ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 116 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 67
10 14.93
4 5.97
16 23.88
12 17.91
0 0.00
25 37.31
42 62.69%
2  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 76
6 7.89
11 14.47
9 11.84
8 10.53
10 13.16
32 42.11
44 57.89%
3  โรงเรียนวัดกลาง 30
2 6.67
0 0.00
12 40.00
0 0.00
1 3.33
15 50.00
15 50.00%
4  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 88
4 4.55
2 2.27
15 17.05
6 6.82
16 18.18
45 51.14
43 48.86%
5  โรงเรียนบ้านต้นไทร 56
17 30.36
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
30 53.57
26 46.43%
6  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 284
15 5.28
14 4.93
41 14.44
29 10.21
32 11.27
153 53.87
131 46.13%
7  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 31
2 6.45
4 12.90
7 22.58
1 3.23
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
8  โรงเรียนวัดบ้านนา 215
25 11.63
13 6.05
18 8.37
8 3.72
25 11.63
126 58.60
89 41.40%
9  โรงเรียนวัดนาท่อม 63
12 19.05
3 4.76
10 15.87
1 1.59
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
10  โรงเรียนวัดควนแร่ 199
12 6.03
8 4.02
36 18.09
23 11.56
0 0.00
120 60.30
79 39.70%
11  โรงเรียนวัดเกาะยาง 31
1 3.23
0 0.00
9 29.03
0 0.00
2 6.45
19 61.29
12 38.71%
12  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 50
3 6.00
6 12.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
13  โรงเรียนวัดบ้านสวน 193
7 3.63
6 3.11
25 12.95
13 6.74
19 9.84
123 63.73
70 36.27%
14  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 240
16 6.67
10 4.17
12 5.00
26 10.83
22 9.17
154 64.17
86 35.83%
15  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 101
17 16.83
1 0.99
12 11.88
1 0.99
5 4.95
65 64.36
36 35.64%
16  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 138
6 4.35
4 2.90
26 18.84
11 7.97
0 0.00
91 65.94
47 34.06%
17  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 71
8 11.27
4 5.63
9 12.68
3 4.23
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
18  โรงเรียนบ้านชายคลอง 45
3 6.67
1 2.22
10 22.22
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
19  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 108
1 0.93
14 12.96
18 16.67
1 0.93
1 0.93
73 67.59
35 32.41%
20  โรงเรียนบ้านโตน 136
5 3.68
4 2.94
28 20.59
4 2.94
3 2.21
92 67.65
44 32.35%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 38
8 21.05
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
22  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 171
30 17.54
12 7.02
0 0.00
12 7.02
0 0.00
117 68.42
54 31.58%
23  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 61
3 4.92
0 0.00
15 24.59
1 1.64
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
24  โรงเรียนบ้านนาโหนด 121
8 6.61
5 4.13
24 19.83
0 0.00
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
25  โรงเรียนบ้านเตาปูน 23
4 17.39
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
26  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 122
20 16.39
2 1.64
14 11.48
1 0.82
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
27  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87
11 12.64
0 0.00
15 17.24
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
28  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 141
16 11.35
3 2.13
21 14.89
1 0.71
1 0.71
99 70.21
42 29.79%
29  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 47
11 23.40
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
30  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 240
15 6.25
12 5.00
33 13.75
10 4.17
1 0.42
169 70.42
71 29.58%
31  โรงเรียนวัดควนถบ 89
12 13.48
0 0.00
14 15.73
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
32  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 73
9 12.33
7 9.59
3 4.11
1 1.37
1 1.37
52 71.23
21 28.77%
33  โรงเรียนบ้านนาวง 119
4 3.36
4 3.36
26 21.85
0 0.00
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
34  โรงเรียนบ้านเนินทราย 35
1 2.86
0 0.00
9 25.71
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
35  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 133
1 0.75
3 2.26
28 21.05
4 3.01
2 1.50
95 71.43
38 28.57%
36  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 237
11 4.64
7 2.95
39 16.46
8 3.38
0 0.00
172 72.57
65 27.43%
37  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62
4 6.45
3 4.84
7 11.29
3 4.84
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
38  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 122
7 5.74
14 11.48
9 7.38
1 0.82
2 1.64
89 72.95
33 27.05%
39  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 101
