ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 143
22 15.38
12 8.39
23 16.08
8 5.59
15 10.49
63 44.06
80 55.94%
2  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29
0 0.00
6 20.69
9 31.03
0 0.00
1 3.45
13 44.83
16 55.17%
3  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38
10 26.32
2 5.26
8 21.05
0 0.00
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
4  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52
6 11.54
5 9.62
7 13.46
4 7.69
4 7.69
26 50.00
26 50.00%
5  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17
3 17.65
0 0.00
4 23.53
1 5.88
0 0.00
9 52.94
8 47.06%
6  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34
4 11.76
2 5.88
6 17.65
1 2.94
2 5.88
19 55.88
15 44.12%
7  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 103
16 15.53
14 13.59
10 9.71
5 4.85
0 0.00
58 56.31
45 43.69%
8  โรงเรียนบ้านวังจาน 101
3 2.97
3 2.97
22 21.78
6 5.94
9 8.91
58 57.43
43 42.57%
9  โรงเรียนบ้านวังกุง 115
10 8.70
5 4.35
10 8.70
15 13.04
8 6.96
67 58.26
48 41.74%
10  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151
10 6.62
6 3.97
18 11.92
6 3.97
22 14.57
89 58.94
62 41.06%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72
5 6.94
0 0.00
24 33.33
0 0.00
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
12  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 122
13 10.66
9 7.38
9 7.38
16 13.11
0 0.00
75 61.48
47 38.52%
13  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
4 16.67
1 4.17
15 62.50
9 37.50%
14  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22
1 4.55
2 9.09
3 13.64
2 9.09
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
15  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 196
7 3.57
7 3.57
22 11.22
14 7.14
19 9.69
127 64.80
69 35.20%
16  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20
1 5.00
0 0.00
6 30.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
17  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146
14 9.59
7 4.79
23 15.75
6 4.11
0 0.00
96 65.75
50 34.25%
18  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78
4 5.13
2 2.56
9 11.54
6 7.69
5 6.41
52 66.67
26 33.33%
19  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 138
8 5.80
12 8.70
23 16.67
2 1.45
1 0.72
92 66.67
46 33.33%
20  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114
6 5.26
1 0.88
14 12.28
7 6.14
9 7.89
77 67.54
37 32.46%
21  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 84
11 13.10
6 7.14
8 9.52
1 1.19
1 1.19
57 67.86
27 32.14%
22  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 97
14 14.43
1 1.03
16 16.49
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
23  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63
8 12.70
5 7.94
5 7.94
1 1.59
1 1.59
43 68.25
20 31.75%
24  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121
5 4.13
1 0.83
15 12.40
6 4.96
11 9.09
83 68.60
38 31.40%
25  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 940
33 3.51
41 4.36
117 12.45
15 1.60
89 9.47
645 68.62
295 31.38%
26  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51
7 13.73
3 5.88
4 7.84
2 3.92
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
27  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55
4 7.27
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
28  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62
7 11.29
6 9.68
6 9.68
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
29  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85
11 12.94
6 7.06
3 3.53
3 3.53
3 3.53
59 69.41
26 30.59%
30  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95
0 0.00
3 3.16
13 13.68
3 3.16
10 10.53
66 69.47
29 30.53%
31  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105
7 6.67
12 11.43
11 10.48
2 1.90
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
32  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64
6 9.38
6 9.38
4 6.25
0 0.00
3 4.69
45 70.31
19 29.69%
33  โรงเรียนบ้านหนองบอน 103
6 5.83
4 3.88
13 12.62
3 2.91
4 3.88
73 70.87
30 29.13%
34  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 125
10 8.00
0 0.00
8 6.40
10 8.00
8 6.40
89 71.20
36 28.80%
35  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73
5 6.85
7 9.59
7 9.59
1 1.37
1 1.37
52 71.23
21 28.77%
36  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49
4 8.16
2 4.08
8 16.33
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
37  โรงเรียนบ้านโคกข่า 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
5 7.94
4 6.35
45 71.43
18 28.57%
38  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73
3 4.11
4 5.48
12 16.44
1 1.37
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
39  โรงเรียนบ้านค้อ 33
3 9.09
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
40  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 81
4 4.94
0 0.00
16 19.75
2 2.47
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
41  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64
3 4.69
2 3.13
9 14.06
2 3.13
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
42  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91
5 5.49
4 4.40
11 12.09
4 4.40
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
43  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 118
11 9.32
2 1.69
17 14.41
0 0.00
1 0.85
87 73.73
31 26.27%
44  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185
21 11.35
9 4.86
12 6.49
6 3.24
0 0.00
137 74.05
48 25.95%
45  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 90
8 8.89
1 1.11
11 12.22
3 3.33
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
46  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79
10 12.66
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
47  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24
2 8.33
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
48  โรงเรียนบ้านโพน 120
4 3.33
3 2.50
6 5.00
7 5.83
9 7.50
91 75.83
29 24.17%
49  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100
8 8.00
6 6.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
