ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 331 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 121
32 26.45
30 24.79
37 30.58
13 10.74
9 7.44
0 0.00
121 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงช้าง 77
28 36.36
16 20.78
12 15.58
14 18.18
7 9.09
0 0.00
77 100.00%
3  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 77
14 18.18
10 12.99
17 22.08
19 24.68
17 22.08
0 0.00
77 100.00%
4  โรงเรียนบ้านบัวงาม 20
14 70.00
0 0.00
4 20.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
20 100.00%
5  โรงเรียนบ้านยางเลิง 66
15 22.73
17 25.76
8 12.12
9 13.64
17 25.76
0 0.00
66 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสวนปอ 57
10 17.54
6 10.53
20 35.09
5 8.77
16 28.07
0 0.00
57 100.00%
7  โรงเรียนบ้านสว่าง 97
21 21.65
0 0.00
76 78.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00%
8  โรงเรียนบ้านสำราญ 78
36 46.15
18 23.08
5 6.41
13 16.67
6 7.69
0 0.00
78 100.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองบึง 31
13 41.94
5 16.13
8 25.81
5 16.13
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
10  โรงเรียนบ้านหินกอง 52
11 21.15
9 17.31
10 19.23
9 17.31
13 25.00
0 0.00
52 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 49
13 26.53
6 12.24
22 44.90
2 4.08
6 12.24
0 0.00
49 100.00%
12  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองกุง 65
20 30.77
8 12.31
19 29.23
10 15.38
7 10.77
1 1.54
64 98.46%
14  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 91
9 9.89
23 25.27
26 28.57
14 15.38
10 10.99
9 9.89
82 90.11%
15  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 33
14 42.42
9 27.27
1 3.03
3 9.09
0 0.00
6 18.18
27 81.82%
16  โรงเรียนบ้านคำแดง 16
3 18.75
6 37.50
4 25.00
0 0.00
0 0.00
3 18.75
13 81.25%
17  โรงเรียนบ้านดอนขาม 60
18 30.00
7 11.67
9 15.00
12 20.00
0 0.00
14 23.33
46 76.67%
18  โรงเรียนบ้านขมิ้น 8
2 25.00
2 25.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
2 25.00
6 75.00%
19  โรงเรียนบ้านขามป้อม 39
10 25.64
4 10.26
4 10.26
4 10.26
4 10.26
13 33.33
26 66.67%
20  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 65
8 12.31
9 13.85
8 12.31
9 13.85
9 13.85
22 33.85
43 66.15%
21  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 58
23 39.66
0 0.00
4 6.90
9 15.52
2 3.45
20 34.48
38 65.52%
22  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 123
24 19.51
15 12.20
17 13.82
10 8.13
10 8.13
47 38.21
76 61.79%
23  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 20
8 40.00
1 5.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
8 40.00
12 60.00%
24  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 47
7 14.89
9 19.15
6 12.77
4 8.51
1 2.13
20 42.55
27 57.45%
25  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 7
0 0.00
0 0.00
3 42.86
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14%
26  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 53
12 22.64
5 9.43
5 9.43
4 7.55
4 7.55
23 43.40
30 56.60%
27  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 337
32 9.50
38 11.28
50 14.84
37 10.98
28 8.31
152 45.10
185 54.90%
28  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 11
0 0.00
1 9.09
4 36.36
1 9.09
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
29  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 126
8 6.35
12 9.52
8 6.35
20 15.87
20 15.87
58 46.03
68 53.97%
30  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 74
11 14.86
11 14.86
15 20.27
2 2.70
0 0.00
35 47.30
39 52.70%
31  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 107
12 11.21
2 1.87
14 13.08
13 12.15
13 12.15
53 49.53
54 50.47%
32  โรงเรียนบ้านสำโรง 24
11 45.83
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
33  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 505
34 6.73
17 3.37
114 22.57
8 1.58
71 14.06
261 51.68
244 48.32%
34  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 112
11 9.82
11 9.82
17 15.18
11 9.82
4 3.57
58 51.79
54 48.21%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 212
42 19.81
18 8.49
26 12.26
15 7.08
1 0.47
110 51.89
102 48.11%
36  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 938
38 4.05
41 4.37
333 35.50
35 3.73
4 0.43
487 51.92
451 48.08%
37  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 97
8 8.25
11 11.34
17 17.53
5 5.15
5 5.15
51 52.58
46 47.42%
38  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 70
7 10.00
3 4.29
7 10.00
13 18.57
3 4.29
37 52.86
33 47.14%
39  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 100
14 14.00
14 14.00
19 19.00
0 0.00
0 0.00
53 53.00
47 47.00%
40  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 803
27 3.36
11 1.37
218 27.15
2 0.25
107 13.33
438 54.55
365 45.45%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัว 119
6 5.04
6 5.04
12 10.08
10 8.40
19 15.97
66 55.46
53 44.54%
42  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 36
3 8.33
3 8.33
4 11.11
3 8.33
3 8.33
20 55.56
16 44.44%
43  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 106
10 9.43
7 6.60
23 21.70
4 3.77
3 2.83
59 55.66
47 44.34%
44  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 88
17 19.32
15 17.05
7 7.95
0 0.00
0 0.00
49 55.68
39 44.32%
45  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 137
11 8.03
9 6.57
13 9.49
7 5.11
20 14.60
77 56.20
60 43.80%
