ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 53
8 15.09
6 11.32
10 18.87
10 18.87
13 24.53
6 11.32
47 88.68%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 196
23 11.73
18 9.18
48 24.49
13 6.63
16 8.16
78 39.80
118 60.20%
3  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6
0 0.00
0 0.00
3 50.00
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
4  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 125
5 4.00
6 4.80
18 14.40
9 7.20
23 18.40
64 51.20
61 48.80%
5  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 66
9 13.64
9 13.64
7 10.61
7 10.61
0 0.00
34 51.52
32 48.48%
6  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 190
15 7.89
7 3.68
24 12.63
22 11.58
19 10.00
103 54.21
87 45.79%
7  โรงเรียนบ้านวังหิน 144
20 13.89
4 2.78
19 13.19
5 3.47
17 11.81
79 54.86
65 45.14%
8  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 57
8 14.04
2 3.51
8 14.04
6 10.53
0 0.00
33 57.89
24 42.11%
9  โรงเรียนบ้านวังพง 52
5 9.62
1 1.92
12 23.08
2 3.85
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
10  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 100
5 5.00
3 3.00
25 25.00
2 2.00
2 2.00
63 63.00
37 37.00%
11  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 245
12 4.90
9 3.67
22 8.98
21 8.57
21 8.57
160 65.31
85 34.69%
12  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 29
0 0.00
0 0.00
6 20.69
0 0.00
4 13.79
19 65.52
10 34.48%
13  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 41
0 0.00
1 2.44
12 29.27
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
14  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 105
24 22.86
4 3.81
4 3.81
3 2.86
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
15  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 109
10 9.17
2 1.83
12 11.01
5 4.59
7 6.42
73 66.97
36 33.03%
16  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 106
8 7.55
10 9.43
16 15.09
1 0.94
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
17  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 55
0 0.00
0 0.00
12 21.82
5 9.09
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
18  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 81
19 23.46
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
19  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 96
19 19.79
1 1.04
7 7.29
2 2.08
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
20  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 630
55 8.73
16 2.54
34 5.40
24 3.81
59 9.37
442 70.16
188 29.84%
21  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2505
278 11.10
0 0.00
459 18.32
0 0.00
0 0.00
1768 70.58
737 29.42%
22  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 185
17 9.19
0 0.00
37 20.00
0 0.00
0 0.00
131 70.81
54 29.19%
23  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 72
2 2.78
4 5.56
10 13.89
5 6.94
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
24  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 59
1 1.69
3 5.08
8 13.56
5 8.47
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 328
26 7.93
8 2.44
43 13.11
10 3.05
7 2.13
234 71.34
94 28.66%
26  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 37
1 2.70
0 0.00
5 13.51
4 10.81
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
27  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 19
0 0.00
1 5.26
4 21.05
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
28  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 57
1 1.75
1 1.75
13 22.81
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
29  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 73
1 1.37
4 5.48
12 16.44
2 2.74
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
30  โรงเรียนบ้านร่องตาที 231
29 12.55
7 3.03
23 9.96
1 0.43
0 0.00
171 74.03
60 25.97%
31  โรงเรียนบ้านหนองจอก 186
12 6.45
8 4.30
24 12.90
4 2.15
0 0.00
138 74.19
48 25.81%
32  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 113
12 10.62
4 3.54
12 10.62
0 0.00
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
33  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 57
5 8.77
1 1.75
7 12.28
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
34  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 70
0 0.00
6 8.57
11 15.71
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
35  โรงเรียนวัดทัพหมัน 415
20 4.82
14 3.37
22 5.30
16 3.86
28 6.75
315 75.90
100 24.10%
36  โรงเรียนวัดหนองยาง 71
10 14.08
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
37  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 84
7 8.33
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
38  โรงเรียนวัดปทุมทอง 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
39  โรงเรียนบ้านพุต่อ 38
2 5.26
0 0.00
5 13.16
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
40  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 64
3 4.69
1 1.56
11 17.19
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
41  โรงเรียนวัดหนองบัว 138
4 2.90
6 4.35
22 15.94
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
43  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 50
1 2.00
2 4.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
44  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 92
3 3.26
4 4.35
12 13.04
1 1.09
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
45  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 135
4 2.96
0 0.00
25 18.52
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
46  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 163
13 7.98
6 3.68
12 7.36
2 1.23
2 1.23
128 78.53
35 21.47%
47  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 116
2 1.72
7 6.03
15 12.93
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
48  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 39
1 2.56
3 7.69
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
49  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 83
2 2.41
4 4.82
11 13.25
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 132
10 7.58
5 3.79
10 7.58
2 1.52
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
51  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 49
8 16.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
52  โรงเรียนบ้านเขาวง 269
9 3.35
6 2.23
39 14.50
0 0.00
0 0.00
215 79.93
54 20.07%
53  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
54  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 91
3 3.30
5 5.49
8 8.79
2 2.20
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
55  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 236
12 5.08
6 2.54
27 11.44
0 0.00
0 0.00
191 80.93
45 19.07%
56  โรงเรียนบ้านตะกรุด 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
2 9.52
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
57  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 79
6 7.59
1 1.27
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
58  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 174
8 4.60
2 1.15
17 9.77
6 3.45
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
59  โรงเรียนบ้านสมอทอง 206
