ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.21
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 93
15 16.13
7 7.53
14 15.05
3 3.23
1 1.08
53 56.99
40 43.01%
2  โรงเรียนบ้านโคกหาร 130
14 10.77
9 6.92
6 4.62
6 4.62
3 2.31
92 70.77
38 29.23%
3  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 53
3 5.66
3 5.66
8 15.09
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
4  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 152
3 1.97
10 6.58
11 7.24
5 3.29
8 5.26
115 75.66
37 24.34%
5  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 244
6 2.46
7 2.87
15 6.15
13 5.33
15 6.15
188 77.05
56 22.95%
6  โรงเรียนคลองพน 594
41 6.90
24 4.04
65 10.94
3 0.51
0 0.00
461 77.61
133 22.39%
7  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 147
17 11.56
5 3.40
9 6.12
1 0.68
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
8  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 176
4 2.27
2 1.14
26 14.77
3 1.70
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
9  โรงเรียนบ้านคลองยาง 119
3 2.52
7 5.88
6 5.04
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
10  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 861
17 1.97
11 1.28
70 8.13
4 0.46
0 0.00
759 88.15
102 11.85%
11  โรงเรียนบ้านติงไหร 130
2 1.54
1 0.77
8 6.15
1 0.77
1 0.77
117 90.00
13 10.00%

 

จำนวนนักเรียน  2,699 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  125 4.63
เตี้ย  86 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  238 8.82
ผอมและเตี้ย  39 1.44
อ้วนและเตี้ย  28 1.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,183 80.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 516 คน


19.12%


Powered By www.thaieducation.net