ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโต 322
48 14.91
56 17.39
21 6.52
29 9.01
39 12.11
129 40.06
193 59.94%
2  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 31
8 25.81
2 6.45
3 9.68
0 0.00
1 3.23
17 54.84
14 45.16%
3  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 71
10 14.08
8 11.27
2 2.82
12 16.90
0 0.00
39 54.93
32 45.07%
4  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 124
12 9.68
9 7.26
9 7.26
13 10.48
12 9.68
69 55.65
55 44.35%
5  โรงเรียนบ้านจุโป 113
7 6.19
6 5.31
11 9.73
13 11.50
9 7.96
67 59.29
46 40.71%
6  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 28
4 14.29
1 3.57
2 7.14
2 7.14
1 3.57
18 64.29
10 35.71%
7  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 216
20 9.26
34 15.74
1 0.46
15 6.94
3 1.39
143 66.20
73 33.80%
8  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 137
0 0.00
0 0.00
2 1.46
20 14.60
24 17.52
91 66.42
46 33.58%
9  โรงเรียนบ้านมาลา 128
17 13.28
13 10.16
7 5.47
0 0.00
3 2.34
88 68.75
40 31.25%
10  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 771
54 7.00
48 6.23
28 3.63
48 6.23
52 6.74
541 70.17
230 29.83%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 177
14 7.91
18 10.17
17 9.60
2 1.13
0 0.00
126 71.19
51 28.81%
12  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1155
62 5.37
52 4.50
77 6.67
88 7.62
34 2.94
842 72.90
313 27.10%
13  โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 131
16 12.21
4 3.05
14 10.69
0 0.00
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
14  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 55
5 9.09
3 5.45
4 7.27
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
15  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 882
50 5.67
133 15.08
7 0.79
12 1.36
0 0.00
680 77.10
202 22.90%
16  โรงเรียนบ้านแหร 275
17 6.18
20 7.27
6 2.18
18 6.55
0 0.00
214 77.82
61 22.18%
17  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 86
0 0.00
9 10.47
5 5.81
5 5.81
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
18  โรงเรียนบ้านศรีนคร 100
1 1.00
0 0.00
21 21.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
19  โรงเรียนบ้านราโมง 306
22 7.19
19 6.21
5 1.63
14 4.58
4 1.31
242 79.08
64 20.92%
20  โรงเรียนบ้านเยาะ 438
20 4.57
42 9.59
9 2.05
7 1.60
0 0.00
360 82.19
78 17.81%
21  โรงเรียนบ้านนาข่อย 245
14 5.71
21 8.57
7 2.86
0 0.00
0 0.00
203 82.86
42 17.14%
22  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 665
0 0.00
30 4.51
1 0.15
50 7.52
30 4.51
554 83.31
111 16.69%
23  โรงเรียนบ้านวังศิลา 78
5 6.41
1 1.28
3 3.85
3 3.85
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
24  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 151
21 13.91
0 0.00
4 2.65
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
25  โรงเรียนบ้านบัวทอง 137
2 1.46
12 8.76
8 5.84
0 0.00
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
26  โรงเรียนบ้านยะรม 244
6 2.46
25 10.25
7 2.87
0 0.00
1 0.41
205 84.02
39 15.98%
27  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 153
2 1.31
5 3.27
12 7.84
0 0.00
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
28  โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 53
5 9.43
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
29  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 128
5 3.91
5 3.91
2 1.56
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
30  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 88
1 1.14
4 4.55
3 3.41
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
31  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 124
5 4.03
1 0.81
4 3.23
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
32  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
34 97.14
1 2.86%

 

จำนวนนักเรียน  7,647 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  453 5.92
เตี้ย  582 7.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  302 3.95
ผอมและเตี้ย  353 4.62
อ้วนและเตี้ย  214 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,743 75.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,904 คน


24.90%


Powered By www.thaieducation.net