46  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 290
23 7.93
14 4.83
61 21.03
9 3.10
19 6.55
164 56.55
126 43.45%
47  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 51
6 11.76
4 7.84
0 0.00
6 11.76
6 11.76
29 56.86
22 43.14%
48  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 72
11 15.28
4 5.56
8 11.11
4 5.56
4 5.56
41 56.94
31 43.06%
49  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 94
11 11.70
6 6.38
18 19.15
5 5.32
0 0.00
54 57.45
40 42.55%
50  โรงเรียนบ้านหนองไศล 110
13 11.82
7 6.36
15 13.64
3 2.73
8 7.27
64 58.18
46 41.82%
51  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 46
6 13.04
4 8.70
4 8.70
1 2.17
4 8.70
27 58.70
19 41.30%
52  โรงเรียนบ้านสองชั้น 90
21 23.33
11 12.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
53  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 39
7 17.95
1 2.56
8 20.51
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
54  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 135
10 7.41
9 6.67
10 7.41
16 11.85
10 7.41
80 59.26
55 40.74%
55  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 191
18 9.42
5 2.62
31 16.23
23 12.04
0 0.00
114 59.69
77 40.31%
56  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 194
25 12.89
18 9.28
24 12.37
10 5.15
0 0.00
117 60.31
77 39.69%
57  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 48
6 12.50
0 0.00
9 18.75
4 8.33
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
58  โรงเรียนบ้านป่ายาง 79
10 12.66
1 1.27
19 24.05
1 1.27
0 0.00
48 60.76
31 39.24%
59  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 118
5 4.24
8 6.78
23 19.49
2 1.69
8 6.78
72 61.02
46 38.98%
60  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 85
6 7.06
9 10.59
7 8.24
6 7.06
5 5.88
52 61.18
33 38.82%
61  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 49
8 16.33
2 4.08
5 10.20
1 2.04
3 6.12
30 61.22
19 38.78%
62  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 13
3 23.08
0 0.00
0 0.00
1 7.69
1 7.69
8 61.54
5 38.46%
63  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 37
6 16.22
2 5.41
6 16.22
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
64  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 53
13 24.53
0 0.00
5 9.43
0 0.00
2 3.77
33 62.26
20 37.74%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 122
28 22.95
5 4.10
13 10.66
0 0.00
0 0.00
76 62.30
46 37.70%
66  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 72
6 8.33
5 6.94
6 8.33
5 6.94
5 6.94
45 62.50
27 37.50%
67  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 117
23 19.66
0 0.00
16 13.68
4 3.42
0 0.00
74 63.25
43 36.75%
68  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 41
3 7.32
4 9.76
6 14.63
1 2.44
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
69  โรงเรียนบ้านดอนแคน 11
2 18.18
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
70  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 11
3 27.27
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
71  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 66
6 9.09
2 3.03
11 16.67
3 4.55
2 3.03
42 63.64
24 36.36%
72  โรงเรียนบ้านมะกอก 130
8 6.15
12 9.23
20 15.38
0 0.00
7 5.38
83 63.85
47 36.15%
73  โรงเรียนบ้านดู่ 89
4 4.49
7 7.87
3 3.37
11 12.36
7 7.87
57 64.04
32 35.96%
74  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 174
5 2.87
6 3.45
17 9.77
11 6.32
23 13.22
112 64.37
62 35.63%
75  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 62
15 24.19
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
76  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 66
3 4.55
4 6.06
15 22.73
1 1.52
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
77  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 49
6 12.24
0 0.00
11 22.45
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
78  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 29
4 13.79
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
79  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 105
23 21.90
0 0.00
13 12.38
0 0.00
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
80  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 184
40 21.74
8 4.35
12 6.52
1 0.54
2 1.09
121 65.76
63 34.24%
81  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 164
18 10.98
8 4.88
30 18.29
0 0.00
0 0.00
108 65.85
56 34.15%
82  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 56
2 3.57
6 10.71
5 8.93
6 10.71
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
83  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 98
9 9.18
3 3.06
5 5.10
10 10.20
6 6.12
65 66.33
33 33.67%
84  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 96
9 9.38
6 6.25
16 16.67
1 1.04
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
85  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 45
4 8.89
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
86  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 33
5 15.15
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
87  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 51
8 15.69
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
88  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 168
11 6.55
6 3.57
10 5.95
12 7.14
17 10.12
112 66.67
56 33.33%
89  โรงเรียนบ้านดงบัง 73
5 6.85
