ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.82
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 22
6 27.27
8 36.36
1 4.55
7 31.82
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 6
3 50.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
1 16.67
0 0.00
6 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 31
11 35.48
6 19.35
6 19.35
2 6.45
6 19.35
0 0.00
31 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
35 89.74
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
5  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 53
13 24.53
2 3.77
38 71.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 36
6 16.67
5 13.89
8 22.22
2 5.56
6 16.67
9 25.00
27 75.00%
7  โรงเรียนบ้านหว้า 191
43 22.51
22 11.52
15 7.85
41 21.47
15 7.85
55 28.80
136 71.20%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 30
7 23.33
1 3.33
9 30.00
0 0.00
2 6.67
11 36.67
19 63.33%
9  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 158
17 10.76
17 10.76
31 19.62
17 10.76
13 8.23
63 39.87
95 60.13%
10  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 87
13 14.94
12 13.79
12 13.79
2 2.30
10 11.49
38 43.68
49 56.32%
11  โรงเรียนบ้านธาตุ 121
7 5.79
9 7.44
14 11.57
6 4.96
23 19.01
62 51.24
59 48.76%
12  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 27
1 3.70
1 3.70
10 37.04
1 3.70
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
13  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 166
18 10.84
18 10.84
29 17.47
10 6.02
4 2.41
87 52.41
79 47.59%
14  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 237
42 17.72
32 13.50
9 3.80
23 9.70
2 0.84
129 54.43
108 45.57%
15  โรงเรียนบ้านซำจำปา 172
15 8.72
19 11.05
12 6.98
21 12.21
11 6.40
94 54.65
78 45.35%
16  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 463
21 4.54
18 3.89
97 20.95
9 1.94
62 13.39
256 55.29
207 44.71%
17  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 188
24 12.77
9 4.79
44 23.40
4 2.13
0 0.00
107 56.91
81 43.09%
18  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 682
29 4.25
131 19.21
29 4.25
29 4.25
74 10.85
390 57.18
292 42.82%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 324
36 11.11
6 1.85
35 10.80
38 11.73
18 5.56
191 58.95
133 41.05%
20  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 49
7 14.29
4 8.16
4 8.16
3 6.12
2 4.08
29 59.18
20 40.82%
21  โรงเรียนบ้านขนวน 233
60 25.75
11 4.72
14 6.01
7 3.00
3 1.29
138 59.23
95 40.77%
22  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
4 12.12
3 9.09
20 60.61
13 39.39%
23  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 52
5 9.62
5 9.62
8 15.38
1 1.92
1 1.92
32 61.54
20 38.46%
24  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 102
12 11.76
9 8.82
10 9.80
7 6.86
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
25  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 142
7 4.93
3 2.11
28 19.72
1 0.70
13 9.15
90 63.38
52 36.62%
26  โรงเรียนบ้านร่องแซง 52
8 15.38
0 0.00
5 9.62
0 0.00
6 11.54
33 63.46
19 36.54%
27  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 211
10 4.74
11 5.21
12 5.69
21 9.95
23 10.90
134 63.51
77 36.49%
28  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 44
7 15.91
5 11.36
3 6.82
1 2.27
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
29  โรงเรียนบ้านโนนโก 155
7 4.52
15 9.68
20 12.90
2 1.29
12 7.74
99 63.87
56 36.13%
30  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1027
97 9.44
70 6.82
101 9.83
70 6.82
32 3.12
657 63.97
370 36.03%
31  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 94
3 3.19
6 6.38
15 15.96
6 6.38
3 3.19
61 64.89
33 35.11%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 77
4 5.19
4 5.19
17 22.08
2 2.60
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
33  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 46
11 23.91
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
34  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 72
13 18.06
4 5.56
6 8.33
1 1.39
1 1.39
47 65.28
25 34.72%
35  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 113
16 14.16
8 7.08
6 5.31
7 6.19
2 1.77
74 65.49
39 34.51%
36  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 32
2 6.25
0 0.00
9 28.13
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
37  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 38
3 7.89
3 7.89
4 10.53
2 5.26
1 2.63
25 65.79
13 34.21%
38  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 136
21 15.44
9 6.62
12 8.82
3 2.21
0 0.00
91 66.91
45 33.09%
39  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 91
3 3.30
2 2.20
9 9.89
5 5.49
11 12.09
61 67.03
30 32.97%
40  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
6 8.96
4 5.97
10 14.93
2 2.99
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
41  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 68
9 13.24
3 4.41
4 5.88
5 7.35
1 1.47
46 67.65
22 32.35%
42  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 68
4 5.88
1 1.47
12 17.65
3 4.41
2 2.94
46 67.65
22 32.35%
43  โรงเรียนบ้านสะอาด 115
5 4.35
8 6.96
18 15.65
6 5.22
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
44  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 204
13 6.37
17 8.33
11 5.39
19 9.31
5 2.45
139 68.14
65 31.86%
45  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 76
12 15.79
3 3.95
3 3.95
3 3.95
3 3.95
52 68.42
24 31.58%
46  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 223
11 4.93
17 7.62
16 7.17
10 4.48
15 6.73
154 69.06
69 30.94%
