ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 76
26 34.21
12 15.79
9 11.84
15 19.74
14 18.42
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 86
16 18.60
47 54.65
23 26.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 129
83 64.34
4 3.10
13 10.08
3 2.33
0 0.00
26 20.16
103 79.84%
4  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 87
17 19.54
10 11.49
17 19.54
5 5.75
0 0.00
38 43.68
49 56.32%
5  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 145
9 6.21
16 11.03
11 7.59
25 17.24
18 12.41
66 45.52
79 54.48%
6  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 79
11 13.92
9 11.39
16 20.25
2 2.53
0 0.00
41 51.90
38 48.10%
7  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 109
8 7.34
5 4.59
13 11.93
13 11.93
13 11.93
57 52.29
52 47.71%
8  โรงเรียนวัดบางบอน 220
48 21.82
12 5.45
42 19.09
0 0.00
0 0.00
118 53.64
102 46.36%
9  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 212
17 8.02
15 7.08
34 16.04
11 5.19
15 7.08
120 56.60
92 43.40%
10  โรงเรียนวัดสระด่าน 155
26 16.77
10 6.45
27 17.42
3 1.94
0 0.00
89 57.42
66 42.58%
11  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 766
46 6.01
9 1.17
114 14.88
55 7.18
68 8.88
474 61.88
292 38.12%
12  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 53
5 9.43
2 3.77
7 13.21
5 9.43
1 1.89
33 62.26
20 37.74%
13  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 100
5 5.00
8 8.00
19 19.00
1 1.00
1 1.00
66 66.00
34 34.00%
14  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 323
21 6.50
12 3.72
63 19.50
5 1.55
8 2.48
214 66.25
109 33.75%
15  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 43
5 11.63
3 6.98
3 6.98
2 4.65
1 2.33
29 67.44
14 32.56%
16  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 127
8 6.30
0 0.00
32 25.20
1 0.79
0 0.00
86 67.72
41 32.28%
17  โรงเรียนบ้านหัววัง 242
18 7.44
10 4.13
27 11.16
11 4.55
12 4.96
164 67.77
78 32.23%
18  โรงเรียนวัดสระพังลาน 157
8 5.10
8 5.10
25 15.92
7 4.46
2 1.27
107 68.15
50 31.85%
19  โรงเรียนบ้านบัวขาว 29
1 3.45
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
20  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 131
9 6.87
8 6.11
19 14.50
4 3.05
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
21  โรงเรียนวัดจำปา 177
18 10.17
5 2.82
28 15.82
3 1.69
0 0.00
123 69.49
54 30.51%
22  โรงเรียนวัดทับกระดาน 206
8 3.88
15 7.28
24 11.65
13 6.31
2 0.97
144 69.90
62 30.10%
23  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 71
5 7.04
3 4.23
13 18.31
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
24  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 68
11 16.18
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
25  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
2 4.88
3 7.32
29 70.73
12 29.27%
26  โรงเรียนวัดโภคาราม 185
7 3.78
2 1.08
42 22.70
3 1.62
0 0.00
131 70.81
54 29.19%
27  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 72
2 2.78
1 1.39
18 25.00
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
28  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 110
9 8.18
4 3.64
19 17.27
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
29  โรงเรียนบ้านนเรศ 153
7 4.58
11 7.19
26 16.99
0 0.00
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
30  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 530
60 11.32
20 3.77
66 12.45
4 0.75
1 0.19
379 71.51
151 28.49%
31  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 141
7 4.96
4 2.84
20 14.18
9 6.38
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
32  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 106
5 4.72
11 10.38
10 9.43
0 0.00
4 3.77
76 71.70
30 28.30%
33  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 90
7 7.78
3 3.33
12 13.33
0 0.00
3 3.33
65 72.22
25 27.78%
34  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 60
3 5.00
1 1.67
9 15.00
2 3.33
1 1.67
44 73.33
16 26.67%
35  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 124
12 9.68
7 5.65
8 6.45
6 4.84
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
36  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 38
1 2.63
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
37  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 126
8 6.35
6 4.76
15 11.90
2 1.59
2 1.59
93 73.81
33 26.19%
38  โรงเรียนวัดนันทวัน 93
9 9.68
0 0.00
13 13.98
0 0.00
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
39  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 102
5 4.90
3 2.94
14 13.73
3 2.94
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
40  โรงเรียนวัดเขาพระ 143
11 7.69
4 2.80
19 13.29
2 1.40
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
41  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 187
17 9.09
4 2.14
19 10.16
7 3.74
0 0.00
140 74.87
47 25.13%
42  โรงเรียนวัดหนองหลุม 85
9 10.59
1 1.18
9 10.59
0 0.00
2 2.35
64 75.29
21 24.71%
43  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 73
3 4.11
0 0.00
15 20.55
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
44  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 102
