ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกลาง 243
46 18.93
27 11.11
32 13.17
46 18.93
32 13.17
60 24.69
183 75.31%
2  โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 82
4 4.88
1 1.22
15 18.29
1 1.22
38 46.34
23 28.05
59 71.95%
3  โรงเรียนบ้าน กม.35 873
47 5.38
30 3.44
222 25.43
77 8.82
252 28.87
245 28.06
628 71.94%
4  โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 54
10 18.52
5 9.26
12 22.22
8 14.81
0 0.00
19 35.19
35 64.81%
5  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 132
25 18.94
23 17.42
22 16.67
0 0.00
0 0.00
62 46.97
70 53.03%
6  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 63
16 25.40
3 4.76
12 19.05
2 3.17
0 0.00
30 47.62
33 52.38%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 132
13 9.85
11 8.33
19 14.39
15 11.36
11 8.33
63 47.73
69 52.27%
8  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 153
19 12.42
16 10.46
29 18.95
11 7.19
0 0.00
78 50.98
75 49.02%
9  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 185
15 8.11
14 7.57
42 22.70
5 2.70
12 6.49
97 52.43
88 47.57%
10  โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 66
2 3.03
6 9.09
16 24.24
3 4.55
4 6.06
35 53.03
31 46.97%
11  โรงเรียนบ้านกันจุ 64
8 12.50
4 6.25
9 14.06
2 3.13
4 6.25
37 57.81
27 42.19%
12  โรงเรียนบ้านท่าแดง 198
39 19.70
9 4.55
29 14.65
5 2.53
0 0.00
116 58.59
82 41.41%
13  โรงเรียนบ้าน กม.30 143
14 9.79
7 4.90
22 15.38
14 9.79
0 0.00
86 60.14
57 39.86%
14  โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 46
9 19.57
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
15  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 59
11 18.64
4 6.78
5 8.47
3 5.08
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
16  โรงเรียนบ้านลำนารวย 125
16 12.80
6 4.80
22 17.60
1 0.80
3 2.40
77 61.60
48 38.40%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 120
11 9.17
3 2.50
15 12.50
4 3.33
12 10.00
75 62.50
45 37.50%
18  โรงเรียนบ้านสระประดู่ 104
11 10.58
3 2.88
18 17.31
1 0.96
6 5.77
65 62.50
39 37.50%
19  โรงเรียนบ้านเพชรละคร 241
36 14.94
20 8.30
28 11.62
2 0.83
2 0.83
153 63.49
88 36.51%
20  โรงเรียนบ้านหนองแจง 85
21 24.71
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
21  โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 47
8 17.02
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
22  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 90
10 11.11
5 5.56
14 15.56
2 2.22
1 1.11
58 64.44
32 35.56%
23  โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 37
2 5.41
0 0.00
5 13.51
6 16.22
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
24  โรงเรียนบ้านโคกปรือ 140
23 16.43
0 0.00
26 18.57
0 0.00
0 0.00
91 65.00
49 35.00%
25  โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 73
11 15.07
4 5.48
9 12.33
1 1.37
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
26  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 231
10 4.33
15 6.49
40 17.32
9 3.90
5 2.16
152 65.80
79 34.20%
27  โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 79
7 8.86
1 1.27
11 13.92
5 6.33
1 1.27
54 68.35
25 31.65%
28  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 141
11 7.80
7 4.96
17 12.06
8 5.67
1 0.71
97 68.79
44 31.21%
29  โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 71
5 7.04
1 1.41
16 22.54
0 0.00
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
30  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 98
9 9.18
10 10.20
6 6.12
2 2.04
3 3.06
68 69.39
30 30.61%
31  โรงเรียนบ้านรังย้อย 72
14 19.44
0 0.00
5 6.94
0 0.00
3 4.17
50 69.44
22 30.56%
32  โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 138
15 10.87
5 3.62
15 10.87
4 2.90
3 2.17
96 69.57
42 30.43%
33  โรงเรียนบ้านซับชมภู 80
10 12.50
0 0.00
12 15.00
2 2.50
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
34  โรงเรียนบ้านเนินถาวร 198
18 9.09
12 6.06
28 14.14
0 0.00
1 0.51
139 70.20
59 29.80%
35  โรงเรียนบ้านคลองบง 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
4 9.76
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
36  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 165
10 6.06
4 2.42
34 20.61
0 0.00
0 0.00
117 70.91
48 29.09%
37  โรงเรียนบ้านคลองดู่ 101
15 14.85
2 1.98
8 7.92
4 3.96
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
38  โรงเรียนบ้านราหุล 217
30 13.82
0 0.00
32 14.75
0 0.00
0 0.00
155 71.43
62 28.57%
39  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 63
6 9.52
2 3.17
10 15.87
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
40  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 207
17 8.21
6 2.90
35 16.91
1 0.48
0 0.00
148 71.50
59 28.50%
41  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 106
9 8.49
5 4.72
16 15.09
0 0.00
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
42  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 46
5 10.87
4 8.70
1 2.17
3 6.52
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
43  โรงเรียนบ้านหนองบัว 211
12 5.69
3 1.42
16 7.58
16 7.58
12 5.69
152 72.04
59 27.96%
44  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 204
18 8.82
3 1.47
13 6.37
15 7.35
8 3.92
147 72.06
57 27.94%
45  โรงเรียนบ้านท่าโรง 47
1 2.13
2 4.26
10 21.28
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
46  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 40
6 15.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
