ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 249 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 25
6 24.00
5 20.00
6 24.00
6 24.00
2 8.00
0 0.00
25 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 56
42 75.00
5 8.93
7 12.50
1 1.79
1 1.79
0 0.00
56 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 60
45 75.00
0 0.00
10 16.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
4  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
22 43.14
9 17.65
10 19.61
8 15.69
1 1.96
1 1.96
50 98.04%
5  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 50
10 20.00
15 30.00
6 12.00
8 16.00
4 8.00
7 14.00
43 86.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 39
7 17.95
4 10.26
10 25.64
4 10.26
3 7.69
11 28.21
28 71.79%
7  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 116
6 5.17
13 11.21
21 18.10
19 16.38
24 20.69
33 28.45
83 71.55%
8  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
57 11.18
43 8.43
80 15.69
39 7.65
123 24.12
168 32.94
342 67.06%
9  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 43
12 27.91
8 18.60
6 13.95
0 0.00
0 0.00
17 39.53
26 60.47%
10  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 91
12 13.19
38 41.76
3 3.30
1 1.10
0 0.00
37 40.66
54 59.34%
11  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 141
9 6.38
15 10.64
15 10.64
22 15.60
22 15.60
58 41.13
83 58.87%
12  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 35
11 31.43
3 8.57
5 14.29
1 2.86
0 0.00
15 42.86
20 57.14%
13  โรงเรียนบ้านหนองยาว 26
6 23.08
2 7.69
4 15.38
2 7.69
0 0.00
12 46.15
14 53.85%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 28
11 39.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
13 46.43
15 53.57%
15  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
23 38.33
3 5.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
28 46.67
32 53.33%
16  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 126
31 24.60
13 10.32
14 11.11
8 6.35
0 0.00
60 47.62
66 52.38%
17  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 31
6 19.35
5 16.13
1 3.23
4 12.90
0 0.00
15 48.39
16 51.61%
18  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 101
20 19.80
20 19.80
9 8.91
3 2.97
0 0.00
49 48.51
52 51.49%
19  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 213
30 14.08
17 7.98
28 13.15
12 5.63
17 7.98
109 51.17
104 48.83%
20  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 116
15 12.93
21 18.10
20 17.24
0 0.00
0 0.00
60 51.72
56 48.28%
21  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 972
115 11.83
47 4.84
169 17.39
32 3.29
104 10.70
505 51.95
467 48.05%
22  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 46
7 15.22
7 15.22
8 17.39
0 0.00
0 0.00
24 52.17
22 47.83%
23  โรงเรียนบ้านคำเตย 179
16 8.94
21 11.73
13 7.26
9 5.03
25 13.97
95 53.07
84 46.93%
24  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 60
12 20.00
11 18.33
2 3.33
3 5.00
0 0.00
32 53.33
28 46.67%
25  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 125
21 16.80
21 16.80
0 0.00
7 5.60
9 7.20
67 53.60
58 46.40%
26  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 221
40 18.10
39 17.65
13 5.88
9 4.07
1 0.45
119 53.85
102 46.15%
27  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 100
12 12.00
20 20.00
2 2.00
8 8.00
4 4.00
54 54.00
46 46.00%
28  โรงเรียนบ้านกุงโกน 107
6 5.61
3 2.80
20 18.69
3 2.80
17 15.89
58 54.21
49 45.79%
29  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 90
13 14.44
10 11.11
8 8.89
7 7.78
3 3.33
49 54.44
41 45.56%
30  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 139
15 10.79
11 7.91
17 12.23
8 5.76
11 7.91
77 55.40
62 44.60%
31  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 39
6 15.38
2 5.13
4 10.26
2 5.13
3 7.69
22 56.41
17 43.59%
32  โรงเรียนบ้านดงอินำ 118
22 18.64
17 14.41
6 5.08
4 3.39
2 1.69
67 56.78
51 43.22%
33  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 158
32 20.25
17 10.76
10 6.33
8 5.06
1 0.63
90 56.96
68 43.04%
34  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 198
37 18.69
13 6.57
19 9.60
6 3.03
10 5.05
113 57.07
85 42.93%
35  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 335
9 2.69
19 5.67
44 13.13
28 8.36
42 12.54
193 57.61
142 42.39%
36  โรงเรียนบ้านผึ้ง 238
28 11.76
32 13.45
10 4.20
17 7.14
13 5.46
138 57.98
100 42.02%
37  โรงเรียนบ้านดงบาก 127
11 8.66
6 4.72
13 10.24
14 11.02
9 7.09
74 58.27
53 41.73%
38  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 170
8 4.71
12 7.06
9 5.29
20 11.76
21 12.35
100 58.82
70 41.18%
39  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 68
11 16.18
6 8.82
11 16.18
0 0.00
0 0.00
40 58.82
28 41.18%
40  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 132
23 17.42
16 12.12
12 9.09
1 0.76
2 1.52
78 59.09
54 40.91%
41  โรงเรียนบ้านนาคำ 44
5 11.36
5 11.36
0 0.00
8 18.18
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
42  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 141
30 21.28
14 9.93
6 4.26
4 2.84
3 2.13
84 59.57
57 40.43%
43  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 129
20 15.50
16 12.40
13 10.08
3 2.33
0 0.00
77 59.69
52 40.31%
44  โรงเรียนเมืองนครพนม 40
5 12.50
4 10.00
4 10.00
3 7.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
45  โรงเรียนบ้านทันสมัย 31
1 3.23
1 3.23
7 22.58
0 0.00
3 9.68
19 61.29
12 38.71%
46  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
1 3.23
1 3.23
19 61.29
12 38.71%
47  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 73
5 6.85
5 6.85
18 24.66
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
48  โรงเรียนบ้านนาบัว 95
8 8.42
8 8.42
5 5.26
7 7.37
8 8.42
59 62.11
36 37.89%
49  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 149
