ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 201 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 25
6 24.00
5 20.00
6 24.00
6 24.00
2 8.00
0 0.00
25 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 56
42 75.00
5 8.93
7 12.50
1 1.79
1 1.79
0 0.00
56 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 60
45 75.00
0 0.00
10 16.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
4  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
22 43.14
9 17.65
10 19.61
8 15.69
1 1.96
1 1.96
50 98.04%
5  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 50
10 20.00
15 30.00
6 12.00
8 16.00
4 8.00
7 14.00
43 86.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 39
7 17.95
4 10.26
10 25.64
4 10.26
3 7.69
11 28.21
28 71.79%
7  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 116
6 5.17
13 11.21
21 18.10
19 16.38
24 20.69
33 28.45
83 71.55%
8  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 43
12 27.91
8 18.60
6 13.95
0 0.00
0 0.00
17 39.53
26 60.47%
9  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 91
12 13.19
38 41.76
3 3.30
1 1.10
0 0.00
37 40.66
54 59.34%
10  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 141
9 6.38
15 10.64
15 10.64
22 15.60
22 15.60
58 41.13
83 58.87%
11  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 35
11 31.43
3 8.57
5 14.29
1 2.86
0 0.00
15 42.86
20 57.14%
12  โรงเรียนบ้านหนองยาว 26
6 23.08
2 7.69
4 15.38
2 7.69
0 0.00
12 46.15
14 53.85%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 28
11 39.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
13 46.43
15 53.57%
14  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
23 38.33
3 5.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
28 46.67
32 53.33%
15  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 213
30 14.08
17 7.98
28 13.15
12 5.63
17 7.98
109 51.17
104 48.83%
16  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 116
15 12.93
21 18.10
20 17.24
0 0.00
0 0.00
60 51.72
56 48.28%
17  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 972
115 11.83
47 4.84
169 17.39
32 3.29
104 10.70
505 51.95
467 48.05%
18  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 46
7 15.22
7 15.22
8 17.39
0 0.00
0 0.00
24 52.17
22 47.83%
19  โรงเรียนบ้านคำเตย 179
16 8.94
21 11.73
13 7.26
9 5.03
25 13.97
95 53.07
84 46.93%
20  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 125
21 16.80
21 16.80
0 0.00
7 5.60
9 7.20
67 53.60
58 46.40%
21  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 221
40 18.10
39 17.65
13 5.88
9 4.07
1 0.45
119 53.85
102 46.15%
22  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 100
12 12.00
20 20.00
2 2.00
8 8.00
4 4.00
54 54.00
46 46.00%
23  โรงเรียนบ้านกุงโกน 107
6 5.61
3 2.80
20 18.69
3 2.80
17 15.89
58 54.21
49 45.79%
24  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 139
15 10.79
11 7.91
17 12.23
8 5.76
11 7.91
77 55.40
62 44.60%
25  โรงเรียนบ้านดงอินำ 118
22 18.64
17 14.41
6 5.08
4 3.39
2 1.69
67 56.78
51 43.22%
26  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 158
32 20.25
17 10.76
10 6.33
8 5.06
1 0.63
90 56.96
68 43.04%
27  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 335
9 2.69
19 5.67
44 13.13
28 8.36
42 12.54
193 57.61
142 42.39%
28  โรงเรียนบ้านผึ้ง 238
28 11.76
32 13.45
10 4.20
17 7.14
13 5.46
138 57.98
100 42.02%
29  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 170
8 4.71
12 7.06
9 5.29
20 11.76
21 12.35
100 58.82
70 41.18%
30  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 132
23 17.42
16 12.12
12 9.09
1 0.76
2 1.52
78 59.09
54 40.91%
31  โรงเรียนบ้านนาคำ 44
5 11.36
5 11.36
0 0.00
8 18.18
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
32  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 141
30 21.28
14 9.93
6 4.26
4 2.84
3 2.13
84 59.57
57 40.43%
33  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 129
20 15.50
16 12.40
13 10.08
3 2.33
0 0.00
77 59.69
52 40.31%
34  โรงเรียนเมืองนครพนม 40
5 12.50
4 10.00
4 10.00
3 7.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
35  โรงเรียนบ้านทันสมัย 31
1 3.23
1 3.23
7 22.58
0 0.00
3 9.68
19 61.29
12 38.71%
36  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
1 3.23
1 3.23
19 61.29
12 38.71%
37  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 73
5 6.85
5 6.85
18 24.66
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
38  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 149
25 16.78
14 9.40
3 2.01
8 5.37
6 4.03
93 62.42
56 37.58%
39  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 121
11 9.09
34 28.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 62.81
45 37.19%
40  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
12 18.18
4 6.06
8 12.12
0 0.00
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
41  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 211
13 6.16
11 5.21
10 4.74
13 6.16
28 13.27
136 64.45
75 35.55%
42  โรงเรียนบ้านกกไฮ 44
2 4.55
4 9.09
4 9.09
2 4.55
3 6.82
29 65.91
15 34.09%
43  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 109
10 9.17
14 12.84
11 10.09
1 0.92
1 0.92
72 66.06
37 33.94%
44  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 42
3 7.14
2 4.76
6 14.29
3 7.14
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
45  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 33
7 21.21
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
46  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 59
3 5.08
1 1.69
7 11.86
7 11.86
1 1.69
40 67.80
19 32.20%
47  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 451
65 14.41
25 5.54
52 11.53
3 0.67
0 0.00
306 67.85
145 32.15%
48  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 153