47  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 74
3 4.05
3 4.05
9 12.16
3 4.05
2 2.70
54 72.97
20 27.03%
48  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 148
18 12.16
0 0.00
22 14.86
0 0.00
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
49  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 174
10 5.75
2 1.15
33 18.97
0 0.00
2 1.15
127 72.99
47 27.01%
50  โรงเรียนบ้านเขาพลวง 137
14 10.22
6 4.38
14 10.22
3 2.19
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
51  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 301
24 7.97
27 8.97
15 4.98
15 4.98
0 0.00
220 73.09
81 26.91%
52  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 41
3 7.32
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
53  โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 45
4 8.89
4 8.89
4 8.89
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
54  โรงเรียนบ้านวังปลา 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
55  โรงเรียนบ้านบ่อรัง 148
6 4.05
8 5.41
0 0.00
11 7.43
14 9.46
109 73.65
39 26.35%
56  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 57
3 5.26
2 3.51
9 15.79
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
57  โรงเรียนบ้านยางสาว 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
58  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 401
17 4.24
21 5.24
61 15.21
3 0.75
2 0.50
297 74.06
104 25.94%
59  โรงเรียนบ้านวังขาม 43
8 18.60
2 4.65
1 2.33
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
60  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 131
7 5.34
5 3.82
14 10.69
3 2.29
4 3.05
98 74.81
33 25.19%
61  โรงเรียนบ้านจัดสรร 108
6 5.56
7 6.48
14 12.96
0 0.00
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
62  โรงเรียนบ้านดาดอุดม 44
6 13.64
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
63  โรงเรียนบ้านลำตาเณร 64
4 6.25
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
64  โรงเรียนบ้านหนองหมู 92
4 4.35
4 4.35
10 10.87
5 5.43
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
65  โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 64
10 15.63
0 0.00
5 7.81
0 0.00
1 1.56
48 75.00
16 25.00%
66  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 49
4 8.16
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
67  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 49
6 12.24
1 2.04
2 4.08
3 6.12
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
68  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 217
9 4.15
4 1.84
38 17.51
0 0.00
2 0.92
164 75.58
53 24.42%
69  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 115
9 7.83
1 0.87
16 13.91
1 0.87
1 0.87
87 75.65
28 24.35%
70  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 111
14 12.61
2 1.80
11 9.91
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
71  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 63
2 3.17
4 6.35
7 11.11
1 1.59
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 165
9 5.45
3 1.82
27 16.36
0 0.00
0 0.00
126 76.36
39 23.64%
73  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 51
7 13.73
4 7.84
1 1.96
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
74  โรงเรียนบ้านหัวโตก 111
10 9.01
4 3.60
11 9.91
1 0.90
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
75  โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 43
3 6.98
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
76  โรงเรียนบ้านคลองทราย 216
5 2.31
7 3.24
37 17.13
1 0.46
0 0.00
166 76.85
50 23.15%
77  โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
0 0.00
6 9.09
51 77.27
15 22.73%
78  โรงเรียนบ้านสันติธรรม 62
4 6.45
4 6.45
2 3.23
2 3.23
2 3.23
48 77.42
14 22.58%
79  โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 94
1 1.06
2 2.13
18 19.15
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
80  โรงเรียนบ้านสระกรวด 135
15 11.11
0 0.00
15 11.11
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
81  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 95
9 9.47
1 1.05
11 11.58
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
82  โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 181
12 6.63
1 0.55
27 14.92
0 0.00
0 0.00
141 77.90
40 22.10%
83  โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 118
10 8.47
2 1.69
12 10.17
2 1.69
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
84  โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 50
5 10.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 533
17 3.19
20 3.75
77 14.45
1 0.19
0 0.00
418 78.42
115 21.58%
86  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 294
20 6.80
12 4.08
30 10.20
1 0.34
0 0.00
231 78.57
63 21.43%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 580
22 3.79
15 2.59
86 14.83
0 0.00
0 0.00
457 78.79
123 21.21%
88  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 99
8 8.08
7 7.07
4 4.04
2 2.02
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
89  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 189
12 6.35
15 7.94
0 0.00
8 4.23
5 2.65
149 78.84
40 21.16%
90  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 90
5 5.56
0 0.00
13 14.44
1 1.11
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
91  โรงเรียนบ้านสระเกษ 67
10 14.93
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
92  โรงเรียนบ้านพญาวัง 182
13 7.14
6 3.30
10 5.49
5 2.75
4 2.20
144 79.12
38 20.88%
93  โรงเรียนบ้านลำพาด 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
