ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 114
11 9.65
13 11.40
19 16.67
14 12.28
21 18.42
36 31.58
78 68.42%
2  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 139
5 3.60
15 10.79
71 51.08
0 0.00
3 2.16
45 32.37
94 67.63%
3  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 65
10 15.38
13 20.00
3 4.62
13 20.00
0 0.00
26 40.00
39 60.00%
4  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 163
6 3.68
10 6.13
22 13.50
17 10.43
31 19.02
77 47.24
86 52.76%
5  โรงเรียนบ้านบาก 59
8 13.56
6 10.17
6 10.17
5 8.47
6 10.17
28 47.46
31 52.54%
6  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 292
33 11.30
32 10.96
62 21.23
13 4.45
13 4.45
139 47.60
153 52.40%
7  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 30
4 13.33
2 6.67
5 16.67
2 6.67
2 6.67
15 50.00
15 50.00%
8  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 150
9 6.00
11 7.33
14 9.33
20 13.33
19 12.67
77 51.33
73 48.67%
9  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 27
0 0.00
4 14.81
6 22.22
2 7.41
1 3.70
14 51.85
13 48.15%
10  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 153
17 11.11
16 10.46
17 11.11
10 6.54
13 8.50
80 52.29
73 47.71%
11  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 151
8 5.30
11 7.28
15 9.93
17 11.26
21 13.91
79 52.32
72 47.68%
12  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 281
38 13.52
35 12.46
39 13.88
20 7.12
0 0.00
149 53.02
132 46.98%
13  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 60
4 6.67
2 3.33
8 13.33
8 13.33
6 10.00
32 53.33
28 46.67%
14  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 29
2 6.90
2 6.90
9 31.03
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
15  โรงเรียนบ้านโพนสูง 94
14 14.89
11 11.70
13 13.83
4 4.26
0 0.00
52 55.32
42 44.68%
16  โรงเรียนบ้านหนองหอย 9
2 22.22
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
17  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 180
7 3.89
6 3.33
32 17.78
13 7.22
21 11.67
101 56.11
79 43.89%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 169
19 11.24
11 6.51
24 14.20
17 10.06
0 0.00
98 57.99
71 42.01%
19  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 147
5 3.40
4 2.72
27 18.37
5 3.40
20 13.61
86 58.50
61 41.50%
20  โรงเรียนบ้านคำบอน 34
7 20.59
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
21  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 22
1 4.55
3 13.64
3 13.64
2 9.09
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
22  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 999
46 4.60
31 3.10
136 13.61
77 7.71
113 11.31
596 59.66
403 40.34%
23  โรงเรียนบ้านนาแยง 25
4 16.00
0 0.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
24  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 315
4 1.27
23 7.30
30 9.52
27 8.57
41 13.02
190 60.32
125 39.68%
25  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 236
10 4.24
9 3.81
30 12.71
16 6.78
28 11.86
143 60.59
93 39.41%
26  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 84
6 7.14
15 17.86
5 5.95
7 8.33
0 0.00
51 60.71
33 39.29%
27  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 220
24 10.91
4 1.82
15 6.82
28 12.73
15 6.82
134 60.91
86 39.09%
28  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 169
6 3.55
6 3.55
19 11.24
12 7.10
23 13.61
103 60.95
66 39.05%
29  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 141
16 11.35
12 8.51
11 7.80
8 5.67
8 5.67
86 60.99
55 39.01%
30  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 57
10 17.54
3 5.26
9 15.79
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
31  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 47
9 19.15
4 8.51
5 10.64
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
32  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 82
20 24.39
7 8.54
0 0.00
0 0.00
4 4.88
51 62.20
31 37.80%
33  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 159
4 2.52
3 1.89
28 17.61
7 4.40
18 11.32
99 62.26
60 37.74%
34  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 8
2 25.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
35  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 56
7 12.50
9 16.07
5 8.93
0 0.00
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
36  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 56
5 8.93
4 7.14
6 10.71
5 8.93
1 1.79
35 62.50
21 37.50%
37  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 842
26 3.09
33 3.92
73 8.67
74 8.79
108 12.83
528 62.71
314 37.29%
38  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 128
6 4.69
0 0.00
35 27.34
0 0.00
6 4.69
81 63.28
47 36.72%
39  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 30
6 20.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
40  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 146
16 10.96
11 7.53
3 2.05
16 10.96
7 4.79
93 63.70
53 36.30%
41  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 266
29 10.90
19 7.14
19 7.14
18 6.77
11 4.14
170 63.91
96 36.09%
42  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 125
8 6.40
7 5.60
13 10.40
10 8.00
