1 0.67
100 67.11
49 32.89%
30  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 115
11 9.57
1 0.87
14 12.17
5 4.35
6 5.22
78 67.83
37 32.17%
31  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 22
1 4.55
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
32  โรงเรียนบ้านหนองไห 88
7 7.95
4 4.55
12 13.64
5 5.68
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
33  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 121
27 22.31
0 0.00
10 8.26
1 0.83
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
34  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 67
4 5.97
0 0.00
15 22.39
2 2.99
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
35  โรงเรียนบ้านโสกรัง 48
5 10.42
3 6.25
6 12.50
1 2.08
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 427
23 5.39
15 3.51
70 16.39
16 3.75
9 2.11
294 68.85
133 31.15%
37  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 113
11 9.73
8 7.08
14 12.39
1 0.88
1 0.88
78 69.03
35 30.97%
38  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
3 7.14
5 11.90
4 9.52
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
39  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 42
3 7.14
0 0.00
6 14.29
4 9.52
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
40  โรงเรียนบ้านกุดยาง 39
3 7.69
0 0.00
2 5.13
4 10.26
3 7.69
27 69.23
12 30.77%
41  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 52
3 5.77
6 11.54
5 9.62
2 3.85
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
42  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1772
41 2.31
74 4.18
111 6.26
114 6.43
205 11.57
1227 69.24
545 30.76%
43  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 153
8 5.23
2 1.31
27 17.65
4 2.61
5 3.27
107 69.93
46 30.07%
44  โรงเรียนบ้านนามน 128
3 2.34
1 0.78
34 26.56
0 0.00
0 0.00
90 70.31
38 29.69%
45  โรงเรียนบ้านหินลาด 24
4 16.67
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
46  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 62
8 12.90
3 4.84
4 6.45
3 4.84
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
47  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 177
16 9.04
0 0.00
30 16.95
4 2.26
1 0.56
126 71.19
51 28.81%
48  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 279
23 8.24
22 7.89
17 6.09
11 3.94
7 2.51
199 71.33
80 28.67%
49  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 192
21 10.94
6 3.13
19 9.90
5 2.60
4 2.08
137 71.35
55 28.65%
50  โรงเรียน บ้านสงแคน 43
3 6.98
1 2.33
4 9.30
3 6.98
1 2.33
31 72.09
12 27.91%
51  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 108
5 4.63
3 2.78
18 16.67
3 2.78
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
52  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 127
11 8.66
0 0.00
22 17.32
1 0.79
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
53  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 216
42 19.44
0 0.00
15 6.94
0 0.00
0 0.00
159 73.61
57 26.39%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 281
20 7.12
8 2.85
35 12.46
9 3.20
1 0.36
208 74.02
73 25.98%
55  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 227
14 6.17
11 4.85
31 13.66
2 0.88
0 0.00
169 74.45
58 25.55%
56  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 47
8 17.02
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
57  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 102
7 6.86
7 6.86
10 9.80
2 1.96
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
58  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 169
19 11.24
8 4.73
15 8.88
1 0.59
0 0.00
126 74.56
43 25.44%
59  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 118
7 5.93
3 2.54
18 15.25
2 1.69
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
60  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 63
13 20.63
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
61  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 130
5 3.85
1 0.77
19 14.62
1 0.77
7 5.38
97 74.62
33 25.38%
62  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 67
14 20.90
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
63  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 80
6 7.50
0 0.00
13 16.25
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
64  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 44
3 6.82
2 4.55
5 11.36
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
65  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 171
10 5.85
11 6.43
16 9.36
0 0.00
5 2.92
129 75.44
42 24.56%
66  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 281
11 3.91
7 2.49
13 4.63
21 7.47
17 6.05
212 75.44
69 24.56%
67  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 136
7 5.15
12 8.82
14 10.29
0 0.00
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
68  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 219
16 7.31
6 2.74
25 11.42
4 1.83
2 0.91
166 75.80
53 24.20%
69  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 129
16 12.40
15 11.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
70  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
71  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 141
3 2.13
5 3.55
12 8.51
4 2.84
9 6.38
108 76.60
33 23.40%
72  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 13
2 15.38
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
73  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
74  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 79
5 6.33
6 7.59
7 8.86
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
