ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดู่ 78
29 37.18
16 20.51
18 23.08
7 8.97
8 10.26
0 0.00
78 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 30
13 43.33
2 6.67
11 36.67
2 6.67
2 6.67
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 54
15 27.78
12 22.22
12 22.22
7 12.96
8 14.81
0 0.00
54 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดงแคน 75
11 14.67
6 8.00
13 17.33
5 6.67
10 13.33
30 40.00
45 60.00%
5  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 73
13 17.81
10 13.70
13 17.81
7 9.59
0 0.00
30 41.10
43 58.90%
6  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 109
5 4.59
11 10.09
10 9.17
16 14.68
21 19.27
46 42.20
63 57.80%
7  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 174
13 7.47
35 20.11
19 10.92
10 5.75
22 12.64
75 43.10
99 56.90%
8  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 57
5 8.77
6 10.53
12 21.05
5 8.77
4 7.02
25 43.86
32 56.14%
9  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 104
19 18.27
9 8.65
15 14.42
8 7.69
6 5.77
47 45.19
57 54.81%
10  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 22
3 13.64
1 4.55
2 9.09
3 13.64
3 13.64
10 45.45
12 54.55%
11  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 53
6 11.32
6 11.32
2 3.77
12 22.64
2 3.77
25 47.17
28 52.83%
12  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 739
91 12.31
37 5.01
86 11.64
62 8.39
108 14.61
355 48.04
384 51.96%
13  โรงเรียนบ้านสระแคน 76
3 3.95
2 2.63
14 18.42
1 1.32
18 23.68
38 50.00
38 50.00%
14  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 48
3 6.25
8 16.67
12 25.00
1 2.08
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
15  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 60
9 15.00
8 13.33
7 11.67
4 6.67
0 0.00
32 53.33
28 46.67%
16  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 80
21 26.25
3 3.75
4 5.00
9 11.25
0 0.00
43 53.75
37 46.25%
17  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 118
20 16.95
9 7.63
17 14.41
3 2.54
5 4.24
64 54.24
54 45.76%
18  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 35
7 20.00
0 0.00
4 11.43
4 11.43
1 2.86
19 54.29
16 45.71%
19  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 35
7 20.00
3 8.57
4 11.43
1 2.86
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
20  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 74
14 18.92
5 6.76
9 12.16
2 2.70
1 1.35
43 58.11
31 41.89%
21  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 164
19 11.59
12 7.32
22 13.41
6 3.66
9 5.49
96 58.54
68 41.46%
22  โรงเรียนบ้านศาลา 33
6 18.18
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
23  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 69
8 11.59
8 11.59
3 4.35
8 11.59
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 186
13 6.99
8 4.30
15 8.06
4 2.15
31 16.67
115 61.83
71 38.17%
25  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 53
11 20.75
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
26  โรงเรียนบ้านสระบาก 113
8 7.08
3 2.65
28 24.78
3 2.65
0 0.00
71 62.83
42 37.17%
27  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 31
3 9.68
1 3.23
7 22.58
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
28  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 168
2 1.19
2 1.19
23 13.69
7 4.17
25 14.88
109 64.88
59 35.12%
29  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 161
14 8.70
0 0.00
42 26.09
0 0.00
0 0.00
105 65.22
56 34.78%
30  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 111
21 18.92
8 7.21
7 6.31
2 1.80
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
31  โรงเรียนบ้านหนองกุง 106
9 8.49
4 3.77
22 20.75
1 0.94
0 0.00
70 66.04
36 33.96%
32  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 45
0 0.00
1 2.22
9 20.00
1 2.22
4 8.89
30 66.67
15 33.33%
33  โรงเรียนบ้านหนองหิน 78
0 0.00
0 0.00
13 16.67
13 16.67
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
34  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 51
9 17.65
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
35  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 73
6 8.22
5 6.85
5 6.85
4 5.48
4 5.48
49 67.12
24 32.88%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 98
14 14.29
1 1.02
17 17.35
0 0.00
0 0.00
66 67.35
32 32.65%
37  โรงเรียนบ้านหนองสระ 80
5 6.25
4 5.00
14 17.50
3 3.75
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
38  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 121
1 0.83
0 0.00
20 16.53
0 0.00
18 14.88
82 67.77
39 32.23%
39  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 47
9 19.15
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
40  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 116
8 6.90
6 5.17
20 17.24
3 2.59
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
41  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167
20 11.98
11 6.59
21 12.57
0 0.00
1 0.60
114 68.26
53 31.74%
42  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 61
4 6.56
7 11.48
6 9.84
2 3.28
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
43  โรงเรียนบ้านดง 81
6 7.41
2 2.47
3 3.70
7 8.64
7 8.64
56 69.14
25 30.86%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 98
12 12.24
7 7.14
11 11.22
0 0.00
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
45  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 50
4 8.00
4 8.00
4 8.00
2 4.00
1 2.00
35 70.00
15 30.00%
46  โรงเรียนบ้านนาฝาย 87
9 10.34
8 9.20
5 5.75
1 1.15
3 3.45
61 70.11
26 29.89%
47  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 47
4 8.51
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
48  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 64
1 1.56
1 1.56
16 25.00
1 1.56
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 99
6 6.06
7 7.07
5 5.05
6 6.06
5 5.05
70 70.71
29 29.29%
50  โรงเรียนบ้านโพนทราย 65
4 6.15
7 10.77
6 9.23
2 3.08
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
51  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 62
3 4.84
3 4.84
9 14.52
2 3.23
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
52  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 90