7 9.59
5 6.85
5 6.85
2 2.74
49 67.12
24 32.88%
90  โรงเรียนบ้านฝาง 65
5 7.69
7 10.77
6 9.23
3 4.62
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
91  โรงเรียนบ้านโพนทัน 118
8 6.78
19 16.10
8 6.78
2 1.69
1 0.85
80 67.80
38 32.20%
92  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 59
7 11.86
7 11.86
5 8.47
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
93  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 110
7 6.36
3 2.73
14 12.73
6 5.45
5 4.55
75 68.18
35 31.82%
94  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 22
3 13.64
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
95  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 76
4 5.26
8 10.53
12 15.79
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
96  โรงเรียนบ้านบัวขาว 73
6 8.22
1 1.37
11 15.07
2 2.74
3 4.11
50 68.49
23 31.51%
97  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 67
1 1.49
0 0.00
14 20.90
6 8.96
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
98  โรงเรียนบ้านคูเมือง 93
9 9.68
4 4.30
11 11.83
0 0.00
5 5.38
64 68.82
29 31.18%
99  โรงเรียนบ้านหนองขาม 61
7 11.48
5 8.20
5 8.20
2 3.28
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
100  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 71
6 8.45
6 8.45
7 9.86
3 4.23
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
101  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 42
8 19.05
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
102  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 26
4 15.38
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
103  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 136
19 13.97
9 6.62
6 4.41
7 5.15
0 0.00
95 69.85
41 30.15%
104  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 206
19 9.22
8 3.88
8 3.88
19 9.22
8 3.88
144 69.90
62 30.10%
105  โรงเรียนบ้านเหนือ 47
6 12.77
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
106  โรงเรียนหนองขามวิทยา 135
11 8.15
11 8.15
7 5.19
4 2.96
7 5.19
95 70.37
40 29.63%
107  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 61
6 9.84
3 4.92
5 8.20
3 4.92
1 1.64
43 70.49
18 29.51%
108  โรงเรียนบ้านข่อย 95
6 6.32
7 7.37
11 11.58
2 2.11
2 2.11
67 70.53
28 29.47%
109  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 56
4 7.14
1 1.79
10 17.86
1 1.79
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
110  โรงเรียนบ้านภูงา 21
3 14.29
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
111  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 67
2 2.99
0 0.00
13 19.40
0 0.00
4 5.97
48 71.64
19 28.36%
112  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 78
4 5.13
7 8.97
9 11.54
1 1.28
1 1.28
56 71.79
22 28.21%
113  โรงเรียนบ้านโพนสูง 71
7 9.86
5 7.04
5 7.04
3 4.23
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 158
10 6.33
3 1.90
25 15.82
3 1.90
3 1.90
114 72.15
44 27.85%
115  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 36
3 8.33
0 0.00
6 16.67
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
116  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 132
5 3.79
0 0.00
31 23.48
0 0.00
0 0.00
96 72.73
36 27.27%
117  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 114
17 14.91
10 8.77
3 2.63
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
118  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 80
7 8.75
7 8.75
7 8.75
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
119  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 80
10 12.50
2 2.50
9 11.25
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
120  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 150
3 2.00
1 0.67
15 10.00
4 2.67
16 10.67
111 74.00
39 26.00%
121  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 27
2 7.41
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
122  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 62
3 4.84
3 4.84
10 16.13
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
123  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 62
6 9.68
2 3.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
124  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 986
47 4.77
31 3.14
93 9.43
46 4.67
35 3.55
734 74.44
252 25.56%
125  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 75
8 10.67
4 5.33
7 9.33
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
126  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 96
15 15.63
0 0.00
9 9.38
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 56
5 8.93
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
128  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
2 8.33
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
129  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 48
4 8.33
2 4.17
4 8.33
2 4.17
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
130  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 92
15 16.30
3 3.26
1 1.09
0 0.00
4 4.35
69 75.00
23 25.00%
131  โรงเรียนบ้านโพนงาม 110
3 2.73
6 5.45
15 13.64
3 2.73
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
132  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 265
31 11.70
26 9.81
7 2.64
1 0.38
0 0.00
200 75.47
65 24.53%
133  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 82
3 3.66
1 1.22
6 7.32
7 8.54