50  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50
4 8.00
2 4.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
51  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 118
9 7.63
5 4.24
14 11.86
0 0.00
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
52  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72
3 4.17
1 1.39
6 8.33
4 5.56
3 4.17
55 76.39
17 23.61%
53  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 72
8 11.11
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
54  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77
2 2.60
6 7.79
10 12.99
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
55  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107
7 6.54
4 3.74
11 10.28
3 2.80
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
56  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
2 7.69
1 3.85
20 76.92
6 23.08%
57  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 126
11 8.73
1 0.79
15 11.90
2 1.59
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
58  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149
7 4.70
5 3.36
17 11.41
5 3.36
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
59  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66
3 4.55
3 4.55
9 13.64
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
60  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 186
17 9.14
5 2.69
15 8.06
3 1.61
2 1.08
144 77.42
42 22.58%
61  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 160
29 18.13
2 1.25
4 2.50
1 0.63
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
62  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122
8 6.56
9 7.38
10 8.20
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
63  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 91
7 7.69
5 5.49
6 6.59
2 2.20
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
64  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105
4 3.81
6 5.71
7 6.67
0 0.00
6 5.71
82 78.10
23 21.90%
65  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32
3 9.38
3 9.38
1 3.13
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
66  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51
3 5.88
1 1.96
3 5.88
1 1.96
3 5.88
40 78.43
11 21.57%
67  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65
3 4.62
1 1.54
10 15.38
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
68  โรงเรียนบ้านผำ 140
6 4.29
2 1.43
22 15.71
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
69  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 47
3 6.38
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
70  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100
1 1.00
2 2.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
71  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110
3 2.73
2 1.82
17 15.45
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
72  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 82
3 3.66
2 2.44
12 14.63
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
73  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112
0 0.00
1 0.89
14 12.50
1 0.89
7 6.25
89 79.46
23 20.54%
74  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
75  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39
5 12.82
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
76  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45
1 2.22
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
77  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55
1 1.82
1 1.82
4 7.27
1 1.82
4 7.27
44 80.00
11 20.00%
78  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 101
4 3.96
4 3.96
12 11.88
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
79  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102
5 4.90
3 2.94
12 11.76
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
80  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114
12 10.53
0 0.00
10 8.77
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
81  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 68
5 7.35
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
82  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84
1 1.19
0 0.00
9 10.71
1 1.19
5 5.95
68 80.95
16 19.05%
83  โรงเรียนบ้านโนนทัน 63
5 7.94
1 1.59
4 6.35
1 1.59
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
84  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 165
9 5.45
6 3.64
8 4.85
4 2.42
4 2.42
134 81.21
31 18.79%
85  โรงเรียนบ้านศรีสุข 59
6 10.17
0 0.00
4 6.78
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
86  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 140
3 2.14
2 1.43
10 7.14
6 4.29
5 3.57
114 81.43
26 18.57%
87  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 124
11 8.87
2 1.61
8 6.45
2 1.61
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
88  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 141
5 3.55
6 4.26
14 9.93
0 0.00
1 0.71
115 81.56
26 18.44%
89  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72
4 5.56
2 2.78
4 5.56
2 2.78
1 1.39
59 81.94
13 18.06%
90  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61
3 4.92
1 1.64
5 8.20
1 1.64
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
91  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 181
4 2.21
6 3.31
22 12.15
0 0.00
0 0.00
149 82.32
32 17.68%
92  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155
5 3.23
9 5.81
13 8.39
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
93  โรงเรียนบ้านทิพโสต 104
0 0.00
3 2.88
15 14.42
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
94  โรงเรียนบ้านโคกสูง 133
6 4.51
3 2.26
6 4.51
3 2.26
5 3.76
110 82.71
23 17.29%
95  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168
12 7.14
7 4.17
10 5.95
0 0.00
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
96  โรงเรียนบ้านกุดรัง 111
8 7.21
0 0.00
11 9.91
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
97  โรงเรียนบ้านนาทอง 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