75  โรงเรียน บ้านนารี 141
9 6.38
13 9.22
6 4.26
2 1.42
2 1.42
109 77.30
32 22.70%
76  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 93
1 1.08
5 5.38
10 10.75
3 3.23
2 2.15
72 77.42
21 22.58%
77  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 174
10 5.75
7 4.02
20 11.49
2 1.15
0 0.00
135 77.59
39 22.41%
78  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 63
2 3.17
4 6.35
8 12.70
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
79  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 59
7 11.86
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
80  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 137
9 6.57
1 0.73
16 11.68
1 0.73
3 2.19
107 78.10
30 21.90%
81  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 46
4 8.70
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
82  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 46
2 4.35
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
83  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
84  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 103
3 2.91
0 0.00
17 16.50
2 1.94
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
85  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 47
4 8.51
2 4.26
3 6.38
0 0.00
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
86  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 174
13 7.47
6 3.45
12 6.90
4 2.30
2 1.15
137 78.74
37 21.26%
87  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 278
20 7.19
10 3.60
26 9.35
2 0.72
1 0.36
219 78.78
59 21.22%
88  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 1004
40 3.98
51 5.08
36 3.59
31 3.09
55 5.48
791 78.78
213 21.22%
89  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
1 2.63
30 78.95
8 21.05%
90  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 43
1 2.33
2 4.65
5 11.63
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
91  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 236
20 8.47
6 2.54
18 7.63
3 1.27
2 0.85
187 79.24
49 20.76%
92  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 256
12 4.69
11 4.30
29 11.33
0 0.00
0 0.00
204 79.69
52 20.31%
93  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
94  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 20
1 5.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
95  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 147
9 6.12
0 0.00
12 8.16
4 2.72
4 2.72
118 80.27
29 19.73%
96  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 56
3 5.36
1 1.79
7 12.50
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
97  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 46
2 4.35
2 4.35
4 8.70
0 0.00
1 2.17
37 80.43
9 19.57%
98  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 192
3 1.56
4 2.08
23 11.98
5 2.60
2 1.04
155 80.73
37 19.27%
99  โรงเรียน บ้านซับม่วง 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
100  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 102
5 4.90
1 0.98
7 6.86
3 2.94
3 2.94
83 81.37
19 18.63%
101  โรงเรียน บ้านฝาย 70
4 5.71
1 1.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
102  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 124
5 4.03
4 3.23
5 4.03
5 4.03
4 3.23
101 81.45
23 18.55%
103  โรงเรียนบ้านโนนกอก 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
104  โรงเรียนบ้านวังตะกู 110
10 9.09
5 4.55
2 1.82
3 2.73
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
105  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 55
1 1.82
0 0.00
8 14.55
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
106  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 201
8 3.98
3 1.49
23 11.44
2 1.00
0 0.00
165 82.09
36 17.91%
107  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 101
5 4.95
2 1.98
9 8.91
2 1.98
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
108  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 260
14 5.38
7 2.69
18 6.92
6 2.31
1 0.38
214 82.31
46 17.69%
109  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 97
4 4.12
2 2.06
10 10.31
1 1.03
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
110  โรงเรียนบ้านต้อน 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
111  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 115
6 5.22
2 1.74
11 9.57
1 0.87
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
112  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 75
5 6.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
113  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 104
3 2.88
5 4.81
8 7.69
0 0.00
2 1.92
86 82.69
18 17.31%
114  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 87
7 8.05
1 1.15
7 8.05
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
115  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
116  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 93
3 3.23
0 0.00
12 12.90
1 1.08
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
117  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 171
10 5.85
6 3.51
9 5.26
2 1.17
2 1.17
142 83.04
29 16.96%
118  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 177
2 1.13
1 0.56
27 15.25
0 0.00
0 0.00
147 83.05
30 16.95%
119  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง 83
6 7.23
1 1.20
2 2.41
3 3.61
2 2.41
69 83.13
14 16.87%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 83
8 9.64
1 1.20
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
121  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 119