25 16.78
14 9.40
3 2.01
8 5.37
6 4.03
93 62.42
56 37.58%
50  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 121
11 9.09
34 28.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 62.81
45 37.19%
51  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
12 18.18
4 6.06
8 12.12
0 0.00
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
52  โรงเรียนบ้านโนนหอม 47
7 14.89
6 12.77
3 6.38
1 2.13
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
53  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 211
13 6.16
11 5.21
10 4.74
13 6.16
28 13.27
136 64.45
75 35.55%
54  โรงเรียนบ้านกกไฮ 44
2 4.55
4 9.09
4 9.09
2 4.55
3 6.82
29 65.91
15 34.09%
55  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 109
10 9.17
14 12.84
11 10.09
1 0.92
1 0.92
72 66.06
37 33.94%
56  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 42
3 7.14
2 4.76
6 14.29
3 7.14
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
57  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 33
7 21.21
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
58  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
8 19.05
0 0.00
5 11.90
0 0.00
1 2.38
28 66.67
14 33.33%
59  โรงเรียนบ้านนาเชือก 105
8 7.62
10 9.52
7 6.67
5 4.76
4 3.81
71 67.62
34 32.38%
60  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 59
3 5.08
1 1.69
7 11.86
7 11.86
1 1.69
40 67.80
19 32.20%
61  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 451
65 14.41
25 5.54
52 11.53
3 0.67
0 0.00
306 67.85
145 32.15%
62  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 153
25 16.34
10 6.54
11 7.19
2 1.31
1 0.65
104 67.97
49 32.03%
63  โรงเรียนบ้านกล้วย 66
8 12.12
3 4.55
3 4.55
6 9.09
1 1.52
45 68.18
21 31.82%
64  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 73
14 19.18
0 0.00
8 10.96
0 0.00
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
65  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1233
84 6.81
63 5.11
214 17.36
27 2.19
0 0.00
845 68.53
388 31.47%
66  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 102
12 11.76
3 2.94
15 14.71
2 1.96
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
67  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 78
9 11.54
0 0.00
4 5.13
1 1.28
10 12.82
54 69.23
24 30.77%
68  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 150
20 13.33
10 6.67
6 4.00
9 6.00
0 0.00
105 70.00
45 30.00%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 108
8 7.41
5 4.63
18 16.67
1 0.93
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
70  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 103
7 6.80
8 7.77
6 5.83
7 6.80
2 1.94
73 70.87
30 29.13%
71  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 55
6 10.91
0 0.00
5 9.09
3 5.45
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
72  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 518
41 7.92
47 9.07
57 11.00
2 0.39
3 0.58
368 71.04
150 28.96%
73  โรงเรียนบ้านหนองแสง 167
27 16.17
12 7.19
9 5.39
0 0.00
0 0.00
119 71.26
48 28.74%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 234
24 10.26
15 6.41
19 8.12
9 3.85
0 0.00
167 71.37
67 28.63%
75  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 109
4 3.67
2 1.83
14 12.84
11 10.09
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
76  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 54
10 18.52
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
77  โรงเรียนบ้านศรีธน 191
7 3.66
18 9.42
27 14.14
1 0.52
0 0.00
138 72.25
53 27.75%
78  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 278
23 8.27
19 6.83
4 1.44
10 3.60
21 7.55
201 72.30
77 27.70%
79  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 214
10 4.67
19 8.88
25 11.68
3 1.40
2 0.93
155 72.43
59 27.57%
80  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 40
4 10.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
81  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 73
6 8.22
0 0.00
8 10.96
5 6.85
1 1.37
53 72.60
20 27.40%
82  โรงเรียนบ้านนาเลียง 110
10 9.09
3 2.73
17 15.45
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
83  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 48
7 14.58
5 10.42
1 2.08
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
84  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 78
13 16.67
7 8.97
0 0.00
0 0.00
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
85  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 97
15 15.46
0 0.00
11 11.34
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
86  โรงเรียนบ้านนาทราย 45
0 0.00
6 13.33
4 8.89
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
87  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 188
12 6.38
5 2.66
17 9.04
16 8.51
0 0.00
138 73.40
50 26.60%
88  โรงเรียนบ้านคำพอก 134
16 11.94
5 3.73
4 2.99
5 3.73
5 3.73
99 73.88
35 26.12%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 69
8 11.59
8 11.59
2 2.90
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
90  โรงเรียนบ้านนางาม 92
8 8.70
4 4.35
4 4.35
7 7.61
1 1.09
68 73.91
24 26.09%
91  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 243
4 1.65
4 1.65
25 10.29
4 1.65
25 10.29
181 74.49
62 25.51%
92  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
7 5.38
15 11.54
11 8.46
0 0.00
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 131
13 9.92
12 9.16
6 4.58
2 1.53
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
94  โรงเรียนบ้านจำปา 52
4 7.69
3 5.77
4 7.69
0 0.00
2 3.85
39 75.00
13 25.00%
95  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 56
4 7.14
4 7.14
6 10.71
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
96  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 36
