ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.21
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโพนบก 264
31 11.74
19 7.20
23 8.71
10 3.79
14 5.30
167 63.26
97 36.74%
2  โรงเรียนบ้านโพนทอง 88
9 10.23
8 9.09
8 9.09
3 3.41
3 3.41
57 64.77
31 35.23%
3  โรงเรียนบ้านนาเต่า 84
2 2.38
6 7.14
2 2.38
18 21.43
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
4  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 100
6 6.00
3 3.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%

 

จำนวนนักเรียน  536 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  48 8.96
เตี้ย  36 6.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  45 8.40
ผอมและเตี้ย  31 5.78
อ้วนและเตี้ย  17 3.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  359 66.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 177 คน


33.02%


Powered By www.thaieducation.net