ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 60
14 23.33
11 18.33
6 10.00
23 38.33
6 10.00
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 111
15 13.51
24 21.62
21 18.92
30 27.03
21 18.92
0 0.00
111 100.00%
3  โรงเรียนบือดองพัฒนา 131
39 29.77
31 23.66
54 41.22
5 3.82
2 1.53
0 0.00
131 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 120
16 13.33
13 10.83
7 5.83
28 23.33
20 16.67
36 30.00
84 70.00%
5  โรงเรียนบ้านกูวา 203
30 14.78
86 42.36
7 3.45
12 5.91
1 0.49
67 33.00
136 67.00%
6  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 777
60 7.72
100 12.87
24 3.09
160 20.59
139 17.89
294 37.84
483 62.16%
7  โรงเรียนบ้านคูวอ 219
68 31.05
23 10.50
29 13.24
16 7.31
0 0.00
83 37.90
136 62.10%
8  โรงเรียนบ้านสะเอะ 398
91 22.86
85 21.36
10 2.51
55 13.82
0 0.00
157 39.45
241 60.55%
9  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 175
37 21.14
42 24.00
0 0.00
26 14.86
0 0.00
70 40.00
105 60.00%
10  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 330
35 10.61
33 10.00
14 4.24
68 20.61
40 12.12
140 42.42
190 57.58%
11  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 163
32 19.63
9 5.52
8 4.91
41 25.15
1 0.61
72 44.17
91 55.83%
12  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 162
25 15.43
50 30.86
5 3.09
8 4.94
2 1.23
72 44.44
90 55.56%
13  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 101
20 19.80
8 7.92
8 7.92
5 4.95
13 12.87
47 46.53
54 53.47%
14  โรงเรียนบ้านจำปูน 174
17 9.77
30 17.24
5 2.87
33 18.97
8 4.60
81 46.55
93 53.45%
15  โรงเรียนบ้านปาโจ 191
18 9.42
78 40.84
3 1.57
0 0.00
0 0.00
92 48.17
99 51.83%
16  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 208
50 24.04
22 10.58
12 5.77
18 8.65
2 0.96
104 50.00
104 50.00%
17  โรงเรียนบ้านรามัน 484
50 10.33
75 15.50
39 8.06
49 10.12
25 5.17
246 50.83
238 49.17%
18  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 178
12 6.74
9 5.06
19 10.67
22 12.36
22 12.36
94 52.81
84 47.19%
19  โรงเรียนบ้านไทรงาม 142
14 9.86
43 30.28
4 2.82
5 3.52
1 0.70
75 52.82
67 47.18%
20  โรงเรียนบ้านสะโต 138
18 13.04
30 21.74
3 2.17
9 6.52
3 2.17
75 54.35
63 45.65%
21  โรงเรียนบ้านบือยอง 174
10 5.75
17 9.77
4 2.30
22 12.64
24 13.79
97 55.75
77 44.25%
22  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 302
45 14.90
45 14.90
0 0.00
42 13.91
0 0.00
170 56.29
132 43.71%
23  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 104
20 19.23
12 11.54
5 4.81
8 7.69
0 0.00
59 56.73
45 43.27%
24  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 235
48 20.43
52 22.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 57.45
100 42.55%
25  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 140
21 15.00
36 25.71
2 1.43
0 0.00
0 0.00
81 57.86
59 42.14%
26  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 76
9 11.84
20 26.32
1 1.32
1 1.32
1 1.32
44 57.89
32 42.11%
27  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36
12 33.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
28  โรงเรียนบ้านพงยือไร 135
10 7.41
34 25.19
3 2.22
9 6.67
0 0.00
79 58.52
56 41.48%
29  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 94
11 11.70
9 9.57
3 3.19
15 15.96
0 0.00
56 59.57
38 40.43%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 135
20 14.81
15 11.11
7 5.19
12 8.89
0 0.00
81 60.00
54 40.00%
31  โรงเรียนบ้านพรุ 109
21 19.27
18 16.51
4 3.67
0 0.00
0 0.00
66 60.55
43 39.45%
32  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 243
21 8.64
21 8.64
10 4.12
18 7.41
23 9.47
150 61.73
93 38.27%
33  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 147
4 2.72
13 8.84
8 5.44
15 10.20
16 10.88
91 61.90
56 38.10%
34  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 272
18 6.62
51 18.75
16 5.88
12 4.41
4 1.47
171 62.87
101 37.13%
35  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 212
16 7.55
9 4.25
9 4.25
24 11.32
20 9.43
134 63.21
78 36.79%
36  โรงเรียนบ้านกือแล 139
5 3.60
38 27.34
4 2.88
3 2.16
1 0.72
88 63.31
51 36.69%
37  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 175
34 19.43
20 11.43
2 1.14
7 4.00
0 0.00
112 64.00
63 36.00%
38  โรงเรียนประชาอุทิศ 137
7 5.11
16 11.68
3 2.19
23 16.79
0 0.00
88 64.23
49 35.77%
39  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 200
