ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดนารังนก 65
5 7.69
9 13.85
7 10.77
13 20.00
11 16.92
20 30.77
45 69.23%
2  โรงเรียนบ้านชายคลอง 101
16 15.84
2 1.98
10 9.90
18 17.82
9 8.91
46 45.54
55 54.46%
3  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 808
73 9.03
64 7.92
80 9.90
131 16.21
79 9.78
381 47.15
427 52.85%
4  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 168
25 14.88
15 8.93
22 13.10
11 6.55
8 4.76
87 51.79
81 48.21%
5  โรงเรียนวัดบางลึก 34
2 5.88
1 2.94
7 20.59
3 8.82
3 8.82
18 52.94
16 47.06%
6  โรงเรียนวัดดอน 76
14 18.42
2 2.63
12 15.79
6 7.89
1 1.32
41 53.95
35 46.05%
7  โรงเรียนบ้านโคกเมา 534
37 6.93
35 6.55
43 8.05
72 13.48
48 8.99
299 55.99
235 44.01%
8  โรงเรียนบ้านวังพา 223
5 2.24
16 7.17
24 10.76
21 9.42
27 12.11
130 58.30
93 41.70%
9  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 87
22 25.29
7 8.05
5 5.75
2 2.30
0 0.00
51 58.62
36 41.38%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 327
38 11.62
24 7.34
45 13.76
14 4.28
14 4.28
192 58.72
135 41.28%
11  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 112
15 13.39
8 7.14
15 13.39
5 4.46
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
12  โรงเรียนบ้านลานควาย 248
25 10.08
19 7.66
12 4.84
39 15.73
0 0.00
153 61.69
95 38.31%
13  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 391
35 8.95
18 4.60
38 9.72
19 4.86
36 9.21
245 62.66
146 37.34%
14  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 33
5 15.15
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
15  โรงเรียนบ้านควนนา 56
2 3.57
3 5.36
15 26.79
0 0.00
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 111
8 7.21
3 2.70
19 17.12
8 7.21
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
17  โรงเรียนบ้านหินผุด 153
6 3.92
10 6.54
7 4.58
16 10.46
13 8.50
101 66.01
52 33.99%
18  โรงเรียนบ้านห้วยโอน 230
20 8.70
16 6.96
11 4.78
29 12.61
2 0.87
152 66.09
78 33.91%
19  โรงเรียนวัดท่าข้าม 54
4 7.41
5 9.26
9 16.67
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
20  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 125
16 12.80
8 6.40
13 10.40
0 0.00
4 3.20
84 67.20
41 32.80%
21  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 861
23 2.67
26 3.02
76 8.83
49 5.69
102 11.85
585 67.94
276 32.06%
22  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 226
9 3.98
11 4.87
14 6.19
20 8.85
18 7.96
154 68.14
72 31.86%
23  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 220
21 9.55
11 5.00
20 9.09
9 4.09
9 4.09
150 68.18
70 31.82%
24  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 317
15 4.73
37 11.67
18 5.68
1 0.32
25 7.89
221 69.72
96 30.28%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 108
11 10.19
0 0.00
21 19.44
0 0.00
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
26  โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) 54
7 12.96
5 9.26
2 3.70
2 3.70
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
27  โรงเรียนวัดท่าช้าง 61
8 13.11
3 4.92
7 11.48
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
28  โรงเรียนบ้านหน้าควน 90
9 10.00
8 8.89
7 7.78
2 2.22
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
29  โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย 434
15 3.46
3 0.69
59 13.59
18 4.15
30 6.91
309 71.20
125 28.80%
30  โรงเรียนบ้านกรอบ 219
24 10.96
4 1.83
7 3.20
28 12.79
0 0.00
156 71.23
63 28.77%
31  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 101
6 5.94
5 4.95
7 6.93
11 10.89
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
32  โรงเรียนบ้านดินลาน 134
16 11.94
3 2.24
19 14.18
0 0.00
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
33  โรงเรียนวัดบางทีง 187
4 2.14
27 14.44
21 11.23
1 0.53
0 0.00
134 71.66
53 28.34%
34  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 64
8 12.50
5 7.81
4 6.25
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
35  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 196
12 6.12
6 3.06
20 10.20
4 2.04
13 6.63
141 71.94
55 28.06%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 83
12 14.46
0 0.00
8 9.64
3 3.61
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
37  โรงเรียนวัดเขากลอย 149
14 9.40
15 10.07
10 6.71
2 1.34
0 0.00
108 72.48
41 27.52%
38  โรงเรียนบ้านท่าไทร 46
1 2.17
0 0.00
9 19.57
0 0.00
2 4.35
34 73.91
12 26.09%
39  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 142
2 1.41
4 2.82
13 9.15
6 4.23
12 8.45
105 73.94
37 26.06%
40  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 377
38 10.08
17 4.51
37 9.81
3 0.80
1 0.27
281 74.54
96 25.46%
41  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 650
32 4.92
25 3.85
92 14.15
10 1.54
2 0.31
489 75.23
161 24.77%
42  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 85
11 12.94
6 7.06
4 4.71
1 1.18
-1 -1.18
64 75.29
21 24.71%
43  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 134
