ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านม่วง 59
10 16.95
6 10.17
33 55.93
3 5.08
0 0.00
7 11.86
52 88.14%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 73
10 13.70
1 1.37
7 9.59
9 12.33
15 20.55
31 42.47
42 57.53%
3  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 133
12 9.02
10 7.52
25 18.80
11 8.27
3 2.26
72 54.14
61 45.86%
4  โรงเรียนบ้านสระ 167
31 18.56
12 7.19
19 11.38
9 5.39
0 0.00
96 57.49
71 42.51%
5  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 20
5 25.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
12 60.00
8 40.00%
6  โรงเรียนบ้านสา 51
1 1.96
1 1.96
12 23.53
2 3.92
4 7.84
31 60.78
20 39.22%
7  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 124
10 8.06
9 7.26
13 10.48
6 4.84
10 8.06
76 61.29
48 38.71%
8  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60
6 10.00
6 10.00
9 15.00
1 1.67
1 1.67
37 61.67
23 38.33%
9  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41
5 12.20
3 7.32
6 14.63
1 2.44
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
10  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 282
5 1.77
16 5.67
54 19.15
4 1.42
24 8.51
179 63.48
103 36.52%
11  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 73
11 15.07
0 0.00
8 10.96
6 8.22
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
12  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62
9 14.52
1 1.61
9 14.52
1 1.61
1 1.61
41 66.13
21 33.87%
13  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 39
2 5.13
4 10.26
7 17.95
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64
2 3.13
4 6.25
3 4.69
5 7.81
7 10.94
43 67.19
21 32.81%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37
4 10.81
2 5.41
3 8.11
1 2.70
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
16  โรงเรียนบ้านร่องแมด 148
11 7.43
3 2.03
25 16.89
7 4.73
1 0.68
101 68.24
47 31.76%
17  โรงเรียนบ้านสบบง 64
1 1.56
8 12.50
10 15.63
1 1.56
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
18  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 55
10 18.18
1 1.82
6 10.91
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
19  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 255
13 5.10
26 10.20
13 5.10
13 5.10
13 5.10
177 69.41
78 30.59%
20  โรงเรียนอนุบาลปง 260
23 8.85
11 4.23
29 11.15
11 4.23
3 1.15
183 70.38
77 29.62%
21  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231
6 2.60
12 5.19
28 12.12
6 2.60
16 6.93
163 70.56
68 29.44%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63
9 14.29
1 1.59
4 6.35
2 3.17
2 3.17
45 71.43
18 28.57%
23  โรงเรียนบ้านนาบัว 49
0 0.00
0 0.00
11 22.45
3 6.12
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
24  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 71
9 12.68
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
25  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 64
11 17.19
1 1.56
5 7.81
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
26  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 202
10 4.95
37 18.32
9 4.46
0 0.00
0 0.00
146 72.28
56 27.72%
27  โรงเรียนบ้านสบขาม 117
2 1.71
8 6.84
18 15.38
3 2.56
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
28  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 622
22 3.54
22 3.54
50 8.04
22 3.54
48 7.72
458 73.63
164 26.37%
29  โรงเรียนชัยชุมภู 65
8 12.31
3 4.62
4 6.15
2 3.08
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
30  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
12 17.91
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 148
4 2.70
2 1.35
31 20.95
0 0.00
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
32  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 128
5 3.91
3 2.34
24 18.75
0 0.00
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
34  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16
1 6.25
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
35  โรงเรียนบ้านปง 143
21 14.69
0 0.00
14 9.79
0 0.00
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
36  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37
1 2.70
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
37  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 202
16 7.92
18 8.91
14 6.93
1 0.50
0 0.00
153 75.74
49 24.26%
38  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 136
4 2.94
4 2.94
25 18.38
0 0.00
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
39  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 58
0 0.00
0 0.00
7 12.07
7 12.07
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
40  โรงเรียนจำบอน 72
7 9.72
2 2.78
6 8.33
1 1.39
1 1.39
55 76.39
17 23.61%
41  โรงเรียนบ้านแวน 89
15 16.85
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
42  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 68
0 0.00
4 5.88
5 7.35
4 5.88
3 4.41
52 76.47
16 23.53%
43  โรงเรียนบ้านดู่ 250
10 4.00
21 8.40
27 10.80
0 0.00
0 0.00
192 76.80
58 23.20%
44  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 105
11 10.48
6 5.71
2 1.90
4 3.81
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
45  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133
10 7.52
3 2.26
17 12.78
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
46  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 40
3 7.50
0 0.00
4 10.00
2 5.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
47  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54
3 5.56
3 5.56
5 9.26
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
48  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 27
1 3.70
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
49  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 59
1 1.69
5 8.47
7 11.86
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
50  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50
4 8.00
2 4.00
3 6.00
1 2.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
51  โรงเรียนบ้านสันหลวง 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
52  โรงเรียนบ้านจุน 120
5 4.17
1 0.83
20 16.67
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
53  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47
2 4.26
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
54  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80
13 16.25
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
55  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57
3 5.26
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
56  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 129
