ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 122 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่แฮด 27
6 22.22
3 11.11
4 14.81
0 0.00
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
2  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 26
4 15.38
0 0.00
7 26.92
1 3.85
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
3  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 9
0 0.00
0 0.00
4 44.44
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 7
0 0.00
0 0.00
3 42.86
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
5  โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 24
4 16.67
0 0.00
4 16.67
0 0.00
2 8.33
14 58.33
10 41.67%
6  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 51
2 3.92
2 3.92
10 19.61
4 7.84
3 5.88
30 58.82
21 41.18%
7  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 5
0 0.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
8  โรงเรียนบ้านป่ายุบ 18
4 22.22
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
9  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 39
5 12.82
0 0.00
6 15.38
4 10.26
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
10  โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 8
0 0.00
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 43
5 11.63
1 2.33
10 23.26
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
12  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 346
47 13.58
0 0.00
80 23.12
0 0.00
0 0.00
219 63.29
127 36.71%
13  โรงเรียนเด่นทัพชัย 30
5 16.67
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
14  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 74
0 0.00
1 1.35
11 14.86
12 16.22
3 4.05
47 63.51
27 36.49%
15  โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 22
1 4.55
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
16  โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 47
4 8.51
2 4.26
9 19.15
2 4.26
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
17  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 42
2 4.76
2 4.76
6 14.29
1 2.38
4 9.52
27 64.29
15 35.71%
18  โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 17
1 5.88
0 0.00
5 29.41
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
19  โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 78
14 17.95
0 0.00
10 12.82
1 1.28
2 2.56
51 65.38
27 34.62%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 35
5 14.29
0 0.00
4 11.43
0 0.00
3 8.57
23 65.71
12 34.29%
21  โรงเรียนบ้านวังแฟน 12
2 16.67
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
22  โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 46
5 10.87
1 2.17
7 15.22
1 2.17
1 2.17
31 67.39
15 32.61%
23  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 175
12 6.86
10 5.71
32 18.29
2 1.14
1 0.57
118 67.43
57 32.57%
24  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 92
14 15.22
0 0.00
13 14.13
2 2.17
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
25  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 73
8 10.96
3 4.11
12 16.44
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
26  โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 55
3 5.45
0 0.00
14 25.45
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
27  โรงเรียนบ้านหัวดง 155
18 11.61
3 1.94
25 16.13
1 0.65
0 0.00
108 69.68
47 30.32%
28  โรงเรียนบ้านค้างใจ 44
1 2.27
3 6.82
9 20.45
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
29  โรงเรียนบ้านวังชิ้น 66
4 6.06
1 1.52
13 19.70
0 0.00
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
30  โรงเรียนบ้านนาแก 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
1 7.14
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
31  โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 25
0 0.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
32  โรงเรียนบ้านสองแคว 29
1 3.45
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
33  โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 51
4 7.84
0 0.00
9 17.65
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
34  โรงเรียนบ้านห้วยกูด 59
0 0.00
2 3.39
9 15.25
5 8.47
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
35  โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 34
2 5.88
2 5.88
5 14.71
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
36  โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 38
2 5.26
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
37  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 137
15 10.95
0 0.00
20 14.60
1 0.73
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
38  โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 52
3 5.77
0 0.00
6 11.54
4 7.69
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
39  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 73
3 4.11
5 6.85
7 9.59
2 2.74
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
40  โรงเรียนบ้านวังเลียง 106
10 9.43
0 0.00
12 11.32
4 3.77
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
41  โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 41
8 19.51
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
42  โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 41
2 4.88
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
43  โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
0 0.00
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 156
17 10.90
5 3.21
9 5.77
3 1.92
2 1.28
120 76.92
36 23.08%
45  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
46  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 89
6 6.74
1 1.12
13 14.61
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
47  โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 32
5 15.63
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
48  โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 79
6 7.59
3 3.80
7 8.86
1 1.27
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
49  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 125
7 5.60
3 2.40
15 12.00
1 0.80
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
50  โรงเรียนบ้านนาพูน 159
3 1.89
0 0.00
28 17.61
2 1.26
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 13.22
9 7.44
96 79.34
25 20.66%
52  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
0 0.00
4 9.09
35 79.55
9 20.45%
53  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 10
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
54  โรงเรียนบ้านแม่จอก 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
55  โรงเรียนบ้านวังเบอะ 81
12 14.81
0 0.00
1 1.23
0 0.00
3 3.70
65 80.25
16 19.75%
56  โรงเรียนรักเมืองไทย 2 21
2 9.52
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
57  โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 128
4 3.13
2 1.56
7 5.47
10 7.81
1 0.78
104 81.25
24 18.75%
58  โรงเรียนบ้านสลก 93
4 4.30
2 2.15
10 10.75
1 1.08
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
59  โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
60  โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 66
1 1.52
3 4.55
8 12.12
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
61  โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 150
7 4.67
3 2.00
17 11.33
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
62  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
63  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 40
0 0.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
64  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 577
22 3.81
0 0.00
78 13.52
0 0.00
0 0.00
477 82.67
100 17.33%
65  โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 52
2 3.85
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
66  โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
67  โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
68  โรงเรียนบ้านบ่อ 50
1 2.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
69  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
70  โรงเรียนบ้านปางไฮ 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
71  โรงเรียนปากจอกวิทยา 75
1 1.33
2 2.67
9 12.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
72  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 146
8 5.48
4 2.74
11 7.53
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
73  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
74  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 90
1 1.11
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 71
4 5.63
1 1.41
5 7.04
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
76  โรงเรียนบ้านขุนห้วย 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
77  โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
7 6.93
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
78  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 97
1 1.03
1 1.03
12 12.37
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
80  โรงเรียนบ้านปางเคาะ 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
81  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 120
5 4.17
0 0.00
12 10.00
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
82  โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 179
8 4.47
1 0.56
16 8.94
0 0.00
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
83  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 159
3 1.89
5 3.14
14 8.81
0 0.00
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
84  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
85  โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 538
2 0.37
0 0.00
72 13.38
0 0.00
0 0.00
464 86.25
74 13.75%
86  โรงเรียนบ้านปางมะโอ 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
87  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
88  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 148
6 4.05
5 3.38
9 6.08
0 0.00
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
89  โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
90  โรงเรียนบ้านสบป้าก 60
2 3.33
1 1.67
4 6.67
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
91  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 70
0 0.00
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
92  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 95
3 3.16
3 3.16
5 5.26
1 1.05
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
93  โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 92
3 3.26
2 2.17
6 6.52
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
94  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 59
1 1.69
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
95  โรงเรียนบ้านวังกวาง 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
96  โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
97  โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 92
2 2.17
3 3.26
3 3.26
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
98  โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
99  โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 104
3 2.88
0 0.00
6 5.77
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
100  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
101  โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
102  โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89%
103  โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 72
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
3 4.17
67 93.06
5 6.94%
104  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
105  โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
106  โรงเรียนวัดสร่างโศก 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
107  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 95
4 4.21
0 0.00
1 1.05
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
108  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
109  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
110  โรงเรียนบ้านแม่แปง 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
111  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
112  โรงเรียนบ้านวังลึก 70
0 0.00
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
113  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
114  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
115  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 106
1 0.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
116  โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านแม่สิน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,415 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  417 4.96
เตี้ย  103 1.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  939 11.16
ผอมและเตี้ย  97 1.15
อ้วนและเตี้ย  48 0.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,811 80.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,604 คน


19.06%


Powered By www.thaieducation.net