8 5.97
4 2.99
9 6.72
9 6.72
3 2.24
101 75.37
33 24.63%
44  โรงเรียนวัดจังโหลน 49
7 14.29
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
45  โรงเรียนวัดคูหาใน 145
6 4.14
0 0.00
28 19.31
0 0.00
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
46  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 47
3 6.38
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
47  โรงเรียนวัดหูแร่ 359
21 5.85
17 4.74
44 12.26
2 0.56
0 0.00
275 76.60
84 23.40%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า 116
8 6.90
10 8.62
8 6.90
1 0.86
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
49  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 324
20 6.17
10 3.09
44 13.58
1 0.31
0 0.00
249 76.85
75 23.15%
50  โรงเรียนบ้านโปะหมอ 493
32 6.49
8 1.62
56 11.36
14 2.84
2 0.41
381 77.28
112 22.72%
51  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 115
8 6.96
6 5.22
10 8.70
2 1.74
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
52  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 201
6 2.99
6 2.99
27 13.43
4 1.99
2 1.00
156 77.61
45 22.39%
53  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 110
10 9.09
0 0.00
14 12.73
0 0.00
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
54  โรงเรียนบ้านยวนยาง 69
5 7.25
3 4.35
7 10.14
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
55  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 290
30 10.34
17 5.86
11 3.79
3 1.03
0 0.00
229 78.97
61 21.03%
56  โรงเรียนวัดบางศาลา 129
8 6.20
4 3.10
14 10.85
0 0.00
1 0.78
102 79.07
27 20.93%
57  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 153
15 9.80
8 5.23
8 5.23
1 0.65
0 0.00
121 79.08
32 20.92%
58  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 145
7 4.83
4 2.76
5 3.45
7 4.83
7 4.83
115 79.31
30 20.69%
59  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 87
8 9.20
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
60  โรงเรียนบ้านนาแสน 69
8 11.59
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
61  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 207
10 4.83
5 2.42
21 10.14
5 2.42
0 0.00
166 80.19
41 19.81%
62  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 66
4 6.06
0 0.00
3 4.55
4 6.06
2 3.03
53 80.30
13 19.70%
63  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 200
5 2.50
11 5.50
22 11.00
1 0.50
0 0.00
161 80.50
39 19.50%
64  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 62
5 8.06
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
65  โรงเรียนบ้านควน 114
10 8.77
2 1.75
9 7.89
1 0.88
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
66  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 52
1 1.92
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
67  โรงเรียนบ้านควนเนียง 1046
46 4.40
23 2.20
126 12.05
2 0.19
2 0.19
847 80.98
199 19.02%
68  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 100
11 11.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 401
10 2.49
11 2.74
35 8.73
7 1.75
12 2.99
326 81.30
75 18.70%
70  โรงเรียนบ้านใต้ 270
14 5.19
11 4.07
22 8.15
3 1.11
0 0.00
220 81.48
50 18.52%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 132
6 4.55
4 3.03
13 9.85
0 0.00
1 0.76
108 81.82
24 18.18%
72  โรงเรียนบ้านคลองปอม 132
11 8.33
3 2.27
10 7.58
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
73  โรงเรียนบ้านหัวไทร 55
0 0.00
9 16.36
1 1.82
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
74  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 165
5 3.03
2 1.21
5 3.03
5 3.03
13 7.88
135 81.82
30 18.18%
75  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 73
2 2.74
1 1.37
10 13.70
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
77  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 113
7 6.19
3 2.65
10 8.85
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
78  โรงเรียนบ้านฉลุง 454
19 4.19
27 5.95
31 6.83
2 0.44
0 0.00
375 82.60
79 17.40%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 157
12 7.64
5 3.18
10 6.37
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
80  โรงเรียนวัดท่าหยี 64
4 6.25
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
81  โรงเรียน วัดคลองแห 245
16 6.53
0 0.00
26 10.61
0 0.00
0 0.00
203 82.86
42 17.14%
82  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 82
6 7.32
1 1.22
7 8.54
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
83  โรงเรียนบ้านหาร 170
15 8.82
0 0.00
12 7.06
1 0.59
1 0.59
141 82.94
29 17.06%
84  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 129
8 6.20
5 3.88
9 6.98
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
85  โรงเรียนวัดควนเนียง 124
4 3.23
3 2.42
12 9.68
1 0.81
1 0.81
103 83.06
21 16.94%
86  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 156
10 6.41
1 0.64
15 9.62
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 109
2 1.83
3 2.75
13 11.93