25 12.50
29 14.50
7 3.50
5 2.50
4 2.00
130 65.00
70 35.00%
40  โรงเรียนวัดลำใหม่ 59
6 10.17
7 11.86
3 5.08
3 5.08
1 1.69
39 66.10
20 33.90%
41  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 237
50 21.10
21 8.86
6 2.53
3 1.27
0 0.00
157 66.24
80 33.76%
42  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 192
28 14.58
14 7.29
10 5.21
9 4.69
3 1.56
128 66.67
64 33.33%
43  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 79
8 10.13
11 13.92
5 6.33
2 2.53
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
44  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 205
9 4.39
51 24.88
5 2.44
0 0.00
0 0.00
140 68.29
65 31.71%
45  โรงเรียนบ้านท่าสาป 313
36 11.50
42 13.42
17 5.43
1 0.32
0 0.00
217 69.33
96 30.67%
46  โรงเรียนบ้านปงตา 162
16 9.88
8 4.94
7 4.32
17 10.49
0 0.00
114 70.37
48 29.63%
47  โรงเรียนบ้านบาโงย 100
6 6.00
9 9.00
8 8.00
6 6.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
48  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 97
8 8.25
12 12.37
5 5.15
1 1.03
2 2.06
69 71.13
28 28.87%
49  โรงเรียนบ้านตะโละ 176
10 5.68
22 12.50
6 3.41
10 5.68
2 1.14
126 71.59
50 28.41%
50  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 138
19 13.77
5 3.62
6 4.35
8 5.80
0 0.00
100 72.46
38 27.54%
51  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 80
8 10.00
6 7.50
5 6.25
2 2.50
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
52  โรงเรียนธารแร่ 65
4 6.15
10 15.38
2 3.08
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
53  โรงเรียนบ้านโฉลง 306
23 7.52
41 13.40
0 0.00
10 3.27
5 1.63
227 74.18
79 25.82%
54  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 86
7 8.14
0 0.00
15 17.44
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
55  โรงเรียนบ้านละแอ 98
7 7.14
11 11.22
5 5.10
0 0.00
2 2.04
73 74.49
25 25.51%
56  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 208
17 8.17
12 5.77
24 11.54
0 0.00
0 0.00
155 74.52
53 25.48%
57  โรงเรียนบ้านบือมัง 207
15 7.25
9 4.35
3 1.45
20 9.66
5 2.42
155 74.88
52 25.12%
58  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 57
0 0.00
6 10.53
8 14.04
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
59  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 500
29 5.80
15 3.00
12 2.40
39 7.80
26 5.20
379 75.80
121 24.20%
60  โรงเรียนบ้านเกียรติ 129
14 10.85
8 6.20
6 4.65
3 2.33
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
61  โรงเรียนบ้านบาโด 50
3 6.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
62  โรงเรียนบ้านยือโระ 138
20 14.49
6 4.35
2 1.45
5 3.62
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
63  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 89
5 5.62
4 4.49
3 3.37
6 6.74
3 3.37
68 76.40
21 23.60%
64  โรงเรียนบ้านพร่อน 178
18 10.11
5 2.81
7 3.93
12 6.74
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
65  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 177
12 6.78
9 5.08
5 2.82
11 6.21
4 2.26
136 76.84
41 23.16%
66  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 193
10 5.18
18 9.33
8 4.15
6 3.11
2 1.04
149 77.20
44 22.80%
67  โรงเรียนบ้านปูลัย 98
6 6.12
12 12.24
3 3.06
1 1.02
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
68  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 130
15 11.54
9 6.92
5 3.85
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
69  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 59
7 11.86
4 6.78
2 3.39
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
70  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1726
92 5.33
38 2.20
244 14.14
0 0.00
0 0.00
1352 78.33
374 21.67%
71  โรงเรียนบ้านตาโละ 145
11 7.59
14 9.66
6 4.14
0 0.00
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
72  โรงเรียนบ้านจือนือแร 209
9 4.31
8 3.83
10 4.78
10 4.78
7 3.35
165 78.95
44 21.05%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 43
4 9.30
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
74  โรงเรียนบ้านกาลอ 148
0 0.00
30 20.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
75  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 80
6 7.50
4 5.00
1 1.25
5 6.25
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
76  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 117
9 7.69
7 5.98
5 4.27
