ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 207
25 12.08
19 9.18
3 1.45
156 75.36
4 1.93
0 0.00
207 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 31
14 45.16
7 22.58
5 16.13
5 16.13
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
3  โรงเรียนศรีนาชื่น 21
15 71.43
0 0.00
4 19.05
2 9.52
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 186
37 19.89
32 17.20
56 30.11
11 5.91
16 8.60
34 18.28
152 81.72%
5  โรงเรียนบ้านธงหลวง 24
5 20.83
2 8.33
8 33.33
1 4.17
1 4.17
7 29.17
17 70.83%
6  โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 6
3 50.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
2 33.33
4 66.67%
7  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 289
23 7.96
84 29.07
50 17.30
12 4.15
16 5.54
104 35.99
185 64.01%
8  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 25
4 16.00
2 8.00
8 32.00
1 4.00
0 0.00
10 40.00
15 60.00%
9  โรงเรียนไตรธารวิทยา 45
1 2.22
1 2.22
18 40.00
2 4.44
5 11.11
18 40.00
27 60.00%
10  โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 88
21 23.86
7 7.95
17 19.32
4 4.55
0 0.00
39 44.32
49 55.68%
11  โรงเรียนบ้านพรหม 38
0 0.00
5 13.16
3 7.89
5 13.16
8 21.05
17 44.74
21 55.26%
12  โรงเรียนบ้านน้ำหิน 42
11 26.19
2 4.76
10 23.81
0 0.00
0 0.00
19 45.24
23 54.76%
13  โรงเรียนบ้านนาบอน 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
14  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
15  โรงเรียนบ้านหัวนา(ภูเพียง) 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
16  โรงเรียนบ้านห้วยนาย 27
3 11.11
2 7.41
3 11.11
3 11.11
2 7.41
14 51.85
13 48.15%
17  โรงเรียนบ้านนาคา 55
5 9.09
1 1.82
6 10.91
6 10.91
8 14.55
29 52.73
26 47.27%
18  โรงเรียนบ้านปางช้าง 56
5 8.93
15 26.79
0 0.00
6 10.71
0 0.00
30 53.57
26 46.43%
19  โรงเรียนบ้านสาลี่ 50
6 12.00
6 12.00
10 20.00
1 2.00
0 0.00
27 54.00
23 46.00%
20  โรงเรียนทุ่งศรีทอง 70
18 25.71
5 7.14
6 8.57
2 2.86
1 1.43
38 54.29
32 45.71%
21  โรงเรียนบ้านถืมตอง 81
2 2.47
13 16.05
9 11.11
10 12.35
3 3.70
44 54.32
37 45.68%
22  โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
2 18.18
1 9.09
6 54.55
5 45.45%
23  โรงเรียนบ้านครกคำ 63
4 6.35
5 7.94
15 23.81
4 6.35
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
24  โรงเรียนบ้านนาไค้ 92
15 16.30
9 9.78
13 14.13
2 2.17
1 1.09
52 56.52
40 43.48%
25  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 63
2 3.17
3 4.76
7 11.11
5 7.94
10 15.87
36 57.14
27 42.86%
26  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 40
11 27.50
2 5.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
27  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 26
10 38.46
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
28  โรงเรียนบ้านสถาน 55
9 16.36
7 12.73
7 12.73
0 0.00
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
29  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 24
3 12.50
3 12.50
2 8.33
2 8.33
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
30  โรงเรียนบ้านสองแคว 317
19 5.99
64 20.19
31 9.78
10 3.15
5 1.58
188 59.31
129 40.69%
31  โรงเรียนบ้านทัพม่าน 20
4 20.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
3 15.00
12 60.00
8 40.00%
32  โรงเรียนบ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 69
6 8.70
9 13.04
10 14.49
1 1.45
0 0.00
43 62.32
26 37.68%
33  โรงเรียนบ้านน้ำลี 16
2 12.50
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
34  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 224
6 2.68
18 8.04
23 10.27
17 7.59
20 8.93
140 62.50
84 37.50%
35  โรงเรียนบ้านผาตูบ 33
1 3.03
5 15.15
3 9.09
2 6.06
1 3.03
21 63.64
12 36.36%
36  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 22
2 9.09
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
37  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 98
12 12.24
8 8.16
10 10.20
3 3.06
1 1.02
64 65.31
34 34.69%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 141
10 7.09
14 9.93
20 14.18
2 1.42
2 1.42
93 65.96
48 34.04%
39  โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 9
0 0.00
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
40  โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
41  โรงเรียนบ้านวังหมอ 30
2 6.67
0 0.00
6 20.00
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
42  โรงเรียนบ้านป่าแดด 64
7 10.94
3 4.69
7 10.94
1 1.56
3 4.69
43 67.19
21 32.81%
43  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 61
9 14.75
0 0.00
9 14.75
2 3.28
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
44  โรงเรียนบ้านบ่อหอย 202
18 8.91
32 15.84
4 1.98
10 4.95
2 0.99
136 67.33
66 32.67%
45  โรงเรียนบ้านกาใส 34
3 8.82
1 2.94
6 17.65
1 2.94
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
46  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 87
15 17.24
11 12.64
0 0.00
0 0.00
1 1.15
60 68.97
27 31.03%
47  โรงเรียนบ้านห้วยบง 49
6 12.24
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
48  โรงเรียนบ้านคำเรือง 47
3 6.38
5 10.64
3 6.38
3 6.38
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
49  โรงเรียนบ้านน้ำพาง 98
13 13.27
5 5.10
11 11.22
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
50  โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 44
2 4.55
1 2.27
7 15.91
2 4.55
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 204
10 4.90
8 3.92
33 16.18
5 2.45
4 1.96
144 70.59
60 29.41%
52  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 79
5 6.33
4 5.06
5 6.33
4 5.06
5 6.33
56 70.89
23 29.11%
53  โรงเรียนบ้านนาไลย 31
0 0.00
1 3.23
6 19.35
0 0.00
2 6.45
22 70.97
9 29.03%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 131
0 0.00
4 3.05
24 18.32
9 6.87
1 0.76
93 70.99
38 29.01%
55  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 45
5 11.11
2 4.44
1 2.22
2 4.44
3 6.67
32 71.11
13 28.89%
56  โรงเรียนบ้านไพรอุดม 14