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
88  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 61
3 4.92
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
89  โรงเรียนบ้านบางแฟบ 324
15 4.63
2 0.62
36 11.11
0 0.00
0 0.00
271 83.64
53 16.36%
90  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 251
16 6.37
2 0.80
21 8.37
2 0.80
0 0.00
210 83.67
41 16.33%
91  โรงเรียนบ้านม่วง 179
0 0.00
0 0.00
27 15.08
2 1.12
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
92  โรงเรียนบ้านเขาพระ 564
24 4.26
24 4.26
43 7.62
0 0.00
0 0.00
473 83.87
91 16.13%
93  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 154
3 1.95
6 3.90
15 9.74
0 0.00
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
94  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 199
6 3.02
4 2.01
21 10.55
0 0.00
0 0.00
168 84.42
31 15.58%
95  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 214
12 5.61
4 1.87
7 3.27
7 3.27
3 1.40
181 84.58
33 15.42%
96  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 164
7 4.27
2 1.22
16 9.76
0 0.00
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
97  โรงเรียนวัดปากจ่า 46
2 4.35
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
98  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 53
1 1.89
1 1.89
5 9.43
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
99  โรงเรียนบ้านไร่ 195
5 2.56
3 1.54
21 10.77
0 0.00
0 0.00
166 85.13
29 14.87%
100  โรงเรียนบ้านนาลึก 61
5 8.20
1 1.64
1 1.64
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
101  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 198
3 1.52
3 1.52
21 10.61
2 1.01
0 0.00
169 85.35
29 14.65%
102  โรงเรียนบ้านควนโส 144
6 4.17
2 1.39
11 7.64
2 1.39
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
103  โรงเรียนบ้านป่ายาง 124
3 2.42
5 4.03
9 7.26
1 0.81
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
104  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 133
1 0.75
2 1.50
15 11.28
0 0.00
1 0.75
114 85.71
19 14.29%
105  โรงเรียนวัดพรุเตาะ 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
106  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 150
7 4.67
0 0.00
13 8.67
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
107  โรงเรียนวัดท่าแซ 153
4 2.61
0 0.00
9 5.88
2 1.31
5 3.27
133 86.93
20 13.07%
108  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
3 4.84
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
109  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 86
6 6.98
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
110  โรงเรียนวัดเลียบ 87
3 3.45
0 0.00
7 8.05
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
111  โรงเรียนวัดท่านางหอม 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
112  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 96
5 5.21
0 0.00
2 2.08
1 1.04
3 3.13
85 88.54
11 11.46%
113  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 131
5 3.82
0 0.00
8 6.11
1 0.76
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
114  โรงเรียนบ้านควนขัน 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
1 1.69
53 89.83
6 10.17%
115  โรงเรียนบ้านเกาะนก 116
8 6.90
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
116  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 153
9 5.88
0 0.00
4 2.61
0 0.00
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
117  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 131
6 4.58
1 0.76
0 0.00
4 3.05
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
118  โรงเรียนวัดทุ่งคา 192
2 1.04
4 2.08
0 0.00
6 3.13
4 2.08
176 91.67
16 8.33%
119  โรงเรียนบ้านควนกบ 88
3 3.41
1 1.14
2 2.27
0 0.00
1 1.14
81 92.05
7 7.95%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 63
3 4.76
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
121  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 127
4 3.15
1 0.79
5 3.94
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
122  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 132
2 1.52
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
123  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 67
1 1.49
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
124  โรงเรียนวัดโคกม่วง 200
0 0.00
0 0.00
13 6.50
1 0.50
0 0.00
186 93.00
14 7.00%
125  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 87
0 0.00
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
126  โรงเรียนวัดแม่เตย 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
1 1.14
0 0.00
85 96.59
3 3.41%

 

จำนวนนักเรียน  22,169 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,312 5.92
เตี้ย  789 3.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,036 9.18
ผอมและเตี้ย  694 3.13
อ้วนและเตี้ย  533 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,805 75.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,364 คน


24.20%


Powered By www.thaieducation.net