ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 8
4 50.00
1 12.50
3 37.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าดวน 16
7 43.75
4 25.00
3 18.75
2 12.50
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 3
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 33
11 33.33
8 24.24
5 15.15
5 15.15
4 12.12
0 0.00
33 100.00%
5  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 76
68 89.47
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00%
6  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 48
13 27.08
16 33.33
9 18.75
3 6.25
5 10.42
2 4.17
46 95.83%
7  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4145
497 11.99
429 10.35
1020 24.61
1153 27.82
581 14.02
465 11.22
3680 88.78%
8  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 6
3 50.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
1 16.67
1 16.67
5 83.33%
9  โรงเรียนบ้านตาอุด 82
17 20.73
13 15.85
11 13.41
11 13.41
10 12.20
20 24.39
62 75.61%
10  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 66
14 21.21
8 12.12
8 12.12
6 9.09
6 9.09
24 36.36
42 63.64%
11  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 118
31 26.27
9 7.63
15 12.71
14 11.86
0 0.00
49 41.53
69 58.47%
12  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 71
6 8.45
5 7.04
8 11.27
9 12.68
12 16.90
31 43.66
40 56.34%
13  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 61
9 14.75
9 14.75
6 9.84
9 14.75
1 1.64
27 44.26
34 55.74%
14  โรงเรียนบ้านคางฮุง 88
22 25.00
5 5.68
15 17.05
4 4.55
3 3.41
39 44.32
49 55.68%
15  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 18
4 22.22
0 0.00
6 33.33
0 0.00
0 0.00
8 44.44
10 55.56%
16  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 76
18 23.68
3 3.95
12 15.79
3 3.95
5 6.58
35 46.05
41 53.95%
17  โรงเรียนบ้านมะยาง 124
14 11.29
10 8.06
11 8.87
14 11.29
11 8.87
64 51.61
60 48.39%
18  โรงเรียนบ้านพลับพลา 125
8 6.40
6 4.80
17 13.60
14 11.20
15 12.00
65 52.00
60 48.00%
19  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 194
13 6.70
8 4.12
20 10.31
21 10.82
31 15.98
101 52.06
93 47.94%
20  โรงเรียนหนองตอวิทยา 120
6 5.00
5 4.17
18 15.00
11 9.17
16 13.33
64 53.33
56 46.67%
21  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 16
3 18.75
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
22  โรงเรียนบ้านราชธานี 115
30 26.09
13 11.30
7 6.09
0 0.00
0 0.00
65 56.52
50 43.48%
23  โรงเรียนบ้านหัวโนน 73
10 13.70
6 8.22
11 15.07
4 5.48
0 0.00
42 57.53
31 42.47%
24  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 184
9 4.89
7 3.80
19 10.33
16 8.70
26 14.13
107 58.15
77 41.85%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 53
11 20.75
5 9.43
3 5.66
3 5.66
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
26  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 10
1 10.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
6 60.00
4 40.00%
27  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 40
5 12.50
0 0.00
8 20.00
2 5.00
1 2.50
24 60.00
16 40.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 36
7 19.44
0 0.00
5 13.89
0 0.00
2 5.56
22 61.11
14 38.89%
29  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 44
3 6.82
3 6.82
7 15.91
4 9.09
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
30  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
10 12.20
9 10.98
8 9.76
2 2.44
1 1.22
52 63.41
30 36.59%
31  โรงเรียนบ้านอีง่อง 93
14 15.05
8 8.60
12 12.90
0 0.00
0 0.00
59 63.44
34 36.56%
32  โรงเรียนบ้านดงยาง 137
2 1.46
19 13.87
20 14.60
8 5.84
1 0.73
87 63.50
50 36.50%
33  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 127
8 6.30
4 3.15
10 7.87
4 3.15
20 15.75
81 63.78
46 36.22%
34  โรงเรียนบ้านหมูม้น 269
20 7.43
32 11.90
30 11.15
8 2.97
6 2.23
173 64.31
96 35.69%
35  โรงเรียนบ้านยางใต้ 31
2 6.45
1 3.23
3 9.68
2 6.45
3 9.68
20 64.52
11 35.48%
36  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 65
10 15.38
3 4.62
7 10.77
3 4.62
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
37  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 109
9 8.26
11 10.09
8 7.34
8 7.34
2 1.83
71 65.14
38 34.86%
38  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 41
5 12.20
0 0.00
5 12.20
1 2.44
3 7.32
27 65.85
14 34.15%
39  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 47
5 10.64
3 6.38
7 14.89
1 2.13
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
40  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 45
6 13.33
0 0.00
7 15.56
2 4.44
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
41  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 18
3 16.67
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
42  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
6 8.57
3 4.29
9 12.86
0 0.00
5 7.14
47 67.14
23 32.86%
43  โรงเรียนทรายทองวิทยา 46
1 2.17
4 8.70
8 17.39
2 4.35
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
44  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 50
5 10.00
5 10.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
34 68.00
16 32.00%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 149
29 19.46
5 3.36
10 6.71
1 0.67
2 1.34
102 68.46
47 31.54%
46  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 29
3 10.34
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
47  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 78
12 15.38
2 2.56
9 11.54
1 1.28
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
48  โรงเรียนบ้านสวนจิก 43
7 16.28
2 4.65
2 4.65
0 0.00
2 4.65
30 69.77
13 30.23%
49  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 113
3 2.65
4 3.54
11 9.73
7 6.19
9 7.96
79 69.91
34 30.09%
50  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 57
6 10.53
5 8.77
4 7.02
1 1.75
1 1.75
40 70.18
17 29.82%
51  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 72
6 8.33
1 1.39
