ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.14
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 121
32 26.45
30 24.79
37 30.58
13 10.74
9 7.44
0 0.00
121 100.00%
2  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 70
7 10.00
3 4.29
7 10.00
13 18.57
3 4.29
37 52.86
33 47.14%
3  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 191
18 9.42
5 2.62
31 16.23
23 12.04
0 0.00
114 59.69
77 40.31%
4  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 118
5 4.24
8 6.78
23 19.49
2 1.69
8 6.78
72 61.02
46 38.98%
5  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 41
3 7.32
4 9.76
6 14.63
1 2.44
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
6  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 184
40 21.74
8 4.35
12 6.52
1 0.54
2 1.09
121 65.76
63 34.24%
7  โรงเรียนบ้านบัวขาว 73
6 8.22
1 1.37
11 15.07
2 2.74
3 4.11
50 68.49
23 31.51%
8  โรงเรียนบ้านเหนือ 47
6 12.77
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
9  โรงเรียนบ้านแสนสี 163
3 1.84
9 5.52
1 0.61
12 7.36
10 6.13
128 78.53
35 21.47%
10  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 81
6 7.41
2 2.47
8 9.88
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
11  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 104
1 0.96
2 1.92
15 14.42
1 0.96
1 0.96
84 80.77
20 19.23%
12  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 173
4 2.31
6 3.47
18 10.40
2 1.16
0 0.00
143 82.66
30 17.34%
13  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
3 4.41
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
14  โรงเรียนบ้านโหรา 57
1 1.75
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
15  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
1 3.23
28 90.32
3 9.68%
16  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 90
2 2.22
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
17  โรงเรียนบ้านแขม 92
3 3.26
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%

 

จำนวนนักเรียน  1,704 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  138 8.10
เตี้ย  78 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  197 11.56
ผอมและเตี้ย  74 4.34
อ้วนและเตี้ย  38 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,179 69.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 525 คน


30.81%


Powered By www.thaieducation.net