ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 36
6 16.67
8 22.22
12 33.33
5 13.89
5 13.89
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 159
18 11.32
35 22.01
55 34.59
19 11.95
32 20.13
0 0.00
159 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 26
7 26.92
7 26.92
7 26.92
5 19.23
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 101
16 15.84
1 0.99
65 64.36
12 11.88
7 6.93
0 0.00
101 100.00%
5  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 20
1 5.00
2 10.00
3 15.00
3 15.00
3 15.00
8 40.00
12 60.00%
6  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 69
11 15.94
16 23.19
4 5.80
8 11.59
2 2.90
28 40.58
41 59.42%
7  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 210
37 17.62
35 16.67
15 7.14
18 8.57
5 2.38
100 47.62
110 52.38%
8  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 130
13 10.00
7 5.38
23 17.69
6 4.62
19 14.62
62 47.69
68 52.31%
9  โรงเรียนบ้านโนนกุง 186
70 37.63
7 3.76
14 7.53
0 0.00
0 0.00
95 51.08
91 48.92%
10  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 239
46 19.25
35 14.64
23 9.62
3 1.26
4 1.67
128 53.56
111 46.44%
11  โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 41
4 9.76
7 17.07
3 7.32
5 12.20
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
12  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 126
19 15.08
17 13.49
7 5.56
15 11.90
0 0.00
68 53.97
58 46.03%
13  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 234
11 4.70
19 8.12
14 5.98
30 12.82
33 14.10
127 54.27
107 45.73%
14  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 140
18 12.86
14 10.00
8 5.71
19 13.57
5 3.57
76 54.29
64 45.71%
15  โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 125
24 19.20
9 7.20
13 10.40
5 4.00
4 3.20
70 56.00
55 44.00%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 302
27 8.94
25 8.28
49 16.23
11 3.64
20 6.62
170 56.29
132 43.71%
17  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 128
14 10.94
16 12.50
14 10.94
9 7.03
2 1.56
73 57.03
55 42.97%
18  โรงเรียนบ้านอีกุด 221
25 11.31
11 4.98
6 2.71
36 16.29
16 7.24
127 57.47
94 42.53%
19  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 304
18 5.92
18 5.92
21 6.91
36 11.84
32 10.53
179 58.88
125 41.12%
20  โรงเรียนบ้านพะโค 66
10 15.15
0 0.00
14 21.21
1 1.52
2 3.03
39 59.09
27 40.91%
21  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 177
29 16.38
20 11.30
10 5.65
11 6.21
2 1.13
105 59.32
72 40.68%
22  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 101
8 7.92
9 8.91
14 13.86
5 4.95
5 4.95
60 59.41
41 40.59%
23  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 222
39 17.57
18 8.11
19 8.56
14 6.31
0 0.00
132 59.46
90 40.54%
24  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 744
40 5.38
48 6.45
54 7.26
88 11.83
68 9.14
446 59.95
298 40.05%
25  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 63
13 20.63
3 4.76
7 11.11
0 0.00
1 1.59
39 61.90
24 38.10%
26  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 135
18 13.33
15 11.11
2 1.48
9 6.67
7 5.19
84 62.22
51 37.78%
27  โรงเรียนบ้านโคกภู 175
24 13.71
10 5.71
18 10.29
5 2.86
8 4.57
110 62.86
65 37.14%
28  โรงเรียนบ้านป่าผาง 187
28 14.97
35 18.72
6 3.21
0 0.00
0 0.00
118 63.10
69 36.90%
29  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 132
12 9.09
9 6.82
16 12.12
5 3.79
5 3.79
85 64.39
47 35.61%
30  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 71
4 5.63
8 11.27
9 12.68
4 5.63
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
31  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 125
16 12.80
9 7.20
11 8.80
7 5.60
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
32  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 172
17 9.88
16 9.30
10 5.81
15 8.72
1 0.58
113 65.70
59 34.30%
33  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 284
48 16.90
5 1.76
16 5.63
17 5.99
11 3.87
187 65.85
97 34.15%
34  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 177
6 3.39
7 3.95
43 24.29
4 2.26
0 0.00
117 66.10
60 33.90%
35  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1952
160 8.20
107 5.48
245 12.55
45 2.31
104 5.33
1291 66.14
661 33.86%
36  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 111
10 9.01
10 9.01
7 6.31
6 5.41
4 3.60
74 66.67
37 33.33%
37  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 95
16 16.84
0 0.00
5 5.26
6 6.32
4 4.21
64 67.37
31 32.63%
38  โรงเรียนบ้านชมภูพาน 175
16 9.14
11 6.29
13 7.43
11 6.29
6 3.43
118 67.43
57 32.57%
39  โรงเรียนอนุบาลภูพาน 207
42 20.29
10 4.83
15 7.25
0 0.00
0 0.00
140 67.63
67 32.37%
40  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 161
17 10.56
16 9.94
13 8.07
6 3.73
0 0.00
109 67.70
52 32.30%
41  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 409
50 12.22
24 5.87
49 11.98
8 1.96
1 0.24
277 67.73
132 32.27%
42  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 224
13 5.80
14 6.25
17 7.59
13 5.80
14 6.25
153 68.30
71 31.70%
43  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 282
17 6.03
13 4.61
30 10.64
18 6.38
11 3.90
193 68.44
89 31.56%
44  โรงเรียนบ้านเชิงดอย 29
4 13.79
2 6.90
2 6.90
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
45  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 113
4 3.54
3 2.65
9 7.96
6 5.31
13 11.50
78 69.03
35 30.97%
46  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 133
13 9.77