25 16.34
10 6.54
11 7.19
2 1.31
1 0.65
104 67.97
49 32.03%
49  โรงเรียนบ้านกล้วย 66
8 12.12
3 4.55
3 4.55
6 9.09
1 1.52
45 68.18
21 31.82%
50  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 78
9 11.54
0 0.00
4 5.13
1 1.28
10 12.82
54 69.23
24 30.77%
51  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 150
20 13.33
10 6.67
6 4.00
9 6.00
0 0.00
105 70.00
45 30.00%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 108
8 7.41
5 4.63
18 16.67
1 0.93
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
53  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 103
7 6.80
8 7.77
6 5.83
7 6.80
2 1.94
73 70.87
30 29.13%
54  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 55
6 10.91
0 0.00
5 9.09
3 5.45
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
55  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 518
41 7.92
47 9.07
57 11.00
2 0.39
3 0.58
368 71.04
150 28.96%
56  โรงเรียนบ้านหนองแสง 167
27 16.17
12 7.19
9 5.39
0 0.00
0 0.00
119 71.26
48 28.74%
57  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 234
24 10.26
15 6.41
19 8.12
9 3.85
0 0.00
167 71.37
67 28.63%
58  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 109
4 3.67
2 1.83
14 12.84
11 10.09
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
59  โรงเรียนบ้านศรีธน 191
7 3.66
18 9.42
27 14.14
1 0.52
0 0.00
138 72.25
53 27.75%
60  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 278
23 8.27
19 6.83
4 1.44
10 3.60
21 7.55
201 72.30
77 27.70%
61  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 214
10 4.67
19 8.88
25 11.68
3 1.40
2 0.93
155 72.43
59 27.57%
62  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 40
4 10.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
63  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 73
6 8.22
0 0.00
8 10.96
5 6.85
1 1.37
53 72.60
20 27.40%
64  โรงเรียนบ้านนาเลียง 110
10 9.09
3 2.73
17 15.45
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
65  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 78
13 16.67
7 8.97
0 0.00
0 0.00
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
66  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 97
15 15.46
0 0.00
11 11.34
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
67  โรงเรียนบ้านนาทราย 45
0 0.00
6 13.33
4 8.89
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
68  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 188
12 6.38
5 2.66
17 9.04
16 8.51
0 0.00
138 73.40
50 26.60%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 69
8 11.59
8 11.59
2 2.90
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
70  โรงเรียนบ้านนางาม 92
8 8.70
4 4.35
4 4.35
7 7.61
1 1.09
68 73.91
24 26.09%
71  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
7 5.38
15 11.54
11 8.46
0 0.00
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 131
13 9.92
12 9.16
6 4.58
2 1.53
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
73  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 56
4 7.14
4 7.14
6 10.71
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
74  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 367
39 10.63
31 8.45
17 4.63
3 0.82
1 0.27
276 75.20
91 24.80%
75  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 58
5 8.62
2 3.45
5 8.62
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
76  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 137
12 8.76
6 4.38
13 9.49
1 0.73
1 0.73
104 75.91
33 24.09%
77  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
5 11.90
2 4.76
2 4.76
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
78  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 63
7 11.11
6 9.52
2 3.17
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
79  โรงเรียนบ้านนาป่ง 38
4 10.53
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
80  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 76
5 6.58
4 5.26
7 9.21
2 2.63
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
81  โรงเรียนบ้านสําราญ 114
10 8.77
2 1.75
14 12.28
1 0.88
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
82  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
83  โรงเรียนบ้านวังกระแส 210
18 8.57
10 4.76
12 5.71
7 3.33
2 0.95
161 76.67
49 23.33%
84  โรงเรียนบ้านนาหลวง 70
6 8.57
4 5.71
6 8.57
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
85  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 35
2 5.71
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
86  โรงเรียนบ้านปากบัง 40
9 22.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
87  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 107
8 7.48
4 3.74
6 5.61
3 2.80
3 2.80
83 77.57
24 22.43%
88  โรงเรียนบ้านดงโชค 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
89  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
90  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 122
6 4.92
5 4.10
7 5.74
3 2.46
5 4.10
96 78.69
26 21.31%
91  โรงเรียนบ้านดอนขาว 100
2 2.00
4 4.00
4 4.00
5 5.00
6 6.00
79 79.00
21 21.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 105
9 8.57
1 0.95
6 5.71
5 4.76
1 0.95
83 79.05
22 20.95%
93  โรงเรียนบ้านม่วง 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
6 8.96
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
94  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 427
60 14.05
11 2.58
16 3.75
2 0.47
0 0.00
338 79.16
89 20.84%
95  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
96  โรงเรียนบ้านคับพวง 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
6 9.52
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
97  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 233
12 5.15
8 3.43
24 10.30
4 1.72