8 7.84
6 5.88
6 5.88
3 2.94
2 1.96
77 75.49
25 24.51%
45  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 169
7 4.14
2 1.18
32 18.93
0 0.00
0 0.00
128 75.74
41 24.26%
46  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1412
58 4.11
31 2.20
236 16.71
6 0.42
3 0.21
1078 76.35
334 23.65%
47  โรงเรียนพลับพลาไชย 227
25 11.01
4 1.76
24 10.57
0 0.00
0 0.00
174 76.65
53 23.35%
48  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 108
18 16.67
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
49  โรงเรียนวัดดอนสงวน 39
3 7.69
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
50  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 156
9 5.77
1 0.64
21 13.46
4 2.56
1 0.64
120 76.92
36 23.08%
51  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 104
4 3.85
0 0.00
6 5.77
12 11.54
2 1.92
80 76.92
24 23.08%
52  โรงเรียนวัดกกม่วง 92
2 2.17
11 11.96
8 8.70
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
53  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 91
5 5.49
2 2.20
12 13.19
1 1.10
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
54  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 110
1 0.91
5 4.55
18 16.36
0 0.00
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
55  โรงเรียนบ้านหนองแขม 65
3 4.62
5 7.69
6 9.23
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
56  โรงเรียนวัดคลองตัน 130
1 0.77
7 5.38
19 14.62
1 0.77
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
57  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 136
8 5.88
7 5.15
10 7.35
2 1.47
2 1.47
107 78.68
29 21.32%
58  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 90
3 3.33
0 0.00
16 17.78
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
59  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 38
3 7.89
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
60  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 528
29 5.49
4 0.76
72 13.64
3 0.57
0 0.00
420 79.55
108 20.45%
61  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
1 1.85
2 3.70
43 79.63
11 20.37%
62  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 79
6 7.59
2 2.53
5 6.33
2 2.53
1 1.27
63 79.75
16 20.25%
63  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 109
7 6.42
0 0.00
11 10.09
0 0.00
4 3.67
87 79.82
22 20.18%
64  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 329
24 7.29
8 2.43
27 8.21
6 1.82
0 0.00
264 80.24
65 19.76%
65  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 78
5 6.41
3 3.85
6 7.69
0 0.00
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
66  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 276
14 5.07
7 2.54
15 5.43
0 0.00
17 6.16
223 80.80
53 19.20%
67  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 221
11 4.98
9 4.07
17 7.69
5 2.26
0 0.00
179 81.00
42 19.00%
68  โรงเรียนบ้านทะเลบก 116
7 6.03
0 0.00
15 12.93
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
69  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 112
10 8.93
0 0.00
11 9.82
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
70  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 107
5 4.67
5 4.67
10 9.35
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
71  โรงเรียนบ้านยมเบือ 91
0 0.00
0 0.00
17 18.68
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
72  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 226
12 5.31
0 0.00
25 11.06
0 0.00
5 2.21
184 81.42
42 18.58%
73  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 49
3 6.12
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
74  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 126
16 12.70
0 0.00
6 4.76
1 0.79
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
75  โรงเรียนวัดรางกร่าง 132
7 5.30
4 3.03
9 6.82
3 2.27
1 0.76
108 81.82
24 18.18%
76  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 56
2 3.57
3 5.36
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
77  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
78  โรงเรียนวัดชีธาราม 96
3 3.13
0 0.00
14 14.58
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
79  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 145
8 5.52
8 5.52
7 4.83
2 1.38
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
80  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 95
2 2.11
0 0.00
11 11.58
3 3.16
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
81  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
82  โรงเรียนวัดหนองหลอด 103
6 5.83
3 2.91
8 7.77
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
83  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 246
10 4.07
7 2.85
23 9.35
0 0.00
0 0.00
206 83.74
40 16.26%
84  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 105
9 8.57
1 0.95
7 6.67
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
85  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1160
18 1.55
27 2.33
120 10.34
19 1.64
0 0.00
976 84.14
184 15.86%
86  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 175
10 5.71
0 0.00
3 1.71
6 3.43
8 4.57
148 84.57
27 15.43%
