ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 66
8 12.12
9 13.64
10 15.15
8 12.12
0 0.00
31 46.97
35 53.03%
2  โรงเรียนวัดฮ่องกอก 62
11 17.74
5 8.06
6 9.68
3 4.84
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
3  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1653
55 3.33
31 1.88
300 18.15
86 5.20
184 11.13
997 60.31
656 39.69%
4  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 66
5 7.58
9 13.64
3 4.55
5 7.58
2 3.03
42 63.64
24 36.36%
5  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 120
10 8.33
1 0.83
31 25.83
1 0.83
0 0.00
77 64.17
43 35.83%
6  โรงเรียนบ้านไร่ดง 48
4 8.33
1 2.08
12 25.00
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
7  โรงเรียนวัดชัยสถาน 29
2 6.90
2 6.90
5 17.24
1 3.45
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
8  โรงเรียนวัดบ้านม้า 93
4 4.30
5 5.38
20 21.51
3 3.23
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
9  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 183
8 4.37
12 6.56
22 12.02
8 4.37
10 5.46
123 67.21
60 32.79%
10  โรงเรียนวัดต้นโชค 53
3 5.66
2 3.77
11 20.75
1 1.89
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
11  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 242
16 6.61
7 2.89
25 10.33
14 5.79
12 4.96
168 69.42
74 30.58%
12  โรงเรียนวัดป่ายาง 50
1 2.00
2 4.00
11 22.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
13  โรงเรียนตำบลริมปิง 123
12 9.76
4 3.25
18 14.63
0 0.00
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
14  โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 40
3 7.50
1 2.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
15  โรงเรียนบ้านจำบอน 91
3 3.30
1 1.10
13 14.29
1 1.10
6 6.59
67 73.63
24 26.37%
16  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
3 8.57
26 74.29
9 25.71%
17  โรงเรียนวัดบ้านเรือน 84
1 1.19
2 2.38
18 21.43
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
18  โรงเรียนเชตวันหนองหมู 77
0 0.00
11 14.29
8 10.39
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
19  โรงเรียนวัดบ้านก้อง 57
3 5.26
1 1.75
10 17.54
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
20  โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 91
7 7.69
2 2.20
13 14.29
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
21  โรงเรียนบ้านกองงาม 58
10 17.24
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
22  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
23  โรงเรียนบ้านหนองเกิด 117
6 5.13
0 0.00
22 18.80
0 0.00
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
24  โรงเรียนบ้านประตูป่า 46
3 6.52
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
2 2.06
3 3.09
18 18.56
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
26  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 161
21 13.04
0 0.00
17 10.56
0 0.00
0 0.00
123 76.40
38 23.60%
27  โรงเรียนวัดทุ่งยาว 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
28  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 47
2 4.26
3 6.38
5 10.64
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
29  โรงเรียนบ้านป่าเส้า 61
5 8.20
2 3.28
7 11.48
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
30  โรงเรียนวัดบ้านดอน 31
1 3.23
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
31  โรงเรียนวัดหนองซิว 122
3 2.46
4 3.28
19 15.57
0 0.00
1 0.82
95 77.87
27 22.13%
32  โรงเรียนบ้านโป่งรู 119
2 1.68
12 10.08
7 5.88
4 3.36
1 0.84
93 78.15
26 21.85%
33  โรงเรียนวัดน้ำพุ 51
5 9.80
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
34  โรงเรียนบ้านร้องเรือ 169
7 4.14
6 3.55
23 13.61
0 0.00
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
35  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 33
4 12.12
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
36  โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 52
0 0.00
2 3.85
8 15.38
0 0.00
1 1.92
41 78.85
11 21.15%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 119
2 1.68
11 9.24
11 9.24
1 0.84
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
38  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 69
3 4.35
2 2.90
9 13.04
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
39  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 70
5 7.14
3 4.29
5 7.14
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
40  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 325
7 2.15
2 0.62
44 13.54
8 2.46
4 1.23
260 80.00
65 20.00%
41  โรงเรียนวัดศรีบังวัน 97
2 2.06
1 1.03
15 15.46
1 1.03
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
42  โรงเรียนวัดหนองสมณะ 72
1 1.39
7 9.72
4 5.56
1 1.39
1 1.39
58 80.56
14 19.44%
43  โรงเรียนวัดเหมืองง่า 227
5 2.20
19 8.37
20 8.81
0 0.00
0 0.00
183 80.62
44 19.38%
44  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 42
0 0.00
3 7.14
5 11.90
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
45  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 105
4 3.81
1 0.95
15 14.29
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
46  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 122
7 5.74
7 5.74
7 5.74
0 0.00
2 1.64
99 81.15
23 18.85%
47  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 102
2 1.96
4 3.92
13 12.75
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
48  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