14 19.44
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
52  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 117
19 16.24
6 5.13
9 7.69
0 0.00
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
53  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 93
7 7.53
2 2.15
13 13.98
5 5.38
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
54  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 205
13 6.34
13 6.34
15 7.32
6 2.93
10 4.88
148 72.20
57 27.80%
55  โรงเรียนบ้านจาน 119
16 13.45
3 2.52
11 9.24
2 1.68
1 0.84
86 72.27
33 27.73%
56  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 83
19 22.89
2 2.41
1 1.20
1 1.20
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
57  โรงเรียนบ้านโนนราษี 55
7 12.73
4 7.27
2 3.64
2 3.64
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
58  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 255
28 10.98
15 5.88
26 10.20
0 0.00
0 0.00
186 72.94
69 27.06%
59  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 101
8 7.92
7 6.93
7 6.93
5 4.95
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
60  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 120
8 6.67
0 0.00
15 12.50
4 3.33
5 4.17
88 73.33
32 26.67%
61  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 49
4 8.16
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
62  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 38
3 7.89
1 2.63
6 15.79
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
63  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
5 11.90
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
64  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 46
4 8.70
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
65  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
3 12.50
18 75.00
6 25.00%
66  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
67  โรงเรียนบ้านโนนข่า 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
68  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 541
36 6.65
18 3.33
52 9.61
16 2.96
12 2.22
407 75.23
134 24.77%
69  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 77
6 7.79
3 3.90
7 9.09
3 3.90
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
70  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 138
16 11.59
0 0.00
18 13.04
0 0.00
0 0.00
104 75.36
34 24.64%
71  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 110
4 3.64
9 8.18
11 10.00
0 0.00
3 2.73
83 75.45
27 24.55%
72  โรงเรียนบ้านอีหมุน 71
7 9.86
4 5.63
6 8.45
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
73  โรงเรียนบ้านโนนรัง 46
5 10.87
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
74  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 88
7 7.95
0 0.00
12 13.64
2 2.27
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
75  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 159
15 9.43
0 0.00
10 6.29
6 3.77
6 3.77
122 76.73
37 23.27%
76  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 91
9 9.89
1 1.10
11 12.09
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
77  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 39
2 5.13
3 7.69
4 10.26
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
78  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 109
6 5.50
0 0.00
18 16.51
1 0.92
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
79  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 144
7 4.86
0 0.00
26 18.06
0 0.00
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
80  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 35
0 0.00
2 5.71
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
81  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 80
9 11.25
4 5.00
3 3.75
1 1.25
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
82  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 89
5 5.62
4 4.49
6 6.74
3 3.37
2 2.25
69 77.53
20 22.47%
83  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 94
3 3.19
0 0.00
18 19.15
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
84  โรงเรียนบ้านดอนชัย 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
85  โรงเรียนบ้านเขือง 176
18 10.23
4 2.27
15 8.52
1 0.57
1 0.57
137 77.84
39 22.16%
86  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2084
166 7.97
0 0.00
287 13.77
0 0.00
0 0.00
1631 78.26
453 21.74%
87  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 97
7 7.22
6 6.19
2 2.06
6 6.19
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
88  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
4 3.05
4 3.05
20 15.27
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
89  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 160
9 5.63
5 3.13
18 11.25
2 1.25
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
90  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 53
2 3.77
3 5.66
2 3.77
2 3.77
2 3.77
42 79.25
11 20.75%
91  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 73
12 16.44
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
92  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
93  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 128
2 1.56
8 6.25
13 10.16
1 0.78
2 1.56
102 79.69
26 20.31%
94  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 114
7 6.14
6 5.26
3 2.63
5 4.39
2 1.75
91 79.82
23 20.18%
95  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
96  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 35
0 0.00
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
97  โรงเรียนบ้านดงกลาง 131
7 5.34
3 2.29
16 12.21
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
98  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 61
5 8.20
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
99  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 51
2 3.92
2 3.92
2 3.92
2 3.92
2 3.92