47  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 111
13 11.71
2 1.80
18 16.22
1 0.90
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
48  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 71
6 8.45
6 8.45
5 7.04
2 2.82
2 2.82
50 70.42
21 29.58%
49  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 78
9 11.54
3 3.85
9 11.54
2 2.56
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
50  โรงเรียนบ้านแดง 41
5 12.20
0 0.00
4 9.76
3 7.32
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
51  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 72
10 13.89
2 2.78
8 11.11
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
52  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 168
19 11.31
7 4.17
13 7.74
8 4.76
2 1.19
119 70.83
49 29.17%
53  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 55
7 12.73
0 0.00
6 10.91
3 5.45
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
54  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
55  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 147
11 7.48
5 3.40
24 16.33
1 0.68
1 0.68
105 71.43
42 28.57%
56  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
11 8.94
8 6.50
16 13.01
0 0.00
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
57  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 102
11 10.78
7 6.86
5 4.90
1 0.98
5 4.90
73 71.57
29 28.43%
58  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 53
2 3.77
2 3.77
3 5.66
5 9.43
3 5.66
38 71.70
15 28.30%
59  โรงเรียนบ้านหัวภู 29
0 0.00
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
60  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 99
12 12.12
2 2.02
11 11.11
2 2.02
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
61  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 78
1 1.28
2 2.56
11 14.10
7 8.97
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
62  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 135
6 4.44
5 3.70
20 14.81
5 3.70
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
63  โรงเรียนบ้านหนองแดง 114
19 16.67
1 0.88
10 8.77
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
64  โรงเรียนบ้านโนนทอง 171
12 7.02
11 6.43
12 7.02
8 4.68
2 1.17
126 73.68
45 26.32%
65  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 69
0 0.00
5 7.25
0 0.00
8 11.59
5 7.25
51 73.91
18 26.09%
66  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 93
1 1.08
1 1.08
20 21.51
0 0.00
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
67  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 67
5 7.46
2 2.99
6 8.96
1 1.49
3 4.48
50 74.63
17 25.37%
68  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 57
4 7.02
1 1.75
0 0.00
0 0.00
9 15.79
43 75.44
14 24.56%
69  โรงเรียนบ้านป่าน 53
6 11.32
3 5.66
1 1.89
2 3.77
1 1.89
40 75.47
13 24.53%
70  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 145
8 5.52
8 5.52
19 13.10
0 0.00
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
71  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 163
9 5.52
2 1.23
27 16.56
1 0.61
0 0.00
124 76.07
39 23.93%
72  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 42
2 4.76
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
73  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
16 76.19
5 23.81%
74  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 72
11 15.28
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
75  โรงเรียนบ้านศรีสุข 157
10 6.37
9 5.73
12 7.64
3 1.91
3 1.91
120 76.43
37 23.57%
76  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 139
7 5.04
7 5.04
14 10.07
2 1.44
2 1.44
107 76.98
32 23.02%
77  โรงเรียนบ้านโคกสูง 109
4 3.67
5 4.59
15 13.76
0 0.00
1 0.92
84 77.06
25 22.94%
78  โรงเรียนโนนงามศึกษา 94
6 6.38
4 4.26
5 5.32
4 4.26
2 2.13
73 77.66
21 22.34%
79  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 36
4 11.11
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
80  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
81  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 73
12 16.44
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
82  โรงเรียนบ้านขามป้อม 133
11 8.27
0 0.00
18 13.53
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
10 14.49
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
84  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 37
1 2.70
3 8.11
4 10.81
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
85  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
86  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 131
10 7.63
4 3.05
8 6.11
6 4.58
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
87  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 80
1 1.25
0 0.00
13 16.25
0 0.00
3 3.75
63 78.75
17 21.25%
88  โรงเรียนบ้านสองคอน 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
89  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 38
7 18.42
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
90  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 129
7 5.43
1 0.78
19 14.73
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
91  โรงเรียนบ้านหอย 83
4 4.82
0 0.00
2 2.41
9 10.84
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
92  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 173
11 6.36
3 1.73
9 5.20
3 1.73
9 5.20
138 79.77
35 20.23%
93  โรงเรียนบ้านนาเพียง 109
6 5.50
3 2.75
11 10.09
2 1.83
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
94  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