9 6.77
5 3.76
3 2.26
11 8.27
92 69.17
41 30.83%
47  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 182
8 4.40
9 4.95
9 4.95
15 8.24
15 8.24
126 69.23
56 30.77%
48  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 73
5 6.85
6 8.22
4 5.48
6 8.22
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
49  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 750
6 0.80
5 0.67
131 17.47
31 4.13
49 6.53
528 70.40
222 29.60%
50  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2317
215 9.28
30 1.29
430 18.56
7 0.30
3 0.13
1632 70.44
685 29.56%
51  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 506
27 5.34
16 3.16
61 12.06
19 3.75
25 4.94
358 70.75
148 29.25%
52  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 210
8 3.81
7 3.33
33 15.71
13 6.19
0 0.00
149 70.95
61 29.05%
53  โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 142
2 1.41
11 7.75
8 5.63
12 8.45
8 5.63
101 71.13
41 28.87%
54  โรงเรียนบ้านกลาง 230
22 9.57
12 5.22
27 11.74
4 1.74
0 0.00
165 71.74
65 28.26%
55  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 192
13 6.77
20 10.42
18 9.38
3 1.56
0 0.00
138 71.88
54 28.13%
56  โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 209
16 7.66
26 12.44
14 6.70
2 0.96
0 0.00
151 72.25
58 27.75%
57  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 47
0 0.00
7 14.89
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
58  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 99
6 6.06
6 6.06
7 7.07
6 6.06
2 2.02
72 72.73
27 27.27%
59  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 37
3 8.11
3 8.11
0 0.00
3 8.11
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
60  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 135
5 3.70
6 4.44
10 7.41
9 6.67
6 4.44
99 73.33
36 26.67%
61  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 192
15 7.81
9 4.69
20 10.42
7 3.65
0 0.00
141 73.44
51 26.56%
62  โรงเรียนบ้านดงหลวง 290
23 7.93
5 1.72
24 8.28
25 8.62
0 0.00
213 73.45
77 26.55%
63  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 223
3 1.35
18 8.07
26 11.66
11 4.93
1 0.45
164 73.54
59 26.46%
64  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 57
4 7.02
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
65  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 122
11 9.02
3 2.46
13 10.66
2 1.64
3 2.46
90 73.77
32 26.23%
66  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 39
3 7.69
1 2.56
5 12.82
1 2.56
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
67  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 130
12 9.23
10 7.69
9 6.92
2 1.54
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
68  โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 79
9 11.39
4 5.06
3 3.80
0 0.00
4 5.06
59 74.68
20 25.32%
69  โรงเรียนชุมชนนิรมัย 292
34 11.64
13 4.45
26 8.90
0 0.00
0 0.00
219 75.00
73 25.00%
70  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 88
9 10.23
6 6.82
6 6.82
1 1.14
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
71  โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 225
19 8.44
1 0.44
33 14.67
1 0.44
1 0.44
170 75.56
55 24.44%
72  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 78
7 8.97
3 3.85
5 6.41
2 2.56
2 2.56
59 75.64
19 24.36%
73  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 198
19 9.60
15 7.58
11 5.56
3 1.52
0 0.00
150 75.76
48 24.24%
74  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 62
1 1.61
2 3.23
3 4.84
4 6.45
5 8.06
47 75.81
15 24.19%
75  โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 93
6 6.45
5 5.38
7 7.53
4 4.30
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
76  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 123
7 5.69
6 4.88
15 12.20
1 0.81
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
77  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 229
16 6.99
12 5.24
25 10.92
1 0.44
0 0.00
175 76.42
54 23.58%
78  โรงเรียนนายอวัฒนา 193
14 7.25
7 3.63
7 3.63
5 2.59
12 6.22
148 76.68
45 23.32%
79  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 52
0 0.00
3 5.77
6 11.54
3 5.77
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
80  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 107
8 7.48
4 3.74
3 2.80
5 4.67
4 3.74
83 77.57
24 22.43%
81  โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 228
5 2.19
10 4.39
24 10.53
11 4.82
0 0.00
178 78.07
50 21.93%
82  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 121
7 5.79
2 1.65
15 12.40
2 1.65
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
83  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 149
4 2.68
5 3.36
5 3.36
9 6.04
9 6.04
117 78.52
32 21.48%
84  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 98
10 10.20
8 8.16
1 1.02
2 2.04
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
85  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 89
9 10.11
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
86  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 136
8 5.88
6 4.41
5 3.68
5 3.68
5 3.68
107 78.68
29 21.32%
87  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 61
6 9.84
3 4.92
3 4.92
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
88  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 150
11 7.33
9 6.00
3 2.00
6 4.00
2 1.33
119 79.33
31 20.67%
89  โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