0 0.00
185 79.40
48 20.60%
98  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 248
9 3.63
10 4.03
32 12.90
0 0.00
0 0.00
197 79.44
51 20.56%
99  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 49
8 16.33
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
100  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2194
116 5.29
59 2.69
224 10.21
37 1.69
10 0.46
1748 79.67
446 20.33%
101  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 139
11 7.91
8 5.76
7 5.04
2 1.44
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
102  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 795
24 3.02
49 6.16
39 4.91
29 3.65
19 2.39
635 79.87
160 20.13%
103  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 30
4 13.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
104  โรงเรียนบ้านโพนทา 86
11 12.79
3 3.49
1 1.16
2 2.33
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
105  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 117
9 7.69
0 0.00
14 11.97
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
106  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
6 7.32
5 6.10
5 6.10
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 118
8 6.78
4 3.39
6 5.08
5 4.24
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
108  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 300
25 8.33
14 4.67
6 2.00
7 2.33
5 1.67
243 81.00
57 19.00%
109  โรงเรียนบ้านนาโสก 64
2 3.13
2 3.13
8 12.50
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
110  โรงเรียนบ้านดอนโทน 107
5 4.67
3 2.80
4 3.74
4 3.74
4 3.74
87 81.31
20 18.69%
111  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 59
1 1.69
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
112  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 172
7 4.07
8 4.65
10 5.81
3 1.74
4 2.33
140 81.40
32 18.60%
113  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 70
4 5.71
3 4.29
2 2.86
2 2.86
2 2.86
57 81.43
13 18.57%
114  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 97
4 4.12
0 0.00
5 5.15
6 6.19
3 3.09
79 81.44
18 18.56%
115  โรงเรียนบ้านมหาชัย 169
14 8.28
9 5.33
7 4.14
1 0.59
0 0.00
138 81.66
31 18.34%
116  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 60
1 1.67
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
117  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
5 5.56
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
118  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 152
2 1.32
7 4.61
18 11.84
0 0.00
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
119  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
120  โรงเรียนบ้านโพนทัน 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
121  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 144
7 4.86
7 4.86
6 4.17
5 3.47
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
122  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 52
3 5.77
0 0.00
4 7.69
1 1.92
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 58
7 12.07
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
124  โรงเรียนบ้านโพนแพง 93
1 1.08
2 2.15
11 11.83
2 2.15
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
125  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 136
7 5.15
1 0.74
15 11.03
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
126  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 160
14 8.75
3 1.88
10 6.25
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
127  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 77
4 5.19
3 3.90
4 5.19
2 2.60
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
128  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 84
2 2.38
5 5.95
7 8.33
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
129  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 169
11 6.51
0 0.00
9 5.33
8 4.73
0 0.00
141 83.43
28 16.57%
130  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 127
7 5.51
2 1.57
11 8.66
1 0.79
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
131  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
132  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 98
6 6.12
0 0.00
5 5.10
5 5.10
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
133  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 139
5 3.60
4 2.88
13 9.35
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
134  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 346
24 6.94
10 2.89
7 2.02
0 0.00
13 3.76
292 84.39
54 15.61%
135  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 874
58 6.64
15 1.72
61 6.98
1 0.11
0 0.00
739 84.55
135 15.45%
136  โรงเรียนธารน้ำใจ 201
15 7.46
0 0.00
15 7.46
0 0.00
0 0.00
171 85.07
30 14.93%
137  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 162
9 5.56
1 0.62
13 8.02
1 0.62
0 0.00
138 85.19
24 14.81%
138  โรงเรียนบ้านชะโนต 131
6 4.58
5 3.82
6 4.58
2 1.53
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
139  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 297
10 3.37
9 3.03
15 5.05
9 3.03
0 0.00
254 85.52
43 14.48%
140  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 76
5 6.58
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
141  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 42
2 4.76
2 4.76
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
142  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 196
1 0.51
15 7.65
12 6.12
0 0.00
0 0.00
168 85.71
28 14.29%
143  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
10 8.26
1 0.83
6 4.96
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
144  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
145  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 58