41 80.39
10 19.61%
100  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 57
5 8.77
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
101  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 137
14 10.22
2 1.46
10 7.30
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
102  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 164
17 10.37
0 0.00
8 4.88
3 1.83
3 1.83
133 81.10
31 18.90%
103  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 122
4 3.28
6 4.92
8 6.56
0 0.00
5 4.10
99 81.15
23 18.85%
104  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 113
4 3.54
4 3.54
8 7.08
4 3.54
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
105  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 70
4 5.71
4 5.71
3 4.29
2 2.86
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
106  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 27
3 11.11
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
107  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 87
3 3.45
6 6.90
7 8.05
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
108  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 49
4 8.16
0 0.00
3 6.12
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
109  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 120
4 3.33
2 1.67
16 13.33
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
110  โรงเรียนบ้านหนองยูง 121
7 5.79
5 4.13
6 4.96
4 3.31
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
111  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 66
6 9.09
0 0.00
0 0.00
4 6.06
2 3.03
54 81.82
12 18.18%
112  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
113  โรงเรียนบ้านหนาด 55
1 1.82
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
114  โรงเรียนบ้านแคน 110
4 3.64
3 2.73
8 7.27
2 1.82
3 2.73
90 81.82
20 18.18%
115  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 61
7 11.48
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 117
4 3.42
1 0.85
16 13.68
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
117  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 17
3 17.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
118  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 81
1 1.23
0 0.00
13 16.05
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
119  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
1 2.86
2 5.71
29 82.86
6 17.14%
120  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 111
6 5.41
5 4.50
5 4.50
2 1.80
1 0.90
92 82.88
19 17.12%
121  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 146
2 1.37
3 2.05
20 13.70
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
122  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
123  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
124  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
125  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 42
2 4.76
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
126  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
127  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 43
3 6.98
2 4.65
0 0.00
0 0.00
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
128  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 176
2 1.14
2 1.14
14 7.95
3 1.70
7 3.98
148 84.09
28 15.91%
129  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
130  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
131  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 91
3 3.30
1 1.10
9 9.89
0 0.00
1 1.10
77 84.62
14 15.38%
132  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
133  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 138
2 1.45
3 2.17
12 8.70
3 2.17
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
134  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
135  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
136  โรงเรียนบ้านดอนแดง 79
3 3.80
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
137  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
138  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
139  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
140  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 96
6 6.25
0 0.00
6 6.25
1 1.04
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
141  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
3 5.77
3 5.77
45 86.54
7 13.46%
142  โรงเรียนบ้านตรีคาม 60
2 3.33
3 5.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
143  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 30
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
144  โรงเรียนบ้านหนองแอก 98
3 3.06
3 3.06
2 2.04
5 5.10
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
145  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 53
1 1.89
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
146  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 101
6 5.94
0 0.00
6 5.94
1 0.99
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
147  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 64
3 4.69
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
148  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 73
5 6.85
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
149  โรงเรียนดงยางสะแบง 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
150  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 123
5 4.07
0 0.00
10 8.13
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
151  โรงเรียนบ้านหนองผือ 107
3 2.80
3 2.80
7 6.54
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
152  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 179
7 3.91
4 2.23
7 3.91
3 1.68
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
153  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
154  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 130