49  โรงเรียนบ้านห้วยไซ 138
6 4.35
7 5.07
12 8.70
0 0.00
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
50  โรงเรียนวัดทากาศ 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
51  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 180
20 11.11
4 2.22
1 0.56
2 1.11
5 2.78
148 82.22
32 17.78%
52  โรงเรียนวัดกู่เส้า 85
5 5.88
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
53  โรงเรียนวัดป่าแดด 80
2 2.50
0 0.00
12 15.00
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
54  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 98
4 4.08
8 8.16
4 4.08
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
55  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 142
7 4.93
13 9.15
2 1.41
1 0.70
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
56  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 38
0 0.00
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
57  โรงเรียนบ้านดอยคำ 162
10 6.17
0 0.00
14 8.64
1 0.62
0 0.00
137 84.57
25 15.43%
58  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 143
4 2.80
4 2.80
14 9.79
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
59  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
60  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 206
2 0.97
13 6.31
15 7.28
0 0.00
0 0.00
176 85.44
30 14.56%
61  โรงเรียนบ้านป่าซาง 152
3 1.97
2 1.32
16 10.53
0 0.00
1 0.66
130 85.53
22 14.47%
62  โรงเรียนบ้านป่าเลา 49
1 2.04
3 6.12
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
63  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ 169
21 12.43
0 0.00
3 1.78
0 0.00
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
64  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 51
2 3.92
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
65  โรงเรียนบ้านแม่เมย 162
3 1.85
9 5.56
10 6.17
0 0.00
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
66  โรงเรียนบ้านป่าตาล 68
1 1.47
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
67  โรงเรียนบ้านหล่ายทา 76
1 1.32
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
68  โรงเรียนวัดสันต้นธง 123
3 2.44
3 2.44
10 8.13
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
69  โรงเรียนวัดสันคะยอม 149
6 4.03
4 2.68
9 6.04
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
70  โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 80
1 1.25
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
71  โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 40
1 2.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
72  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 74
3 4.05
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
73  โรงเรียนบ้านดอนตอง 61
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
1 1.64
54 88.52
7 11.48%
74  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 181
7 3.87
0 0.00
4 2.21
6 3.31
3 1.66
161 88.95
20 11.05%
75  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 118
4 3.39
0 0.00
9 7.63
0 0.00
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
76  โรงเรียนบ้านหนองเงือก 125
4 3.20
1 0.80
6 4.80
1 0.80
1 0.80
112 89.60
13 10.40%
77  โรงเรียนวัดช้างค้ำ 106
6 5.66
1 0.94
4 3.77
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
78  โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 146
5 3.42
0 0.00
10 6.85
0 0.00
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
79  โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
80  โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 71
1 1.41
4 5.63
2 2.82
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
81  โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 41
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
82  โรงเรียนวัดป่าสัก 133
3 2.26
4 3.01
5 3.76
0 0.00
0 0.00
121 90.98
12 9.02%
83  โรงเรียนวัดน้ำดิบ 244
5 2.05
3 1.23
4 1.64
5 2.05
4 1.64
223 91.39
21 8.61%
84  โรงเรียนวัดบ้านธิ 71
3 4.23
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
85  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 51
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
86  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
87  โรงเรียนวัดหนองหล่ม 57
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
88  โรงเรียนบ้านดงสารภี 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
89  โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
90  โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 126
1 0.79
0 0.00
1 0.79
2 1.59
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
91  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
92  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 106
1 0.94
1 0.94
1 0.94
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
93  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
94  โรงเรียนวัดสันทราย 127
0 0.00
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
124 97.64
3 2.36%

 

จำนวนนักเรียน  10,508 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  424 4.04
เตี้ย  302 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,114 10.60
ผอมและเตี้ย  169 1.61
อ้วนและเตี้ย  242 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,257 78.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,251 คน


21.42%


Powered By www.thaieducation.net