7 8.97
4 5.13
62 79.49
16 20.51%
90  โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 120
12 10.00
0 0.00
11 9.17
0 0.00
1 0.83
96 80.00
24 20.00%
91  โรงเรียนไพศาลวิทยา 158
8 5.06
6 3.80
6 3.80
11 6.96
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
92  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 169
11 6.51
10 5.92
11 6.51
1 0.59
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
93  โรงเรียนบ้านหนองหอย 292
25 8.56
8 2.74
22 7.53
0 0.00
1 0.34
236 80.82
56 19.18%
94  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 105
8 7.62
5 4.76
2 1.90
3 2.86
2 1.90
85 80.95
20 19.05%
95  โรงเรียนบ้านกุดฮู 158
4 2.53
18 11.39
8 5.06
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
96  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 196
20 10.20
12 6.12
3 1.53
2 1.02
0 0.00
159 81.12
37 18.88%
97  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 231
12 5.19
14 6.06
11 4.76
5 2.16
1 0.43
188 81.39
43 18.61%
98  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 97
7 7.22
5 5.15
3 3.09
3 3.09
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
99  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 124
14 11.29
4 3.23
4 3.23
1 0.81
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
100  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 231
12 5.19
8 3.46
22 9.52
0 0.00
0 0.00
189 81.82
42 18.18%
101  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 105
4 3.81
2 1.90
11 10.48
2 1.90
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
102  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 118
6 5.08
5 4.24
9 7.63
1 0.85
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
103  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 204
16 7.84
4 1.96
11 5.39
5 2.45
0 0.00
168 82.35
36 17.65%
104  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 188
18 9.57
8 4.26
5 2.66
2 1.06
0 0.00
155 82.45
33 17.55%
105  โรงเรียนบ้านดงขวาง 57
6 10.53
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
106  โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 121
12 9.92
4 3.31
5 4.13
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
107  โรงเรียนบ้านนาจาน 145
12 8.28
8 5.52
5 3.45
0 0.00
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
108  โรงเรียนบ้านไร่นาดี 101
8 7.92
1 0.99
7 6.93
1 0.99
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
109  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 530
26 4.91
6 1.13
55 10.38
0 0.00
0 0.00
443 83.58
87 16.42%
110  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 171
10 5.85
12 7.02
1 0.58
4 2.34
1 0.58
143 83.63
28 16.37%
111  โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 198
3 1.52
2 1.01
17 8.59
0 0.00
10 5.05
166 83.84
32 16.16%
112  โรงเรียนบ้านนาแก 99
3 3.03
4 4.04
8 8.08
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
113  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 143
9 6.29
4 2.80
7 4.90
3 2.10
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
114  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 516
15 2.91
30 5.81
35 6.78
1 0.19
0 0.00
435 84.30
81 15.70%
115  โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) 121
13 10.74
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
116  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 96
13 13.54
2 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
117  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 122
8 6.56
3 2.46
6 4.92
2 1.64
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
118  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 52
4 7.69
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
119  โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 345
20 5.80
0 0.00
33 9.57
0 0.00
0 0.00
292 84.64
53 15.36%
120  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 120
4 3.33
5 4.17
9 7.50
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
121  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 127
15 11.81
0 0.00
3 2.36
1 0.79
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
122  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 102
10 9.80
2 1.96
3 2.94
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
123  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 145
12 8.28
4 2.76
5 3.45
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
124  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 140
9 6.43
2 1.43
6 4.29
3 2.14
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
125  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 142
4 2.82
8 5.63
5 3.52
1 0.70
2 1.41
122 85.92
20 14.08%
126  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 175
11 6.29
3 1.71
7 4.00
3 1.71
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
127  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 125
3 2.40
5 4.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
128  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 90
5 5.56
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
129  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 210
3 1.43
3 1.43
15 7.14
4 1.90
3 1.43
182 86.67
28 13.33%
130  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 75
6 8.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
131  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 233
12 5.15
5 2.15