10 11.11
7 7.78
9 10.00
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
53  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 28
3 10.71
2 7.14
3 10.71
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
54  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 42
5 11.90
1 2.38
4 9.52
1 2.38
1 2.38
30 71.43
12 28.57%
55  โรงเรียนบ้านไก่นา 126
10 7.94
0 0.00
24 19.05
2 1.59
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
56  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 65
6 9.23
4 6.15
4 6.15
4 6.15
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
57  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 130
12 9.23
8 6.15
12 9.23
3 2.31
1 0.77
94 72.31
36 27.69%
58  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 48
3 6.25
1 2.08
7 14.58
1 2.08
1 2.08
35 72.92
13 27.08%
59  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 85
3 3.53
3 3.53
17 20.00
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
60  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 52
7 13.46
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
61  โรงเรียนบ้านตาลอก 56
2 3.57
1 1.79
10 17.86
2 3.57
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
62  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 101
9 8.91
2 1.98
14 13.86
2 1.98
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
63  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 75
6 8.00
3 4.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
64  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 64
2 3.13
2 3.13
13 20.31
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
65  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 34
6 17.65
0 0.00
2 5.88
0 0.00
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
66  โรงเรียนบ้านโสกยาง 34
4 11.76
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
67  โรงเรียนบ้านดงเย็น 61
4 6.56
5 8.20
5 8.20
2 3.28
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
68  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 73
11 15.07
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
69  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 48
0 0.00
2 4.17
4 8.33
4 8.33
2 4.17
36 75.00
12 25.00%
70  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 132
5 3.79
0 0.00
28 21.21
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 114
4 3.51
6 5.26
8 7.02
6 5.26
4 3.51
86 75.44
28 24.56%
72  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1832
88 4.80
33 1.80
225 12.28
20 1.09
74 4.04
1392 75.98
440 24.02%
73  โรงเรียนบ้านสว่าง 50
1 2.00
4 8.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
74  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 71
0 0.00
3 4.23
9 12.68
2 2.82
3 4.23
54 76.06
17 23.94%
75  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 147
16 10.88
3 2.04
16 10.88
0 0.00
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
76  โรงเรียนบ้านหัวสระ 38
2 5.26
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
77  โรงเรียนบ้านหัวงัว 30
2 6.67
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
78  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 60
4 6.67
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
79  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 70
4 5.71
4 5.71
6 8.57
2 2.86
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
80  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 66
2 3.03
1 1.52
12 18.18
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
81  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 80
0 0.00
0 0.00
14 17.50
3 3.75
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
82  โรงเรียนบ้านโนน 138
10 7.25
6 4.35
10 7.25
5 3.62
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
83  โรงเรียนบ้านตำแย 76
2 2.63
7 9.21
7 9.21
0 0.00
1 1.32
59 77.63
17 22.37%
84  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 94
7 7.45
2 2.13
12 12.77
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
85  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 239
18 7.53
0 0.00
35 14.64
0 0.00
0 0.00
186 77.82
53 22.18%
86  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 91
10 10.99
8 8.79
2 2.20
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
87  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 32
5 15.63
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
88  โรงเรียนบ้านหนองแสน 96
0 0.00
0 0.00
9 9.38
12 12.50
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
89  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 110
5 4.55
2 1.82
13 11.82
1 0.91
3 2.73
86 78.18
24 21.82%
90  โรงเรียนบ้านอีโต้ 69
4 5.80
3 4.35
6 8.70
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
91  โรงเรียนบ้านหนองแก 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
92  โรงเรียนบ้านคึมบง 89
4 4.49
2 2.25
6 6.74
1 1.12
6 6.74
70 78.65
19 21.35%
93  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 66
5 7.58
2 3.03
6 9.09
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
94  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 91
4 4.40
1 1.10
12 13.19
0 0.00
2 2.20
72 79.12
19 20.88%
95  โรงเรียนบ้านขามป้อม 24
3 12.50
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
96  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
97  โรงเรียนบ้านโพนทอง 72
5 6.94
2 2.78
8 11.11
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
98  โรงเรียนบ้านดงยาง 106
7 6.60
3 2.83
9 8.49
3 2.83
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
99  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 106
8 7.55
3 2.83
10 9.43
1 0.94
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
100  โรงเรียนบ้านปลาขาว 123
3 2.44
3 2.44
5 4.07
6 4.88
8 6.50
98 79.67
25 20.33%
101  โรงเรียนบ้านขามเรียน 135
15 11.11
2 1.48
9 6.67
1 0.74
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
102  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 20
2 10.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
103  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
0 0.00
1 2.86
28 80.00
7 20.00%
104  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 106
8 7.55
