ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจะโปรง 70
1 1.43
7 10.00
12 17.14
8 11.43
14 20.00
28 40.00
42 60.00%
2  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 2235
0 0.00
0 0.00
385 17.23
432 19.33
497 22.24
921 41.21
1314 58.79%
3  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 55
8 14.55
8 14.55
5 9.09
4 7.27
3 5.45
27 49.09
28 50.91%
4  โรงเรียนบ้านแหลม 556
25 4.50
13 2.34
106 19.06
38 6.83
74 13.31
300 53.96
256 46.04%
5  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 31
3 9.68
2 6.45
8 25.81
0 0.00
1 3.23
17 54.84
14 45.16%
6  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 81
7 8.64
13 16.05
15 18.52
0 0.00
0 0.00
46 56.79
35 43.21%
7  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 191
29 15.18
7 3.66
35 18.32
9 4.71
2 1.05
109 57.07
82 42.93%
8  โรงเรียนบ้านสามเรือน 58
8 13.79
2 3.45
10 17.24
4 6.90
0 0.00
34 58.62
24 41.38%
9  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 71
3 4.23
4 5.63
15 21.13
7 9.86
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
10  โรงเรียนวัดบางลำภู 43
6 13.95
6 13.95
3 6.98
1 2.33
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
11  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 44
7 15.91
6 13.64
1 2.27
0 0.00
3 6.82
27 61.36
17 38.64%
12  โรงเรียนบ้านบ่อขม 61
10 16.39
0 0.00
13 21.31
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
13  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 43
6 13.95
0 0.00
10 23.26
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
14  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 124
15 12.10
12 9.68
15 12.10
3 2.42
1 0.81
78 62.90
46 37.10%
15  โรงเรียนบ้านสระพัง 27
7 25.93
0 0.00
2 7.41
0 0.00
1 3.70
17 62.96
10 37.04%
16  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 92
9 9.78
4 4.35
18 19.57
3 3.26
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
17  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 65
2 3.08
0 0.00
21 32.31
0 0.00
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
18  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 101
9 8.91
3 2.97
9 8.91
13 12.87
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
19  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 28
6 21.43
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
20  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 28
5 17.86
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
21  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 108
4 3.70
13 12.04
16 14.81
0 0.00
1 0.93
74 68.52
34 31.48%
22  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 135
14 10.37
8 5.93
8 5.93
12 8.89
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
23  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 189
21 11.11
4 2.12
32 16.93
0 0.00
0 0.00
132 69.84
57 30.16%
24  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 187
10 5.35
5 2.67
33 17.65
7 3.74
0 0.00
132 70.59
55 29.41%
25  โรงเรียนวัดในกลาง 153
14 9.15
2 1.31
27 17.65
1 0.65
1 0.65
108 70.59
45 29.41%
26  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 61
1 1.64
1 1.64
14 22.95
0 0.00
1 1.64
44 72.13
17 27.87%
27  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 85
1 1.18
2 2.35
19 22.35
1 1.18
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
28  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 76
5 6.58
2 2.63
12 15.79
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
29  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 32
3 9.38
0 0.00
3 9.38
0 0.00
2 6.25
24 75.00
8 25.00%
30  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 93
2 2.15
4 4.30
17 18.28
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
31  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 93
6 6.45
6 6.45
8 8.60
3 3.23
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
32  โรงเรียนบ้านเนินรัก 189
3 1.59
3 1.59
35 18.52
5 2.65
0 0.00
143 75.66
46 24.34%
33  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 197
6 3.05
10 5.08
30 15.23
1 0.51
0 0.00
150 76.14
47 23.86%
34  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 51
0 0.00
0 0.00
12 23.53
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 22
1 4.55
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
36  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 116
1 0.86
5 4.31
20 17.24
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
37  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
38  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 64
2 3.13
0 0.00
11 17.19
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
39  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 37
0 0.00
0 0.00
6 16.22
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
40  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 90
12 13.33
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
41  โรงเรียนบ้านดอนยาง 44
1 2.27
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
42  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 45
3 6.67
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
43  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 140
9 6.43
0 0.00
19 13.57
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
44  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1556
40 2.57
30 1.93
158 10.15
30 1.93
47 3.02
1251 80.40
305 19.60%
45  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 53
1 1.89
2 3.77
5 9.43
1 1.89
1 1.89
43 81.13
10 18.87%
46  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 170
12 7.06
4 2.35
13 7.65
3 1.76
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
47  โรงเรียนบ้านสามแพรก 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
48  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 111
5 4.50
4 3.60
7 6.31
2 1.80
2 1.80
91 81.98
20 18.02%
49  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 51
3 5.88
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
50  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 74
1 1.35
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
51  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 104
1 0.96
2 1.92
15 14.42
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
52  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 122
11 9.02
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
53  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 146
10 6.85
4 2.74
8 5.48
2 1.37
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
54  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
55  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 93
6 6.45
4 4.30
4 4.30
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
56  โรงเรียนวัดทรงธรรม 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
57  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
58  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 64
4 6.25
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
59  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
60  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 124
0 0.00
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
61  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
62  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 15
2 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
63  โรงเรียนวัดหนองส้ม 83
4 4.82
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
64  โรงเรียนบ้านหนองรี 96
2 2.08
3 3.13
7 7.29
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
65  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
66  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
67  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
68  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
69  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 158
0 0.00
0 0.00
17 10.76
0 0.00
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
70  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
1 2.04
44 89.80
5 10.20%
71  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
72  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
73  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
74  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
2 3.51
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
75  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 251
6 2.39
5 1.99
2 0.80
6 2.39
2 0.80
230 91.63
21 8.37%
76  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
2 2.38
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
77  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
78  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
79  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 276
0 0.00
0 0.00
11 3.99
0 0.00
6 2.17
259 93.84
17 6.16%
80  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
81  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
82  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 99
1 1.01
1 1.01
3 3.03
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
83  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 159
3 1.89
3 1.89
2 1.26
0 0.00
0 0.00
151 94.97
8 5.03%
84  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
1 1.69
57 96.61
2 3.39%
85  โรงเรียนบ้านพุพลู 114
0 0.00
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
111 97.37
3 2.63%
86  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,367 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  418 3.68
เตี้ย  222 1.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,409 12.40
ผอมและเตี้ย  609 5.36
อ้วนและเตี้ย  664 5.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,045 70.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,322 คน


29.22%


Powered By www.thaieducation.net