3 3.66
62 75.61
20 24.39%
134  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
135  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 173
17 9.83
7 4.05
10 5.78
7 4.05
0 0.00
132 76.30
41 23.70%
136  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 72
2 2.78
1 1.39
14 19.44
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
137  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 68
3 4.41
5 7.35
8 11.76
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
138  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 81
6 7.41
2 2.47
9 11.11
2 2.47
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 246
32 13.01
0 0.00
25 10.16
0 0.00
0 0.00
189 76.83
57 23.17%
140  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 156
14 8.97
9 5.77
7 4.49
5 3.21
1 0.64
120 76.92
36 23.08%
141  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 91
8 8.79
7 7.69
4 4.40
2 2.20
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
142  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 52
4 7.69
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
143  โรงเรียนห้วยหินลาด 65
4 6.15
7 10.77
4 6.15
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
144  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 126
10 7.94
12 9.52
6 4.76
1 0.79
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
145  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 74
3 4.05
3 4.05
6 8.11
3 4.05
2 2.70
57 77.03
17 22.97%
146  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 88
4 4.55
5 5.68
10 11.36
1 1.14
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
147  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
1 2.22
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
148  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 172
10 5.81
11 6.40
11 6.40
0 0.00
6 3.49
134 77.91
38 22.09%
149  โรงเรียนบ้านสูงยาง 59
2 3.39
2 3.39
7 11.86
1 1.69
1 1.69
46 77.97
13 22.03%
150  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 109
6 5.50
6 5.50
12 11.01
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
151  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 100
11 11.00
0 0.00
10 10.00
0 0.00
1 1.00
78 78.00
22 22.00%
152  โรงเรียนบ้านหัวดง 88
11 12.50
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
153  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 93
8 8.60
4 4.30
7 7.53
1 1.08
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
154  โรงเรียนบ้านแสนสี 163
3 1.84
9 5.52
1 0.61
12 7.36
10 6.13
128 78.53
35 21.47%
155  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 207
8 3.86
0 0.00
14 6.76
8 3.86
14 6.76
163 78.74
44 21.26%
156  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 19
0 0.00
1 5.26
3 15.79
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
157  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 138
10 7.25
10 7.25
3 2.17
5 3.62
1 0.72
109 78.99
29 21.01%
158  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 81
6 7.41
2 2.47
8 9.88
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
159  โรงเรียนบ้านดงเย็น 96
6 6.25
0 0.00
14 14.58
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
160  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 24
3 12.50
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
161  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 29
1 3.45
0 0.00
4 13.79
0 0.00
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
162  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 49
5 10.20
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
163  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 103
10 9.71
2 1.94
8 7.77
1 0.97
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
164  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 64
4 6.25
4 6.25
5 7.81
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
165  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 104
8 7.69
3 2.88
3 2.88
4 3.85
3 2.88
83 79.81
21 20.19%
166  โรงเรียนบ้านตังหมอง 50
3 6.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00%
167  โรงเรียนบ้านนาแค 40
1 2.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
168  โรงเรียนบ้านศาลา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
3 10.00
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
170  โรงเรียนบ้านหนองจาน 101
7 6.93
3 2.97
5 4.95
3 2.97
2 1.98
81 80.20
20 19.80%
171  โรงเรียนบ้านโพนหิน 93
5 5.38
0 0.00
3 3.23
10 10.75
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
172  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 57
0 0.00
1 1.75
4 7.02
2 3.51
4 7.02
46 80.70
11 19.30%
173  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 104
1 0.96
2 1.92
15 14.42
1 0.96
1 0.96
84 80.77
20 19.23%
174  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 573
15 2.62
5 0.87
61 10.65
10 1.75
19 3.32
463 80.80
110 19.20%
175  โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 196
3 1.53
2 1.02
31 15.82
1 0.51
0 0.00
159 81.12
37 18.88%
176  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 150
11 7.33
8 5.33
4 2.67
3 2.00
2 1.33
122 81.33
28 18.67%
177  โรงเรียนบ้านสระบัว 118
6 5.08
0 0.00
9 7.63
0 0.00
7 5.93
96 81.36
22 18.64%
178  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 97
5 5.15
6 6.19
6 6.19
