ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 124 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 51
9 17.65
7 13.73
12 23.53
9 17.65
5 9.80
9 17.65
42 82.35%
2  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 147
13 8.84
12 8.16
47 31.97
9 6.12
30 20.41
36 24.49
111 75.51%
3  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 98
24 24.49
7 7.14
3 3.06
34 34.69
2 2.04
28 28.57
70 71.43%
4  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 99
11 11.11
18 18.18
10 10.10
18 18.18
6 6.06
36 36.36
63 63.64%
5  โรงเรียนวัดเต่าทอง 55
2 3.64
3 5.45
16 29.09
2 3.64
11 20.00
21 38.18
34 61.82%
6  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 60
9 15.00
10 16.67
9 15.00
6 10.00
2 3.33
24 40.00
36 60.00%
7  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 21
2 9.52
0 0.00
9 42.86
0 0.00
0 0.00
10 47.62
11 52.38%
8  โรงเรียนบ้านสำนัก 23
4 17.39
1 4.35
7 30.43
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
9  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 48
11 22.92
0 0.00
14 29.17
0 0.00
0 0.00
23 47.92
25 52.08%
10  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 893
92 10.30
66 7.39
186 20.83
39 4.37
79 8.85
431 48.26
462 51.74%
11  โรงเรียนบ้านวังวน 95
10 10.53
13 13.68
14 14.74
6 6.32
6 6.32
46 48.42
49 51.58%
12  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
20 20.62
6 6.19
17 17.53
5 5.15
2 2.06
47 48.45
50 51.55%
13  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 32
6 18.75
0 0.00
10 31.25
0 0.00
0 0.00
16 50.00
16 50.00%
14  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 183
21 11.48
2 1.09
21 11.48
23 12.57
23 12.57
93 50.82
90 49.18%
15  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 86
13 15.12
10 11.63
17 19.77
1 1.16
1 1.16
44 51.16
42 48.84%
16  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 116
14 12.07
23 19.83
11 9.48
5 4.31
2 1.72
61 52.59
55 47.41%
17  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 141
15 10.64
12 8.51
19 13.48
5 3.55
14 9.93
76 53.90
65 46.10%
18  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 60
3 5.00
2 3.33
9 15.00
5 8.33
8 13.33
33 55.00
27 45.00%
19  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 103
7 6.80
7 6.80
25 24.27
6 5.83
0 0.00
58 56.31
45 43.69%
20  โรงเรียนวัดปรักรัก 106
6 5.66
4 3.77
20 18.87
3 2.83
13 12.26
60 56.60
46 43.40%
21  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 114
9 7.89
5 4.39
25 21.93
4 3.51
4 3.51
67 58.77
47 41.23%
22  โรงเรียนบ้านวังหาด 106
8 7.55
4 3.77
25 23.58
6 5.66
0 0.00
63 59.43
43 40.57%
23  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 106
26 24.53
5 4.72
10 9.43
2 1.89
0 0.00
63 59.43
43 40.57%
24  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 196
11 5.61
16 8.16
38 19.39
4 2.04
10 5.10
117 59.69
79 40.31%
25  โรงเรียนวัดยางเอน 75
6 8.00
9 12.00
13 17.33
0 0.00
2 2.67
45 60.00
30 40.00%
26  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 105
10 9.52
9 8.57
21 20.00
0 0.00
1 0.95
64 60.95
41 39.05%
27  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 136
16 11.76
11 8.09
21 15.44
5 3.68
0 0.00
83 61.03
53 38.97%
28  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 93
14 15.05
4 4.30
9 9.68
4 4.30
5 5.38
57 61.29
36 38.71%
29  โรงเรียนบ้านนากาหลง 83
11 13.25
1 1.20
18 21.69
1 1.20
1 1.20
51 61.45
32 38.55%
30  โรงเรียนบ้านปากคลอง 66
6 9.09
1 1.52
16 24.24
1 1.52
1 1.52
41 62.12
25 37.88%
31  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
6 8.11
3 4.05
19 25.68
0 0.00
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
32  โรงเรียนวัดทุ่ง 69
12 17.39
0 0.00
4 5.80
0 0.00
10 14.49
43 62.32
26 37.68%
33  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 387
37 9.56
25 6.46
47 12.14
19 4.91
17 4.39
242 62.53
145 37.47%
34  โรงเรียนวัดหนองกก 100
5 5.00
3 3.00
24 24.00
3 3.00
2 2.00
63 63.00
37 37.00%
35  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 31
2 6.45
0 0.00
9 29.03
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
36  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 113
14 12.39
4 3.54
12 10.62
8 7.08
2 1.77
73 64.60
40 35.40%
37  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 250
13 5.20
9 3.60
33 13.20
12 4.80
18 7.20
165 66.00
85 34.00%
38  โรงเรียนบ้านเนินยาง 62
10 16.13
3 4.84
1 1.61
6 9.68
1 1.61
41 66.13
21 33.87%
39  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 189
11 5.82
28 14.81
20 10.58
3 1.59
1 0.53
126 66.67
63 33.33%
40  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 46
5 10.87
5 10.87
1 2.17
2 4.35
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
41  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 89
14 15.73
8 8.99
7 7.87
0 0.00
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