7 5.60
80 64.00
45 36.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 179
12 6.70
35 19.55
12 6.70
4 2.23
1 0.56
115 64.25
64 35.75%
44  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 14
0 0.00
0 0.00
5 35.71
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
45  โรงเรียนบ้านยางคำ 68
14 20.59
2 2.94
7 10.29
0 0.00
1 1.47
44 64.71
24 35.29%
46  โรงเรียนบ้านนาเลา 92
14 15.22
9 9.78
9 9.78
0 0.00
0 0.00
60 65.22
32 34.78%
47  โรงเรียนบ้านทันสมัย 49
13 26.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.16
32 65.31
17 34.69%
48  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 99
8 8.08
6 6.06
4 4.04
9 9.09
7 7.07
65 65.66
34 34.34%
49  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 44
2 4.55
4 9.09
8 18.18
1 2.27
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
50  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 153
24 15.69
7 4.58
19 12.42
1 0.65
0 0.00
102 66.67
51 33.33%
51  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 255
22 8.63
31 12.16
19 7.45
3 1.18
8 3.14
172 67.45
83 32.55%
52  โรงเรียนบ้านคำนาดี 47
1 2.13
4 8.51
9 19.15
1 2.13
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 115
6 5.22
12 10.43
12 10.43
2 1.74
4 3.48
79 68.70
36 31.30%
54  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 112
14 12.50
5 4.46
12 10.71
3 2.68
1 0.89
77 68.75
35 31.25%
55  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 129
28 21.71
1 0.78
9 6.98
1 0.78
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 151
20 13.25
3 1.99
4 2.65
14 9.27
4 2.65
106 70.20
45 29.80%
57  โรงเรียนบ้านหินแตก 61
10 16.39
2 3.28
2 3.28
4 6.56
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
58  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 112
18 16.07
7 6.25
3 2.68
5 4.46
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
59  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 106
10 9.43
0 0.00
20 18.87
1 0.94
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
60  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 158
20 12.66
8 5.06
12 7.59
6 3.80
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
61  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 93
9 9.68
2 2.15
14 15.05
1 1.08
1 1.08
66 70.97
27 29.03%
62  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 218
8 3.67
13 5.96
9 4.13
21 9.63
12 5.50
155 71.10
63 28.90%
63  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
64  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 42
7 16.67
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
65  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 804
33 4.10
28 3.48
141 17.54
13 1.62
11 1.37
578 71.89
226 28.11%
66  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 161
10 6.21
13 8.07
11 6.83
6 3.73
5 3.11
116 72.05
45 27.95%
67  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 104
10 9.62
8 7.69
9 8.65
2 1.92
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
68  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 79
14 17.72
3 3.80
4 5.06
1 1.27
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
69  โรงเรียนบ้านท่าวารี 72
11 15.28
1 1.39
7 9.72
1 1.39
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
70  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 148
8 5.41
17 11.49
13 8.78
3 2.03
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
71  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 73
10 13.70
10 13.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
72  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 73
9 12.33
2 2.74
8 10.96
1 1.37
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
73  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 147
12 8.16
4 2.72
16 10.88
4 2.72
4 2.72
107 72.79
40 27.21%
74  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
1 1.59
3 4.76
3 4.76
4 6.35
6 9.52
46 73.02
17 26.98%
75  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 89
6 6.74
8 8.99
5 5.62
5 5.62
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
76  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 67
3 4.48
0 0.00
9 13.43
4 5.97
2 2.99
49 73.13
18 26.87%
77  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 306
24 7.84
16 5.23
29 9.48
13 4.25
0 0.00
224 73.20
82 26.80%
78  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 49
7 14.29
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
79  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 834
31 3.72
21 2.52
94 11.27
31 3.72
39 4.68
618 74.10
216 25.90%
80  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 89
5 5.62
0 0.00
18 20.22
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
81  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 140
9 6.43
1 0.71
17 12.14
9 6.43
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
82  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 90
4 4.44
2 2.22
17 18.89
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
83  โรงเรียนบ้านนางัว 72
3 4.17
0 0.00
11 15.28
4 5.56
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 165