95  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 117
6 5.13
2 1.71
9 7.69
5 4.27
1 0.85
94 80.34
23 19.66%
96  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 164
10 6.10
7 4.27
8 4.88
7 4.27
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
97  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 98
9 9.18
5 5.10
4 4.08
1 1.02
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
98  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 124
5 4.03
5 4.03
6 4.84
4 3.23
4 3.23
100 80.65
24 19.35%
99  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 104
8 7.69
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
100  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
101  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 183
21 11.48
5 2.73
9 4.92
0 0.00
0 0.00
148 80.87
35 19.13%
102  โรงเรียนบ้านหัน 53
3 5.66
1 1.89
2 3.77
2 3.77
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
103  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 123
5 4.07
5 4.07
5 4.07
3 2.44
5 4.07
100 81.30
23 18.70%
104  โรงเรียนบ้านหนองขาม 59
4 6.78
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
105  โรงเรียนบ้านโนนลาน 49
2 4.08
1 2.04
3 6.12
1 2.04
2 4.08
40 81.63
9 18.37%
106  โรงเรียนบ้านชุมแพ 154
7 4.55
5 3.25
6 3.90
7 4.55
3 1.95
126 81.82
28 18.18%
107  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 55
0 0.00
0 0.00
8 14.55
1 1.82
1 1.82
45 81.82
10 18.18%
108  โรงเรียนบ้านกุดเลา 105
6 5.71
12 11.43
1 0.95
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
109  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 72
7 9.72
2 2.78
2 2.78
0 0.00
2 2.78
59 81.94
13 18.06%
110  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 189
0 0.00
3 1.59
25 13.23
0 0.00
6 3.17
155 82.01
34 17.99%
111  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 57
4 7.02
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
112  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 63
2 3.17
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
113  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 151
7 4.64
4 2.65
12 7.95
3 1.99
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
114  โรงเรียนบ้านค้อ 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
115  โรงเรียนบ้านเขาวง 41
2 4.88
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
116  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 89
1 1.12
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
117  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 143
2 1.40
5 3.50
7 4.90
6 4.20
4 2.80
119 83.22
24 16.78%
118  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 66
3 4.55
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
119  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
2 4.76
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 55
2 3.64
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
121  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 124
3 2.42
6 4.84
8 6.45
3 2.42
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
122  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
6 3.87
7 4.52
12 7.74
0 0.00
0 0.00
130 83.87
25 16.13%
123  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 119
5 4.20
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 95
7 7.37
1 1.05
6 6.32
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
125  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 184
9 4.89
3 1.63
16 8.70
0 0.00
1 0.54
155 84.24
29 15.76%
126  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 89
4 4.49
2 2.25
5 5.62
2 2.25
1 1.12
75 84.27
14 15.73%
127  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
128  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 160
8 5.00
6 3.75
11 6.88
0 0.00
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
129  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 45
0 0.00
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
130  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 123
0 0.00
1 0.81
18 14.63
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
131  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
132  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 137
5 3.65
4 2.92
6 4.38
3 2.19
3 2.19
116 84.67
21 15.33%
133  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 309
28 9.06
6 1.94
13 4.21
0 0.00
0 0.00
262 84.79
47 15.21%
134  โรงเรียนบ้านซำยาง 127
4 3.15
3 2.36
5 3.94
2 1.57
5 3.94
108 85.04
19 14.96%
135  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 94
3 3.19
3 3.19
6 6.38
2 2.13
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
136  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 54
3 5.56
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
137  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
138  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 41
2 4.88
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
139  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1141
50 4.38
42 3.68
44 3.86
13 1.14
15 1.31
977 85.63
164 14.37%
140  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 28
3 10.71
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
141  โรงเรียนบ้านนาดี 184
4 2.17
11 5.98
8 4.35
3 1.63
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
142  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
2 4.65
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
143  โรงเรียนบ้านห้วยบง 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
