ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 134 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 110 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 76
26 34.21
12 15.79
9 11.84
15 19.74
14 18.42
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 87
17 19.54
10 11.49
17 19.54
5 5.75
0 0.00
38 43.68
49 56.32%
3  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 145
9 6.21
16 11.03
11 7.59
25 17.24
18 12.41
66 45.52
79 54.48%
4  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 79
11 13.92
9 11.39
16 20.25
2 2.53
0 0.00
41 51.90
38 48.10%
5  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 109
8 7.34
5 4.59
13 11.93
13 11.93
13 11.93
57 52.29
52 47.71%
6  โรงเรียนวัดบางบอน 220
48 21.82
12 5.45
42 19.09
0 0.00
0 0.00
118 53.64
102 46.36%
7  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 212
17 8.02
15 7.08
34 16.04
11 5.19
15 7.08
120 56.60
92 43.40%
8  โรงเรียนวัดสระด่าน 155
26 16.77
10 6.45
27 17.42
3 1.94
0 0.00
89 57.42
66 42.58%
9  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 766
46 6.01
9 1.17
114 14.88
55 7.18
68 8.88
474 61.88
292 38.12%
10  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 53
5 9.43
2 3.77
7 13.21
5 9.43
1 1.89
33 62.26
20 37.74%
11  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 100
5 5.00
8 8.00
19 19.00
1 1.00
1 1.00
66 66.00
34 34.00%
12  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 323
21 6.50
12 3.72
63 19.50
5 1.55
8 2.48
214 66.25
109 33.75%
13  โรงเรียนวัดธัญญวารี 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
4 66.67
2 33.33%
14  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 43
5 11.63
3 6.98
3 6.98
2 4.65
1 2.33
29 67.44
14 32.56%
15  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 127
8 6.30
0 0.00
32 25.20
1 0.79
0 0.00
86 67.72
41 32.28%
16  โรงเรียนบ้านหัววัง 242
18 7.44
10 4.13
27 11.16
11 4.55
12 4.96
164 67.77
78 32.23%
17  โรงเรียนวัดสระพังลาน 157
8 5.10
8 5.10
25 15.92
7 4.46
2 1.27
107 68.15
50 31.85%
18  โรงเรียนบ้านบัวขาว 29
1 3.45
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
19  โรงเรียนวัดจำปา 177
18 10.17
5 2.82
28 15.82
3 1.69
0 0.00
123 69.49
54 30.51%
20  โรงเรียนวัดทับกระดาน 206
8 3.88
15 7.28
24 11.65
13 6.31
2 0.97
144 69.90
62 30.10%
21  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 71
5 7.04
3 4.23
13 18.31
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
22  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 68
11 16.18
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
23  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
2 4.88
3 7.32
29 70.73
12 29.27%
24  โรงเรียนวัดโภคาราม 185
7 3.78
2 1.08
42 22.70
3 1.62
0 0.00
131 70.81
54 29.19%
25  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 72
2 2.78
1 1.39
18 25.00
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
26  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 110
9 8.18
4 3.64
19 17.27
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
27  โรงเรียนบ้านนเรศ 153
7 4.58
11 7.19
26 16.99
0 0.00
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
28  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 530
60 11.32
20 3.77
66 12.45
4 0.75
1 0.19
379 71.51
151 28.49%
29  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 141
7 4.96
4 2.84
20 14.18
9 6.38
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
30  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 106
5 4.72
11 10.38
10 9.43
0 0.00
4 3.77
76 71.70
30 28.30%
31  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 90
7 7.78
3 3.33
12 13.33
0 0.00
3 3.33
65 72.22
25 27.78%
32  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 126
8 6.35
6 4.76
15 11.90
2 1.59
2 1.59
93 73.81
33 26.19%
33  โรงเรียนวัดนันทวัน 93
9 9.68
0 0.00
13 13.98
0 0.00
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
34  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 102
5 4.90
3 2.94
14 13.73
3 2.94
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
35  โรงเรียนวัดเขาพระ 143
11 7.69
4 2.80
19 13.29
2 1.40
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
36  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 187
17 9.09
4 2.14
19 10.16
7 3.74
0 0.00
140 74.87
47 25.13%
37  โรงเรียนวัดหนองหลุม 85
9 10.59
1 1.18
9 10.59
0 0.00
2 2.35
64 75.29
21 24.71%
38  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 73
3 4.11
0 0.00
15 20.55
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
39  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 169
7 4.14
2 1.18
32 18.93
0 0.00
0 0.00
128 75.74
41 24.26%
40  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1412
58 4.11
31 2.20
236 16.71
6 0.42
3 0.21
1078 76.35
334 23.65%
41  โรงเรียนพลับพลาไชย 227
25 11.01
4 1.76
24 10.57
0 0.00
0 0.00
174 76.65
53 23.35%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 108
18 16.67
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
43  โรงเรียนวัดดอนสงวน 39
3 7.69
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
44  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 156
9 5.77
1 0.64
21 13.46
4 2.56
1 0.64
120 76.92
36 23.08%
45  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 104
4 3.85
0 0.00
6 5.77
12 11.54
2 1.92
80 76.92
24 23.08%
46  โรงเรียนวัดคลองตัน 130
1 0.77
7 5.38
19 14.62
1 0.77
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
47  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 136
8 5.88
7 5.15
10 7.35
2 1.47
2 1.47
107 78.68
29 21.32%
48  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 90
3 3.33
0 0.00
16 17.78
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
49  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 38
3 7.89
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
50  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 528
29 5.49
4 0.76
72 13.64
3 0.57
0 0.00
420 79.55
108 20.45%
51  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
1 1.85
2 3.70
43 79.63
11 20.37%
52  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 109
7 6.42
0 0.00
11 10.09
0 0.00
4 3.67
87 79.82
22 20.18%
53  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 329
24 7.29
8 2.43
27 8.21
6 1.82
0 0.00
264 80.24
65 19.76%
54  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 78
5 6.41
3 3.85
6 7.69
0 0.00
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