7 4.24
11 6.67
12 7.27
7 4.24
4 2.42
124 75.15
41 24.85%
85  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 98
8 8.16
9 9.18
5 5.10
2 2.04
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
86  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 147
15 10.20
6 4.08
13 8.84
2 1.36
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
87  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 111
5 4.50
1 0.90
10 9.01
5 4.50
6 5.41
84 75.68
27 24.32%
88  โรงเรียนบ้านแวง 144
6 4.17
0 0.00
17 11.81
6 4.17
6 4.17
109 75.69
35 24.31%
89  โรงเรียนบ้านดงบาก 239
24 10.04
20 8.37
11 4.60
2 0.84
1 0.42
181 75.73
58 24.27%
90  โรงเรียนบ้านหวาย 66
3 4.55
3 4.55
4 6.06
4 6.06
2 3.03
50 75.76
16 24.24%
91  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 62
4 6.45
4 6.45
3 4.84
0 0.00
4 6.45
47 75.81
15 24.19%
92  โรงเรียนบ้านตาล 212
20 9.43
5 2.36
26 12.26
0 0.00
0 0.00
161 75.94
51 24.06%
93  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 100
5 5.00
6 6.00
3 3.00
5 5.00
5 5.00
76 76.00
24 24.00%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 17
2 11.76
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
95  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 69
6 8.70
1 1.45
5 7.25
4 5.80
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
96  โรงเรียนบ้านบึงโน 186
10 5.38
7 3.76
24 12.90
1 0.54
1 0.54
143 76.88
43 23.12%
97  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 143
5 3.50
19 13.29
9 6.29
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
98  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 87
7 8.05
4 4.60
9 10.34
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
99  โรงเรียนบ้านหนองแสง 74
9 12.16
3 4.05
2 2.70
3 4.05
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
100  โรงเรียนบ้านโคก 122
8 6.56
3 2.46
12 9.84
5 4.10
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
101  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 214
2 0.93
4 1.87
41 19.16
1 0.47
1 0.47
165 77.10
49 22.90%
102  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 105
14 13.33
3 2.86
7 6.67
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
103  โรงเรียนบ้านโนนพอก 22
3 13.64
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
104  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 551
30 5.44
16 2.90
75 13.61
3 0.54
1 0.18
426 77.31
125 22.69%
105  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 137
9 6.57
6 4.38
11 8.03
2 1.46
3 2.19
106 77.37
31 22.63%
106  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 134
3 2.24
6 4.48
7 5.22
9 6.72
5 3.73
104 77.61
30 22.39%
107  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 117
6 5.13
3 2.56
17 14.53
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
108  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 91
7 7.69
2 2.20
7 7.69
2 2.20
2 2.20
71 78.02
20 21.98%
109  โรงเรียนหนองจาน 41
3 7.32
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
110  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 55
1 1.82
2 3.64
8 14.55
1 1.82
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
111  โรงเรียนบ้านผักตบ 60
2 3.33
3 5.00
6 10.00
1 1.67
1 1.67
47 78.33
13 21.67%
112  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 126
12 9.52
4 3.17
4 3.17
5 3.97
2 1.59
99 78.57
27 21.43%
113  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 117
9 7.69
1 0.85
15 12.82
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
114  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 47
3 6.38
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
115  โรงเรียนบ้านผักคำภู 207
11 5.31
10 4.83
23 11.11
0 0.00
0 0.00
163 78.74
44 21.26%
116  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 275
16 5.82
9 3.27
31 11.27
1 0.36
1 0.36
217 78.91
58 21.09%
117  โรงเรียนบ้านอูนโคก 105
4 3.81
5 4.76
5 4.76
6 5.71
2 1.90
83 79.05
22 20.95%
118  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 129
8 6.20
5 3.88
9 6.98
4 3.10
1 0.78
102 79.07
27 20.93%
119  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 87
0 0.00
5 5.75
9 10.34
0 0.00
4 4.60
69 79.31
18 20.69%
120  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 317
23 7.26
12 3.79
30 9.46
0 0.00
0 0.00
252 79.50
65 20.50%
121  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 127
9 7.09
1 0.79
14 11.02
1 0.79
1 0.79
101 79.53
26 20.47%
122  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 196
18 9.18
11 5.61
8 4.08
3 1.53
0 0.00
156 79.59
40 20.41%
123  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 113
3 2.65
10 8.85
10 8.85
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
124  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 128
10 7.81
3 2.34
12 9.38
1 0.78
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
125  โรงเรียนบ้านดอนกอย 79
5 6.33
5 6.33
6 7.59
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
126  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 110
6 5.45
1 0.91
6 5.45
2 1.82
7 6.36
88 80.00
22 20.00%
127  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 170