12 5.15
1 0.43
1 0.43
202 86.70
31 13.30%
132  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 301
4 1.33
8 2.66
7 2.33
4 1.33
16 5.32
262 87.04
39 12.96%
133  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 231
11 4.76
7 3.03
11 4.76
0 0.00
0 0.00
202 87.45
29 12.55%
134  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 56
1 1.79
2 3.57
1 1.79
2 3.57
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
135  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 80
6 7.50
2 2.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
136  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 205
4 1.95
5 2.44
16 7.80
0 0.00
0 0.00
180 87.80
25 12.20%
137  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
138  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 101
3 2.97
4 3.96
4 3.96
1 0.99
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
139  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 261
9 3.45
3 1.15
15 5.75
1 0.38
2 0.77
231 88.51
30 11.49%
140  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 96
3 3.13
3 3.13
4 4.17
1 1.04
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
141  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 165
7 4.24
5 3.03
3 1.82
0 0.00
3 1.82
147 89.09
18 10.91%
142  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 83
3 3.61
3 3.61
3 3.61
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
143  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 112
5 4.46
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
144  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 143
5 3.50
3 2.10
4 2.80
2 1.40
1 0.70
128 89.51
15 10.49%
145  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 153
4 2.61
2 1.31
3 1.96
1 0.65
6 3.92
137 89.54
16 10.46%
146  โรงเรียนบ้านนาดี 106
1 0.94
4 3.77
6 5.66
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 183
0 0.00
15 8.20
4 2.19
0 0.00
0 0.00
164 89.62
19 10.38%
148  โรงเรียนบ้านนากับแก้ 68
3 4.41
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
149  โรงเรียนบ้านกุงศรี 117
4 3.42
1 0.85
7 5.98
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
150  โรงเรียนบ้านนาขาม 186
6 3.23
4 2.15
8 4.30
1 0.54
0 0.00
167 89.78
19 10.22%
151  โรงเรียนบ้านสนามบิน 40
0 0.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
152  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 113
3 2.65
8 7.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
153  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 249
11 4.42
4 1.61
2 0.80
7 2.81
0 0.00
225 90.36
24 9.64%
154  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 65
2 3.08
2 3.08
0 0.00
1 1.54
1 1.54
59 90.77
6 9.23%
155  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 76
2 2.63
3 3.95
1 1.32
0 0.00
1 1.32
69 90.79
7 9.21%
156  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 67
2 2.99
3 4.48
0 0.00
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
157  โรงเรียนบ้านสะพานสาม 83
1 1.20
2 2.41
4 4.82
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
158  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 119
4 3.36
5 4.20
1 0.84
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
159  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 102
1 0.98
1 0.98
3 2.94
2 1.96
1 0.98
94 92.16
8 7.84%
160  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 138
5 3.62
4 2.90
0 0.00
1 0.72
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
161  โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 116
9 7.76
-5 -4.31
6 5.17
-3 -2.59
1 0.86
108 93.10
8 6.90%
162  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 557
16 2.87
5 0.90
13 2.33
1 0.18
0 0.00
522 93.72
35 6.28%
163  โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 172
4 2.33
1 0.58
3 1.74
1 0.58
1 0.58
162 94.19
10 5.81%
164  โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 123
1 0.81
3 2.44
3 2.44
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
165  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 195
1 0.51
0 0.00
10 5.13
0 0.00
0 0.00
184 94.36
11 5.64%
166  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 253
8 3.16
3 1.19
2 0.79
1 0.40
0 0.00
239 94.47
14 5.53%
167  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
168  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 202
0 0.00
1 0.50
6 2.97
0 0.00
3 1.49
192 95.05
10 4.95%
169  โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
170  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 86
2 2.33
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
171  โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
172  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
173  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 192
5 2.60
0 0.00
1 0.52
0 0.00
0 0.00
186 96.88
6 3.13%
174  โรงเรียนบ้านตองโขบ 148
1 0.68
0 0.00
2 1.35
1 0.68
0 0.00
144 97.30
4 2.70%
175  โรงเรียนบ้านหนองสระ 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
72 97.30
2 2.70%

 

จำนวนนักเรียน  31,685 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,266 7.15
เตี้ย  1,399 4.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,691 8.49
ผอมและเตี้ย  894 2.82
อ้วนและเตี้ย  688 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,747 74.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,938 คน


25.05%


Powered By www.thaieducation.net