6 5.04
4 3.36
6 5.04
4 3.36
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
122  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
123  โรงเรียนบ้านหนองแวง 126
3 2.38
0 0.00
18 14.29
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
124  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 61
2 3.28
1 1.64
5 8.20
2 3.28
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
125  โรงเรียนบ้านช่อระกา 179
8 4.47
4 2.23
15 8.38
2 1.12
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
126  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 112
1 0.89
1 0.89
16 14.29
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
127  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 51
4 7.84
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
128  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 90
7 7.78
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
129  โรงเรียนสหประชาสรร 151
1 0.66
2 1.32
3 1.99
5 3.31
12 7.95
128 84.77
23 15.23%
130  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 296
0 0.00
0 0.00
2 0.68
14 4.73
29 9.80
251 84.80
45 15.20%
131  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 147
10 6.80
3 2.04
6 4.08
3 2.04
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
132  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 47
0 0.00
2 4.26
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
133  โรงเรียน บ้านสำราญ 81
5 6.17
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
134  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 315
9 2.86
6 1.90
30 9.52
0 0.00
1 0.32
269 85.40
46 14.60%
135  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
136  โรงเรียนบ้านโนนตูม 151
9 5.96
3 1.99
9 5.96
1 0.66
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
137  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 55
2 3.64
2 3.64
3 5.45
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
138  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 300
7 2.33
4 1.33
32 10.67
0 0.00
0 0.00
257 85.67
43 14.33%
139  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 266
16 6.02
6 2.26
16 6.02
0 0.00
0 0.00
228 85.71
38 14.29%
140  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 98
4 4.08
4 4.08
6 6.12
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
141  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
142  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
3 4.76
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
143  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 135
3 2.22
0 0.00
14 10.37
2 1.48
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
144  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 308
26 8.44
0 0.00
9 2.92
8 2.60
0 0.00
265 86.04
43 13.96%
145  โรงเรียนบ้านเจาทอง 339
5 1.47
15 4.42
22 6.49
5 1.47
0 0.00
292 86.14
47 13.86%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 87
8 9.20
1 1.15
3 3.45
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
147  โรงเรียนนาฝายวิทยา 168
8 4.76
2 1.19
11 6.55
2 1.19
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
148  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
149  โรงเรียน บ้านโนนแดง 248
4 1.61
1 0.40
12 4.84
8 3.23
8 3.23
215 86.69
33 13.31%
150  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 309
23 7.44
0 0.00
18 5.83
0 0.00
0 0.00
268 86.73
41 13.27%
151  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 91
1 1.10
3 3.30
8 8.79
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
152  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
153  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 161
2 1.24
0 0.00
18 11.18
1 0.62
0 0.00
140 86.96
21 13.04%
154  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 69
1 1.45
0 0.00
7 10.14
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
155  โรงเรียนโพนทองพิทยา 92
5 5.43
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
156  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
157  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
158  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
159  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 136
4 2.94
1 0.74
12 8.82
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
160  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 427
5 1.17
6 1.41
23 5.39
15 3.51
4 0.94
374 87.59
53 12.41%
161  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 89
2 2.25
1 1.12
5 5.62
3 3.37
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
162  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 33
2 6.06
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
163  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 93
2 2.15
4 4.30
4 4.30
1 1.08
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
164  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 69
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
3 4.35
61 88.41
8 11.59%
165  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 61
3 4.92
1 1.64
0 0.00
0 0.00
3 4.92
54 88.52
7 11.48%
166  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 70
1 1.43
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
167  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 114
4 3.51
1 0.88
8 7.02
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
168  โรงเรียน บ้านลำชี 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
169  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
170  โรงเรียนบ้านวังโพน 149
9 6.04
5 3.36
1 0.67
1 0.67
0 0.00