15 8.82
8 4.71
2 1.18
8 4.71
1 0.59
136 80.00
34 20.00%
128  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 80
6 7.50
2 2.50
6 7.50
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
129  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 70
4 5.71
3 4.29
7 10.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 157
20 12.74
3 1.91
8 5.10
0 0.00
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
131  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 71
5 7.04
5 7.04
4 5.63
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
132  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 97
5 5.15
1 1.03
13 13.40
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
133  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 138
9 6.52
6 4.35
6 4.35
2 1.45
4 2.90
111 80.43
27 19.57%
134  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 124
5 4.03
7 5.65
10 8.06
2 1.61
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
135  โรงเรียนบ้านนาล้อม 83
2 2.41
1 1.20
13 15.66
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
136  โรงเรียนบ้านอูนดง 130
9 6.92
6 4.62
10 7.69
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
137  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 252
9 3.57
15 5.95
11 4.37
7 2.78
6 2.38
204 80.95
48 19.05%
138  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 204
6 2.94
18 8.82
14 6.86
0 0.00
0 0.00
166 81.37
38 18.63%
139  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 70
6 8.57
4 5.71
3 4.29
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
140  โรงเรียนบ้านคำข่า 97
8 8.25
6 6.19
1 1.03
3 3.09
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
141  โรงเรียนบ้านขมิ้น 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
142  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 115
4 3.48
6 5.22
6 5.22
4 3.48
1 0.87
94 81.74
21 18.26%
143  โรงเรียนบ้านบึง 121
3 2.48
0 0.00
19 15.70
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
144  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 139
9 6.47
7 5.04
9 6.47
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
145  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 136
11 8.09
0 0.00
13 9.56
0 0.00
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
146  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
1 2.94
28 82.35
6 17.65%
147  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 108
13 12.04
2 1.85
4 3.70
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
148  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 74
1 1.35
4 5.41
8 10.81
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
149  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 131
5 3.82
5 3.82
12 9.16
0 0.00
1 0.76
108 82.44
23 17.56%
150  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 114
11 9.65
3 2.63
4 3.51
2 1.75
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
151  โรงเรียนบ้านแร่ 202
8 3.96
5 2.48
18 8.91
4 1.98
0 0.00
167 82.67
35 17.33%
152  โรงเรียนบ้านคำแหว 127
4 3.15
3 2.36
15 11.81
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
153  โรงเรียนบ้านคันชา 52
4 7.69
3 5.77
1 1.92
0 0.00
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
154  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 387
21 5.43
19 4.91
23 5.94
4 1.03
0 0.00
320 82.69
67 17.31%
155  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 139
9 6.47
2 1.44
13 9.35
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
156  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 186
5 2.69
6 3.23
21 11.29
0 0.00
0 0.00
154 82.80
32 17.20%
157  โรงเรียนบ้านบะฮี 106
5 4.72
3 2.83
9 8.49
0 0.00
1 0.94
88 83.02
18 16.98%
158  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 59
1 1.69
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
159  โรงเรียนบ้านดงสง่า 167
15 8.98
2 1.20
9 5.39
2 1.20
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
160  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 66
5 7.58
4 6.06
2 3.03
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
161  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 90
5 5.56
2 2.22
8 8.89
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
162  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 120
2 1.67
5 4.17
10 8.33
2 1.67
1 0.83
100 83.33
20 16.67%
163  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 151
2 1.32
0 0.00
17 11.26
6 3.97
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
164  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 79
3 3.80
4 5.06
3 3.80
3 3.80
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
165  โรงเรียนบ้านตาลโกน 146
12 8.22
9 6.16
2 1.37
1 0.68
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
166  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 116
3 2.59
1 0.86
7 6.03
3 2.59
5 4.31
97 83.62
19 16.38%
167  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 112
4 3.57
7 6.25
7 6.25
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
168  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 44
5 11.36
