ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 77 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.74
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69
18 26.09
19 27.54
3 4.35
19 27.54
0 0.00
10 14.49
59 85.51%
2  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 186
12 6.45
30 16.13
13 6.99
8 4.30
54 29.03
69 37.10
117 62.90%
3  โรงเรียนไตรคามวิทยา 57
18 31.58
0 0.00
14 24.56
0 0.00
0 0.00
25 43.86
32 56.14%
4  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
5  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 36
5 13.89
2 5.56
8 22.22
2 5.56
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
6  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 144
6 4.17
15 10.42
4 2.78
21 14.58
19 13.19
79 54.86
65 45.14%
7  โรงเรียนบ้านถ่อน 48
6 12.50
2 4.17
6 12.50
1 2.08
6 12.50
27 56.25
21 43.75%
8  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 379
21 5.54
68 17.94
48 12.66
5 1.32
6 1.58
231 60.95
148 39.05%
9  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 77
7 9.09
5 6.49
10 12.99
3 3.90
1 1.30
51 66.23
26 33.77%
10  โรงเรียนบ้านหนองผุก 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
11  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 96
6 6.25
1 1.04
21 21.88
1 1.04
1 1.04
66 68.75
30 31.25%
12  โรงเรียนบ้านสบกอน 408
30 7.35
12 2.94
63 15.44
14 3.43
0 0.00
289 70.83
119 29.17%
13  โรงเรียนบ้านแดนพนา 36
2 5.56
2 5.56
6 16.67
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
14  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 176
11 6.25
16 9.09
7 3.98
12 6.82
0 0.00
130 73.86
46 26.14%
15  โรงเรียนบ้านใหม่ 54
7 12.96
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
16  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 82
4 4.88
11 13.41
4 4.88
0 0.00
2 2.44
61 74.39
21 25.61%
17  โรงเรียนบ้านปง 91
1 1.10
0 0.00
22 24.18
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
18  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 120
14 11.67
0 0.00
16 13.33
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
19  โรงเรียนบ้านหนาด 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
20  โรงเรียนสกาดพัฒนา 167
10 5.99
6 3.59
16 9.58
4 2.40
4 2.40
127 76.05
40 23.95%
21  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 128
11 8.59
5 3.91
14 10.94
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
22  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
23  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 150
5 3.33
16 10.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
24  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 88
0 0.00
16 18.18
3 3.41
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
25  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 226
5 2.21
14 6.19
9 3.98
20 8.85
0 0.00
178 78.76
48 21.24%
26  โรงเรียนบ้านหนองบัว 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
27  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 150
6 4.00
11 7.33
12 8.00
1 0.67
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
28  โรงเรียนพนาสวรรค์ 86
3 3.49
1 1.16
10 11.63
3 3.49
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
29  โรงเรียนบ้านปรางค์ 933
26 2.79
43 4.61
49 5.25
27 2.89
23 2.47
765 81.99
168 18.01%
30  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 417
5 1.20
52 12.47
12 2.88
3 0.72
3 0.72
342 82.01
75 17.99%
31  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67
0 0.00
2 2.99
8 11.94
2 2.99
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
32  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 81
3 3.70
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
33  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 67
0 0.00
2 2.99
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
34  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 174
0 0.00
16 9.20
12 6.90
0 0.00
0 0.00
146 83.91
28 16.09%
35  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
36  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 33
0 0.00
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
37  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 66
5 7.58
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
38  โรงเรียนบ้านป่าลาน 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
39  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
40  โรงเรียนธาราบรรพต 55
1 1.82
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
41  โรงเรียนบ้านพร้าว 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
42  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 577
19 3.29
13 2.25
25 4.33
10 1.73
12 2.08
498 86.31
79 13.69%
43  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 206
1 0.49
14 6.80
7 3.40
5 2.43
1 0.49
178 86.41
28 13.59%
44  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 69
1 1.45
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
45  โรงเรียนบ้านกอกจูน 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
46  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 76
5 6.58
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
47  โรงเรียนบ้านปงสนุก 162
12 7.41
7 4.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 88.27
19 11.73%
48  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 138
5 3.62
3 2.17
2 1.45
3 2.17
3 2.17
122 88.41
16 11.59%
49  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 260
8 3.08
7 2.69
4 1.54
9 3.46
2 0.77
230 88.46
30 11.54%
50  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
51  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 141
3 2.13
5 3.55
7 4.96
1 0.71
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
52  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 71
3 4.23
0 0.00
4 5.63
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
53  โรงเรียนบ้านสบสาย 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
54  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 37
0 0.00
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
55  โรงเรียนบ้านคัวะ 58
1 1.72
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
56  โรงเรียนบ้านน้ำคา 68
3 4.41
0 0.00
3 4.41
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
57  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 68
1 1.47
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
58  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 291
11 3.78
5 1.72
4 1.37
2 0.69
2 0.69
267 91.75
24 8.25%
59  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
60  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 214
5 2.34
0 0.00
10 4.67
2 0.93
0 0.00
197 92.06
17 7.94%
61  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
62  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 108
2 1.85
1 0.93
5 4.63
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
63  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 64
1 1.56
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
64  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
65  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 63
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
66  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
67  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
68  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 135
3 2.22
3 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
69  โรงเรียนบ้านไร่ 164
1 0.61
2 1.22
4 2.44
0 0.00
0 0.00
157 95.73
7 4.27%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
71  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 75
0 0.00
1 1.33
1 1.33
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
72  โรงเรียนบ้านสบปืน 101
4 3.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
73  โรงเรียนบ้านปางกอม 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
1 0.93
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
74  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
75  โรงเรียนบ้านสว้า 184
2 1.09
0 0.00
2 1.09
0 0.00
0 0.00
180 97.83
4 2.17%
76  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,266 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  351 3.79
เตี้ย  445 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  600 6.48
ผอมและเตี้ย  183 1.97
อ้วนและเตี้ย  140 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,547 81.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,719 คน


18.55%


Powered By www.thaieducation.net