5 3.85
2 1.54
4 3.08
2 1.54
2 1.54
115 88.46
15 11.54%
155  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
156  โรงเรียนบ้านหนองชาด 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
157  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
158  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 165
4 2.42
2 1.21
5 3.03
3 1.82
3 1.82
148 89.70
17 10.30%
159  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
160  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 141
0 0.00
0 0.00
14 9.93
0 0.00
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
161  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 72
0 0.00
1 1.39
4 5.56
1 1.39
1 1.39
65 90.28
7 9.72%
162  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 230
6 2.61
2 0.87
6 2.61
6 2.61
2 0.87
208 90.43
22 9.57%
163  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
164  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
165  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 85
3 3.53
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
166  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
167  โรงเรียนบ้านนางาม 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
168  โรงเรียนบ้านดอนแคน 69
1 1.45
0 0.00
4 5.80
1 1.45
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
169  โรงเรียนบ้านป่ายาง 92
5 5.43
3 3.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
170  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 121
0 0.00
1 0.83
9 7.44
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
171  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 85
3 3.53
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
172  โรงเรียนบ้านซองแมว 77
2 2.60
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
173  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
174  โรงเรียนเมืองจังหาร 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
175  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 67
3 4.48
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
176  โรงเรียนบ้านข่า 67
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
177  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 153
4 2.61
1 0.65
5 3.27
1 0.65
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
178  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
179  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
180  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 73
2 2.74
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
181  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 122
4 3.28
4 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
182  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
183  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
184  โรงเรียนบ้านมีชัย 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
185  โรงเรียนไตรคามวิทยา 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
186  โรงเรียนบ้านหนองหิน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.56
34 94.44
2 5.56%
187  โรงเรียนบ้านหนองโสน 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
188  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 96
1 1.04
2 2.08
2 2.08
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
189  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 120
2 1.67
1 0.83
1 0.83
1 0.83
1 0.83
114 95.00
6 5.00%
190  โรงเรียนบ้านขาม 81
1 1.23
1 1.23
2 2.47
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
191  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
192  โรงเรียนบ้านพยอม 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
193  โรงเรียนบ้านไผ่ 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
194  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 230
10 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
220 95.65
10 4.35%
195  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
196  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
197  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 73
2 2.74
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
198  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
199  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 166
0 0.00
0 0.00
6 3.61
0 0.00
0 0.00
160 96.39
6 3.61%
200  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 111
2 1.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.80
107 96.40
4 3.60%
201  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
202  โรงเรียนบ้านดู่ 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
1 0.98
1 0.98
99 97.06
3 2.94%
203  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
204  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
205  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
206  โรงเรียนบ้านมะอึ 122
1 0.82
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
119 97.54
3 2.46%
207  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
208  โรงเรียนบ้านค้อ 145
0 0.00
1 0.69
0 0.00
0 0.00
1 0.69
143 98.62
2 1.38%
209  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 539
4 0.74
0 0.00
1 0.19
0 0.00
2 0.37
532 98.70
7 1.30%
210  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 164
0 0.00
0 0.00
2 1.22
0 0.00
0 0.00
162 98.78
2 1.22%
211  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านดงสวอง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านสังข์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนรัฐทวิคาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,044 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,794 7.46
เตี้ย  955 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,624 10.91
ผอมและเตี้ย  1,526 6.35
อ้วนและเตี้ย  889 3.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,256 67.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,788 คน


32.39%


Powered By www.thaieducation.net