5 4.72
6 5.66
2 1.89
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
105  โรงเรียนบ้านสระบัว 46
4 8.70
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
106  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 174
8 4.60
5 2.87
21 12.07
0 0.00
0 0.00
140 80.46
34 19.54%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 41
2 4.88
4 9.76
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
108  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 103
5 4.85
2 1.94
10 9.71
3 2.91
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
109  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 103
5 4.85
3 2.91
6 5.83
3 2.91
3 2.91
83 80.58
20 19.42%
110  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 52
2 3.85
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
111  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 64
4 6.25
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
112  โรงเรียนบ้านโนนจาน 32
1 3.13
1 3.13
2 6.25
1 3.13
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
113  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 198
8 4.04
4 2.02
21 10.61
3 1.52
1 0.51
161 81.31
37 18.69%
114  โรงเรียนบ้านก่อ 102
4 3.92
3 2.94
11 10.78
0 0.00
1 0.98
83 81.37
19 18.63%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 145
5 3.45
3 2.07
17 11.72
2 1.38
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
116  โรงเรียนโนนจานวิทยา 129
7 5.43
5 3.88
12 9.30
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
117  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 81
1 1.23
3 3.70
9 11.11
2 2.47
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
118  โรงเรียนบ้านสนาม 109
6 5.50
2 1.83
12 11.01
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
119  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 126
8 6.35
3 2.38
8 6.35
2 1.59
2 1.59
103 81.75
23 18.25%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 33
0 0.00
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
121  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 67
8 11.94
1 1.49
2 2.99
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
122  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 134
6 4.48
2 1.49
3 2.24
8 5.97
5 3.73
110 82.09
24 17.91%
123  โรงเรียนบ้านหนองข่า 84
4 4.76
2 2.38
8 9.52
1 1.19
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
124  โรงเรียนบ้านโดน 101
5 4.95
3 2.97
8 7.92
2 1.98
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
125  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 146
14 9.59
4 2.74
8 5.48
0 0.00
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
126  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 58
1 1.72
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
127  โรงเรียนบ้านหนองปอ 76
4 5.26
1 1.32
8 10.53
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
128  โรงเรียนบ้านโคกยาว 89
4 4.49
6 6.74
3 3.37
2 2.25
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
129  โรงเรียนบ้านหนองแสง 115
7 6.09
1 0.87
11 9.57
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
130  โรงเรียนบ้านนาข่า 184
2 1.09
5 2.72
23 12.50
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
131  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 80
5 6.25
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
132  โรงเรียนบ้านหนองแปน 37
1 2.70
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
133  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 31
1 3.23
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
134  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 69
2 2.90
3 4.35
4 5.80
2 2.90
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
135  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 82
6 7.32
1 1.22
5 6.10
1 1.22
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
136  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 38
0 0.00
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
137  โรงเรียนบ้านนาเลา 169
9 5.33
2 1.18
15 8.88
0 0.00
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
138  โรงเรียนบ้านหวาย 59
0 0.00
1 1.69
8 13.56
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
139  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 127
10 7.87
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
140  โรงเรียนบ้านดอนหมี 62
6 9.68
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
141  โรงเรียนบ้านโกทา 228
10 4.39
0 0.00
23 10.09
0 0.00
0 0.00
195 85.53
33 14.47%
142  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 146
5 3.42
0 0.00
16 10.96
0 0.00
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
143  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 149
6 4.03
5 3.36
10 6.71
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
144  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 72
0 0.00
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
145  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
146  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 130
8 6.15
0 0.00
8 6.15
0 0.00
2 1.54
112 86.15
18 13.85%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 80
4 5.00
1 1.25
6 7.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
148  โรงเรียนบ้านโนนแคน 73
6 8.22
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
149  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
2 4.44
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
150  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
151  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
6 9.68
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
152  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 859
17 1.98
0 0.00
91 10.59
1 0.12
0 0.00
750 87.31
109 12.69%
153  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 137
7 5.11
1 0.73
8 5.84
1 0.73
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
154  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 66
1 1.52
0 0.00
1 1.52
2 3.03
4 6.06
58 87.88
8 12.12%
155  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
156  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 59
0 0.00
