ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 115
30 26.09
32 27.83
27 23.48
15 13.04
11 9.57
0 0.00
115 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 74
3 4.05
20 27.03
5 6.76
30 40.54
16 21.62
0 0.00
74 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 213
14 6.57
28 13.15
47 22.07
28 13.15
18 8.45
78 36.62
135 63.38%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 139
21 15.11
20 14.39
22 15.83
15 10.79
0 0.00
61 43.88
78 56.12%
5  โรงเรียนเสรีวิทยา 100
7 7.00
9 9.00
5 5.00
16 16.00
14 14.00
49 49.00
51 51.00%
6  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 192
37 19.27
15 7.81
13 6.77
25 13.02
7 3.65
95 49.48
97 50.52%
7  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 50
4 8.00
0 0.00
16 32.00
4 8.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
8  โรงเรียนบ้านหัวปอน 13
5 38.46
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
9  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 48
1 2.08
8 16.67
1 2.08
9 18.75
3 6.25
26 54.17
22 45.83%
10  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 38
5 13.16
5 13.16
7 18.42
0 0.00
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
11  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 81
8 9.88
7 8.64
18 22.22
2 2.47
1 1.23
45 55.56
36 44.44%
12  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 232
5 2.16
5 2.16
55 23.71
9 3.88
24 10.34
134 57.76
98 42.24%
13  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 75
2 2.67
1 1.33
15 20.00
3 4.00
9 12.00
45 60.00
30 40.00%
14  โรงเรียนขุนยวม 378
13 3.44
19 5.03
42 11.11
30 7.94
44 11.64
230 60.85
148 39.15%
15  โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 8
2 25.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
16  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 52
7 13.46
3 5.77
3 5.77
4 7.69
2 3.85
33 63.46
19 36.54%
17  โรงเรียนบ้านปางคาม 198
18 9.09
23 11.62
10 5.05
9 4.55
12 6.06
126 63.64
72 36.36%
18  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 174
6 3.45
15 8.62
20 11.49
15 8.62
3 1.72
115 66.09
59 33.91%
19  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 44
5 11.36
5 11.36
3 6.82
0 0.00
1 2.27
30 68.18
14 31.82%
20  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 163
16 9.82
20 12.27
2 1.23
13 7.98
0 0.00
112 68.71
51 31.29%
21  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 147
3 2.04
9 6.12
30 20.41
3 2.04
0 0.00
102 69.39
45 30.61%
22  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 23
2 8.70
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
23  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 102
7 6.86
20 19.61
2 1.96
2 1.96
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
24  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 191
4 2.09
10 5.24
13 6.81
14 7.33
17 8.90
133 69.63
58 30.37%
25  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 20
1 5.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
14 70.00
6 30.00%
26  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
14 24.56
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
27  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 685
28 4.09
26 3.80
61 8.91
36 5.26
52 7.59
482 70.36
203 29.64%
28  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 17
2 11.76
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
29  โรงเรียนบ้านป่าลาน 156
1 0.64
13 8.33
28 17.95
2 1.28
1 0.64
111 71.15
45 28.85%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 164
12 7.32
12 7.32
8 4.88
7 4.27
7 4.27
118 71.95
46 28.05%
31  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 40
6 15.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
32  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 40
5 12.50
1 2.50
4 10.00
1 2.50
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
33  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 30
3 10.00
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
34  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 113
4 3.54
10 8.85
1 0.88
13 11.50
2 1.77
83 73.45
30 26.55%
35  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 72
5 6.94
2 2.78
8 11.11
4 5.56
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
36  โรงเรียนบ้านน้ำริน 74
3 4.05
4 5.41
12 16.22
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
37  โรงเรียนบ้านคาหาน 102
6 5.88
4 3.92
8 7.84
3 2.94
5 4.90
76 74.51
26 25.49%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 128
6 4.69
2 1.56
14 10.94
4 3.13
6 4.69
96 75.00
32 25.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 96
3 3.13
17 17.71
3 3.13
1 1.04
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
40  โรงเรียนบ้านไทรงาม 57
2 3.51
5 8.77
5 8.77
2 3.51
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
41  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 430
17 3.95
4 0.93
71 16.51
13 3.02
0 0.00
325 75.58
105 24.42%
42  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 42
4 9.52
1 2.38
4 9.52
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
43  โรงเรียนบ้านป่ายาง 68
5 7.35
1 1.47
7 10.29
3 4.41
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
44  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 86
3 3.49
11 12.79
5 5.81
1 1.16
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
45  โรงเรียนบ้านสบสา 26
1 3.85
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
46  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 44
4 9.09
1 2.27
3 6.82
1 2.27
1 2.27
34 77.27
10 22.73%
47  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 84
2 2.38
5 5.95
8 9.52
4 4.76
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
48  โรงเรียนบ้านห้วยผา 89
3 3.37
2 2.25
3 3.37
12 13.48
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
49  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 27
3 11.11
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
50  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 95
8 8.42
1 1.05
7 7.37
2 2.11
3 3.16
74 77.89
21 22.11%
51  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 87
2 2.30
5 5.75
11 12.64
1 1.15
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
52  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 157
3 1.91
30 19.11
1 0.64
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
53  โรงเรียนบ้านซอแบะ 84
3 3.57
4 4.76
5 5.95
3 3.57
3 3.57
66 78.57
18 21.43%
54  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 47
5 10.64
0 0.00
3 6.38
1 2.13
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
55  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33
7 21.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
56  โรงเรียนบ้านในสอย 215
10 4.65
9 4.19
25 11.63
1 0.47
0 0.00
170 79.07
45 20.93%
57  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 67
6 8.96
0 0.00
4 5.97
4 5.97
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
58  โรงเรียนบ้านโป่งสา 72
2 2.78
3 4.17
10 13.89
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 87
5 5.75
6 6.90
5 5.75
1 1.15
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
60  โรงเรียนบ้านแกงหอม 36
0 0.00
4 11.11
2 5.56
1 2.78
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