6 5.94
6 5.94
15 14.85
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
40  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 64
4 6.25
1 1.56
9 14.06
3 4.69
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
41  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 53
2 3.77
3 5.66
6 11.32
0 0.00
3 5.66
39 73.58
14 26.42%
42  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 639
32 5.01
34 5.32
34 5.32
34 5.32
33 5.16
472 73.87
167 26.13%
43  โรงเรียนวัดเขาแดง 129
13 10.08
0 0.00
14 10.85
0 0.00
6 4.65
96 74.42
33 25.58%
44  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 90
3 3.33
3 3.33
17 18.89
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
45  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 102
7 6.86
1 0.98
18 17.65
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
46  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 71
3 4.23
2 2.82
9 12.68
4 5.63
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
47  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81
4 4.94
8 9.88
3 3.70
3 3.70
2 2.47
61 75.31
20 24.69%
48  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 41
2 4.88
0 0.00
6 14.63
0 0.00
2 4.88
31 75.61
10 24.39%
49  โรงเรียนบ้านไสกุน 125
6 4.80
4 3.20
18 14.40
2 1.60
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
50  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 176
3 1.70
9 5.11
19 10.80
3 1.70
8 4.55
134 76.14
42 23.86%
51  โรงเรียนบ้านไทรทอง 42
3 7.14
3 7.14
2 4.76
2 4.76
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
52  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 77
9 11.69
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
53  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 192
5 2.60
14 7.29
21 10.94
3 1.56
1 0.52
148 77.08
44 22.92%
54  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 175
11 6.29
9 5.14
20 11.43
0 0.00
0 0.00
135 77.14
40 22.86%
55  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 137
17 12.41
0 0.00
14 10.22
0 0.00
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
56  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 62
6 9.68
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
57  โรงเรียนบ้านเตง 71
2 2.82
0 0.00
13 18.31
1 1.41
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
58  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 103
5 4.85
6 5.83
10 9.71
1 0.97
1 0.97
80 77.67
23 22.33%
59  โรงเรียนวัดร่มเมือง 148
7 4.73
3 2.03
22 14.86
1 0.68
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
60  โรงเรียนบ้านขัน 157
10 6.37
3 1.91
22 14.01
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
61  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
1 3.70
1 3.70
21 77.78
6 22.22%
62  โรงเรียนวัดลำใน 79
5 6.33
3 3.80
7 8.86
0 0.00
2 2.53
62 78.48
17 21.52%
63  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80
5 6.25
3 3.75
5 6.25
3 3.75
1 1.25
63 78.75
17 21.25%
64  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 80
4 5.00
2 2.50
11 13.75
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
65  โรงเรียนวัดตะแพน 227
12 5.29
0 0.00
32 14.10
4 1.76
0 0.00
179 78.85
48 21.15%
66  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 204
12 5.88
6 2.94
22 10.78
3 1.47
0 0.00
161 78.92
43 21.08%
67  โรงเรียนบ้านควนพลี 151
3 1.99
6 3.97
12 7.95
4 2.65
6 3.97
120 79.47
31 20.53%
68  โรงเรียนวัดไทรโกบ 98
4 4.08
5 5.10
11 11.22
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
69  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 157
5 3.18
4 2.55
23 14.65
0 0.00
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
70  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 284
5 1.76
7 2.46
30 10.56
8 2.82
7 2.46
227 79.93
57 20.07%
71  โรงเรียนวัดเขาทอง 101
1 0.99
5 4.95
13 12.87
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
72  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 56
3 5.36
4 7.14
4 7.14
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
73  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 143
13 9.09
1 0.70
13 9.09
1 0.70
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
74  โรงเรียนวัดหรังแคบ 177
8 4.52
7 3.95
11 6.21
7 3.95
1 0.56
143 80.79
34 19.21%
75  โรงเรียนวัดป่าตอ 47
5 10.64
0 0.00
3 6.38
0 0.00
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
76  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 107
9 8.41
3 2.80
6 5.61
1 0.93
1 0.93
87 81.31
20 18.69%
77  โรงเรียนบ้านโคกโดน 118
4 3.39
2 1.69
8 6.78
8 6.78