1 2.78
4 11.11
3 8.33
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
97  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 367
39 10.63
31 8.45
17 4.63
3 0.82
1 0.27
276 75.20
91 24.80%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 66
4 6.06
4 6.06
3 4.55
5 7.58
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
99  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 58
5 8.62
2 3.45
5 8.62
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
100  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 137
12 8.76
6 4.38
13 9.49
1 0.73
1 0.73
104 75.91
33 24.09%
101  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
5 11.90
2 4.76
2 4.76
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
102  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 63
7 11.11
6 9.52
2 3.17
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
103  โรงเรียนบ้านนาป่ง 38
4 10.53
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
104  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 76
5 6.58
4 5.26
7 9.21
2 2.63
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
105  โรงเรียนบ้านสําราญ 114
10 8.77
2 1.75
14 12.28
1 0.88
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
106  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
107  โรงเรียนบ้านวังกระแส 210
18 8.57
10 4.76
12 5.71
7 3.33
2 0.95
161 76.67
49 23.33%
108  โรงเรียนบ้านนาหลวง 70
6 8.57
4 5.71
6 8.57
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
109  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 35
2 5.71
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
110  โรงเรียนบ้านนายอ 133
10 7.52
3 2.26
17 12.78
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
111  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 40
0 0.00
4 10.00
1 2.50
3 7.50
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
112  โรงเรียนบ้านปากบัง 40
9 22.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
113  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 107
8 7.48
4 3.74
6 5.61
3 2.80
3 2.80
83 77.57
24 22.43%
114  โรงเรียนบ้านดงโชค 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
115  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
116  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 122
6 4.92
5 4.10
7 5.74
3 2.46
5 4.10
96 78.69
26 21.31%
117  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 33
3 9.09
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
118  โรงเรียนบ้านดอนขาว 100
2 2.00
4 4.00
4 4.00
5 5.00
6 6.00
79 79.00
21 21.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 105
9 8.57
1 0.95
6 5.71
5 4.76
1 0.95
83 79.05
22 20.95%
120  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 67
5 7.46
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
121  โรงเรียนบ้านม่วง 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
6 8.96
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
122  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 427
60 14.05
11 2.58
16 3.75
2 0.47
0 0.00
338 79.16
89 20.84%
123  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
124  โรงเรียนบ้านคับพวง 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
6 9.52
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
125  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 233
12 5.15
8 3.43
24 10.30
4 1.72
0 0.00
185 79.40
48 20.60%
126  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 248
9 3.63
10 4.03
32 12.90
0 0.00
0 0.00
197 79.44
51 20.56%
127  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 49
8 16.33
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
128  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2194
116 5.29
59 2.69
224 10.21
37 1.69
10 0.46
1748 79.67
446 20.33%
129  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 139
11 7.91
8 5.76
7 5.04
2 1.44
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
130  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 795
24 3.02
49 6.16
39 4.91
29 3.65
19 2.39
635 79.87
160 20.13%
131  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 30
4 13.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 55
3 5.45
1 1.82
1 1.82
4 7.27
2 3.64
44 80.00
11 20.00%
133  โรงเรียนบ้านโพนทา 86
11 12.79
3 3.49
1 1.16
2 2.33
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
134  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 117
9 7.69
0 0.00
14 11.97
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
135  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
6 7.32
5 6.10
5 6.10
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
136  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 118
8 6.78
4 3.39
6 5.08
5 4.24
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
137  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 84
6 7.14
1 1.19
8 9.52
0 0.00
1 1.19
68 80.95
16 19.05%
138  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 300
25 8.33
14 4.67
6 2.00
7 2.33
5 1.67
243 81.00
57 19.00%
139  โรงเรียนบ้านนาโสก 64
2 3.13
2 3.13
8 12.50
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
140  โรงเรียนบ้านดอนโทน 107
5 4.67
3 2.80
4 3.74
4 3.74
4 3.74
87 81.31
20 18.69%
141  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 59
1 1.69
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
142  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 172
7 4.07
8 4.65
10 5.81
3 1.74
4 2.33
140 81.40
32 18.60%
143  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 70
4 5.71
3 4.29
2 2.86
2 2.86
2 2.86
57 81.43
13 18.57%
144  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 97
4 4.12
0 0.00
5 5.15
6 6.19
3 3.09
79 81.44
18 18.56%