3 5.17
2 3.45
1 1.72
1 1.72
1 1.72
50 86.21
8 13.79%
146  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 73
2 2.74
2 2.74
4 5.48
2 2.74
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
147  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 140
0 0.00
0 0.00
19 13.57
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
148  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
0 0.00
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
149  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 67
4 5.97
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
150  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 90
3 3.33
5 5.56
1 1.11
3 3.33
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
151  โรงเรียนบ้านนาหนาด 98
3 3.06
1 1.02
3 3.06
3 3.06
3 3.06
85 86.73
13 13.27%
152  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
6 4.88
0 0.00
8 6.50
2 1.63
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
153  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 62
2 3.23
1 1.61
2 3.23
0 0.00
3 4.84
54 87.10
8 12.90%
154  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
155  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 79
2 2.53
3 3.80
1 1.27
4 5.06
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
156  โรงเรียนบ้านวังตามัว 198
8 4.04
5 2.53
4 2.02
6 3.03
1 0.51
174 87.88
24 12.12%
157  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 149
0 0.00
5 3.36
10 6.71
3 2.01
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
158  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
159  โรงเรียนบ้านเหิบ 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
160  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 128
6 4.69
3 2.34
2 1.56
2 1.56
2 1.56
113 88.28
15 11.72%
161  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
162  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 123
4 3.25
5 4.07
5 4.07
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
163  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 150
4 2.67
4 2.67
4 2.67
3 2.00
2 1.33
133 88.67
17 11.33%
164  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
2 2.50
2 2.50
3 3.75
2 2.50
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
165  โรงเรียนบ้านนาคู่ 134
7 5.22
0 0.00
0 0.00
8 5.97
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
166  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
167  โรงเรียนบ้านหนองบึง 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
168  โรงเรียนบ้านโสกแมว 146
5 3.42
0 0.00
11 7.53
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
169  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 75
2 2.67
3 4.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
170  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 94
0 0.00
1 1.06
9 9.57
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
171  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 116
8 6.90
4 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
172  โรงเรียนบ้านวังม่วง 58
4 6.90
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
173  โรงเรียนบ้านหนองแคน 93
0 0.00
5 5.38
4 4.30
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
174  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 118
2 1.69
2 1.69
4 3.39
3 2.54
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
175  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
176  โรงเรียนบ้านกอก 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
2 3.70
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
177  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 79
0 0.00
0 0.00
2 2.53
5 6.33
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
178  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
179  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
180  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 148
0 0.00
1 0.68
7 4.73
4 2.70
0 0.00
136 91.89
12 8.11%
181  โรงเรียนบ้านนาดี 60
3 5.00
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
182  โรงเรียนบ้านจอมมณี 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
183  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
184  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 78
1 1.28
0 0.00
2 2.56
2 2.56
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
185  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 49
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
186  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 82
3 3.66
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
187  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 66
2 3.03
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
188  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
189  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
2 3.13
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
190  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
191  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
193  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
194  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
195  โรงเรียนบ้านหนองคอง 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
196  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
197  โรงเรียนบ้านคำชะอี 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,730 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,997 7.76
เตี้ย  1,271 4.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,963 7.63
ผอมและเตี้ย  653 2.54
อ้วนและเตี้ย  516 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,330 75.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,400 คน


24.87%


Powered By www.thaieducation.net