ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 37
14 37.84
7 18.92
5 13.51
9 24.32
2 5.41
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 40
7 17.50
6 15.00
7 17.50
4 10.00
0 0.00
16 40.00
24 60.00%
3  โรงเรียนล่องแพวิทยา 313
38 12.14
31 9.90
9 2.88
69 22.04
34 10.86
132 42.17
181 57.83%
4  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81
9 11.11
18 22.22
5 6.17
5 6.17
5 6.17
39 48.15
42 51.85%
5  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 99
9 9.09
2 2.02
24 24.24
2 2.02
4 4.04
58 58.59
41 41.41%
6  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 58
10 17.24
6 10.34
1 1.72
7 12.07
0 0.00
34 58.62
24 41.38%
7  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 34
4 11.76
4 11.76
1 2.94
4 11.76
1 2.94
20 58.82
14 41.18%
8  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 128
11 8.59
18 14.06
14 10.94
5 3.91
1 0.78
79 61.72
49 38.28%
9  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 57
4 7.02
7 12.28
5 8.77
4 7.02
1 1.75
36 63.16
21 36.84%
10  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 150
22 14.67
17 11.33
11 7.33
5 3.33
0 0.00
95 63.33
55 36.67%
11  โรงเรียนบ้านแม่จอ 23
5 21.74
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
12  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 53
8 15.09
0 0.00
2 3.77
0 0.00
8 15.09
35 66.04
18 33.96%
13  โรงเรียนบ้านแม่ออก 31
4 12.90
3 9.68
0 0.00
3 9.68
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
14  โรงเรียนบ้านหัวลา 53
5 9.43
3 5.66
4 7.55
4 7.55
1 1.89
36 67.92
17 32.08%
15  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 98
10 10.20
7 7.14
2 2.04
10 10.20
1 1.02
68 69.39
30 30.61%
16  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 312
25 8.01
19 6.09
35 11.22
12 3.85
0 0.00
221 70.83
91 29.17%
17  โรงเรียนบ้านผาเยอ 127
16 12.60
7 5.51
3 2.36
8 6.30
3 2.36
90 70.87
37 29.13%
18  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59
3 5.08
11 18.64
1 1.69
1 1.69
1 1.69
42 71.19
17 28.81%
19  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
1 3.57
1 3.57
20 71.43
8 28.57%
20  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 36
3 8.33
1 2.78
5 13.89
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
21  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 11
3 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
22  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 48
5 10.42
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
23  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 41
3 7.32
4 9.76
4 9.76
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
24  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 90
7 7.78
2 2.22
15 16.67
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
25  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 65
2 3.08
12 18.46
2 3.08
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
26  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 63
4 6.35
5 7.94
7 11.11
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
27  โรงเรียนบ้านขุนวง 24
3 12.50
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
28  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
29  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
30  โรงเรียนบ้านแม่โถ 70
4 5.71
5 7.14
6 8.57
2 2.86
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
31  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 33
4 12.12
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
32  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 200
7 3.50
9 4.50
20 10.00
7 3.50
5 2.50
152 76.00
48 24.00%
33  โรงเรียนบ้านแม่หาร 51
3 5.88
4 7.84
2 3.92
0 0.00
3 5.88
39 76.47
12 23.53%
34  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 81
9 11.11
5 6.17
0 0.00
5 6.17
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
35  โรงเรียนบ้านฟักทอง 43
1 2.33
1 2.33
5 11.63
1 2.33
2 4.65
33 76.74
10 23.26%
36  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 52
5 9.62
4 7.69
0 0.00
3 5.77
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
37  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 57
0 0.00
5 8.77
8 14.04
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
38  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 79
2 2.53
0 0.00
11 13.92
2 2.53
3 3.80
61 77.22
18 22.78%
39  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 97
7 7.22
4 4.12
4 4.12
6 6.19
1 1.03
75 77.32
22 22.68%
40  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 84
4 4.76
5 5.95
5 5.95
5 5.95
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
41  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 71
2 2.82
5 7.04
9 12.68
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
42  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 139
13 9.35
8 5.76
0 0.00
10 7.19
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
43  โรงเรียนบ้านป่าโปง 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
44  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 27
1 3.70
2 7.41
2 7.41
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
45  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 70
4 5.71
4 5.71
2 2.86
3 4.29
2 2.86
55 78.57
15 21.43%
46  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 112
8 7.14
8 7.14
0 0.00
8 7.14
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
47  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 178
5 2.81
6 3.37
15 8.43
6 3.37
6 3.37
140 78.65
38 21.35%
48  โรงเรียนบ้านสบหาร 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
49  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 67
1 1.49
1 1.49
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
50  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 125
6 4.80
10 8.00
7 5.60
2 1.60
1 0.80
99 79.20
26 20.80%
51  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 73
8 10.96
4 5.48
0 0.00
3 4.11
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
52  โรงเรียนบ้านสันติสุข 44
2 4.55
4 9.09
2 4.55
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
53  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 825
40 4.85
13 1.58
111 13.45
1 0.12
0 0.00
660 80.00
165 20.00%
54  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 56
9 16.07
1 1.79
0 0.00
0 0.00
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