98  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65
0 0.00
2 3.08
7 10.77
2 3.08
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
99  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24
0 0.00
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
100  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
101  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36
3 8.33
2 5.56
1 2.78
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
102  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66
4 6.06
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
103  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96
5 5.21
0 0.00
7 7.29
4 4.17
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
104  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 43
0 0.00
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
105  โรงเรียนบ้านหนองซอน 149
13 8.72
4 2.68
5 3.36
2 1.34
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
106  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
21 84.00
4 16.00%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144
2 1.39
5 3.47
15 10.42
1 0.69
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
108  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 136
3 2.21
5 3.68
13 9.56
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
109  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
110  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91
5 5.49
1 1.10
7 7.69
1 1.10
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
111  โรงเรียนบ้านหนองไห 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
112  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88
1 1.14
5 5.68
7 7.95
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
113  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
1 4.76
18 85.71
3 14.29%
114  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78
8 10.26
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
115  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149
2 1.34
5 3.36
14 9.40
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
116  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 117
8 6.84
5 4.27
0 0.00
3 2.56
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
117  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 265
11 4.15
7 2.64
18 6.79
0 0.00
0 0.00
229 86.42
36 13.58%
118  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
119  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 165
12 7.27
3 1.82
6 3.64
1 0.61
0 0.00
143 86.67
22 13.33%
120  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85
7 8.24
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
121  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
122  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230
7 3.04
5 2.17
6 2.61
9 3.91
2 0.87
201 87.39
29 12.61%
123  โรงเรียนบ้านหนองกุง 104
7 6.73
0 0.00
6 5.77
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
124  โรงเรียนบ้านวังโพน 201
10 4.98
6 2.99
9 4.48
0 0.00
0 0.00
176 87.56
25 12.44%
125  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 81
1 1.23
2 2.47
6 7.41
1 1.23
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
126  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50
2 4.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
127  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144
7 4.86
5 3.47
5 3.47
0 0.00
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
128  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156
2 1.28
9 5.77
5 3.21
2 1.28
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
129  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
130  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97
2 2.06
2 2.06
7 7.22
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
131  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89
0 0.00
1 1.12
9 10.11
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
132  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
133  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 216
6 2.78
5 2.31
6 2.78
4 1.85
3 1.39
192 88.89
24 11.11%
134  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72
2 2.78
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
135  โรงเรียนบ้านผือ 73
1 1.37
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
136  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219
4 1.83
4 1.83
14 6.39
1 0.46
0 0.00
196 89.50
23 10.50%
137  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203
0 0.00
3 1.48
13 6.40
5 2.46
0 0.00
182 89.66
21 10.34%
138  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151
7 4.64
3 1.99
5 3.31
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
139  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73
4 5.48
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
140  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 98
2 2.04
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
141  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 89
3 3.37
1 1.12
3 3.37
1 1.12
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
142  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529
66 4.32
29 1.90
31 2.03
0 0.00
0 0.00
1403 91.76
126 8.24%
143  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 153
3 1.96
3 1.96
3 1.96
1 0.65
1 0.65
142 92.81
11 7.19%
144  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 102
1 0.98
2 1.96
3 2.94
1 0.98
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
145  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%

 

จำนวนนักเรียน  15,937 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  866 5.43
เตี้ย  496 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,375 8.63
ผอมและเตี้ย  273 1.71
อ้วนและเตี้ย  299 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,628 79.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,309 คน


20.76%


Powered By www.thaieducation.net