42  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 114
6 5.26
3 2.63
10 8.77
3 2.63
15 13.16
77 67.54
37 32.46%
43  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 112
10 8.93
0 0.00
15 13.39
9 8.04
1 0.89
77 68.75
35 31.25%
44  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 45
6 13.33
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
45  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1953
82 4.20
78 3.99
220 11.26
34 1.74
185 9.47
1354 69.33
599 30.67%
46  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 126
4 3.17
4 3.17
19 15.08
3 2.38
6 4.76
90 71.43
36 28.57%
47  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 113
11 9.73
11 9.73
8 7.08
2 1.77
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
48  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
4 12.50
23 71.88
9 28.13%
49  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 221
13 5.88
0 0.00
37 16.74
0 0.00
12 5.43
159 71.95
62 28.05%
50  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 99
8 8.08
6 6.06
10 10.10
1 1.01
2 2.02
72 72.73
27 27.27%
51  โรงเรียนวัดสงฆาราม 59
9 15.25
0 0.00
5 8.47
1 1.69
1 1.69
43 72.88
16 27.12%
52  โรงเรียนวัดศรีเมือง 37
5 13.51
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
53  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 347
33 9.51
19 5.48
34 9.80
5 1.44
1 0.29
255 73.49
92 26.51%
54  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 467
25 5.35
20 4.28
21 4.50
34 7.28
23 4.93
344 73.66
123 26.34%
55  โรงเรียนบ้านวังแดด 96
7 7.29
7 7.29
6 6.25
3 3.13
2 2.08
71 73.96
25 26.04%
56  โรงเรียนบ้านวังลึก 179
5 2.79
2 1.12
37 20.67
1 0.56
1 0.56
133 74.30
46 25.70%
57  โรงเรียนวัดปากพระ 198
20 10.10
0 0.00
30 15.15
0 0.00
0 0.00
148 74.75
50 25.25%
58  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 72
5 6.94
3 4.17
9 12.50
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
59  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 65
3 4.62
2 3.08
10 15.38
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
60  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 151
5 3.31
7 4.64
13 8.61
2 1.32
10 6.62
114 75.50
37 24.50%
61  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 131
6 4.58
4 3.05
19 14.50
3 2.29
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
62  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 197
24 12.18
1 0.51
22 11.17
1 0.51
0 0.00
149 75.63
48 24.37%
63  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 91
6 6.59
5 5.49
11 12.09
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
64  โรงเรียนบ้านกล้วย 158
6 3.80
12 7.59
20 12.66
0 0.00
0 0.00
120 75.95
38 24.05%
65  โรงเรียนวัดดงยาง 88
6 6.82
2 2.27
13 14.77
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
66  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1006
31 3.08
12 1.19
192 19.09
3 0.30
0 0.00
768 76.34
238 23.66%
67  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
68  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 183
8 4.37
4 2.19
25 13.66
2 1.09
3 1.64
141 77.05
42 22.95%
69  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 189
6 3.17
4 2.12
32 16.93
1 0.53
0 0.00
146 77.25
43 22.75%
70  โรงเรียนบ้านดงเดือย 133
0 0.00
0 0.00
16 12.03
13 9.77
1 0.75
103 77.44
30 22.56%
71  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 108
2 1.85
0 0.00
22 20.37
0 0.00
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
72  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 77
1 1.30
0 0.00
16 20.78
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 214
17 7.94
10 4.67
12 5.61
7 3.27
0 0.00
168 78.50
46 21.50%
74  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 256
17 6.64
11 4.30
25 9.77
2 0.78
0 0.00
201 78.52
55 21.48%
75  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 73
0 0.00
1 1.37
12 16.44
2 2.74
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
76  โรงเรียนบ้านโป่งแค 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
77  โรงเรียนบ้านปากแคว 92
10 10.87
3 3.26
4 4.35
1 1.09
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
78  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 83
7 8.43
0 0.00
8 9.64
0 0.00
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
79  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 104
6 5.77
4 3.85
10 9.62
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
80  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 100
7 7.00
2 2.00
9 9.00
1 1.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
81  โรงเรียนบ้านลานทอง 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
82  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 66
5 7.58
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
83  โรงเรียนวัดโบสถ์ 133
13 9.77
2 1.50
9 6.77
0 0.00