1 1.03
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
179  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 27
3 11.11
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
180  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 135
6 4.44
10 7.41
6 4.44
2 1.48
1 0.74
110 81.48
25 18.52%
181  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 38
1 2.63
1 2.63
3 7.89
2 5.26
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
182  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 110
7 6.36
8 7.27
3 2.73
2 1.82
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
183  โรงเรียนสาวแหวิทยา 147
6 4.08
5 3.40
12 8.16
3 2.04
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
184  โรงเรียนยางคำวิทยา 172
20 11.63
7 4.07
2 1.16
1 0.58
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
185  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 92
8 8.70
3 3.26
5 5.43
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
186  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
187  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 173
4 2.31
6 3.47
18 10.40
2 1.16
0 0.00
143 82.66
30 17.34%
188  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 35
5 14.29
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
189  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 123
15 12.20
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
190  โรงเรียนบ้านแดง 88
2 2.27
2 2.27
11 12.50
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
191  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 142
9 6.34
7 4.93
3 2.11
5 3.52
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
192  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 156
11 7.05
5 3.21
5 3.21
0 0.00
5 3.21
130 83.33
26 16.67%
193  โรงเรียนประสิทธาราม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
194  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 140
10 7.14
5 3.57
6 4.29
2 1.43
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
195  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 134
7 5.22
5 3.73
10 7.46
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
196  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 104
4 3.85
2 1.92
7 6.73
2 1.92
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
197  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 153
9 5.88
0 0.00
16 10.46
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
198  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
3 6.00
42 84.00
8 16.00%
199  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 82
8 9.76
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
200  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
201  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 134
3 2.24
1 0.75
17 12.69
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
202  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 135
8 5.93
8 5.93
4 2.96
1 0.74
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
203  โรงเรียนบ้านจานใต้ 71
4 5.63
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
204  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
205  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 87
5 5.75
2 2.30
4 4.60
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
206  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 81
3 3.70
3 3.70
2 2.47
3 3.70
1 1.23
69 85.19
12 14.81%
207  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
208  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 62
2 3.23
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
209  โรงเรียนบ้านดงมัน 62
3 4.84
1 1.61
3 4.84
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
210  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 90
3 3.33
2 2.22
8 8.89
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
211  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 119
5 4.20
5 4.20
5 4.20
2 1.68
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
212  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 91
2 2.20
2 2.20
9 9.89
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
213  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 63
4 6.35
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
214  โรงเรียนบ้านพิลา 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
215  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 129
4 3.10
5 3.88
9 6.98
0 0.00
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
216  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 65
0 0.00
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
217  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 188
5 2.66
7 3.72
5 2.66
7 3.72
2 1.06
162 86.17
26 13.83%
218  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 87
1 1.15
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
219  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
220  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 87
6 6.90
2 2.30
4 4.60
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
221  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 110
9 8.18
0 0.00
2 1.82
1 0.91
3 2.73
95 86.36
15 13.64%
222  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
5 11.36
38 86.36
6 13.64%