133 89.26
16 10.74%
171  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 103
4 3.88
2 1.94
5 4.85
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
172  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 263
12 4.56
0 0.00
16 6.08
0 0.00
0 0.00
235 89.35
28 10.65%
173  โรงเรียนบ้านกุดละลม 30
2 6.67
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
174  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 110
4 3.64
4 3.64
3 2.73
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
175  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 161
7 4.35
4 2.48
5 3.11
0 0.00
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
177  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 61
1 1.64
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
178  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
179  โรงเรียน โนนหว้านไพล 104
5 4.81
2 1.92
3 2.88
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
180  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 105
3 2.86
2 1.90
3 2.86
2 1.90
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
181  โรงเรียน บ้านดอนหัน 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
182  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 78
1 1.28
3 3.85
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
183  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
184  โรงเรียน บ้านโนนลาน 103
2 1.94
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
185  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 94
2 2.13
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
186  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
187  โรงเรียนบ้านซับชมภู 160
2 1.25
2 1.25
6 3.75
2 1.25
1 0.63
147 91.88
13 8.13%
188  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 102
2 1.96
1 0.98
3 2.94
1 0.98
1 0.98
94 92.16
8 7.84%
189  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 77
1 1.30
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
190  โรงเรียน บ้านยางหวาย 196
6 3.06
0 0.00
9 4.59
0 0.00
0 0.00
181 92.35
15 7.65%
191  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 40
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
192  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 121
4 3.31
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
193  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 245
3 1.22
5 2.04
9 3.67
1 0.41
0 0.00
227 92.65
18 7.35%
194  โรงเรียน บ้านนาโจด 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
195  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 123
1 0.81
2 1.63
5 4.07
1 0.81
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
196  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 55
0 0.00
1 1.82
0 0.00
3 5.45
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
197  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 125
5 4.00
0 0.00
4 3.20
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
198  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 70
2 2.86
0 0.00
2 2.86
1 1.43
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
199  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
200  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
201  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
202  โรงเรียนบ้านนางแดด 134
1 0.75
0 0.00
6 4.48
0 0.00
1 0.75
126 94.03
8 5.97%
203  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
204  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 173
2 1.16
1 0.58
7 4.05
0 0.00
0 0.00
163 94.22
10 5.78%
205  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 234
0 0.00
2 0.85
8 3.42
2 0.85
1 0.43
221 94.44
13 5.56%
206  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
1 0.78
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
207  โรงเรียนบ้านหนองหอย 130
3 2.31
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
208  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 150
5 3.33
2 1.33
1 0.67
0 0.00
0 0.00
142 94.67
8 5.33%
209  โรงเรียนบ้านป่ายาง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
18 94.74
1 5.26%
210  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
211  โรงเรียนบ้านนาวัง 51
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
212  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
213  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 122
1 0.82
1 0.82
2 1.64
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
214  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 165
0 0.00
1 0.61
0 0.00
2 1.21
2 1.21
160 96.97
5 3.03%
215  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 237
2 0.84
1 0.42
4 1.69
0 0.00
0 0.00
230 97.05
7 2.95%
216  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 123
2 1.63
1 0.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
217  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
218  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
219  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 163
0 0.00
0 0.00
1 0.61
0 0.00
0 0.00
162 99.39
1 0.61%
220  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านนาฮี 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,392 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,638 5.57
เตี้ย  711 2.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,543 8.65
ผอมและเตี้ย  728 2.48
อ้วนและเตี้ย  742 2.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,030 78.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,362 คน


21.65%


Powered By www.thaieducation.net