94  โรงเรียนบ้านพุขาม 222
13 5.86
0 0.00
22 9.91
5 2.25
5 2.25
177 79.73
45 20.27%
95  โรงเรียนบ้านวังน้อย 70
2 2.86
1 1.43
10 14.29
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
96  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 30
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 61
1 1.64
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
98  โรงเรียนบ้านวังเหว 51
2 3.92
2 3.92
5 9.80
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 257
12 4.67
14 5.45
19 7.39
5 1.95
0 0.00
207 80.54
50 19.46%
100  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 67
3 4.48
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
101  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 83
4 4.82
3 3.61
1 1.20
7 8.43
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 229
6 2.62
9 3.93
29 12.66
0 0.00
0 0.00
185 80.79
44 19.21%
103  โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 115
6 5.22
0 0.00
13 11.30
2 1.74
1 0.87
93 80.87
22 19.13%
104  โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 77
5 6.49
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
105  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 68
0 0.00
0 0.00
12 17.65
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
106  โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 68
7 10.29
0 0.00
4 5.88
1 1.47
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
107  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 97
3 3.09
4 4.12
10 10.31
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
108  โรงเรียนบ้านโคกหิน 99
5 5.05
2 2.02
7 7.07
2 2.02
1 1.01
82 82.83
17 17.17%
109  โรงเรียนบ้านนาวังแหน 70
9 12.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
110  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 77
0 0.00
1 1.30
8 10.39
4 5.19
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
111  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 77
3 3.90
6 7.79
4 5.19
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
112  โรงเรียนบ้านท่าสวาย 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
0 0.00
7 10.61
55 83.33
11 16.67%
113  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 312
5 1.60
10 3.21
33 10.58
0 0.00
4 1.28
260 83.33
52 16.67%
114  โรงเรียนบ้านไทรงาม 84
4 4.76
2 2.38
6 7.14
1 1.19
1 1.19
70 83.33
14 16.67%
115  โรงเรียนบ้านวังท่าดี 151
5 3.31
5 3.31
15 9.93
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
116  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 188
12 6.38
4 2.13
12 6.38
2 1.06
1 0.53
157 83.51
31 16.49%
117  โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 146
6 4.11
3 2.05
14 9.59
1 0.68
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
118  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 99
1 1.01
1 1.01
14 14.14
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
119  โรงเรียนบ้านเนินคนธา 199
3 1.51
2 1.01
25 12.56
2 1.01
0 0.00
167 83.92
32 16.08%
120  โรงเรียนบ้านคลองกรวด 56
2 3.57
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
121  โรงเรียนบ้านตีบใต้ 183
8 4.37
4 2.19
5 2.73
12 6.56
0 0.00
154 84.15
29 15.85%
122  โรงเรียนบ้านเขาคลัง 70
2 2.86
6 8.57
1 1.43
2 2.86
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
123  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 83
4 4.82
0 0.00
6 7.23
1 1.20
2 2.41
70 84.34
13 15.66%
124  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 64
4 6.25
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
125  โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 71
4 5.63
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
126  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 429
18 4.20
10 2.33
35 8.16
1 0.23
1 0.23
364 84.85
65 15.15%
127  โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 53
5 9.43
0 0.00
1 1.89
0 0.00
2 3.77
45 84.91
8 15.09%
128  โรงเรียนบ้านบ่อไทย 285
9 3.16
6 2.11
26 9.12
1 0.35
1 0.35
242 84.91
43 15.09%
129  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
3 5.66
45 84.91
8 15.09%
130  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 247
6 2.43
5 2.02
26 10.53
0 0.00
0 0.00
210 85.02
37 14.98%
131  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 27
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 82
7 8.54
3 3.66
1 1.22
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
133  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 289
11 3.81
10 3.46
21 7.27
0 0.00
0 0.00
247 85.47
42 14.53%
134  โรงเรียนบ้านนาตะกุด 207
0 0.00
0 0.00
29 14.01
0 0.00
0 0.00
178 85.99
29 14.01%
135  โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 86
4 4.65
1 1.16
6 6.98
0 0.00
1 1.16
74 86.05
12 13.95%
136  โรงเรียนบ้านเข็มทอง 124
10 8.06
1 0.81
6 4.84
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
137  โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 81
4 4.94
1 1.23
5 6.17
0 0.00
1 1.23
70 86.42
11 13.58%
138  โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 61
4 6.56
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
139  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 170
8 4.71
1 0.59
12 7.06
1 0.59
0 0.00
148 87.06
22 12.94%
140  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 426
15 3.52
0 0.00
37 8.69
0 0.00
0 0.00
374 87.79
52 12.21%
141  โรงเรียนบ้านปากตก 150
3 2.00
2 1.33
5 3.33
4 2.67
4 2.67
132 88.00