223  โรงเรียนเมืองโพนทราย 194
6 3.09
0 0.00
12 6.19
0 0.00
8 4.12
168 86.60
26 13.40%
224  โรงเรียนดอนเสาโฮง 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
225  โรงเรียนบ้านชาติ 60
4 6.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
226  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 45
4 8.89
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
227  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 98
3 3.06
2 2.04
4 4.08
2 2.04
2 2.04
85 86.73
13 13.27%
228  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
3 4.41
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
229  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 115
2 1.74
2 1.74
9 7.83
0 0.00
2 1.74
100 86.96
15 13.04%
230  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 47
3 6.38
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
231  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 79
4 5.06
0 0.00
5 6.33
1 1.27
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
232  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
233  โรงเรียนบ้านทองหลาง 57
3 5.26
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
234  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 66
2 3.03
0 0.00
5 7.58
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
235  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
236  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 91
2 2.20
3 3.30
6 6.59
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
237  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
1 2.94
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
238  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 85
2 2.35
1 1.18
7 8.24
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
239  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 188
9 4.79
7 3.72
4 2.13
0 0.00
2 1.06
166 88.30
22 11.70%
240  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 86
6 6.98
4 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
241  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 78
5 6.41
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
242  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 124
12 9.68
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
243  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 117
4 3.42
3 2.56
4 3.42
2 1.71
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
244  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 127
3 2.36
2 1.57
5 3.94
2 1.57
2 1.57
113 88.98
14 11.02%
245  โรงเรียนจตุคามวิทยา 82
4 4.88
2 2.44
2 2.44
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
246  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 82
4 4.88
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
247  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 64
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
3 4.69
57 89.06
7 10.94%
248  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 74
3 4.05
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
249  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 132
4 3.03
10 7.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
250  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 38
0 0.00
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
251  โรงเรียนบ้านโหรา 57
1 1.75
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
252  โรงเรียนบ้านคำพระ 39
0 0.00
2 5.13
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
253  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 59
3 5.08
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
254  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 59
4 6.78
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
255  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
256  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
257  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
1 3.23
28 90.32
3 9.68%
258  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 115
4 3.48
-2 -1.74
4 3.48
4 3.48
1 0.87
104 90.43
11 9.57%
259  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 255
4 1.57
0 0.00
20 7.84
0 0.00
0 0.00
231 90.59
24 9.41%
260  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
261  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 78
3 3.85
0 0.00
3 3.85
0 0.00
1 1.28
71 91.03
7 8.97%
262  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 67
2 2.99
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
263  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 101
0 0.00
0 0.00
7 6.93
2 1.98
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
264  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
265  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 91
0 0.00
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
266  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
267  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 118
3 2.54
1 0.85
1 0.85
2 1.69
3 2.54
108 91.53
10 8.47%
268  โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 154
3 1.95
0 0.00
10 6.49
0 0.00
0 0.00
141 91.56
13 8.44%
269  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 144
5 3.47
0 0.00
5 3.47
0 0.00
2 1.39
132 91.67
12 8.33%
270  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 126