1 1.72
2 3.45
50 86.21
8 13.79%
144  โรงเรียนบ้านเรือ 29
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
1 3.45
25 86.21
4 13.79%
145  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 87
2 2.30
2 2.30
8 9.20
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
146  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 73
3 4.11
2 2.74
4 5.48
0 0.00
1 1.37
63 86.30
10 13.70%
147  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 95
5 5.26
2 2.11
6 6.32
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
148  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 66
4 6.06
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
149  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 155
8 5.16
11 7.10
2 1.29
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
150  โรงเรียนบ้านสงเปือย 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
151  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 60
3 5.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
152  โรงเรียนบ้านหนองสระ 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
153  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
154  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 211
4 1.90
2 0.95
20 9.48
2 0.95
0 0.00
183 86.73
28 13.27%
155  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 137
5 3.65
6 4.38
5 3.65
2 1.46
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
156  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 61
2 3.28
1 1.64
4 6.56
0 0.00
1 1.64
53 86.89
8 13.11%
157  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 108
0 0.00
3 2.78
8 7.41
3 2.78
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
158  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 54
3 5.56
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
159  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 62
0 0.00
2 3.23
4 6.45
2 3.23
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
160  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
1 2.56
2 5.13
34 87.18
5 12.82%
161  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 125
8 6.40
0 0.00
8 6.40
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
162  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 493
14 2.84
9 1.83
39 7.91
1 0.20
0 0.00
430 87.22
63 12.78%
163  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 96
5 5.21
2 2.08
4 4.17
1 1.04
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
164  โรงเรียนนาฝายวิทยา 114
3 2.63
4 3.51
7 6.14
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
165  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 98
4 4.08
0 0.00
5 5.10
2 2.04
1 1.02
86 87.76
12 12.24%
166  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 90
7 7.78
0 0.00
2 2.22
0 0.00
2 2.22
79 87.78
11 12.22%
167  โรงเรียนท่ากุญชร 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
1 1.72
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
168  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
169  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 67
5 7.46
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
170  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 101
4 3.96
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 76
4 5.26
3 3.95
1 1.32
1 1.32
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
172  โรงเรียนบ้านโนนคอม 149
5 3.36
5 3.36
7 4.70
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
173  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 150
4 2.67
2 1.33
9 6.00
2 1.33
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
174  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
175  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80
3 3.75
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
176  โรงเรียนบ้านผาขาม 359
14 3.90
10 2.79
12 3.34
3 0.84
0 0.00
320 89.14
39 10.86%
177  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 213
4 1.88
0 0.00
18 8.45
1 0.47
0 0.00
190 89.20
23 10.80%
178  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
179  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 85
1 1.18
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
180  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 48
0 0.00
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
181  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 139
3 2.16
3 2.16
3 2.16
3 2.16
2 1.44
125 89.93
14 10.07%
182  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 160
2 1.25
1 0.63
13 8.13
0 0.00
0 0.00
144 90.00
16 10.00%
183  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 81
3 3.70
1 1.23
2 2.47
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
184  โรงเรียนบ้านไชยสอ 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
185  โรงเรียนบ้านโนนงาม 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
186  โรงเรียนบ้านนาหว้า 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
2 2.78
3 4.17
65 90.28
7 9.72%
187  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
188  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
1 1.56
58 90.63
6 9.38%
189  โรงเรียนบ้านนาอุดม 139
0 0.00
8 5.76
5 3.60
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
190  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 65
2 3.08
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
191  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
192  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 133
3 2.26
2 1.50