61  โรงเรียนบ้านสบสอย 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
0 0.00
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
62  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 126
0 0.00
6 4.76
17 13.49
1 0.79
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
63  โรงเรียนบ้านสบป่อง 95
0 0.00
7 7.37
7 7.37
4 4.21
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
64  โรงเรียนบ้านหมอแปง 135
7 5.19
0 0.00
16 11.85
2 1.48
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 238
17 7.14
6 2.52
18 7.56
2 0.84
1 0.42
194 81.51
44 18.49%
66  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 44
6 13.64
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 95
1 1.05
1 1.05
10 10.53
4 4.21
1 1.05
78 82.11
17 17.89%
68  โรงเรียนบ้านแพมบก 28
3 10.71
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
69  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 34
5 14.71
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
70  โรงเรียนบ้านสบแพม 29
3 10.34
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
71  โรงเรียนบ้านหว่าโน 53
3 5.66
2 3.77
3 5.66
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
72  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 65
1 1.54
5 7.69
4 6.15
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
73  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 83
3 3.61
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
74  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 161
9 5.59
10 6.21
2 1.24
3 1.86
3 1.86
134 83.23
27 16.77%
75  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 49
3 6.12
4 8.16
1 2.04
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
76  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 98
7 7.14
2 2.04
7 7.14
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
77  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 59
6 10.17
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
78  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
79  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 74
3 4.05
3 4.05
4 5.41
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
80  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
81  โรงเรียนบ้านผามอน 55
2 3.64
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
82  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 172
20 11.63
0 0.00
5 2.91
0 0.00
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
83  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 235
2 0.85
13 5.53
11 4.68
4 1.70
4 1.70
201 85.53
34 14.47%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 97
2 2.06
6 6.19
5 5.15
1 1.03
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
85  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 28
2 7.14
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 115
3 2.61
4 3.48
4 3.48
4 3.48
1 0.87
99 86.09
16 13.91%
87  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 119
2 1.68
0 0.00
11 9.24
1 0.84
2 1.68
103 86.55
16 13.45%
88  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 627
46 7.34
18 2.87
18 2.87
0 0.00
0 0.00
545 86.92
82 13.08%
89  โรงเรียนบ้านใหม่ 108
3 2.78
1 0.93
10 9.26
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
90  โรงเรียนบ้านคำสุข 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
91  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
92  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 168
5 2.98
3 1.79
10 5.95
3 1.79
0 0.00
147 87.50
21 12.50%
93  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 55
1 1.82
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
94  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 83
3 3.61
1 1.20
3 3.61
2 2.41
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
95  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 157
7 4.46
6 3.82
4 2.55
0 0.00
0 0.00
140 89.17
17 10.83%
96  โรงเรียนบ้านรักไทย 232
7 3.02
8 3.45
3 1.29
7 3.02
0 0.00
207 89.22
25 10.78%
97  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 95
4 4.21
1 1.05
5 5.26
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
99  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 95
4 4.21
3 3.16
3 3.16
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
100  โรงเรียนบ้านปางแปก 113
1 0.88
6 5.31
0 0.00
0 0.00
4 3.54
102 90.27
11 9.73%
101  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 186
8 4.30
2 1.08
0 0.00
8 4.30
0 0.00
168 90.32
18 9.68%
102  โรงเรียนบ้านกลาง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
103  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 63
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
104  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 54
2 3.70
1 1.85
1 1.85
0 0.00
1 1.85
49 90.74
5 9.26%
105  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 56
0 0.00
1 1.79
1 1.79
3 5.36
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
106  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
107  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
108  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 70
1 1.43
1 1.43
2 2.86
0 0.00
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
109  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
110  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 108
3 2.78
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
111  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 248
6 2.42
2 0.81
6 2.42
0 0.00
2 0.81
232 93.55
16 6.45%
112  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 84
0 0.00
2 2.38
1 1.19
1 1.19
1 1.19
79 94.05
5 5.95%
113  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 56
1 1.79
1 1.79
1 1.79
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
114  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 58
0 0.00
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
115  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
116  โรงเรียนบ้านห้วยนา 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
117  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 63
1 1.59
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
118  โรงเรียนบ้านปางตอง 130
1 0.77
2 1.54
3 2.31
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
119  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
120  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
121  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
122  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 86
0 0.00
1 1.16
1 1.16
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
123  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
124  โรงเรียนบ้านพัฒนา 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
125  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านแม่ออ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านแม่หาด 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,954 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  640 4.94
เตี้ย  611 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  964 7.44
ผอมและเตี้ย  443 3.42
อ้วนและเตี้ย  288 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,008 77.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,946 คน


22.74%


Powered By www.thaieducation.net