145  โรงเรียนบ้านมหาชัย 169
14 8.28
9 5.33
7 4.14
1 0.59
0 0.00
138 81.66
31 18.34%
146  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 60
1 1.67
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
147  โรงเรียนบ้านนาม่วง 39
2 5.13
1 2.56
3 7.69
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
148  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
5 5.56
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
149  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 152
2 1.32
7 4.61
18 11.84
0 0.00
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
150  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
151  โรงเรียนบ้านโพนทัน 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
152  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 144
7 4.86
7 4.86
6 4.17
5 3.47
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
153  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 52
3 5.77
0 0.00
4 7.69
1 1.92
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 58
7 12.07
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
155  โรงเรียนบ้านโพนแพง 93
1 1.08
2 2.15
11 11.83
2 2.15
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
156  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 136
7 5.15
1 0.74
15 11.03
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
157  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 160
14 8.75
3 1.88
10 6.25
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
158  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 77
4 5.19
3 3.90
4 5.19
2 2.60
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
159  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 84
2 2.38
5 5.95
7 8.33
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
160  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 169
11 6.51
0 0.00
9 5.33
8 4.73
0 0.00
141 83.43
28 16.57%
161  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 127
7 5.51
2 1.57
11 8.66
1 0.79
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
162  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
163  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 55
5 9.09
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
164  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 98
6 6.12
0 0.00
5 5.10
5 5.10
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
165  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 139
5 3.60
4 2.88
13 9.35
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
166  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 346
24 6.94
10 2.89
7 2.02
0 0.00
13 3.76
292 84.39
54 15.61%
167  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 874
58 6.64
15 1.72
61 6.98
1 0.11
0 0.00
739 84.55
135 15.45%
168  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 179
8 4.47
6 3.35
4 2.23
5 2.79
4 2.23
152 84.92
27 15.08%
169  โรงเรียนธารน้ำใจ 201
15 7.46
0 0.00
15 7.46
0 0.00
0 0.00
171 85.07
30 14.93%
170  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 202
3 1.49
6 2.97
21 10.40
0 0.00
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
171  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 162
9 5.56
1 0.62
13 8.02
1 0.62
0 0.00
138 85.19
24 14.81%
172  โรงเรียนบ้านชะโนต 131
6 4.58
5 3.82
6 4.58
2 1.53
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
173  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 297
10 3.37
9 3.03
15 5.05
9 3.03
0 0.00
254 85.52
43 14.48%
174  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 76
5 6.58
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
175  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 42
2 4.76
2 4.76
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
176  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 196
1 0.51
15 7.65
12 6.12
0 0.00
0 0.00
168 85.71
28 14.29%
177  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
10 8.26
1 0.83
6 4.96
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
178  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 86
3 3.49
3 3.49
2 2.33
2 2.33
2 2.33
74 86.05
12 13.95%
179  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
180  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 58
3 5.17
2 3.45
1 1.72
1 1.72
1 1.72
50 86.21
8 13.79%
181  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 73
2 2.74
2 2.74
4 5.48
2 2.74
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
182  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 140
0 0.00
0 0.00
19 13.57
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
183  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
0 0.00
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
184  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 67
4 5.97
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
185  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 90
3 3.33
5 5.56
1 1.11
3 3.33
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
186  โรงเรียนบ้านนาหนาด 98
3 3.06
1 1.02
3 3.06
3 3.06
3 3.06
85 86.73
13 13.27%
187  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
6 4.88
0 0.00
8 6.50
2 1.63
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
188  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 62
2 3.23
1 1.61
2 3.23
0 0.00
3 4.84
54 87.10
8 12.90%
189  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
190  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 79
3 3.80
4 5.06
1 1.27
1 1.27
1 1.27
69 87.34
10 12.66%
191  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 79
2 2.53
3 3.80
1 1.27
4 5.06
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
192  โรงเรียนบ้านวังตามัว 198
8 4.04
5 2.53
4 2.02