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
169  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 299
6 2.01
14 4.68
24 8.03
3 1.00
0 0.00
252 84.28
47 15.72%
170  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 96
6 6.25
1 1.04
6 6.25
1 1.04
1 1.04
81 84.38
15 15.63%
171  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 160
11 6.88
6 3.75
7 4.38
1 0.63
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
172  โรงเรียนบ้านพันนา 90
10 11.11
0 0.00
3 3.33
1 1.11
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
173  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 130
8 6.15
1 0.77
10 7.69
1 0.77
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
174  โรงเรียนบ้านขาว 39
5 12.82
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
175  โรงเรียนบ้านโพนงาม 26
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
176  โรงเรียนบ้านนาใน 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
177  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 74
5 6.76
1 1.35
4 5.41
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
178  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 129
4 3.10
4 3.10
6 4.65
5 3.88
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
179  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
180  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 805
46 5.71
20 2.48
41 5.09
8 0.99
0 0.00
690 85.71
115 14.29%
181  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 114
0 0.00
7 6.14
9 7.89
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
182  โรงเรียนบ้านนาทม 107
2 1.87
2 1.87
11 10.28
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
183  โรงเรียนบ้านธาตุ 50
4 8.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
184  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 86
4 4.65
2 2.33
6 6.98
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
185  โรงเรียนบ้านทิดไทย 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
186  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 296
8 2.70
9 3.04
24 8.11
0 0.00
0 0.00
255 86.15
41 13.85%
187  โรงเรียนบ้านเปือย 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
188  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 51
2 3.92
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
189  โรงเรียนบ้านคำก้าว 104
7 6.73
1 0.96
6 5.77
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
190  โรงเรียนชุมพลศึกษา 67
5 7.46
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
191  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 136
4 2.94
4 2.94
10 7.35
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
192  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 174
7 4.02
6 3.45
7 4.02
3 1.72
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
193  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 76
7 9.21
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
194  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
6 4.62
3 2.31
8 6.15
0 0.00
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
195  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 77
2 2.60
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
196  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 70
1 1.43
0 0.00
5 7.14
3 4.29
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
197  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 70
2 2.86
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
198  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 109
4 3.67
3 2.75
6 5.50
1 0.92
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
199  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 87
3 3.45
4 4.60
2 2.30
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
200  โรงเรียนบ้านหนองบัว 135
7 5.19
3 2.22
6 4.44
1 0.74
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
201  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 183
8 4.37
1 0.55
14 7.65
0 0.00
0 0.00
160 87.43
23 12.57%
202  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 64
6 9.38
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
203  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
204  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 40
1 2.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
205  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 81
2 2.47
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
206  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 218
10 4.59
5 2.29
11 5.05
0 0.00
0 0.00
192 88.07
26 11.93%
207  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 84
0 0.00
1 1.19
9 10.71
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
208  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 60
5 8.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
209  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 121
1 0.83
1 0.83
5 4.13
2 1.65
5 4.13
107 88.43
14 11.57%
210  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 97
1 1.03
6 6.19
4 4.12
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
211  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 63