0 0.00
3 2.38
6 4.76
0 0.00
1 0.79
116 92.06
10 7.94%
271  โรงเรียนบ้านโพนดวน 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
272  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 90
2 2.22
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
273  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 66
1 1.52
1 1.52
2 3.03
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
274  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 149
5 3.36
2 1.34
4 2.68
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
275  โรงเรียนบ้านแจ้ง 82
3 3.66
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
276  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
277  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 88
3 3.41
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
278  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
279  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 481
7 1.46
7 1.46
9 1.87
7 1.46
2 0.42
449 93.35
32 6.65%
280  โรงเรียนบ้านภูดิน 61
1 1.64
1 1.64
1 1.64
0 0.00
1 1.64
57 93.44
4 6.56%
281  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
282  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
283  โรงเรียนบ้านแขม 92
3 3.26
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
284  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
285  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
1 1.61
1 1.61
58 93.55
4 6.45%
286  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 176
3 1.70
0 0.00
8 4.55
0 0.00
0 0.00
165 93.75
11 6.25%
287  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 97
3 3.09
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
288  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 82
2 2.44
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
289  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 67
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
290  โรงเรียนบ้านม่วง 170
0 0.00
0 0.00
10 5.88
0 0.00
0 0.00
160 94.12
10 5.88%
291  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 69
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
292  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
2 3.85
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
293  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 111
2 1.80
1 0.90
2 1.80
1 0.90
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
294  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
295  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 168
0 0.00
0 0.00
8 4.76
0 0.00
0 0.00
160 95.24
8 4.76%
296  โรงเรียนบ้านโนนตาด 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
297  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
298  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
299  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
46 95.83
2 4.17%
300  โรงเรียนบ้านนา 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
301  โรงเรียนบ้านเป้า 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
302  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
303  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 122
3 2.46
0 0.00
0 0.00
1 0.82
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
304  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 93
0 0.00
1 1.08
2 2.15
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
305  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 126
2 1.59
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
306  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1178
25 2.12
0 0.00
10 0.85
0 0.00
0 0.00
1143 97.03
35 2.97%
307  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 179
0 0.00
0 0.00
3 1.68
0 0.00
2 1.12
174 97.21
5 2.79%
308  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
309  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
310  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
311  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
312  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
313  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
314  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
315  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านดอนคำ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
322  โรงเรียนบ้านหมอตา 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
323  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
324  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 100.00
0 0.00%
325  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
326  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
327  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
328  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
329  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
330  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
331  โรงเรียนบ้านไทรทอง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,445 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,193 6.76
เตี้ย  1,182 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,162 9.75
ผอมและเตี้ย  821 2.53
อ้วนและเตี้ย  817 2.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,270 74.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,175 คน


25.20%


Powered By www.thaieducation.net