1 7.14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
57  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 102
5 4.90
8 7.84
16 15.69
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
58  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 32
8 25.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
59  โรงเรียนบ้านแคว้ง 57
7 12.28
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
60  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 132
11 8.33
9 6.82
17 12.88
0 0.00
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
61  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 352
23 6.53
36 10.23
11 3.13
21 5.97
6 1.70
255 72.44
97 27.56%
62  โรงเรียนบ้านนาเคียน 26
2 7.69
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
63  โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 53
2 3.77
5 9.43
3 5.66
0 0.00
4 7.55
39 73.58
14 26.42%
64  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 84
3 3.57
2 2.38
15 17.86
2 2.38
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
65  โรงเรียนบ้านนาก้า 27
0 0.00
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
66  โรงเรียนบ้านสาคร 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
67  โรงเรียนบ้านส้าน 31
3 9.68
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
68  โรงเรียนบ้านสบยาง 43
3 6.98
1 2.33
5 11.63
2 4.65
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
69  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 84
5 5.95
2 2.38
14 16.67
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
70  โรงเรียนบ้านนากอก 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
71  โรงเรียนบ้านนาสา 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
72  โรงเรียนบ้านวัวแดง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
73  โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 36
5 13.89
1 2.78
2 5.56
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
74  โรงเรียนบ้านนายาง 90
7 7.78
6 6.67
8 8.89
1 1.11
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
75  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 41
3 7.32
1 2.44
3 7.32
3 7.32
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
76  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 70
6 8.57
4 5.71
6 8.57
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
77  โรงเรียนบ้านนา 170
18 10.59
8 4.71
8 4.71
5 2.94
2 1.18
129 75.88
41 24.12%
78  โรงเรียนบ้านโป่งคำ 67
3 4.48
2 2.99
10 14.93
0 0.00
1 1.49
51 76.12
16 23.88%
79  โรงเรียนบ้านนาหล่าย 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
2 4.76
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
80  โรงเรียนบ้านสันติภาพ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
2 9.52
16 76.19
5 23.81%
81  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 114
4 3.51
1 0.88
22 19.30
0 0.00
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
82  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1773
225 12.69
9 0.51
108 6.09
77 4.34
0 0.00
1354 76.37
419 23.63%
83  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 85
3 3.53
3 3.53
13 15.29
1 1.18
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 148
5 3.38
1 0.68
27 18.24
0 0.00
1 0.68
114 77.03
34 22.97%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 92
0 0.00
1 1.09
19 20.65
1 1.09
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
86  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 53
8 15.09
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
87  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 198
15 7.58
17 8.59
12 6.06
0 0.00
0 0.00
154 77.78
44 22.22%
88  โรงเรียนบ้านใหม่ 137
14 10.22
4 2.92
11 8.03
1 0.73
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
89  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 160
2 1.25
23 14.38
9 5.63
0 0.00
1 0.63
125 78.13
35 21.88%
90  โรงเรียนบ้านน้ำปูน 37
2 5.41
0 0.00
1 2.70
2 5.41
3 8.11
29 78.38
8 21.62%
91  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 617
34 5.51
9 1.46
82 13.29
2 0.32
3 0.49
487 78.93
130 21.07%
92  โรงเรียนบ้านสาลีก 53
4 7.55
1 1.89
5 9.43
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
93  โรงเรียนบ้านตอง 82
9 10.98
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
94  โรงเรียนบ้านเชียงของ 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
95  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 49
2 4.08
2 4.08
5 10.20
0 0.00
1 2.04
39 79.59
10 20.41%
96  โรงเรียนบ้านน้ำหก 10
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
97  โรงเรียนบ้านป่าคา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
98  โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
12 80.00
3 20.00%
99  โรงเรียนบ้านสะเลียม 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
100  โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
101  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 62
8 12.90
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
102  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 26
0 0.00
4 15.38
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
103  โรงเรียนบ้านฮากฮาน 58
1 1.72
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 148
13 8.78
7 4.73
7 4.73
1 0.68
0 0.00
120 81.08
28 18.92%
105  โรงเรียนบ้านซาวหลวง 107
5 4.67
4 3.74
11 10.28
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
106  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 59
1 1.69
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
107  โรงเรียนบ้านสันทะ 113
5 4.42
5 4.42
11 9.73
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
108  โรงเรียนบ้านวังยาว 210
7 3.33
5 2.38
15 7.14
6 2.86
6 2.86
171 81.43
39 18.57%
109  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 581
17 2.93
10 1.72
61 10.50
6 1.03
13 2.24
474 81.58
107 18.42%