18 12.00%
142  โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
143  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 77
2 2.60
1 1.30
5 6.49
0 0.00
1 1.30
68 88.31
9 11.69%
144  โรงเรียนบ้านซับอีลุม 60
5 8.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
145  โรงเรียนบ้านพนมเพชร 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
146  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 139
8 5.76
3 2.16
4 2.88
1 0.72
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
147  โรงเรียนบ้านวังขอน 254
15 5.91
5 1.97
9 3.54
0 0.00
0 0.00
225 88.58
29 11.42%
148  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 152
4 2.63
0 0.00
13 8.55
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
149  โรงเรียนบ้านคลองยาง 109
3 2.75
2 1.83
5 4.59
0 0.00
2 1.83
97 88.99
12 11.01%
150  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 64
5 7.81
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
151  โรงเรียนบ้านวังไลย์ 65
4 6.15
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
152  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 121
2 1.65
0 0.00
11 9.09
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
153  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 122
4 3.28
3 2.46
5 4.10
1 0.82
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
154  โรงเรียนบ้านป่าคาย 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
155  โรงเรียนบ้านวังอ่าง 57
2 3.51
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
156  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 143
4 2.80
1 0.70
10 6.99
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
157  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 96
2 2.08
3 3.13
5 5.21
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
158  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 117
7 5.98
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
159  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 91
1 1.10
3 3.30
5 5.49
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
160  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 122
3 2.46
0 0.00
7 5.74
0 0.00
2 1.64
110 90.16
12 9.84%
161  โรงเรียนบ้านซับตะแบก 112
4 3.57
2 1.79
3 2.68
1 0.89
1 0.89
101 90.18
11 9.82%
162  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 31
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
163  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 43
2 4.65
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
164  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
2 4.35
42 91.30
4 8.70%
165  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 149
12 8.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
166  โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
167  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 92
2 2.17
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
168  โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 94
1 1.06
1 1.06
1 1.06
2 2.13
2 2.13
87 92.55
7 7.45%
169  โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
2 3.70
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
170  โรงเรียนบ้านวังลึก 71
0 0.00
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
171  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
172  โรงเรียนบ้านปางยาง 78
2 2.56
0 0.00
2 2.56
0 0.00
1 1.28
73 93.59
5 6.41%
173  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
174  โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 117
2 1.71
0 0.00
3 2.56
2 1.71
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
175  โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 119
0 0.00
0 0.00
7 5.88
0 0.00
0 0.00
112 94.12
7 5.88%
176  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 176
4 2.27
1 0.57
5 2.84
0 0.00
0 0.00
166 94.32
10 5.68%
177  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 163
2 1.23
2 1.23
5 3.07
0 0.00
0 0.00
154 94.48
9 5.52%
178  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 172
1 0.58
0 0.00
3 1.74
5 2.91
0 0.00
163 94.77
9 5.23%
179  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 73
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
180  โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
181  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 62
0 0.00
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
182  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 107
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
183  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 558
5 0.90
1 0.18
7 1.25
0 0.00
0 0.00
545 97.67
13 2.33%
184  โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
185  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 100
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
186  โรงเรียนบ้านซับบอน 114
1 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.88
112 98.25
2 1.75%
187  โรงเรียนบ้านซับน้อย 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านพรหมยาม 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,663 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,416 5.98
เตี้ย  677 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,419 10.22
ผอมและเตี้ย  431 1.82
อ้วนและเตี้ย  509 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,211 76.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,452 คน


23.04%


Powered By www.thaieducation.net