55  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
56  โรงเรียนบ้านแม่สวด 83
5 6.02
7 8.43
3 3.61
1 1.20
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
57  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 26
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
58  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
59  โรงเรียนบ้านอมพาย 79
6 7.59
0 0.00
6 7.59
3 3.80
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
60  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 27
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
61  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 71
4 5.63
5 7.04
4 5.63
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
62  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 39
2 5.13
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
63  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 96
3 3.13
4 4.17
9 9.38
1 1.04
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
64  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 57
1 1.75
7 12.28
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
65  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 115
3 2.61
16 13.91
1 0.87
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
66  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 35
2 5.71
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
67  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111
2 1.80
3 2.70
10 9.01
1 0.90
3 2.70
92 82.88
19 17.12%
68  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82
7 8.54
2 2.44
3 3.66
2 2.44
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
69  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 53
4 7.55
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
70  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 71
9 12.68
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
71  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 71
3 4.23
7 9.86
2 2.82
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
72  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 72
5 6.94
7 9.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
73  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 18
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
74  โรงเรียนบ้านดอยงาม 79
7 8.86
2 2.53
1 1.27
3 3.80
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 99
5 5.05
0 0.00
8 8.08
1 1.01
2 2.02
83 83.84
16 16.16%
76  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 124
4 3.23
4 3.23
8 6.45
4 3.23
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
77  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 56
5 8.93
0 0.00
3 5.36
0 0.00
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
78  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 65
2 3.08
7 10.77
0 0.00
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
79  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 72
6 8.33
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
80  โรงเรียนบ้านคะปวง 112
7 6.25
2 1.79
6 5.36
0 0.00
2 1.79
95 84.82
17 15.18%
81  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
2 4.26
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
82  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 75
3 4.00
3 4.00
1 1.33
3 4.00
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
83  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 89
2 2.25
4 4.49
7 7.87
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
84  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 104
14 13.46
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
85  โรงเรียนบ้านละอูบ 98
4 4.08
4 4.08
3 3.06
3 3.06
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
86  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
87  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 44
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
88  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 52
4 7.69
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
89  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 82
3 3.66
8 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
90  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
91  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 31
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
92  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 47
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
93  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 47
4 8.51
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
94  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 63
2 3.17
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
95  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
96  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 113
5 4.42
8 7.08
1 0.88
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
97  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 68
0 0.00
2 2.94
5 7.35
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
98  โรงเรียนบ้านสบเมย 206
7 3.40
7 3.40
4 1.94
4 1.94
2 0.97
182 88.35
24 11.65%
99  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 61
3 4.92
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
100  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 62
2 3.23
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
101  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 89
1 1.12
8 8.99
0 0.00
0 0.00
1 1.12
79 88.76
10 11.24%
102  โรงเรียนบ้านแม่แพ 134
4 2.99
7 5.22
1 0.75
3 2.24
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
104  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 253
9 3.56
17 6.72
2 0.79
0 0.00
0 0.00
225 88.93
28 11.07%
105  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 118
3 2.54
3 2.54
4 3.39
3 2.54
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
106  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 74
5 6.76
1 1.35
1 1.35
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
107  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 74
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
108  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
109  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
110  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 63
0 0.00
4 6.35
2 3.17
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