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
78  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 44
5 11.36
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
79  โรงเรียนวัดพังดาน 88
5 5.68
3 3.41
7 7.95
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
80  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
2 3.03
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
81  โรงเรียนวัดปากประ 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
1 1.96
2 3.92
42 82.35
9 17.65%
82  โรงเรียนวัดอภยาราม 132
0 0.00
1 0.76
17 12.88
0 0.00
5 3.79
109 82.58
23 17.42%
83  โรงเรียนวัดลานแซะ 233
14 6.01
9 3.86
8 3.43
9 3.86
0 0.00
193 82.83
40 17.17%
84  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 99
7 7.07
1 1.01
9 9.09
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
85  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 976
37 3.79
11 1.13
109 11.17
4 0.41
1 0.10
814 83.40
162 16.60%
86  โรงเรียนวัดปากสระ 50
1 2.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
87  โรงเรียนวัดหัวหมอน 115
6 5.22
6 5.22
6 5.22
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
88  โรงเรียนวัดใสประดู่ 109
3 2.75
0 0.00
14 12.84
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
89  โรงเรียนบ้านควนขนุน 158
5 3.16
3 1.90
13 8.23
3 1.90
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
90  โรงเรียนวัดโพรงงู 114
0 0.00
0 0.00
17 14.91
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
91  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 280
8 2.86
2 0.71
26 9.29
5 1.79
0 0.00
239 85.36
41 14.64%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 190
4 2.11
3 1.58
18 9.47
1 0.53
1 0.53
163 85.79
27 14.21%
93  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 264
4 1.52
0 0.00
31 11.74
1 0.38
1 0.38
227 85.98
37 14.02%
94  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
95  โรงเรียนบ้านปากสระ 90
2 2.22
0 0.00
9 10.00
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
96  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 205
6 2.93
0 0.00
21 10.24
0 0.00
0 0.00
178 86.83
27 13.17%
97  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 190
3 1.58
1 0.53
21 11.05
0 0.00
0 0.00
165 86.84
25 13.16%
98  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
99  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 230
7 3.04
3 1.30
12 5.22
4 1.74
3 1.30
201 87.39
29 12.61%
100  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 49
1 2.04
2 4.08
2 4.08
0 0.00
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
101  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 117
6 5.13
2 1.71
6 5.13
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
102  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 130
4 3.08
2 1.54
4 3.08
2 1.54
1 0.77
117 90.00
13 10.00%
103  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
104  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 91
3 3.30
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
105  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
4 5.97
61 91.04
6 8.96%
106  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
5 7.35
62 91.18
6 8.82%
107  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 57
4 7.02
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
108  โรงเรียนชุณหะวัณ 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
109  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
110  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 197
0 0.00
0 0.00
16 8.12
0 0.00
0 0.00
181 91.88
16 8.12%
111  โรงเรียน วัดดอนศาลา 176
1 0.57
0 0.00
9 5.11
4 2.27
0 0.00
162 92.05
14 7.95%
112  โรงเรียนทุ่งยางเปล 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
113  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 109
2 1.83
0 0.00
4 3.67
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
114  โรงเรียนบ้านลานข่อย 239
0 0.00
0 0.00
9 3.77
0 0.00
0 0.00
230 96.23
9 3.77%
115  โรงเรียนวัดไทรงาม 114
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%
116  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1532
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1532 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,110 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  756 4.69
เตี้ย  402 2.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,566 9.72
ผอมและเตี้ย  326 2.02
อ้วนและเตี้ย  244 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,816 79.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,294 คน


20.45%


Powered By www.thaieducation.net