1 1.59
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
212  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 108
4 3.70
3 2.78
5 4.63
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
213  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
214  โรงเรียนบ้านดอนหัน 104
3 2.88
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
215  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 87
0 0.00
3 3.45
6 6.90
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
216  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 161
2 1.24
6 3.73
8 4.97
0 0.00
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
217  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 202
3 1.49
7 3.47
3 1.49
4 1.98
3 1.49
182 90.10
20 9.90%
218  โรงเรียนบ้านสว่าง 112
4 3.57
4 3.57
0 0.00
3 2.68
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
219  โรงเรียนบ้านม้า 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
220  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 93
2 2.15
1 1.08
5 5.38
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
221  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 114
2 1.75
3 2.63
3 2.63
2 1.75
1 0.88
103 90.35
11 9.65%
222  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 137
4 2.92
2 1.46
4 2.92
3 2.19
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
223  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 149
9 6.04
5 3.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 90.60
14 9.40%
224  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 171
7 4.09
1 0.58
8 4.68
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
225  โรงเรียนบ้านนาดี 100
6 6.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
226  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
3 5.36
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
227  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 113
3 2.65
2 1.77
5 4.42
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
228  โรงเรียนบ้านนาเตียง 68
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
229  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 94
2 2.13
1 1.06
5 5.32
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
230  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
231  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 132
0 0.00
3 2.27
7 5.30
1 0.76
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
232  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 173
3 1.73
1 0.58
10 5.78
0 0.00
0 0.00
159 91.91
14 8.09%
233  โรงเรียนบ้านหนองชาด 151
0 0.00
0 0.00
6 3.97
6 3.97
0 0.00
139 92.05
12 7.95%
234  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 90
2 2.22
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
235  โรงเรียนบ้านหนองตาล 90
6 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.11
83 92.22
7 7.78%
236  โรงเรียนบ้านหนองแวง 57
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
237  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 102
1 0.98
0 0.00
4 3.92
1 0.98
1 0.98
95 93.14
7 6.86%
238  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
239  โรงเรียนบ้านแกดำ 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
240  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 88
2 2.27
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
241  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 180
2 1.11
2 1.11
2 1.11
2 1.11
1 0.56
171 95.00
9 5.00%
242  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
243  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 67
2 2.99
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
244  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
245  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
246  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 138
4 2.90
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
133 96.38
5 3.62%
247  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
248  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
249  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
250  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 208
1 0.48
0 0.00
3 1.44
0 0.00
0 0.00
204 98.08
4 1.92%
251  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 457
3 0.66
0 0.00
4 0.88
0 0.00
0 0.00
450 98.47
7 1.53%
252  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
82 98.80
1 1.20%
253  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 158
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
158 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านท่าลาด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านนาตากาง 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,834 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,891 5.76
เตี้ย  1,301 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,790 8.50
ผอมและเตี้ย  879 2.68
อ้วนและเตี้ย  775 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,198 76.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,636 คน


23.26%


Powered By www.thaieducation.net