ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 90 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 23
3 13.04
6 26.09
8 34.78
4 17.39
2 8.70
0 0.00
23 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
4 57.14
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทรายมูล 67
33 49.25
15 22.39
17 25.37
0 0.00
2 2.99
0 0.00
67 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาทม 138
31 22.46
27 19.57
42 30.43
12 8.70
26 18.84
0 0.00
138 100.00%
5  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 107
23 21.50
21 19.63
34 31.78
13 12.15
16 14.95
0 0.00
107 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโจด 42
6 14.29
0 0.00
24 57.14
5 11.90
7 16.67
0 0.00
42 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 32
0 0.00
2 6.25
8 25.00
3 9.38
19 59.38
0 0.00
32 100.00%
8  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 51
14 27.45
15 29.41
5 9.80
6 11.76
3 5.88
8 15.69
43 84.31%
9  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 333
67 20.12
18 5.41
59 17.72
65 19.52
66 19.82
58 17.42
275 82.58%
10  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 15
6 40.00
3 20.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
3 20.00
12 80.00%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 249
50 20.08
23 9.24
17 6.83
35 14.06
29 11.65
95 38.15
154 61.85%
12  โรงเรียนบ้านวังยาว 115
22 19.13
27 23.48
8 6.96
12 10.43
0 0.00
46 40.00
69 60.00%
13  โรงเรียนบ้านคำอุปราช 76
19 25.00
13 17.11
3 3.95
7 9.21
0 0.00
34 44.74
42 55.26%
14  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 84
13 15.48
5 5.95
5 5.95
10 11.90
7 8.33
44 52.38
40 47.62%
15  โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 62
1 1.61
3 4.84
9 14.52
4 6.45
12 19.35
33 53.23
29 46.77%
16  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 203
13 6.40
28 13.79
19 9.36
9 4.43
14 6.90
120 59.11
83 40.89%
17  โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย 94
20 21.28
4 4.26
14 14.89
0 0.00
0 0.00
56 59.57
38 40.43%
18  โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 97
12 12.37
8 8.25
16 16.49
0 0.00
3 3.09
58 59.79
39 40.21%
19  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 43
4 9.30
0 0.00
13 30.23
0 0.00
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
20  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 231
38 16.45
28 12.12
13 5.63
7 3.03
0 0.00
145 62.77
86 37.23%
21  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 124
13 10.48
12 9.68
10 8.06
5 4.03
6 4.84
78 62.90
46 37.10%
22  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 93
11 11.83
11 11.83
9 9.68
2 2.15
1 1.08
59 63.44
34 36.56%
23  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 122
2 1.64
3 2.46
13 10.66
16 13.11
10 8.20
78 63.93
44 36.07%
24  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 59
6 10.17
5 8.47
6 10.17
3 5.08
1 1.69
38 64.41
21 35.59%
25  โรงเรียนบ้านโคกสี 140
20 14.29
6 4.29
18 12.86
5 3.57
0 0.00
91 65.00
49 35.00%
26  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 188
16 8.51
20 10.64
26 13.83
0 0.00
0 0.00
126 67.02
62 32.98%
27  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 84
7 8.33
5 5.95
9 10.71
4 4.76
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
28  โรงเรียนบ้านหัวคู 90
9 10.00
4 4.44
10 11.11
3 3.33
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
29  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 28
0 0.00
0 0.00
8 28.57
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัว 56
3 5.36
1 1.79
6 10.71
4 7.14
2 3.57
40 71.43
16 28.57%
31  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 41
4 9.76
4 9.76
3 7.32
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
32  โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 136
9 6.62
6 4.41
5 3.68
7 5.15
9 6.62
100 73.53
36 26.47%
33  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 175
17 9.71
11 6.29
8 4.57
5 2.86
5 2.86
129 73.71
46 26.29%
34  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 92
9 9.78
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
35  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 100
1 1.00
4 4.00
20 20.00
0 0.00
1 1.00
74 74.00
26 26.00%
36  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 39
0 0.00
3 7.69
5 12.82
2 5.13
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
37  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 37
5 13.51
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
38  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 128
3 2.34
8 6.25
9 7.03
3 2.34
8 6.25
97 75.78
31 24.22%
39  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 59
3 5.08
1 1.69
9 15.25
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
40  โรงเรียนบ้านโนนยาง 110
11 10.00
2 1.82
13 11.82
0 0.00
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
41  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 123
5 4.07
5 4.07
5 4.07
10 8.13
4 3.25
94 76.42
29 23.58%
42  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 168
3 1.79
4 2.38
22 13.10
5 2.98
4 2.38
130 77.38
38 22.62%
43  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41
2 4.88
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