11 5.34
9 4.37
19 9.22
0 0.00
0 0.00
167 81.07
39 18.93%
60  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 74
4 5.41
3 4.05
6 8.11
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
61  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
62  โรงเรียนบ้านประดาหัก 114
5 4.39
0 0.00
12 10.53
4 3.51
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
63  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 82
0 0.00
0 0.00
15 18.29
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
64  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 93
5 5.38
0 0.00
12 12.90
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
65  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 50
0 0.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
66  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 51
1 1.96
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
67  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 97
1 1.03
3 3.09
13 13.40
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
68  โรงเรียนบ้านบุ่ง 75
1 1.33
4 5.33
7 9.33
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
69  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 75
3 4.00
2 2.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
70  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 53
3 5.66
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
71  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
72  โรงเรียนบ้านหูช้าง 271
6 2.21
8 2.95
28 10.33
3 1.11
0 0.00
226 83.39
45 16.61%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 91
5 5.49
2 2.20
7 7.69
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
74  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 184
4 2.17
3 1.63
20 10.87
3 1.63
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
75  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 39
4 10.26
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
76  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 52
4 7.69
1 1.92
0 0.00
0 0.00
3 5.77
44 84.62
8 15.38%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 150
7 4.67
3 2.00
13 8.67
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
78  โรงเรียนบ้านกลาง 145
7 4.83
1 0.69
14 9.66
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
79  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 73
3 4.11
0 0.00
7 9.59
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
80  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
81  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 382
23 6.02
13 3.40
20 5.24
0 0.00
0 0.00
326 85.34
56 14.66%
82  โรงเรียนบ้านจัน 63
3 4.76
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
83  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
84  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
85  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 211
12 5.69
0 0.00
17 8.06
0 0.00
0 0.00
182 86.26
29 13.74%
86  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
4 5.88
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
87  โรงเรียนบ้านลานคา 99
2 2.02
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 103
6 5.83
7 6.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
89  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 127
3 2.36
3 2.36
7 5.51
3 2.36
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 501
5 1.00
0 0.00
58 11.58
0 0.00
0 0.00
438 87.43
63 12.57%
91  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 136
2 1.47
3 2.21
12 8.82
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
92  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 862
26 3.02
0 0.00
80 9.28
0 0.00
0 0.00
756 87.70
106 12.30%
93  โรงเรียนบ้านพุบอน 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
94  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 290
3 1.03
1 0.34
31 10.69
0 0.00
0 0.00
255 87.93
35 12.07%
95  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
96  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 119
1 0.84
9 7.56
4 3.36
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
97  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 121
3 2.48
0 0.00
6 4.96
0 0.00
5 4.13
107 88.43
14 11.57%
98  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 70
1 1.43
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
99  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 105
2 1.90
4 3.81
6 5.71
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
100  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
101  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
102  โรงเรียนวัดทองหลาง 253
6 2.37
6 2.37
8 3.16
6 2.37
2 0.79
225 88.93
28 11.07%
103  โรงเรียนวัดผาทั่ง 122
4 3.28
1 0.82
8 6.56
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
104  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 260
6 2.31
5 1.92
7 2.69
3 1.15
6 2.31
233 89.62
27 10.38%
105  โรงเรียนบ้านป่าเลา 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
106  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 104
2 1.92
2 1.92
1 0.96
3 2.88
2 1.92
94 90.38
10 9.62%
107  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 142
0 0.00
2 1.41
11 7.75
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
108  โรงเรียนบ้านดง 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
109  โรงเรียนวัดทัพหลวง 155
2 1.29
1 0.65
8 5.16
3 1.94
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
110  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 122
0 0.00
0 0.00
11 9.02
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
111  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 56
0 0.00
3 5.36
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
113  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 146
3 2.05
0 0.00
8 5.48
1 0.68
0 0.00
134 91.78
12 8.22%
114  โรงเรียนวัดสะนำ 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 53
0 0.00
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
116  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
117  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 79
1 1.27
1 1.27
2 2.53
0 0.00
1 1.27
74 93.67
5 6.33%
118  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
119  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 86
1 1.16
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
120  โรงเรียนบ้านห้วยบง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
1 1.82
53 96.36
2 3.64%
121  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
122  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
123  โรงเรียนวัดหัวเมือง 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
124  โรงเรียนวัดหนองเต่า 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,823 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  970 5.77
เตี้ย  330 1.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,850 11.00
ผอมและเตี้ย  252 1.50
อ้วนและเตี้ย  240 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,181 78.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,642 คน


21.65%


Powered By www.thaieducation.net