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
84  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 137
3 2.19
2 1.46
19 13.87
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
85  โรงเรียนบ้านหนองตูม 237
7 2.95
4 1.69
30 12.66
0 0.00
0 0.00
196 82.70
41 17.30%
86  โรงเรียนบ้านยางแดน 35
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
2 5.71
29 82.86
6 17.14%
87  โรงเรียนบ้านหนองจัง 114
8 7.02
5 4.39
2 1.75
4 3.51
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
88  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 141
4 2.84
1 0.71
15 10.64
2 1.42
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
89  โรงเรียนบ้านหนองตม 53
2 3.77
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
90  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 80
3 3.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 11.25
68 85.00
12 15.00%
91  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 127
1 0.79
0 0.00
18 14.17
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
92  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
3 4.92
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
93  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 156
6 3.85
0 0.00
17 10.90
0 0.00
0 0.00
133 85.26
23 14.74%
94  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 138
7 5.07
4 2.90
9 6.52
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
95  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 135
2 1.48
1 0.74
16 11.85
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
96  โรงเรียนบ้านวังหิน 93
4 4.30
2 2.15
2 2.15
3 3.23
2 2.15
80 86.02
13 13.98%
97  โรงเรียนวัดกกแรต 136
4 2.94
0 0.00
5 3.68
5 3.68
5 3.68
117 86.03
19 13.97%
98  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 79
1 1.27
1 1.27
9 11.39
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
99  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 13.33
52 86.67
8 13.33%
100  โรงเรียนบ้านยางเมือง 169
15 8.88
5 2.96
1 0.59
1 0.59
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
101  โรงเรียนวัดหางตลาด 180
0 0.00
0 0.00
21 11.67
0 0.00
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
102  โรงเรียนบ้านด่าน 155
4 2.58
3 1.94
4 2.58
2 1.29
5 3.23
137 88.39
18 11.61%
103  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 98
2 2.04
0 0.00
0 0.00
5 5.10
4 4.08
87 88.78
11 11.22%
104  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
7 5.60
2 1.60
4 3.20
0 0.00
1 0.80
111 88.80
14 11.20%
105  โรงเรียนบ้านวังไทร 147
3 2.04
8 5.44
5 3.40
0 0.00
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
106  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 160
0 0.00
0 0.00
14 8.75
1 0.63
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
107  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 103
1 0.97
2 1.94
6 5.83
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
108  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
109  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 108
2 1.85
1 0.93
6 5.56
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
110  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 124
1 0.81
0 0.00
9 7.26
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
111  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
2 1.61
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
112  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 211
2 0.95
4 1.90
7 3.32
0 0.00
0 0.00
198 93.84
13 6.16%
113  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 105
1 0.95
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
114  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 255
1 0.39
0 0.00
11 4.31
0 0.00
0 0.00
243 95.29
12 4.71%
115  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
2 2.86
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
116  โรงเรียนวัดเสาหิน 94
3 3.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.06
90 95.74
4 4.26%
117  โรงเรียนบ้านยางแหลม 81
0 0.00
1 1.23
2 2.47
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
118  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 382
2 0.52
2 0.52
7 1.83
2 0.52
0 0.00
369 96.60
13 3.40%
119  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 107
1 0.93
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
120  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดเชตุพน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,957 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,083 6.03
เตี้ย  647 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,115 11.78
ผอมและเตี้ย  424 2.36
อ้วนและเตี้ย  587 3.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,101 72.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,856 คน


27.04%


Powered By www.thaieducation.net