5 3.88
6 4.65
7 5.43
5 3.88
3 2.33
103 79.84
26 20.16%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80
4 5.00
1 1.25
11 13.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 251
8 3.19
8 3.19
19 7.57
7 2.79
8 3.19
201 80.08
50 19.92%
59  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 91
8 8.79
5 5.49
2 2.20
1 1.10
1 1.10
74 81.32
17 18.68%
60  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 446
11 2.47
18 4.04
15 3.36
22 4.93
17 3.81
363 81.39
83 18.61%
61  โรงเรียนบ้านป่าคา 38
4 10.53
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 93
6 6.45
2 2.15
9 9.68
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
63  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 61
1 1.64
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
64  โรงเรียนบ้านยางขาม 147
3 2.04
5 3.40
18 12.24
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
65  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159
4 2.52
1 0.63
11 6.92
5 3.14
7 4.40
131 82.39
28 17.61%
66  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 934
33 3.53
10 1.07
118 12.63
1 0.11
0 0.00
772 82.66
162 17.34%
67  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 75
7 9.33
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
68  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58
2 3.45
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
69  โรงเรียนบ้านฮวก 99
0 0.00
5 5.05
12 12.12
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
70  โรงเรียนบ้านแก 88
4 4.55
0 0.00
9 10.23
1 1.14
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
71  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
2 3.51
48 84.21
9 15.79%
72  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95
5 5.26
1 1.05
5 5.26
3 3.16
1 1.05
80 84.21
15 15.79%
73  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64
1 1.56
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
74  โรงเรียนบ้านปี้ 64
2 3.13
0 0.00
7 10.94
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
75  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 90
4 4.44
0 0.00
10 11.11
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238
14 5.88
1 0.42
20 8.40
2 0.84
0 0.00
201 84.45
37 15.55%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 84
2 2.38
1 1.19
7 8.33
3 3.57
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
78  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 301
4 1.33
2 0.66
40 13.29
0 0.00
0 0.00
255 84.72
46 15.28%
79  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 105
7 6.67
0 0.00
8 7.62
1 0.95
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 141
11 7.80
3 2.13
7 4.96
0 0.00
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
81  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
82  โรงเรียนบ้านแบ่ง 56
2 3.57
4 7.14
1 1.79
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
83  โรงเรียนปัวพิทยา 107
2 1.87
1 0.93
11 10.28
0 0.00
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
84  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
85  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87
3 3.45
3 3.45
6 6.90
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
86  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
87  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 116
5 4.31
2 1.72
8 6.90
1 0.86
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
88  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135
15 11.11
3 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78
0 0.00
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
90  โรงเรียนบ้านวังบง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
3 7.69
34 87.18
5 12.82%
91  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111
6 5.41
0 0.00
5 4.50
0 0.00
3 2.70
97 87.39
14 12.61%
92  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 96
0 0.00
1 1.04
11 11.46
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
93  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 135
5 3.70
0 0.00
10 7.41
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
94  โรงเรียนบ้านหนุน 18
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
95  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 57
3 5.26
0 0.00
1 1.75
2 3.51
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
96  โรงเรียนบ้านปัว 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
97  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116
10 8.62
0 0.00
2 1.72
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
98  โรงเรียนบ้านป่าสัก 80
3 3.75
1 1.25
4 5.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
99  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 73
0 0.00
1 1.37
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
100  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 86
3 3.49
3 3.49
1 1.16
1 1.16
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
101  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
102  โรงเรียนบ้านควรดง 91
2 2.20
0 0.00
5 5.49
0 0.00
1 1.10
83 91.21
8 8.79%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 93
3 3.23
2 2.15
3 3.23
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
104  โรงเรียนบ้านผาลาด 95
0 0.00
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
105  โรงเรียนบ้านสถาน 79
0 0.00
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
106  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224
4 1.79
2 0.89
9 4.02
1 0.45
1 0.45
207 92.41
17 7.59%
107  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 53
0 0.00
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
108  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
109  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 109
1 0.92
0 0.00
2 1.83
2 1.83
1 0.92
103 94.50
6 5.50%
110  โรงเรียนบ้านสีพรม 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
111  โรงเรียนบ้านหลวง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
112  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 155
0 0.00
0 0.00
1 0.65
0 0.00
0 0.00
154 99.35
1 0.65%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านสักลอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,659 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  622 4.91
เตี้ย  385 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,218 9.62
ผอมและเตี้ย  223 1.76
อ้วนและเตี้ย  206 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,005 79.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,654 คน


20.97%


Powered By www.thaieducation.net