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
157  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
158  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
3 4.41
60 88.24
8 11.76%
159  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 197
7 3.55
5 2.54
9 4.57
2 1.02
0 0.00
174 88.32
23 11.68%
160  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
161  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 193
7 3.63
5 2.59
3 1.55
5 2.59
2 1.04
171 88.60
22 11.40%
162  โรงเรียนบ้านหนองบึง 106
1 0.94
1 0.94
10 9.43
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
163  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 53
4 7.55
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
164  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
165  โรงเรียนบ้านนาภู 91
3 3.30
0 0.00
4 4.40
3 3.30
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 91
5 5.49
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
167  โรงเรียนบ้านหัวดง 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
4 4.88
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
168  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 92
4 4.35
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
169  โรงเรียนบ้านดงน้อย 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
170  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
171  โรงเรียนบ้านดอนหัน 30
0 0.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 61
1 1.64
1 1.64
2 3.28
2 3.28
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
173  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 72
1 1.39
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
174  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 64
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
175  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
176  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 109
1 0.92
0 0.00
8 7.34
1 0.92
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
177  โรงเรียนบ้านหนองผง 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
178  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
1 1.79
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
179  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
180  โรงเรียนบ้านหนองแดง 69
3 4.35
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
181  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 47
2 4.26
0 0.00
1 2.13
0 0.00
1 2.13
43 91.49
4 8.51%
182  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
183  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
184  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.37
88 92.63
7 7.37%
185  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 56
2 3.57
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
186  โรงเรียนบ้านหนองฮี 114
4 3.51
0 0.00
4 3.51
0 0.00
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
187  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
188  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 74
3 4.05
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
189  โรงเรียนบ้านนาค่าย 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
1 2.22
42 93.33
3 6.67%
190  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 166
3 1.81
2 1.20
6 3.61
0 0.00
0 0.00
155 93.37
11 6.63%
191  โรงเรียนบ้านเครือซูด 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
4 4.21
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
192  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 82
0 0.00
0 0.00
1 1.22
0 0.00
4 4.88
77 93.90
5 6.10%
193  โรงเรียนบ้านแคน 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.88
48 94.12
3 5.88%
194  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
195  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 150
1 0.67
3 2.00
4 2.67
0 0.00
0 0.00
142 94.67
8 5.33%
196  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 150
1 0.67
0 0.00
7 4.67
0 0.00
0 0.00
142 94.67
8 5.33%
197  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 76
2 2.63
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
198  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
199  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
200  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
55 94.83
3 5.17%
201  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
202  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
203  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
2 2.44
78 95.12
4 4.88%
204  โรงเรียนบ้านหัวหมู 146
3 2.05
0 0.00
2 1.37
1 0.68
1 0.68
139 95.21
7 4.79%
205  โรงเรียนบ้านป่าแดง 91
1 1.10
1 1.10
2 2.20
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
206  โรงเรียนบ้านหนองแวง 114
1 0.88
0 0.00
4 3.51
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
207  โรงเรียนบ้านหนองแคน 74
1 1.35
1 1.35
1 1.35
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
208  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 52
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
209  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
210  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
211  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
212  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
213  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 132
0 0.00
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
130 98.48
2 1.52%
214  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 160
2 1.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
158 98.75
2 1.25%
215  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหารฮี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 497
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
497 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,533 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,222 5.68
เตี้ย  590 2.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,006 9.32
ผอมและเตี้ย  411 1.91
อ้วนและเตี้ย  482 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,822 78.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,711 คน


21.88%


Powered By www.thaieducation.net