2 1.50
3 2.26
2 1.50
121 90.98
12 9.02%
193  โรงเรียนบ้านนาเปือย 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
194  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
195  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
196  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 75
0 0.00
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
197  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 89
2 2.25
1 1.12
2 2.25
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
198  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 167
3 1.80
0 0.00
10 5.99
0 0.00
0 0.00
154 92.22
13 7.78%
199  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.20
5 3.50
132 92.31
11 7.69%
200  โรงเรียนบ้านดอนแขม 118
4 3.39
1 0.85
1 0.85
3 2.54
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
201  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
202  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 121
6 4.96
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
203  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
204  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
205  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 68
0 0.00
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
63 92.65
5 7.35%
206  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
207  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
208  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 358
6 1.68
4 1.12
15 4.19
0 0.00
0 0.00
333 93.02
25 6.98%
209  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
210  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 101
0 0.00
2 1.98
5 4.95
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
211  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
212  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
1 1.09
1 1.09
86 93.48
6 6.52%
213  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
214  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 142
2 1.41
3 2.11
4 2.82
0 0.00
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
215  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
3 1.18
5 1.96
4 1.57
4 1.57
0 0.00
239 93.73
16 6.27%
216  โรงเรียนบ้านเม็ง 128
1 0.78
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
120 93.75
8 6.25%
217  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 129
3 2.33
0 0.00
1 0.78
0 0.00
4 3.10
121 93.80
8 6.20%
218  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 113
0 0.00
3 2.65
3 2.65
0 0.00
1 0.88
106 93.81
7 6.19%
219  โรงเรียนภูห่านศึกษา 130
1 0.77
1 0.77
4 3.08
2 1.54
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
220  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
2 4.08
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
221  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
222  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1153
12 1.04
9 0.78
17 1.47
14 1.21
15 1.30
1086 94.19
67 5.81%
223  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
224  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 104
2 1.92
0 0.00
2 1.92
2 1.92
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
225  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 106
2 1.89
2 1.89
2 1.89
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
226  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
2 3.45
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
227  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
228  โรงเรียนบ้านวังยาว 221
2 0.90
0 0.00
8 3.62
0 0.00
1 0.45
210 95.02
11 4.98%
229  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
230  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 62
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
231  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
232  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
233  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
234  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
235  โรงเรียนบ้านสันติสุข 71
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
236  โรงเรียนบ้านกุดแคน 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
237  โรงเรียนบ้านหนองหอย 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
238  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
239  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 135
0 0.00
0 0.00
5 3.70
0 0.00
0 0.00
130 96.30
5 3.70%
240  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
241  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 143
0 0.00
0 0.00
4 2.80
0 0.00
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
242  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 85
1 1.18
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
243  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
244  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 936
0 0.00
0 0.00
11 1.18
0 0.00
0 0.00
925 98.82
11 1.18%
245  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 143
0 0.00
1 0.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 99.30
1 0.70%
246  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,016 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,511 5.21
เตี้ย  981 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,045 7.05
ผอมและเตี้ย  649 2.24
อ้วนและเตี้ย  552 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,278 80.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,738 คน


19.78%


Powered By www.thaieducation.net