110  โรงเรียนบ้านนาซาว 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
111  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 83
2 2.41
1 1.20
9 10.84
3 3.61
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
112  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 89
5 5.62
4 4.49
6 6.74
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
113  โรงเรียนบ้านบุ้ง 28
0 0.00
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 58
4 6.90
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
115  โรงเรียนบ้านผาขวาง 61
3 4.92
5 8.20
2 3.28
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
116  โรงเรียนบ้านปิงใน 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
117  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
118  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 65
2 3.08
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
119  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 131
9 6.87
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
120  โรงเรียนบ้านห้วยปุก 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
121  โรงเรียนบ้านวังตาว 21
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
122  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 101
3 2.97
1 0.99
8 7.92
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
123  โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม) 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
124  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
125  โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 221
8 3.62
6 2.71
8 3.62
4 1.81
4 1.81
191 86.43
30 13.57%
126  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
13 86.67
2 13.33%
127  โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 106
2 1.89
12 11.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
128  โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
129  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 94
7 7.45
2 2.13
1 1.06
2 2.13
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
130  โรงเรียนบ้านชมพู 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
131  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 93
2 2.15
7 7.53
2 2.15
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
132  โรงเรียนบ้านปงสนุก 68
3 4.41
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
133  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
134  โรงเรียนบ้านเมืองจัง 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
135  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 71
3 4.23
0 0.00
4 5.63
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
136  โรงเรียนราชานุบาล 1501
90 6.00
0 0.00
0 0.00
72 4.80
0 0.00
1339 89.21
162 10.79%
137  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 154
4 2.60
4 2.60
8 5.19
0 0.00
0 0.00
138 89.61
16 10.39%
139  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 99
3 3.03
0 0.00
0 0.00
2 2.02
5 5.05
89 89.90
10 10.10%
140  โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
141  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
142  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
143  โรงเรียนบ้านเรือง 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
144  โรงเรียนบ้านศาลา 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
145  โรงเรียนบ้านฟ้า 106
2 1.89
1 0.94
7 6.60
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
146  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 86
0 0.00
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
147  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
148  โรงเรียนบ้านนาผา 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
149  โรงเรียนบ้านเปา 145
3 2.07
2 1.38
6 4.14
1 0.69
1 0.69
132 91.03
13 8.97%
150  โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
151  โรงเรียนบ้านเป้า 112
4 3.57
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
152  โรงเรียนบ้านเชตวัน 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 54
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
50 92.59
4 7.41%
154  โรงเรียนบ้านก้อ 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
1 1.47
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
155  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
1 1.14
82 93.18
6 6.82%
156  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
157  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 212
3 1.42
0 0.00
11 5.19
0 0.00
0 0.00
198 93.40
14 6.60%
158  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
159  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 85
3 3.53
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
160  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
2 3.92
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
161  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
162  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
163  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
164  โรงเรียนบ้านต้าม 67
1 1.49
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
165  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 49
1 2.04
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
166  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านน้ำอูน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านป่าสัก(เวียงสา) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านปางสา 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านพะเยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,122 6.96
เตี้ย  678 4.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,347 8.36
ผอมและเตี้ย  554 3.44
อ้วนและเตี้ย  191 1.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,227 75.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,892 คน


24.15%


Powered By www.thaieducation.net