87  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 210
8 3.81
7 3.33
6 2.86
5 2.38
6 2.86
178 84.76
32 15.24%
88  โรงเรียนวัดบางสาม 165
11 6.67
3 1.82
10 6.06
1 0.61
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
89  โรงเรียนบ้านหนองจิก 139
6 4.32
2 1.44
12 8.63
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
90  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 134
6 4.48
1 0.75
12 8.96
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
91  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 78
3 3.85
1 1.28
6 7.69
0 0.00
1 1.28
67 85.90
11 14.10%
92  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 154
11 7.14
0 0.00
9 5.84
0 0.00
0 0.00
134 87.01
20 12.99%
93  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
2 3.23
5 8.06
54 87.10
8 12.90%
94  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 164
0 0.00
0 0.00
13 7.93
0 0.00
8 4.88
143 87.20
21 12.80%
95  โรงเรียนวัดดอนสุโข 95
1 1.05
1 1.05
10 10.53
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
96  โรงเรียนวัดท่าจัด 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
97  โรงเรียนบ้านสระหลวง 99
4 4.04
0 0.00
6 6.06
2 2.02
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
98  โรงเรียนบ้านหนองแหน 58
0 0.00
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
99  โรงเรียนวัดสระยายโสม 160
3 1.88
3 1.88
6 3.75
3 1.88
4 2.50
141 88.13
19 11.88%
100  โรงเรียนวัดหนองแจง 154
7 4.55
3 1.95
7 4.55
1 0.65
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
101  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 154
4 2.60
2 1.30
7 4.55
3 1.95
2 1.30
136 88.31
18 11.69%
102  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 60
4 6.67
0 0.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
103  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 329
9 2.74
11 3.34
18 5.47
0 0.00
0 0.00
291 88.45
38 11.55%
104  โรงเรียนวัดยางยี่แส 157
2 1.27
2 1.27
14 8.92
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
105  โรงเรียนวัดหัวกลับ 143
5 3.50
4 2.80
5 3.50
2 1.40
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
106  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 171
1 0.58
1 0.58
17 9.94
0 0.00
0 0.00
152 88.89
19 11.11%
107  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
108  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 121
1 0.83
0 0.00
12 9.92
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
109  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 200
7 3.50
1 0.50
12 6.00
1 0.50
0 0.00
179 89.50
21 10.50%
110  โรงเรียนสองพี่น้อง 121
5 4.13
0 0.00
6 4.96
1 0.83
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
111  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 103
3 2.91
0 0.00
1 0.97
0 0.00
6 5.83
93 90.29
10 9.71%
112  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 281
9 3.20
6 2.14
12 4.27
0 0.00
0 0.00
254 90.39
27 9.61%
113  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
114  โรงเรียนวัดช่องลม 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
2 3.77
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
115  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 89
1 1.12
0 0.00
5 5.62
2 2.25
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
116  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 91
5 5.49
1 1.10
2 2.20
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
117  โรงเรียนวัดคณฑี 104
2 1.92
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
118  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
119  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 74
0 0.00
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
120  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 237
5 2.11
0 0.00
13 5.49
0 0.00
0 0.00
219 92.41
18 7.59%
121  โรงเรียนบ้านหัวเขา 55
4 7.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
122  โรงเรียนบ้านโป่ง 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
123  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
124  โรงเรียนวัดคอกวัว 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
125  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
126  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
127  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
128  โรงเรียนวัดจันทราวาส 89
1 1.12
1 1.12
0 0.00
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
129  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
130  โรงเรียนวัดท่าข้าม 172
0 0.00
0 0.00
1 0.58
2 1.16
2 1.16
167 97.09
5 2.91%
131  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 146
1 0.68
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
144 98.63
2 1.37%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,570 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,137 5.81
เตี้ย  543 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,099 10.73
ผอมและเตี้ย  341 1.74
อ้วนและเตี้ย  258 1.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,192 77.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,378 คน


22.37%


Powered By www.thaieducation.net