44  โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา 14
0 0.00
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
45  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 245
15 6.12
9 3.67
23 9.39
5 2.04
0 0.00
193 78.78
52 21.22%
46  โรงเรียนบ้านคำนาดี 205
11 5.37
7 3.41
19 9.27
6 2.93
0 0.00
162 79.02
43 20.98%
47  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 219
18 8.22
11 5.02
3 1.37
9 4.11
4 1.83
174 79.45
45 20.55%
48  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 158
14 8.86
0 0.00
18 11.39
0 0.00
0 0.00
126 79.75
32 20.25%
49  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
50  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
51  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 138
8 5.80
10 7.25
5 3.62
3 2.17
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
52  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 96
6 6.25
0 0.00
11 11.46
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
53  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 155
4 2.58
7 4.52
9 5.81
6 3.87
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
54  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 54
3 5.56
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
55  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 89
7 7.87
2 2.25
5 5.62
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
56  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 51
5 9.80
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
57  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 65
6 9.23
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
58  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 262
12 4.58
8 3.05
4 1.53
12 4.58
0 0.00
226 86.26
36 13.74%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 148
6 4.05
1 0.68
13 8.78
0 0.00
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
60  โรงเรียนบ้านนางาม 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
61  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 60
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
62  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 74
3 4.05
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
63  โรงเรียนขวัญเมือง 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
1 1.49
3 4.48
59 88.06
8 11.94%
64  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 93
4 4.30
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
65  โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 962
32 3.33
24 2.49
57 5.93
0 0.00
0 0.00
849 88.25
113 11.75%
66  โรงเรียนบ้านดอนชาด 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
67  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
68  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 112
2 1.79
2 1.79
8 7.14
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 181
0 0.00
6 3.31
0 0.00
13 7.18
0 0.00
162 89.50
19 10.50%
70  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 204
4 1.96
4 1.96
5 2.45
3 1.47
5 2.45
183 89.71
21 10.29%
71  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
72  โรงเรียนบ้านพันขาง 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
73  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 77
2 2.60
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
74  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 134
3 2.24
2 1.49
6 4.48
0 0.00
1 0.75
122 91.04
12 8.96%
75  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
76  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 103
2 1.94
4 3.88
2 1.94
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
77  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
78  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
79  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
80  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
81  โรงเรียนบ้านวังม่วย 103
4 3.88
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
82  โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 106
2 1.89
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
83  โรงเรียนบ้านดงกลาง 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
84  โรงเรียนบ้านหนองตอ 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
85  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 58
3 5.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
86  โรงเรียนบ้านแฝก 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
87  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 210
1 0.48
1 0.48
3 1.43
0 0.00
0 0.00
205 97.62
5 2.38%
88  โรงเรียนบ้านปากช่อง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
1 0.95
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
89  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 525
0 0.00
0 0.00
8 1.52
0 0.00
0 0.00
517 98.48
8 1.52%
90  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,094 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  731 7.24
เตี้ย  477 4.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  835 8.27
ผอมและเตี้ย  334 3.31
อ้วนและเตี้ย  272 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,445 73.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,649 คน


26.24%


Powered By www.thaieducation.net