111  โรงเรียนบ้านแม่งะ 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
112  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
113  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 75
5 6.67
0 0.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
114  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 67
2 2.99
0 0.00
1 1.49
3 4.48
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
115  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 179
5 2.79
4 2.23
4 2.23
2 1.12
1 0.56
163 91.06
16 8.94%
116  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 46
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
117  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
118  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
119  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
120  โรงเรียนบ้านนาดอย 89
3 3.37
2 2.25
1 1.12
1 1.12
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
121  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 64
2 3.13
0 0.00
0 0.00
1 1.56
2 3.13
59 92.19
5 7.81%
122  โรงเรียนบ้านโพซอ 272
3 1.10
17 6.25
1 0.37
0 0.00
0 0.00
251 92.28
21 7.72%
123  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 39
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
124  โรงเรียนบ้านแม่หาด 117
3 2.56
2 1.71
4 3.42
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
125  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
126  โรงเรียนบ้านแม่สุ 80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
2 2.50
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
127  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
128  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 70
2 2.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
129  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 59
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
130  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 63
3 4.76
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
131  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
132  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 81
2 2.47
2 2.47
0 0.00
0 0.00
1 1.23
76 93.83
5 6.17%
133  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 35
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
134  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 123
2 1.63
1 0.81
2 1.63
2 1.63
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
135  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 71
1 1.41
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
136  โรงเรียนบ้านดงกู่ 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
137  โรงเรียนบ้านเลโคะ 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
138  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 75
1 1.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
139  โรงเรียนบ้านแม่ละ 40
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
140  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
141  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 41
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
142  โรงเรียนบ้านกะริคี 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
143  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
144  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 89
1 1.12
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
145  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
146  โรงเรียนบ้านสาม 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
147  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 140
0 0.00
0 0.00
2 1.43
4 2.86
0 0.00
134 95.71
6 4.29%
148  โรงเรียนบ้านแม่เงา 119
2 1.68
0 0.00
2 1.68
1 0.84
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
149  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
150  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
25 96.15
1 3.85%
151  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 52
0 0.00
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
152  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
51 96.23
2 3.77%
153  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
154  โรงเรียนบ้านเสาหิน 84
0 0.00
0 0.00
1 1.19
2 2.38
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
155  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 114
2 1.75
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
156  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
157  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 93
1 1.08
0 0.00
1 1.08
1 1.08
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
158  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 63
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
159  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
160  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 136
0 0.00
0 0.00
4 2.94
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
161  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
162  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.90
67 97.10
2 2.90%
163  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 174
1 0.57
0 0.00
4 2.30
0 0.00
0 0.00
169 97.13
5 2.87%
164  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
165  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
166  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 149
0 0.00
1 0.67
2 1.34
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
167  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
168  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 176
0 0.00
0 0.00
3 1.70
0 0.00
0 0.00
173 98.30
3 1.70%
169  โรงเรียนบ้านแม่และ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
170  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 147
0 0.00
0 0.00
1 0.68
1 0.68
0 0.00
145 98.64
2 1.36%
171  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 86
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
172  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,591 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  644 4.74
เตี้ย  539 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  626 4.61
ผอมและเตี้ย  303 2.23
อ้วนและเตี้ย  110 0.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,369 83.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,222 คน


16.35%


Powered By www.thaieducation.net