6 3.03
1 0.51
174 87.88
24 12.12%
193  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 149
0 0.00
5 3.36
10 6.71
3 2.01
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
194  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 75
0 0.00
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
195  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 50
2 4.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
196  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
197  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
2 5.88
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
198  โรงเรียนบ้านเหิบ 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
199  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 128
6 4.69
3 2.34
2 1.56
2 1.56
2 1.56
113 88.28
15 11.72%
200  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
201  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 123
4 3.25
5 4.07
5 4.07
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
202  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 150
4 2.67
4 2.67
4 2.67
3 2.00
2 1.33
133 88.67
17 11.33%
203  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
2 2.50
2 2.50
3 3.75
2 2.50
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
204  โรงเรียนบ้านนาคู่ 134
7 5.22
0 0.00
0 0.00
8 5.97
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
205  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
206  โรงเรียนบ้านหนองบึง 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
207  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 109
0 0.00
0 0.00
11 10.09
0 0.00
1 0.92
97 88.99
12 11.01%
208  โรงเรียนบ้านโสกแมว 146
5 3.42
0 0.00
11 7.53
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
209  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
0 0.00
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
210  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 75
2 2.67
3 4.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
211  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 94
0 0.00
1 1.06
9 9.57
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
212  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 116
8 6.90
4 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
213  โรงเรียนบ้านวังม่วง 58
4 6.90
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
214  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
3 4.84
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
215  โรงเรียนบ้านหนองแคน 93
0 0.00
5 5.38
4 4.30
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
216  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 118
2 1.69
2 1.69
4 3.39
3 2.54
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
217  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
218  โรงเรียนบ้านกอก 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
2 3.70
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
219  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 79
0 0.00
0 0.00
2 2.53
5 6.33
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
220  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
221  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
222  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
223  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 148
0 0.00
1 0.68
7 4.73
4 2.70
0 0.00
136 91.89
12 8.11%
224  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 87
1 1.15
2 2.30
3 3.45
1 1.15
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
225  โรงเรียนมรุกขนคร 116
2 1.72
3 2.59
3 2.59
1 0.86
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
226  โรงเรียนบ้านนาดี 60
3 5.00
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
227  โรงเรียนบ้านจอมมณี 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
228  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
229  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 78
1 1.28
0 0.00
2 2.56
2 2.56
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
230  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 49
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
231  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 82
3 3.66
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
232  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 66
2 3.03
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
233  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
1 1.02
1 1.02
93 94.90
5 5.10%
234  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
235  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
2 3.13
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
236  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
237  โรงเรียนบ้านแขนนาง 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
238  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
239  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
240  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
241  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
242  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
243  โรงเรียนบ้านหนองคอง 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
244  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
245  โรงเรียนบ้านคำชะอี 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,353 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,447 7.80
เตี้ย  1,555 4.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,548 8.13
ผอมและเตี้ย  820 2.62
อ้วนและเตี้ย  723 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,260 74.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,093 คน


25.81%


Powered By www.thaieducation.net