2 1.71
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
77  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 377
36 9.55
22 5.84
4 1.06
5 1.33
7 1.86
303 80.37
74 19.63%
78  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 632
48 7.59
54 8.54
18 2.85
3 0.47
0 0.00
509 80.54
123 19.46%
79  โรงเรียนบ้านลือมุ 191
8 4.19
20 10.47
5 2.62
4 2.09
0 0.00
154 80.63
37 19.37%
80  โรงเรียนบ้านสาคอ 62
6 9.68
6 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
81  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 83
4 4.82
3 3.61
9 10.84
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
82  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 126
11 8.73
11 8.73
2 1.59
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 79
7 8.86
2 2.53
6 7.59
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
84  โรงเรียนบ้านตาเซะ 134
11 8.21
9 6.72
1 0.75
2 1.49
1 0.75
110 82.09
24 17.91%
85  โรงเรียนวัดลำพะยา 114
4 3.51
6 5.26
9 7.89
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
86  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 186
17 9.14
8 4.30
6 3.23
1 0.54
0 0.00
154 82.80
32 17.20%
87  โรงเรียนสันติวิทยา 386
0 0.00
55 14.25
11 2.85
0 0.00
0 0.00
320 82.90
66 17.10%
88  โรงเรียนบ้านแบหอ 225
24 10.67
10 4.44
3 1.33
0 0.00
0 0.00
188 83.56
37 16.44%
89  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 118
3 2.54
8 6.78
5 4.24
3 2.54
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
90  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 162
13 8.02
8 4.94
2 1.23
3 1.85
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
91  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 162
7 4.32
2 1.23
6 3.70
10 6.17
1 0.62
136 83.95
26 16.05%
92  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 95
3 3.16
5 5.26
7 7.37
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
93  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 191
3 1.57
5 2.62
3 1.57
9 4.71
8 4.19
163 85.34
28 14.66%
94  โรงเรียนบ้านนาเตย 89
6 6.74
4 4.49
2 2.25
1 1.12
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
95  โรงเรียนบ้านบุดี 244
8 3.28
21 8.61
4 1.64
1 0.41
0 0.00
210 86.07
34 13.93%
96  โรงเรียนบ้านมาแฮ 269
24 8.92
10 3.72
2 0.74
0 0.00
0 0.00
233 86.62
36 13.38%
97  โรงเรียนบ้านยะลา 253
21 8.30
8 3.16
1 0.40
2 0.79
0 0.00
221 87.35
32 12.65%
98  โรงเรียนบ้านปุโรง 136
4 2.94
6 4.41
4 2.94
3 2.21
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
99  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 81
4 4.94
5 6.17
1 1.23
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
100  โรงเรียนบ้านกาดือแป 89
1 1.12
7 7.87
1 1.12
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
101  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 174
0 0.00
10 5.75
9 5.17
0 0.00
0 0.00
155 89.08
19 10.92%
102  โรงเรียนบ้านวังพญา 102
3 2.94
4 3.92
3 2.94
0 0.00
1 0.98
91 89.22
11 10.78%
103  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 130
8 6.15
3 2.31
3 2.31
0 0.00
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
104  โรงเรียนบ้านจาหนัน 155
0 0.00
15 9.68
0 0.00
1 0.65
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
105  โรงเรียนบ้านตาสา 119
2 1.68
4 3.36
4 3.36
2 1.68
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
106  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 65
0 0.00
3 4.62
1 1.54
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
107  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
108  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2132
30 1.41
27 1.27
36 1.69
30 1.41
29 1.36
1980 92.87
152 7.13%
109  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 90
2 2.22
2 2.22
2 2.22
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
110  โรงเรียนบ้านเกะรอ 203
0 0.00
0 0.00
2 0.99
0 0.00
6 2.96
195 96.06
8 3.94%
111  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,291 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,883 8.45
เตี้ย  2,114 9.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,011 4.54
ผอมและเตี้ย  1,106 4.96
อ้วนและเตี้ย  514 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,663 70.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,628 คน


29.73%


Powered By www.thaieducation.net