55  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 276
14 5.07
7 2.54
15 5.43
0 0.00
17 6.16
223 80.80
53 19.20%
56  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 221
11 4.98
9 4.07
17 7.69
5 2.26
0 0.00
179 81.00
42 19.00%
57  โรงเรียนบ้านทะเลบก 116
7 6.03
0 0.00
15 12.93
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
58  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 112
10 8.93
0 0.00
11 9.82
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
59  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 107
5 4.67
5 4.67
10 9.35
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
60  โรงเรียนบ้านยมเบือ 91
0 0.00
0 0.00
17 18.68
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
61  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 226
12 5.31
0 0.00
25 11.06
0 0.00
5 2.21
184 81.42
42 18.58%
62  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 49
3 6.12
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
63  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 126
16 12.70
0 0.00
6 4.76
1 0.79
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
64  โรงเรียนวัดรางกร่าง 132
7 5.30
4 3.03
9 6.82
3 2.27
1 0.76
108 81.82
24 18.18%
65  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
66  โรงเรียนวัดชีธาราม 96
3 3.13
0 0.00
14 14.58
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
67  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 145
8 5.52
8 5.52
7 4.83
2 1.38
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
68  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 95
2 2.11
0 0.00
11 11.58
3 3.16
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
69  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
70  โรงเรียนวัดหนองหลอด 103
6 5.83
3 2.91
8 7.77
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
71  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 246
10 4.07
7 2.85
23 9.35
0 0.00
0 0.00
206 83.74
40 16.26%
72  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1160
18 1.55
27 2.33
120 10.34
19 1.64
0 0.00
976 84.14
184 15.86%
73  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 175
10 5.71
0 0.00
3 1.71
6 3.43
8 4.57
148 84.57
27 15.43%
74  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 210
8 3.81
7 3.33
6 2.86
5 2.38
6 2.86
178 84.76
32 15.24%
75  โรงเรียนวัดบางสาม 165
11 6.67
3 1.82
10 6.06
1 0.61
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
76  โรงเรียนบ้านหนองจิก 139
6 4.32
2 1.44
12 8.63
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
77  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 134
6 4.48
1 0.75
12 8.96
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
78  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 78
3 3.85
1 1.28
6 7.69
0 0.00
1 1.28
67 85.90
11 14.10%
79  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 154
11 7.14
0 0.00
9 5.84
0 0.00
0 0.00
134 87.01
20 12.99%
80  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
2 3.23
5 8.06
54 87.10
8 12.90%
81  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 164
0 0.00
0 0.00
13 7.93
0 0.00
8 4.88
143 87.20
21 12.80%
82  โรงเรียนวัดดอนสุโข 95
1 1.05
1 1.05
10 10.53
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
83  โรงเรียนวัดท่าจัด 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
84  โรงเรียนบ้านสระหลวง 99
4 4.04
0 0.00
6 6.06
2 2.02
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
85  โรงเรียนบ้านหนองแหน 58
0 0.00
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
86  โรงเรียนวัดหนองแจง 154
7 4.55
3 1.95
7 4.55
1 0.65
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
87  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 154
4 2.60
2 1.30
7 4.55
3 1.95
2 1.30
136 88.31
18 11.69%
88  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 60
4 6.67
0 0.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
89  โรงเรียนวัดยางยี่แส 157
2 1.27
2 1.27
14 8.92
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
90  โรงเรียนวัดหัวกลับ 143
5 3.50
4 2.80
5 3.50
2 1.40
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
91  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 171
1 0.58
1 0.58
17 9.94
0 0.00
0 0.00
152 88.89
19 11.11%
92  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 121
1 0.83
0 0.00
12 9.92
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
93  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 200
7 3.50
1 0.50
12 6.00
1 0.50
0 0.00
179 89.50
21 10.50%
94  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 103
3 2.91
0 0.00
1 0.97
0 0.00
6 5.83
93 90.29
10 9.71%
95  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 281
9 3.20
6 2.14
12 4.27
0 0.00
0 0.00
254 90.39
27 9.61%
96  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
97  โรงเรียนวัดช่องลม 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
2 3.77
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
98  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 89
1 1.12
0 0.00
5 5.62
2 2.25
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
99  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 91
5 5.49
1 1.10
2 2.20
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
100  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
101  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 237
5 2.11
0 0.00
13 5.49
0 0.00
0 0.00
219 92.41
18 7.59%
102  โรงเรียนบ้านหัวเขา 55
4 7.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
103  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
104  โรงเรียนวัดคอกวัว 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
105  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
106  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
107  โรงเรียนวัดจันทราวาส 89
1 1.12
1 1.12
0 0.00
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
108  โรงเรียนวัดท่าข้าม 172
0 0.00
0 0.00
1 0.58
2 1.16
2 1.16
167 97.09
5 2.91%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,137 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  958 5.59
เตี้ย  427 2.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,892 11.04
ผอมและเตี้ย  316 1.84
อ้วนและเตี้ย  251 1.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,293 77.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,844 คน


22.43%


Powered By www.thaieducation.net