ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.39
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 240
53 22.08
13 5.42
8 3.33
38 15.83
4 1.67
124 51.67
116 48.33%
2  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 25
8 32.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
3  โรงเรียนบ้านโพนบก 264
31 11.74
19 7.20
23 8.71
10 3.79
14 5.30
167 63.26
97 36.74%
4  โรงเรียนบ้านอูนนา 105
7 6.67
6 5.71
14 13.33
4 3.81
6 5.71
68 64.76
37 35.24%
5  โรงเรียนบ้านโพนทอง 88
9 10.23
8 9.09
8 9.09
3 3.41
3 3.41
57 64.77
31 35.23%
6  โรงเรียนบ้านนาเต่า 84
2 2.38
6 7.14
2 2.38
18 21.43
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
7  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 182
14 7.69
6 3.30
0 0.00
21 11.54
6 3.30
135 74.18
47 25.82%
8  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 186
19 10.22
9 4.84
12 6.45
5 2.69
0 0.00
141 75.81
45 24.19%
9  โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 104
7 6.73
9 8.65
3 2.88
5 4.81
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
10  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 100
6 6.00
3 3.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
11  โรงเรียนบ้านนาจาน 202
13 6.44
13 6.44
15 7.43
1 0.50
0 0.00
160 79.21
42 20.79%
12  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 69
4 5.80
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
13  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 86
13 15.12
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
14  โรงเรียนเพียงหลวง 10 85
11 12.94
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
15  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 117
6 5.13
6 5.13
3 2.56
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
16  โรงเรียนบ้านโพนแดง 81
6 7.41
1 1.23
2 2.47
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
17  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 148
0 0.00
2 1.35
2 1.35
0 0.00
0 0.00
144 97.30
4 2.70%

 

จำนวนนักเรียน  2,166 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  209 9.65
เตี้ย  101 4.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  123 5.68
ผอมและเตี้ย  105 4.85
อ้วนและเตี้ย  33 1.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,595 73.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 571 คน


26.36%


Powered By www.thaieducation.net