ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.70
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 6
3 50.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
1 16.67
1 16.67
5 83.33%
2  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 118
31 26.27
9 7.63
15 12.71
14 11.86
0 0.00
49 41.53
69 58.47%
3  โรงเรียนหนองตอวิทยา 120
6 5.00
5 4.17
18 15.00
11 9.17
16 13.33
64 53.33
56 46.67%
4  โรงเรียนทรายทองวิทยา 46
1 2.17
4 8.70
8 17.39
2 4.35
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
5  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 120
8 6.67
0 0.00
15 12.50
4 3.33
5 4.17
88 73.33
32 26.67%
6  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 49
4 8.16
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
7  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 38
3 7.89
1 2.63
6 15.79
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
8  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
5 11.90
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
9  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 88
7 7.95
0 0.00
12 13.64
2 2.27
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
11  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 91
9 9.89
1 1.10
11 12.09
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
12  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 94
3 3.19
0 0.00
18 19.15
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
13  โรงเรียนบ้านดงกลาง 131
7 5.34
3 2.29
16 12.21
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
14  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 120
4 3.33
2 1.67
16 13.33
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
15  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 81
1 1.23
0 0.00
13 16.05
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
16  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
17  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 120
2 1.67
1 0.83
1 0.83
1 0.83
1 0.83
114 95.00
6 5.00%
18  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
19  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
20  โรงเรียนรัฐทวิคาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  1,486 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  93 6.26
เตี้ย  31 2.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  165 11.10
ผอมและเตี้ย  39 2.62
อ้วนและเตี้ย  24 1.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,134 76.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 352 คน


23.69%


Powered By www.thaieducation.net